Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 17:23:55
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 4
Zjazd Kresowian 4
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Stawiamy na JKM!
JednodniĂłwka Narodowa

Szanowni Pa?stwo, Drodzy Czytelnicy Jednodniówki Narodowej!
W nadchodz?cych wyborach do Parlamentu Europejskiego zamierzamy poprze? Now? Prawic? Janusza Korwin-Mikkego. Zdecydowanie zach?camy równie? Pa?stwa do oddania g?osu na t? parti?. Czynimy tak pomimo faktu, ?e wiele nas - jako narodowych, ale jednak demokratów - dzieli z Panem Januszem. W tych wyborach jednak?e, wa?ne jest to, co nas ??czy. A ??czy nas zasadniczy sprzeciw wobec Unii Europejskiej, zarówno jako instytucji, jak i jej dzia?a?, sprzeciw wobec ograniczania wolno?ci cz?owieka. JKM i Nowa Prawica w PE gwarantuj?:

- zasadniczy i bezwzgl?dny sprzeciw wobec absurdów UE i jej polityki,

- ?e ich g?os b?dzie dobrze s?yszalny i wolny od zgni?ych kompromisów,

- ?e wejd? w porozumienia z innymi przeciwnikami Unii Europejskiej.


Nie g?osujmy na politycznych oszustów i pozorantów!

Przede wszystkim na najgro?niejsze dla Polski PO/PiS i Europ?+ Palikota, ale tak?e na pozorantów z pozosta?ych partii mieni?cych si? eurosceptycznymi. Ich rzekoma walka z UE ko?czy si? na frazesach, za? krytyka tej instytucji ko?czy si? tam, gdzie zaczyna si? dla nich wyimaginowane zagro?enie rosyjskie.
Nie przeceniaj?c sonda?y, uwa?amy tak?e, ?e utrzymuj?ca si? od jakiego? czasu prognoza pozytywnego wyniku Nowej Prawicy, ?wiadczy o rzeczywistym poparciu i rzeczywistej szansie na przekroczenie progu wyborczego.

Dlatego nie warto marnowa? g?osu na oszustów i pozorantów! Nie zwa?ajmy na ohydn? negatywn? propagand?, jak? robi? Panu Januszowi zak?amane media i pó?inteligenci robi?cy za intelektualistów, polityków, aktorów itd. Oddajmy g?os na Now? Prawic? Janusza Korwin-Mikkego, bo to mog? by? ostatnie wybory, w których b?dziemy mieli co? do powiedzenia. Zwolennicy superpa?stwa europejskiego nie ?pi?, nie zasypuj? gruszek w popiele. Przeciwnie, robi? i zrobi? wszystko, aby ostatecznie zlikwidowa? pa?stwa narodowe, a z ludzi uczyni? niewolników "ewangelii" politycznej poprawno?ci oraz milionów zakazów i nakazów.
Dla kogo cenne s? takie warto?ci jak suwerenno??, jak w?asne pa?stwo narodowe, jak wolno?? cz?owieka, niech w tych wyborach poprze JKM!

Marzena Zawodzi?ska
Adam ?miech
Piotr Kolczy?ski

Komentarze
JurekE dnia maj 23 2014 10:24:35
Zauwa?y?em, ?e w tek?cie s? pewne rzeczy pogrubione. S?dz?, ?e dlatego, ?e uwa?acie Pa?stwo te fragmenty za szczególnie wa?ne.

Mo?e warto by rozwa?y? mo?liwo?? podkre?lenia we fragmencie ,,Zdecydowanie zach?camy równie? Pa?stwa do oddania g?osu na t? parti?. Czynimy tak pomimo faktu, ?e wiele nas, jako narodowych, ale jednak demokratów, dzieli z Panem Januszemr1; s?ów ,,pomimor1;, ,,?er1;, ,,wieler1; ,,nasr1; oraz ,,dzielir1;. Tym samym by?a by silnie podkre?lona zasada, ?e w pewnych sprawach si? z kim? zgadzam a w pewnych sprawach mam inne zdanie i, ?e jest to, ?e tak powiem, normalne (!).

