Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 05:51:42
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
19
19
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
13 grudnia - manifestacja w ?odzi
JednodniĂłwka Narodowa“Traktatowi nie! Polska odrodzi si?!” - skandowali uczestnicy manifestacji przeciwko Traktatowi Reformuj?cemu UE. Czy jest jeszcze szansa na odrodzenie Polski?
Traktat zosta? podpisany 13 grudnia, w Lizbonie, przez premiera Tuska, ministra Sikorskiego, w obecno?ci prezydenta Kaczy?skiego. Tak mia?o by? i tak si? sta?o, mimo wszystkich protestów w kraju i za granic?, mimo rozsy?anych apeli oraz organizowanych manifestacji. Tego dnia odby?y si? dwie – pierwsza o godzinie 14 z inicjatywy Unii Polityki Realnej i druga, o godzinie 17, w Pasa?u Schillera, z udzia?em przedstawicieli Narodowego Odrodzenia Polski, Unii Polityki Realnej, Stronnictwa Narodowego im. Dmowskiego Romana oraz M?odzie?y Wszechpolskiej. Jak mo?na si? by?o tego spodziewa?, obie nie by?y zbyt liczne. Na tej drugiej doliczy?am si? oko?o 30 organizatorów, par? osób sta?o w pobli?u, inni przechodzili, zatrzymuj?c si? tylko na chwil? b?d? wcale si? nie zatrzymuj?c. Niektórzy u?miechali si? z pob?a?aniem, robili zdj?cia, pewnie ?eby potem pokaza? znajomym jako ciekawostk?. By? mo?e przyczyn? tak ma?ej frekwencji by? fakt, i? nie do wszystkich dotar?a informacja o planowanej akcji. Ale przecie? ulicami ?odzi chodz? te? Polacy! Czy naprawd? tak ma?o obchodzi ich, co stanie si? z Polsk?? Przes?anie manifestacji by?o jasne: podpisanie traktatu to pogrzebanie resztek suwerenno?ci, a ci, którzy przyczynili si? do tego, s? zdrajcami.
Organizatorzy stan?li w pó?kolu, z pochodniami i oczywi?cie transparentami. Na ?rodku, pod napisem “?P. POLSKA 966-2007” pali?y si? znicze. Po od?piewaniu Mazurka D?browskiego rozpocz??y si? przemówienia, przerywane co jaki? czas okrzykami przeciwko traktatowi, eurozdrajcom oraz za odrodzeniem Polski. Cytuj? na podstawie biuletynu NOP: “Nadszed? ten smutny czas, nadszed? ten smutny dzie?. Do?yli?my chwili, w której nasza Ojczyzna znów traci niepodleg?o??. [...] Marzenie eurosocjalistów sta?o si? rzeczywisto?ci?. [...] Rz?d brukselski maj?c w swym r?ku media i najnowsze zdobycze nauki oraz maj?c wp?yw na szkolne programy edukacji mo?e pod fa?szywym sloganem demokracji i obrony praw cz?owieka dowolnie indoktrynowa? od najm?odszych lat narody.”
Warto zwróci? szczególn? uwag? na wypowied? przedstawiciela Stronnictwa Narodowego, który wspomnia? okupowane przez “si?y stabilizacyjne” Kosowo, wyra?aj?c jednocze?nie poparcie dla walcz?cych o swoj? prowincj? Serbów.
Manifestacja przebieg?a spokojnie, nie licz?c drobnych incydentów – jeden z przechodniów najwyra?niej ?yczy?by sobie widzie? w?ród manifestuj?cych o. Tadeusza Rydzyka, drugi natomiast, prawdopodobnie niezupe?nie trze?wy, blu?ni? przeciwko Polsce. Ca?e szcz??cie nie trwa?o to d?ugo, zaraz zosta? zatrzymany przez policj?.
Mo?na mie? zastrze?enia do wykonania, do nag?o?nienia, na tyle s?abego, ?e niektórych wypowiedzi nie mo?na by?o us?ysze? nawet z bliskiej odleg?o?ci. Ale je?li ta akcja da?a do my?lenia chocia? jednej osobie - a przecie? przechodzi?o tam wiele osób – mo?na powiedzie?, ?e cel zosta? osi?gni?ty. Oczywi?cie niepodleg?o?ci Polsce to nie wróci, ale pokazali?my jeszcze raz, w tym smutnym dniu, ?e jeste?my i ?e nie zamierzamy milcze?!
