Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 11:17:45
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 16
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Tablica informacyjna pod pomnikiem Dmowskiego 1
Tablica informacyjna pod pomnikiem Dmowskiego 1
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Na drodze do wojny
JednodniĂłwka Narodowa

Katastrofa malezyjskiego samolotu pasa?erskiego Boeing 777 sprawia, ?e wchodzimy w kolejny etap konfliktu na Ukrainie. Brak sukcesów oddzia?ów najemnych wysy?anych przez obecne w?adze kijowskie i pewne spowszednienie tej wojny, sta?o si? zbyt niebezpieczne dla si? pragn?cych uzyska? konkretne cele polityczne w tym konflikcie. Zgodnie z zasad? "is fecit cui prodest" (uczyni? ten, któremu przynosi korzy??) jest wysoce prawdopodobnym, ?e za domniemanym zestrzeleniem liniowca, stoi strona - nazwijmy j? - ukrai?ska. Czy katalizatorem katastrofy byli sami uzurpatorzy kijowscy, czy ich mocodawcy z Zachodu, tego nie wiemy. Reakcja Zachodu, zw?aszcza USA, mimo wszystko, do?? niemrawa (wi?ksze gro?by pod adresem Rosji pada?y ju? wcze?niej), wskazuje raczej na tych pierwszych, którym grunt pali si? pod nogami i umi?dzynarodowienie konfliktu w o wiele mocniejszym stopniu ni? do tej pory, poprzez wykorzystanie ?mierci niewinnych, przypadkowych osób, le?y w ich oczywistym interesie. Podejrzewanie tzw. separatystów czy zw?aszcza samej Rosji, o zestrzelenie samolotu, to ?wiadectwo politycznej niepoczytalno?ci stawiaj?cych takie zarzuty. Jest równie oczywistym, jak korzy?? z zestrzelenia dla ekipy kijowskiej, ca?kowity brak korzy?ci, a same k?opoty dla tzw. separatystów i Rosji. Moim zdaniem to w?a?nie w sposób ca?kowity wyklucza intencj? i wykonanie po stronie rosyjskiej. Inna sprawa, ?e na obecnym etapie i poziomie wiedzy o wypadku, nie mo?emy wykluczy? w 100% omy?kowego zestrzelenia. Nawet jednak w takim wypadku, pewne okoliczno?ci dotychczas ujawnione, wskazywa? by mog?y na "omy?k? ukierunkowan?". To Ukraina nie zamkn??a przestrzeni powietrznej nad terenem konfliktu, gdzie do tej pory spada?y ju? zestrzelone samoloty i ?mig?owce wojskowe, i to Ukraina nie zezwoli?a nieszcz?snemu samolotowi lecie? na wy?szym pu?apie. Tyle mo?na powiedzie? teraz.

Inna sprawa to kontekst ?wiatowy tragedii. Nawet je?li Zachód (USA), co jest, jak wskaza?em wy?ej, bardzo prawdopodobne, nie by? katalizatorem pomys?u zestrzelenia malezyjskiego liniowca, nie oznacza to wcale, ?e w perspektywie d?ugofalowej nie jest to dla Zachodu korzystne. Na nowo podsycono propagand? antyrosyjsk? i, bezpo?rednio, antyputinowsk?. To kolejny krok na drodze do nowej zimnej wojny (a mo?e ju? mamy zimn? wojn?, kto? powie - otó?, na pewno sytuacja wykazuje wiele symptomów takiej wojny, niemniej, jeszcze nie dosz?o do faktycznego zerwania stosunków i ograniczenia ich do stopy quasi-wojennej), a w jeszcze dalszej perspektywie, do wojny ?wiatowej. USA maj? przed sob? wielki cel w postaci zdobycia absolutnej dominacji nad ?wiatem i wielki problem w postaci bankructwa w?asnego pa?stwa. Wojna mog?aby stanowi? rozwi?zanie tych problemów. Zagro?eniem i przeszkod? w realizacji tych celów jest Rosja i jej aktywno?? polityczna. Unia Euroazjatycka, porozumienie gazoci?gowe z Chinami, wreszcie powo?anie przez pa?stwa BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) w?asnego, niezale?nego banku rozwoju, to fundamentalne niebezpiecze?stwo dla trwania dominacji Zachodu. Symbolem tych sukcesów politycznych Rosji jest prezydent W?adymir Putin. St?d tak agresywna propaganda ??e-mediów ?wiata zachodniego. Celem Zachodu na Ukrainie "na teraz" jest sprowokowanie Rosji do wkroczenia na terytorium Ukrainy. Tak na tym zale?y Zachodowi, ?e czasem mo?na odnie?? wra?enie, ?e media wr?cz wmawiaj? Rosji konieczno?? wkroczenia na Ukrain?. Ale Rosja jako? nie s?ucha... Jest oczywi?cie w trudnej sytuacji. Nara?a si? na oskar?enia i ?al rodaków mieszkaj?cych na Ukrainie, ?e robi za ma?o. Ale wkroczy? nie mo?e. Wkroczenie da?oby tak oczekiwany pretekst Zachodowi do przej?cia do bardziej agresywnego etapu konfliktu, czyli np. oficjalnego przerzucenia wojsk Zachodu na Ukrain?. Ju? teraz sprawa samolotu malezyjskiego jest wykorzystywana do apeli o tego typu dzia?ania.