Sprawa druga: s? tutaj dwa fragmenty: ,, Zdecydowanie zach?camyr1; oraz ,,Dla kogo cenne s? takie warto?ci jak suwerenno??, jak w?asne pa?stwo narodowe, jak wolno?? cz?owieka, niech w tych wyborach poprze JKM!r1;. Ten pierwszy fragment jest lepszy (traktuj?cy czytelnika jako tego, komu co? proponujemy, radzimy), ten drugi nieco niebezpieczny (gdy? posiada znamiona szanta?u moralnego, ten fragment ma form? PiS-owsk? wyra?aj?c? my?lenie typu ,,Jak jeste? patriot? to poprzez PiSr1smiley.

Pisz? to z ?yczliwo?ci..

Argumenty podane w tym o?wiadczeniu uwa?am za wa?ne (!).

Tak z ciekowo?cir30; w przypadku zbiorowych o?wiadcze? zawsze si? zastanawiam ,,kto jest faktycznym Autorem tego tekstu zbiorowegor30;.r1;.

Pozdrawiam
Adam Smiech dnia maj 23 2014 12:18:11
Panie Jurku!

To ja napisa?emsmiley

Przy okazji chc?, ?eby Pan wiedzia?, ?e na ogó? mam bardzo krytyczny stosunek do w?asnych tekstów (nie podobaj? mi si?) i z jednej strony, przyjmuj? uwagi, z drugiej za? jednak, nie jestem sk?onny do dzielenia w?osa na czworo.

Dlatego, po przemy?leniu, podkre?lam wskazany fragment.

Natomiast ten ma?y - jak to Pan okre?li? - szanta?, niech pozostanie. W ko?cu, có? my znaczymy! Szanta?owani mog? si? czu? bezpiecznie. Z listami proskrypcyjnymi chodzi? nie b?dziemysmiley.

A powa?nie - nie odbieram nikomu prawa do mi?o?ci Ojczyzny na swój w?asny sposób, a nawet p. Palikotowi prawa do odrzucenia dotychczasowej Ojczyzny na rzecz UE. To kwestia wolno?ci i wolno?ci wyboru. W czasie pokojowym trudno by?oby z tego wyci?ga? jakie? zbyt daleko id?ce konsekwencje. Ale! Np. wielu wyborców PiS bez ?adnych w?tpliwo?ci kocha Polsk? bardzo mocno. Pozostaj? oni jednak w fa?szywym, subiektywnym, przekonaniu, ?e porogram PiS jest w?a?nie wyrazem ich mi?o?ci. Tymczasem obiektywnie - a wydaje mi si?, ?e tutaj nasz pogl?d zbli?a si? maksymalnie do obiektywizmu - nie mo?na prawdziwie kocha? w?asnego pa?stwa narodowego i popiera? parti?, której prezes, jako premier negocjowa? Traktat Lizbo?ski, a którego to prezesa brat - prezydent Polski, ten Traktat - OCZYWI?CIE LIKWIDUJ?CY MOC? SWYCH POSTANOWIE? SUWERENNO?? POLSKI - podpisa?. Je?eli Jaros?aw Kaczy?ski krzyczy "chcemy suwerennej Polski w Unii Europejskiej", "chcemy Ukrainy w Unii", to po pierwsze, k?amie, a po drugie, de facto, t? Uni? popiera.