Komentarze
gjw dnia grudzień 16 2007 09:57:35
"Niech ?yje Najja?niejszy Pan Frydrych Wilhlem!" Ten okrzyk powtarzali a? do ochrypni?cia mieszka?cy Poznania pewnego pi?knego dnia w roku 1793. Podnosili te? gorliwie srebrne moenty rozrzucane po ulicach przez pruskiego krola i jego ministrow. Zjedli z wielkim apetytem kei?bas?, ktr? kaza? ich cz?stowa? nowy pan i wypili za jego zdrowie po kuflu piwa. Nawet zielone sukno, ktrymi nakryto sto?y ustawione na rynku, wprawnie podarli mi?dzy siebie, aby zrobi? sobie z nich ubrania, w ktorych b?d? ?y? d?ugo i szcz??liwie pod mi?o?ciwym panowaniem w?adcy Prus, ktore przynios?o wreszczie ze sob? upragnione bezpiecze?stwo i porz?dek...
Historia uczy, ?e g?upota ludzka nie ma granic, a ksi?ga jej dziejow w naszym kraju jest wyj?tkowo gruba i pe?na nies?ychanie wyrazistych przyk?adow.
To, co si? sta?o, potwierdzi?o moje najgorsze obawy. Swego czasu zdar?em (bez widocznych skutkw) buty i gard?o na podobnych imprezach, a? w ko?cu dosz?em do wniosku, ?e narodowi, chrze?cija?stwu i cywilizacji ?aci?skiej nale?y s?u?y? w zupe?nie inny sposob, bo szkoda czasu, wysi?ku i ryzyka na rzucanie w ko?ko pere? przed wieprze.
Zastanowmy si?, na Boga Ojca, w?a?nie nad tym, zamiast biada?, ?e lud jest og?upiony od dziecka itd., itp.
Marzena Zawodzinska dnia grudzień 16 2007 13:57:34
Ale ja si? z tym zgadzam, zreszt? ?wiadcz? o tym moje ostatnie wypowiedzi na forum. Mimo to my?l?, ?e tym razem jeszcze warto by?o si? pokaza?. Je?li chodzi o inne sposoby - a co robimy tutaj? To te? jeden ze sposobów, mo?e nie najskuteczniejszy, ale przecie? nie b?dziemy z tego powodu go porzuca?...
anarcha78 dnia grudzień 16 2007 19:42:47
30 osób to wcale nie jest ma?o. Podobne akcje organizowane przez partie typu PO, PiS, LiD wcale nie gromadz? wi?cej osób.
Marzena Zawodzinska dnia grudzień 17 2007 09:56:42
To zale?y, czy przychodz? tylko cz?onkowie, czy te? sympatycy smiley
A tak serio - nam mo?e si? wydawa?, ?e 30 osób to nie jest ma?o. Ale dla innych to nic nie znacz?ca garstka. Ot - postali, pokrzyczeli, i co z tego?
Adam Smiech dnia grudzień 20 2007 09:11:43
30 osób to pora?ka. Zreszt?, nie jest to bynajmniej wina organizatorów. W okresie najwi?kszej (nawet oficjalnej) popularno?ci LPR, na manifestacj? antyunijn? do Pabianic udawa?o nam si? ?ci?gn?? do 70 osób. Wi?kszo?? przechodniów mija?a nas z wyrazem ca?kowitej oboj?tno?ci na twarzach. I to jest najgorsze - oboj?tno??. Generalnie uwa?am, ?e manifestacje takie, jak ta z 13.XII nie maj? ju? dzi? racji bytu. Ludzie bezwarunkowo reaguj? na nie negatywnie, pod?wiadomie uwa?aj? uczestników za oszo?omów. Jak jeszcze zobacz? go?cia w mundurze (czy?by by? to p?k Wasiak?), to pomy?l?, ?e kr?c? film. Trzeba zastanowi? si? jak dotrze? do wspó?czesnego cz?owieka ukszta?towanego nie przez nasze ksi??ki, broszury i has?a, ale przez naszych wrogów. Nie obra?a? si?, ?e tak jest, tylko z samozaparciem Syzyfa dociera? z nasz? ideologi?, ale podan? w sposób akceptowalny dla wspó?czesnych ludzi - produktów medialnych. I nie zra?a? ich na starcie mundurami, ogolonymi g?owami, czy pochodniami. Poza osobist? satysfakcj?, gad?ety te niczego nie daj?.