Odpowiedzialno?? za ca?y konflikt jak i za jego obecn?, niebezpieczn? eskalacj?, ponosi przede wszystkim Zachód z USA na czele. Celem, jak wspomnia?em, jest dominacja nad ?wiatem. St?d, zamiast spodziewanego, jakby si? mog?o wydawa? we wspó?czesnym ?wiecie, porozumienia pomi?dzy g?ównymi aktorami polityki ?wiatowej w intencji pokoju i wspó?pracy mi?dzynarodowej, mamy realizacj? planu osaczenia Rosji w intencji jej ostatecznego rozbicia (tak?e w sensie terytorialnym) i sprowadzenia do poziomu obecnych wasali USA, z odebraniem suwerenno?ci politycznej i kontroli faktycznej nad dobrami naturalnymi. Dopóki w Rosji trwa?a jelcynowska smuta plan ten realizowano bez wi?kszego problemu. Pojawienie si? na scenie cz?owieka, czy to si? komu? podoba, czy nie, opatrzno?ciowego, w osobie Putina, okaza?o si?, jak na razie, przeszkod? nie do pokonania. W?adcy spod znaku Nowego Porz?dku ?wiatowego wyra?nie trac? cierpliwo??...

Gdzie w tym wszystkim Polska? Najpro?ciej by?oby odpowiedzie?, ?e Polski nie ma. Do tego w istocie sprowadza si? to, w jakiej sytuacji znajduje si? nasza Ojczyzna. Gdyby nie konieczno?? walki o antyrosyjsk? Ukrain? i szczekania na Rosj?, istnienie pa?stwa polskiego by?oby zb?dne. Jeste?my w najgorszym tego s?owa znaczeniu republik? bananow? USA, trzeciorz?dnym wasalem o polityce prostej jak konstrukcja cepa. Nasi rz?dz?cy i ca?a sejmowa klasa polityczna z opozycj? na czele, prze?cigaj? si? w lizusostwie wobec hegemona zza Atlantyku. Jak tylko wyczuj? w?a?ciw? atmosfer?, zaczynaj? poszczekiwa? na Rosj? wyra?nie zadowoleni, ?e za nimi stoi pot??ny pan. W sprawie Rosji wszyscy mówi? jednym g?osem. Michnik, Waszczykowski, Kowal, gen. Skrzypczak i inni przedstawiciele ich ?rodowisk mówi? to samo - "Zbrodnia Putina" (Michnik), "Ultimatum dla Rosji" (Waszczykowski), "Dosy? pieszczot z Putinem" (Skrzypczak), "Nie dla trwa?ego rozejmu na Ukrainie" (Kowal). Czy s? to ludzie, jak powiedzieli?my wy?ej, jedynie politycznie niepoczytalni? Wydaje si?, ?e to zbyt ?agodne okre?lenie dla osób i ?rodowisk wzywaj?cych, zreszt? nie od dzi?, do wojny z Rosj? w imi? Ukrainy. To niebezpieczni fanta?ci polityczni, indolenci niezdolni do prowadzenia polityki pa?stwa i narodu. W komplecie nie zas?uguj? oni nie tylko na g?os wyborców, ale i na traktowanie ponad wyro?ni?tych sztubaków, którzy co prawda krótkie spodenki zamienili na garnitury, ale w kieszeniach wci?? maj? kamienie, którymi rzucali za komuny w ZOMO. Ponadto, mamy media, których poziom zak?amania przerasta nawet media zachodnie. Jedynym, który wy?amuje si? spo?ród jednobrzmi?cego chóru rusofobów jest Janusz Korwin-Mikke. Z ca?ym szacunkiem dla pana Janusza, to jednak zdecydowanie za ma?o. Warunkami rozpocz?cia powa?nej walki o Polsk? s? zanegowanie obecnego uk?adu w?adza-opozycja PO-PiS-PSL-SLD-Palikot oraz budowanie w oparciu o zasadnicz? reorientacj? polityki zagranicznej Polski. To warunki sine qua non, jednocze?nie tak naprawd? jedyne, które si? licz?. Nie czas na rozdrabnianie si? na inne kwestie, na k?ótnie w drugorz?dnych sprawach.

