Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:26:06
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
5
5
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Dyskusja o konflikcie ukrai?skim
Polityka Zagraniczna

?ód?, 15 marca 2014 r. (przed referendum na Krymie!). Polityczny komentarz do sytuacji na Ukrainie w kontek?cie polskim i ?wiatowym z udzia?em pp. Zygmunta Wrzodaka, Dariusza Kosiura, prowadz?cego Paw?a Ziemi?skiego i mojej osoby. Adam ?miech

Komentarze
ricardopl77 dnia marzec 23 2014 21:26:54
No nareszcie,.. ale tym razem sobie sciagn??em na dysk, strze?onego.... smiley
Gerwazy Gagucki dnia marzec 24 2014 12:01:54
Przecie? wiadomo, ?e ruscy hakerzy siedz? w ka?dym polskim komputerze. I to zapewne oni wydulili pana Gerwazego z kilku internetowych zgromadze?, tak?e tych, które nie lecz? swoich umys?owych braków rusofobi?. Ostatnio uniemo?liwili mi pisanie na forum WPS i blogu polskim Andrzeja Szuberta, gdzie mia?em nieostro?no?? czasem zabiera? g?os. Dziwi mnie tylko, ?e tak na mnie si? uwzi?li. Bo przecie? trzeba jednak wiele trudu, ?eby z zewn?trz tak precyzyjnie kogo? skasowa? tylko w tych dwóch miejscach. Wi?c mam niejakie podejrzenie. Ale, jak to mówi?, nie ma tego z?ego, co by na dobre nie wysz?o.
A czy to angielskie s?ówko wypowiadane przez Paw?a Ziemi?skiego oznacza zwrócenie si? z przes?aniem do Izby Gmin?smiley
SecretLegionsPL dnia marzec 24 2014 13:57:17
W wojnie informacyjnej powinno si? uderza? bezpo?rednio w podstawy programowe naszych ideowych oponentów to skuteczniejsza metoda ni? wytykanie rusofobii. Moje rady s? nast?puj?ce:


1. Mo?liwie jak najszerzej eksponowa? antypolski charakter ruchów nacjonalistycznych nie tylko na Ukrainie ale równie? na Litwie i Bia?orusi

2. Zwalcza? mit "Solidarno?ci" maj?cy wyj?tkowo destruktywny wp?yw na polsk? mentalno?? narodow?

3. Wyci?ga? na ?wiat?o dzienne wszystkie niegodziwo?ci jakie ?ydzi dopu?cili si? wzgl?dem Polski i Polaków. Nag?a?nia? ludobójcz?, stron? syjonizmu.

4. Odbr?zawia? sanacyjnych (pseudo)bohaterów

5. Jak najszerzej eksponowa? niewygodne dla ?ydów i Zachodu kulisy rewolucji bolszewickiej

6. Podwa?a? w oczach Polaków fa?szyw? wiarygodno?? UE i USA. Trzeba kwestionowa? zasadno?? prozachodniego kierunku polskiej polityki zagranicznej

7. Skrupulatnie obna?a? wszelkie przejawy wrogo?ci wobec Polaków. funkcjonuj?ce w zachodnich mediach, parlamentach, jednostkach administracyjnych itp.

8. Atakowa? wszystkie pora?ki i wpadki osób zwi?zanych ze ?rodowiskami neosanacyjnymi i prozachodnimi. Nie uda nam si? skompromitowa? idei dopóki nie skompromitujemy osób które je g?osz?

9. Nie zamyka? si? w w?skich hermetycznych grupkach i niszowych portalach ale wychodzi? na szerok? wod? po to aby przekonywa? niezdecydowanych.

10. Nigdy nie i?? na wspó?prace z politykami i dziennikarzami maj?cymi jakiekolwiek zwi?zki mainstreamem.

11. ?ci?le monitorowa? dzia?alno?? zagranicznych fundacji dzia?aj?cych na terenie pa?stwa polskiego.
Adam Smiech dnia marzec 24 2014 20:33:32
Nie za bardzo rozumiem, o co Koledze chodzi. Wszystkie te tematy podejmujemy m.in. na JN. Natomiast dyskusja powy?sza dotyczy?a bardzo konkretnego tematu. Gdyby to by?a dyskusja demaskuj?ca sanacyjnych pseudobohaterów, to np. nie by?o by w niej tematu wspó?czesnego konfliktu ukrai?skiego. Poza tym nie zgadzam si?, co do rusofobii. To jest najwa?niejsza podstawa programowa, najwa?niejszy z fundamentów ideologii naszych przeciwników. Pozosta?e elementy s? jej pochodn?.