Ludzie zatem PiS popieraj?cy tkwi? w b??dzie. Ich mi?o?? Ojczyzny, niekwestionowana przeze mnie, jest obci??ona wadami. Nie spe?nia kryterium obiektywnego. A z b??dn? mi?o?ci? Ojczyzny endecja walczy od samego pocz?tku.
JurekE dnia maj 23 2014 15:13:17
Dzi?kuj? za odpowied? i w nagrod? przesy?am tekst Jerzego Krajewskiego, redaktora naczelnego Informatora Bankowo?ci Spó?dzielczej

http://www.ibs.edu.pl/content/view/7034/118/

Oto inne teksty red. Jerzego Krajewskiego

http://www.ibs.edu.pl/content/view/2783/28/

Daje Panu s?owo honoru, ?e Jerzy Krajewski jest autentycznie zaanga?owany w obron? polskiej bankowo?ci spó?dzielczej i w ogóle polskiej w?asno?ci.

Pozdrawiam

P.S. Powiem tak r11; poniewa? nie doprecyzowa?em swojej wypowiedzi r11; mia?em na my?li nie tyle kandydatów na listach PiS, ile raczej Sylwestra Chruszcza (lista RN), Janusza Dobrosza (lista SP) lub Witolda Tomczaka r11;lista SP (który np. g?osowa? w sejmie RP przeciwko wej?ciu Polski do NATO)
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&3&44&3
---------------------------------------------------------------------
Tak na marginesie..mo?e si? komu? przyda

http://www.neon24.pl/comments/3049,jureke6

http://forum.dlapolski.pl/search.php?search_author=JurekE
ricardopl77 dnia maj 23 2014 15:35:41
Gdyby w/w przez p. JurekE kandydaci startowali w moim okr?gu to pewnie bym na nich zag?osowa?. W Krakowie je?li zag?osuj? na KNP to prawdopobodnie na Konrada Berkowicza (poz. 2)
JurekE dnia maj 23 2014 17:40:06
Przy okazji wyborów chc? zauwa?y?, ?e fakt wyst?powania w Polsce ciszy wyborczej jest tym co ró?ni Polsk? od USA.

http://www.polskatimes.pl/artykul/692717,usa-bez-ciszy-wyborczej-zobacz-obame-i-romneya-na-finiszu-kampanii-zdjecia,id,t.html

S? wi?c takie obszary w których stawiamy opór USraelowi (?eby u?y? popularnego soczystego okre?lenia).

Polska cisza wyborcza wzbogacona o udzia? (cz?sto przed g?osowaniem) wielu milionów Polaków w niedzielnej Mszy. ?w. jest tym co pozytywnie wp?ywa na zachowanie obywateli zastanawiaj?cych si? nad udzia?em w wyborach.

Oczywi?cie ciesz? mo?na by znie??, ale gdyby mia?a ona nie obowi?zywa? to wówczas promowana by?aby taka wizja polityki, wedle której kluczowe znaczenie maj? jakie? pijarowskie emocjonalne chochliki, a nie powa?ny d?ugoterminowy namys? nad Polsk?.
JurekE dnia maj 23 2014 17:55:46
Niezale?enie od osobistych opinii dotycz?cych ciszy wyborczej w ró?nych krajach warto przeczyta? (dla przemy?lenia) ten tekst

http://www.konstytuty.pl/wp-content/uploads/electoral-silence.pdf
Franz dnia maj 23 2014 21:04:33
czy to nie czasem ozjasz goldgerg w marcu 1968r paradowa? z gwiazdami ?ydowskimi na pagonach na polskich uniwerkach a wraz z nim jego matka siostra i ?ona oraz michnik i reszta syjonistów???
dlaczego ten pan ukrywa swoja prawdziwa to?samo??, narodowo?? i nazwisko? przecie? ten facet chcia?by w Polsce wszystko sprzeda? w??cznie z lasami, ziemi? i najwa?niejszymi ga??ziami gospodarki!! STOP SYJONISTOM!
ricardopl77 dnia maj 23 2014 23:16:01
tak, wszyscy s? ?ydami ??cznie z Benio Tejkowerem smiley a tak powa?nie to redakcja JN wyra?nie zaznaczy?a ?e nie ze wszystkimi pogl?dami KNP a zw?aszcza JKM si? zgadzasmiley
ricardopl77 dnia maj 23 2014 23:17:58
co za? do ciszy wyborczej to mimo ró?nych wad i absurdów w stylu "lajki" na FB uwa?am j? jednak za dobry pomysl - sprzyja refleksji i wyciszeniu, a ?e w USa nie obowiazuje? - to nie musimy wszystkiego co jest w Stanach ma?powa?....
Marzena Zawodzinska dnia maj 23 2014 23:48:39
Poprawi?am linki, ?eby by?y "klikalne"
RomanK dnia maj 24 2014 20:01:09
Pisze pan panie Adamie:

Nie g?osujmy na politycznych oszustów i pozorantów!
Co czyni caly text wewnetrznie sprzecznym.
Raz niczego i nikogo pan nie wbiera -ale glosuje na juz wybranych....w tym i JKM...
Dwa caly cyrk. polega ze jedynym co sie liczy jest Frekfencja..dzieki ktorej Uklad uzurpuje sobie mandat spoleczny do rzadzenia.

Nawolywanie do glosowania...ob nie do zadnych wyborow..ba nawolywanie do nie marnowania glosu...ze wskazaniem na Korwina...
To drodzy narodowcy ...kpina.
Korwina wyciegnito z lamusa..do wlasnie ratowania FREKFENCJI.
Adam Smiech dnia maj 27 2014 08:28:10
Ad. Franz i ricardopl77
Tak, wszyscy s? ?ydami. Lista z rzekom? sygnatur? MSW, która "chodzi" od 30 lat jest znakomitym, jak wida?, sposobem na utrzymywanie tezy o szalonym charakterze polskiego ruchu narodowego. Jest na niej rzeczywi?cie pewna liczba ?ydów, bardzo nieliczni maj? podane w?a?ciwe prawdziwe nazwiska, natomiast reszta to bezsensowna zbieranina nazwisk wymy?lonych albo przepisanych z jakiej? ksi?gi adresowej ?ydowskiej. Wszystko po to, ?eby o?mieszy? tych, którzy si? na ni? powo?uj?. A ?e Polaków ?atwo podpali?, to efekt widzimy do dzi?.
Adam Smiech dnia maj 27 2014 08:54:25
Drogi Panie Romanie!

Jak Pan widzi, nic z pa?skiej tezy o ratowaniu frekwencji i legitymizowania si? ni? przez uk??d w?adzy, nie pozosta?o. Zreszt? od jakiej frekwencji miano by sobie uzurpowa? ów mandat do rz?dzenia? Jest to gdzie? ustalone?

Bojkoty maj? sens wtedy, kiedy jeste?my wielka parti? opozycyjn? o 40% poparciu, szykujemy si? do przej?cia w?adzy i uderzamy bojkotem w system, jako wst?pem do zburzenia dotychczasowego uk??du.

Obecne 75% tych, co nie poszli nie jest wynikiem ?adnego bojkotu. To wyraz w mniejszej cz??ci, zniech?cenia do wszystkich polityków, a w wi?kszej niestety, smutnego faktu, ?e w swej masie jako naród, mamy ju? tylko potrzeby biologiczne.

Przykro mi, ale nie zgadzam si? z Panem, ?e wszystko jest z góry ustalone. To za?o?enie mówi, ?e kontrola nad wszystkim jest totalna, a ludzie s? wy??cznie bezmy?lnym byd?em. Sk?d w takim razie Pan i np. ja? Te? jeste?my podstawieni i dzia?amy na rzecz uk?adu? Otó? ja jestem g??boko przekonany o Pa?skiej niezale?no?ci, co do siebie równie? nie mam w?tpliwo?ci. Widzia?em wiele spotka? Korwina z autentyczn? m?odzie?? i nie mam powodu podejrzewa?, ?e by?o to doskonale sterowane bezmy?lne stado durniów.