Komentarze
trocheja dnia lipiec 21 2014 17:35:27
Pytanie "po co Rosja mia?aby to zrobic" ma by? przewrotne a tak naprawd? ?wiadczy naiwno?ci tego który je zadaje. I to zw??szcza gdy ju? niemal wszystkie dowody wskazuj? na to, ?e to Rosja stoi na t? zbrodni?. Nie tylko nagrania, ale fakt ?e samolot zosta? str?cony najprawdopodobniej z terytorium Rosji.
Przecie? natychmiast po og?oszeniu informacji o katastrofie Putin oskra?y? ... Ukrain?! Oskar?y? o to ze broni w?asnego terytorium przed rosyjskimi agresorami! Zaraz potem rosyjska propaganda poda?a rewelacj? o tym ?e Ukrai?cy chcieli zestrzeli? samolot z tym?e Putinem tylko si? pomylili. Chodzi?o teraz o to aby ?wiat ca?y kupi? t? bajk?. Ale przeliczyli sie - nie kupi?.
Adam Smiech dnia lipiec 21 2014 20:11:41
Witam kolejnego dotkni?tego fikcj? "ca?ego ?wiata". To tania propagandówka stworzona przez ??e-media Zachodu. ?e rzekomo jest jaki? "ca?y ?wiat", sprawiedliwy i prawdomówny, oparty na ?wiat?ych warto?ciach, z "exceptional nation" USA na czele i czarnosecinn? Rosj? z przyleg?o?ciami, po drugiej stronie.

Zamiast pisa? o czym wg pana ?wiadczy pytanie, niech pan spróbuje odpowiedzie?. Bez tej odpowiedzi dyskusja nie ma sensu.

Jakie? to dowody ma pan na my?li? Te przedstawione przez s?yn?ce z prawdomówno?ci USA i sprostytuowane media, a mo?e przez samych zainteresowanych, czyli uzurpatorów ukrai?skich, pacynki USA? Jakie nagrania? Nie s?ysza? pan, ?e zosta?y sfabrykowane?

Putin og?osi? o?wiadczenie, które wskazuje na odpowiedzialno?? polityczn? w?adz ukrai?skich, nie jako tych, które zestrzeli?y, ale jako tych, które pozwoli?y na loty samolotów cywilnych nad terytorium, na którym same prowadz? dzia?ania wojenne. Trzeba czyta? ze zrozumieniem.

"?wiat" nie mia? kupowa? ?adnej bajki Putina. To ?wiat ma kupi? bajeczk? ukrai?skich uzurpatorów wspieranych przez ??e-media zachodu. Jak?e celnie nazwali te media uczestnicy demonstracji antyizraelskiej w Wlk. Brytanii, pisz?c na transparentach "British Bullshit Corporation". Jak wida?, na Zachodzie s? ludzie ?wiadomi ogromu k?amstw mediów pozostaj?cych na us?ugach jewish-lobby.

Jeszcze o tzw. ?wiecie. Rozumiem, ?e idea ubermenschów jest panuj?c? na Zachodzie, niemniej np. pa?stwa BRICS to jest prawie polowa ludno?ci Ziemi, a i dziesi?tki innych pa?stw azjatyckich, afryka?skich i ?aci?skoameryka?skich jest raczej bli?szych BRICS ni? Zachodowi, wi?c nie przesadzajmy z tym "?wiatem".