Marzena Zawodzinska dnia grudzień 20 2007 21:49:14
Wiem, bez sensu tam posz?am smiley
Ale kto by przygotowa? pe?n? relacj? z wszystkich wydarze??smiley))

Nie nastraja mnie to zbyt optymistycznie. Mimo wszystko nie chcia?abym przekazywa? my?li narodowej w rytmie hip-hopa albo w migaj?cym spocie reklamowym umieszczonym mi?dzy Go?dzikow? a niezawodnym ?rodkiem na zgag?... (O ile ktokolwiek zgodzi?by si? go tam umie?ci?.) A obawiam si?, ?e dla wielu tylko to jest akceptowalne...
Administrator dnia grudzień 21 2007 08:38:04
Dla mnie jest to jak najbardziej akceptowalne...
Marzena Zawodzinska dnia grudzień 21 2007 08:40:26
A dla mnie jak najbardziej nie...
gjw dnia grudzień 21 2007 11:51:54
Zgadzam si? w ca?o?ci z Panem Koleg? Administratorem; nie mo?emy zachowywa? si? nadal tak, jak gdby to by?y lata trzydzieste czy nawet tylko osiemdziesi?te. ?rodki oddzia?ywania si? zmieniaj? (i to nizale?nie od t?a ideologicznego) i trzeba si? do tego dostosowa?. Nie nale?y na?ladowa? Ericha Honcekera, który kaza? sp?dzi? m?odzie? na wiec z okazji 40-lecia NRD i któremu si? wtedy wyda?o, ?e jednak wsyzstko b?dzie dobrze.
Marzena Zawodzinska dnia grudzień 21 2007 22:14:21
To, ?e ?rodki oddzia?ywania si? zmieniaj?, wcale nie oznacza, ?e trzeba ?lepo wybiera? tylko to, co w danym czasie "najskuteczniejsze". Ja oczywi?cie poda?am skrajny przyk?ad. Odbiorc? trzeba wychowywa?, a nie zni?a? si? do jego poziomu!
Adam Smiech dnia grudzień 24 2007 09:57:49
My mamy dociera? do ludzi, którzy wykazuj? cho?by odrobin? zainteresowania czym? wi?cej poza biologiczn? egzystencj?, nie dlatego, ?e tamtych(ogromn? wi?kszo??) odrzucamy, czy traktujemy ich lekcewa??co, ale dlatego, ?e, po pierwsze, nie jeste?my w stanie dotrze? do wszystkich, po drugie, jest norm?, ?e polityk? na powa?nie interesuje si? 5-10% danego spo?ecze?stwa i dotarcie do tych ludzi daje najwi?kszy efekt. Dotarcie na ró?ne sposoby. Jest np. skandalem, ?e ca?a obecna polska krytyka literacka, krytyka sztuki, jak i same te dziedziny w sobie, s? ca?kowicie opanowane przez opcje liberaln? i lewicow?, obie wyrastaj?ce z pnia ?ydowskiego. Zreszt?, jest to prawid?owo?? ?wiatowa w pa?stwach tzw. Zachodu. Có?, g?upich nie siej?, sami si? rodz?. Trzeba ze wstydem przyzna?, ?e dopuszczenie do takiej sytuacji wystawia mia?d??ce ?wiadectwo tej ogromnej wi?kszo?ci Francuzów, W?ochów, Anglików, Polaków, Niemców itd. Wynaturzenie i dewiacja panuj? dzi? w kulturze i sztuce, a narody milcz? jak stada baranów na rze? prowadzone. Widocznie wystarczy im jako taka egzystencja os?odzona ?wiecide?kami w TV i popita piwskiem. No, ale nie na darmo mówi si?, ?e du?a grupa ludzi pragnie by? niewolnikami, bo to, co im pan zapewnia w ramach niewoli jest dla nich zupe?nie wystarczaj?ce. Zgodz? si? na wszystko, byle prze?y? ?ycie na luzie, bez zobowi?za? i ogranicze?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014