Korwin nie jest oszustem ani pozorantem. Jest ekscentrykiem o wielu zupe?nie egzotycznych pogl?dach, z którymi si? nie zgadzam. Jednak w tych wyborach chodzi?o wy??cznie o to, ?eby dosta? si? do PE i napsu? krwi pot??nemu uk?adowi brukselskiemu. I dobrze, ?e si? dosta?, bo inaczej wra?enie by?oby jeszcze gorsze ni? jest teraz - nie 80% tych, którzy poszli na wybory, ale 100% popar?oby UE i obecny uk?ad w?adzy w Polsce.

Te wybory nie by?y tylko cyrkiem. Sukces Frontu Narodowego i UKIP jest rzeczywisty.

Niech Pan zwróci uwag? na fakt, ?e ze wzgl?du na nasz? s?abo?? ró?nego rodzaju, musimy gra? na warunkach przeciwnika. To, ?e graj?c na jego warunkach udaje si? dokona? takiego wy?omu jakiego dokona? FN i UKIP oraz skromnie Korwin, nale?y ceni?, a nie atakowa?.

Naszym g?ównym problemem jest niemumiej?tno?? wspó?pracy i skupienia si? na celu g?ównym POMIMO rozmaitych ró?nic nas dziel?cych. Odnosi si? to zw?aszcza do nas Polaków, ale tak?e do sytuacji w nowym PE, gdzie dla dobra celu, jakim jest os?abienie i wreszcie powalenie Unii, ró?ni?ce si? mi?dzy soba partie przeciwników UE powinny przej?c nad tymi ró?nicami do porz?dku.

Za? w Polsce? My nie potrzebujemy ?adnych wrogów, ?eby wci?? i wci?? pope?nia? polityczne idiotyzmy. Sam Pan si? o tym przekona? nie raz, w tym ostatnio, przy okazji listu do Putina, bardzo cennej inicjatywy, któr? pryncypialni pysza?kowie mieszali z b?otem, co z bólem obserwowa?em, czytaj?c Pa?skie dyskusje z nimi i b?d?c po Pana stronie duchem.

Polskie wady narodowe, beznadziejna k?ótliwo?? i sobiepa?stwo otworzy?y wrota nazym wrogom do zrobienia z Polsk? nawet wi?cej ni? sobie wrogowie zak?adali. Niestety, nie wida? ko?ca tego marszu g?upich.
JurekE dnia maj 28 2014 19:27:40
Warto, aby ka?dy polityk (ka?dy, kto wypowiada si? na tematy polityczne, uczestniczy wyborach, kandyduje, pe?ni funkcj? publiczn?) dokonywa? refleksji nad postaci? ?w. Tomasza Morusa oraz nad listem prymasa Augusta Hlonda.

----------------------------------------------------------------------

,,Wszechmog?cy Bo?e, zabierz ode mnie wszelkie pyszne my?li, wszelkie pragnienia mojej w?asnej chwa?y, wszelk? zazdro??, wszelk? chciwo??, ob?arstwo, lenistwo i lubie?no??, wszelkie uczucia gniewu, wszelk? ??dz? zemsty, wszelkie pragnienie albo rado?? z nieszcz??cia innych, wszelk? przyjemno?? z doprowadzania ich do z?o?ci i gniewu, wszelkie zadowolenie z zarzutów lub ze zniewa?ania kogokolwiek b?d?cego w nieszcz??ciu i niedoli.

A we wszystkich moich czynach i we wszystkich moich s?owach, i we wszystkich moich my?lach obdarz mnie, dobry Bo?e, sercem pokornym, skromnym, cichym, zgodnym, cierpliwym, mi?osiernym, ?askawym, czu?ym i lito?ciwym, tak abym zakosztowa? Ducha ?wi?tego.