Zamiast trwa? w rusofobii, lepiej pomy?le? i zda? sobie spraw?, ?e Zachód to dzisiaj kloaka ludzko?ci, rozsiewaj?ca swoje b??dy po ca?ym ?wiecie i nazywaj?ca czarne bia?ym, a bia?e czarnym. To rok 1984 w zastosowaniu.
simi dnia lipiec 24 2014 11:20:33
Mariusz Max Kolonko mówi o zestrzeleniu malezyjskiego samolotu nad terytorium Ukrainy. USA ??da niezale?nego ?ledztwa w celu ustalenia wszystkich okoliczno?ci dramatu
https://www.youtube.com/watch?v=PsJxyxD-u-I
JurekE dnia lipiec 24 2014 21:22:21
,,Zamiast trwa? w rusofobii, lepiej pomy?le? i zda? sobie spraw?, ?e Zachód to dzisiaj kloaka ludzko?ci, rozsiewaj?ca swoje b??dy po ca?ym ?wiecie i nazywaj?ca czarne bia?ym, a bia?e czarnym. To rok 1984 w zastosowaniu"

----------------------------


Krzysztof Zanussi r11; zagro?enie dla USRAELA !

,,Etyka i styl korporacji jest cz?sto w pe?nej sprzeczno?ci z podstawowymi zasadami przyzwoito?ci. By? mo?e, mówi?c podnio?le, z zasadami chrze?cija?stwa, na której nasza kultura jest wychowana. Czas do tego dojrza? i warto o tym powiedzie?r1; - mówi? Krzysztof Zanussi.

"Obce cia?o" to koprodukcja polsko- w?osko-ROSYJSKA. Ko?cowe fragmenty filmu dziej? si? w Rosji. Bohaterami filmu s? g?ównie ludzie m?odzi, w wieku oko?o 30 lat, przewa?nie s? to kobiety. Obsada filmu jest mi?dzynarodowa. Z polskich aktorów zobaczymy m.in. Agat? Buzek, Agnieszk? Grochowsk? oraz Weronik? Rosati

http://www.polskieradio.pl/9/708/Artykul/837483,Zanussi-kreci-Obce-cialo-o-mentalnosci-korporacyjnej

,,Z punktu widzenia naszych d?ugoterminowych stosunków z Rosj? ?a?uj?, ?e ten rok zosta? odwo?any, bo on by? okazj? do dialogu, który w tej chwili rwie si? na wszystkich frontach" - powiedzia? re?yser Krzysztof Zanussi

--------------------------------------------------------------------

Inne materia?y o najnowszymo filmie ,,Obce cia?or1;

,,Angelo i Kasia poznali si? we W?oszech w grupie modlitewnej Focolari, gdzie po??czy?a ich mi?o?? i wiara w Boga. Ich zwi?zek przerywa powrót dziewczyny do Polski i decyzja o wst?pieniu do klasztoru. Angelo przyje?d?a do Warszawy, ?eby nak?oni? Kasi? do zmiany zdania. Czekaj?c na jej decyzj?, podejmuje prac? w mi?dzynarodowej korporacji. Firm? zarz?dza bezwzgl?dna i cyniczna Kris przy pomocy swojej asystentki Miry. W korporacyjnej rzeczywisto?ci, g??boko wierz?cy Angelo staje si? ofiar? drwin i mobbingu. Kris, wykorzystuj?c swoj? w?adz?, bawi si? nim i chce zmusi? do z?amania zasad moralnych, ale jednocze?nie jest zafascynowana jego wiar?r1;

http://www.filmweb.pl/film/Obce+cia%C5%82o-2014-688105
JurekE dnia lipiec 24 2014 21:23:42
,,Z punktu widzenia naszych d?ugoterminowych stosunków z Rosj? ?a?uj?, ?e ten rok zosta? odwo?any, bo on by? okazj? do dialogu, który w tej chwili rwie si? na wszystkich frontach" - powiedzia? re?yser Krzysztof Zanussi

Link

http://www.deon.pl/wiadomosci/polska/art,22040,artysci-o-odwolaniu-roku-polski-w-rosji.html
smutny Polak dnia lipiec 24 2014 22:49:59
Daleki jestem od wiary w ka?de s?owo W?adimira Putina , ale akurat argument , ?e pozwalano na przeloty samolotów cywilnych nad stref? walk jest logiczny i to co si? zdarzy?o w jakim? stopniu akurat obci??a tak?e stron? ukrai?sk?.
Od x dni media tr?bi? , ?e s? w u?yciu rakiety przeciwlotnicze, s? informacje o zestrzelonych samolotach a gór? ( na 10000,00 metrów puszcza si? samolot cywilny zak?adaj?c, ?e tam rakieta nie doleci.
Roja raczej na tej tragedii tylko straci?a.
simi dnia lipiec 24 2014 23:37:47
tylko straci?a i niczego nie zyska?a, nie ma wi?c co deliberowa? nad ewent. korzy?ciami. Pisze o tym wy?ej.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014