Daj mi, dobry Bo?e, prawdziw? wiar?, mocn? nadziej? i ?arliw? mi?o??; tak? mi?o?? do Ciebie, dobry Bo?e, która przewy?sza?aby nieporównanie mi?o?? siebie samego, abym nie kocha? niczego co mog?oby Ci si? nie podoba?, lecz wszystko co kocham, abym kocha? w Tobier1;

http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,63,sw-tomasz-morus-meczennik-sumienia.html

?w. Tomasz Morus stanowi doskona?y wzór do na?ladowania dla ?wiata urz?dniczego. By? w pracy swojej zdecydowanie sumienny. Powiedziano o nim, ?e gdyby pewnego dnia stawi? si? przed nim w?asny ojciec i diabe?, przyzna?by racj? szatanowi, je?liby na ni? zas?ugiwa?. Tak by? bezstronny

http://adonai.pl/swieci/?id=1

-------------------------------------

List prymasa Augusta Hlonda (,,O katolickie zasady moralner1smiley

,,U nas rozpanoszy?a si? nienawi?? g?ównie w ?yciu publicznym. Kto z innego obozu, a zw?aszcza kto politycznym przeciwnikiem, tego uwa?a si? na ogó? za wroga. Nie uznaje si? w nim nic dobrego, ?adnych zalet, ?adnych zas?ug. Przeciwnik musi by? z?y. Do niego stosuje si? bez skrupu?u k?amstwo, podejrzenie, oszczerstwo. W swoim obozie wszystko si? toleruje, u przeciwników niemal wszystko si? pot?pia. Wyklucza si? nawet mo?no?? zgody i wspó?pracy. Tak by?o w okresie walki klas. Tak a? zbyt cz?sto bywa w walce o w?adz? i wp?ywy polityczne. Taka bywa nieraz zwyk?a polemika niepolityczna.

Przypomn?, ?e moralno?? katolicka ka?e upatrywa? bli?niego w ka?dym cz?owieku, mimo jego grzechów czy b??dów. Tak?e w przeciwniku ka?e nam szanowa? dobr? wol?, uczciwo??, zacno??, zas?ug?. A mi?owa? ka?e Chrystus wszystkich bez wyj?tku: A ja wam powiadam: Mi?ujcie nieprzyjacio?y wasze, dobrze czy?cie tym, którzy was maj? w nienawi?ci, a módlcie si? za prze?laduj?cych i potwarzaj?cych was, aby?cie byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który ka?e s?o?cu swemu wschodzi? na dobrych i z?ych i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,44-45).

Ale, powie kto?, to ludzie nie tylko ?li, ale wybitnie szkodliwi; przecie? trzeba ich uczyni? nieszkodliwymi. Owszem. B??d i fa?sz b?dziemy uwa?ali za b??d i fa?sz, zbrodni? za zbrodni?, grzech za grzech, przewrotno?? za przewrotno??, apostazj? za apostazj?, bolszewizacj? za bolszewizacj?. Przeciwstawia? si? b?dziemy ka?dej z?ej propagandzie. Zwalcza? b?dziemy legalnymi ?rodkami wszelkie zamachy na Boga, wiar?, moralno??, naród, pa?stwo. Bolszewizmowi i poga?stwu sprzeciwiajmy si? walnie. Ale, ale nawet bolszewików, jako ludzi a ludzi b??dz?cych, b?dziemy kocha? i b?dziemy ich jako bli?nich i braci poleca? Bogu i Jego mi?osierdziu. Boskie Serce Jezusa wszystkich obejmuje. Rozprzestrze?my swoje ma?e ludzkie serca!r1;

http://patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-august-hlond/dziela/1933-1939/List-pasterski-O-Katolickie-zasady-moralne--_871

-----------------------------------------------

http://www.naszdziennik.pl/wpis/932,sw-jan-pawel-ii-uczyl-nas-czym-powinna-byc-polityka.html

Co ciekawe pos?anka Mas?owska w powy?szym tek?cie przytoczyla link do ksi??ki o polityce (w której znajduje si? m.in tekst Anny Ra?ny)

http://www.wsksim.edu.pl/index.php?pg=wydawnictwo&id=11
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014