Jeszcze jedno - je?li Kolega nie zauwa?y? w tej dyskusji kwestionowania zasadno?ci prozachodniego kierunku polskiej polityki zagranicznej, to zalecam ponowne obejrzenie filmu.
ricardopl77 dnia marzec 24 2014 22:51:05
Dodaj? ciekawe wyst?pienie Adama Wielomskiego na II Kongresie Nowej Prawicy zw?aszcza dedykuje je tym co zamierzaj? g?osowa? na KNP smileyhttps://www.youtube.com/watch?v=yD07ix5dzvI
kot dnia marzec 25 2014 21:46:32
Dodaj? ciekawe wyst?pienie Adama Wielomskiego na II Kongresie Nowej Prawicy zw?aszcza dedykuje je tym co zamierzaj? g?osowa? na KNP


Na tym samym kongresie wyst?pi? ekspert od Rosji Wojciech Grzelak i tu ju? nie by?o nic nowego.
http://www.youtube.com/watch?v=tVs5UB-mhlg

Nie mo?emy by? tedy pewni, czy partia przemówi?a g?osem prof. Wielomskiego, czy te? p. Grzelaka, a prof. Wielomski tylko j? firmuje swoim nazwiskiem, ale przedstawia swoje prywatne opinie.
Adam Smiech dnia marzec 25 2014 23:56:03
Drodzy Panowie, KNP nie jest ?adn? nadziej? dla nas na d?u?sz? met?. Panowie z NCz, tacy jak Grzelak, Szymowski, P?u?a?ski, to nie nasza bajka. Powtórz? jeszcze raz, zamierzam poprze? KNP w wyborach do PE, bo to jedyne sensowne rozwi?zanie z polskiego punktu widzenia w kontek?cie tych konkretnych wyborów. Korwin w PE - o to w?a?nie chodzi. Nie nale?y z tego wyci?ga? wniosku, ?e osobi?cie spodziewam si? czego? wi?cej po KNP. Nie wiem, jaki jest plan polityczny prof. Wielomskiego. Ja uwa?am, ?e by? mo?e nasta? ju? czas, aby zacz?? integrowa? ?rodowiska i osoby indywidualne, które da?y si? pozna? z rozs?dnego stosunku do Rosji w obecnym konflikcie, a to jest ju? bardzo du?o, bo zw?aszcza w tym w?a?nie czasie wymaga?o to naprawd? nieprzeci?tnej odwagi, ?eby wyst?pi? przeciwko ?cianie propagandy szermuj?cej frazesami patriotycznymi i decyduj?cej o tym, kto jest agentem Moskwy. I ?eby by?o jasne, dla zwolenników wszechogarniaj?cej razwiedki, nie ma tam miejsca. Czas ju? sko?czy? z pó??rodkami.
ricardopl77 dnia marzec 25 2014 23:58:02
Trudno dociec albowiem pogl?dy tego pana s? z pewnosci? znacznie bardziej odleg?e od pogl?dów JKM ni? prof. Wielomskiego, niemniej mo?e ma to ?wiadczy? o pluralizmie w KNP (oklaski jakie? zebra?), zreszt? cz??? przemówienia wype?ni?y jakie? nieartykuowane d?wi?ki, trudno zatem powiedzie?..smiley No ale on ju? na samym pocz?tku stwierdzi? ?e w Rosji sp?dzi? kilka lat to zna j? najlepiej....smiley
ricardopl77 dnia marzec 26 2014 01:06:17
"Korwin w PE - o to w?a?nie chodzi" - a co jak minie 5 lat kadencji e-parlamentu i po tyluz latach pobierania godziwych dyjetek Korwin stwierdzi, ?e jednak Bruksela mniej rabuje Polaków ni? ta banda ?ajdaków w warszawskim Sejmie.... smiley
Adam Smiech dnia marzec 26 2014 09:26:15
E, tam si? b?dzie Kolega martwi?, co b?dzie za 5 lat. JKM b?dzie mia? 77 lat, a my mo?e b?dziemy w smileyWilnie i Lwowiesmiley
Gerwazy Gagucki dnia marzec 26 2014 18:17:30
Czy rzeczywi?cie jest tak, ?e katolicy przykeili si? do w?adzy w ostatnim czasie?
Wede mojej wiedzy - tkwili tam u zarania.
Oni przecie? og?aszali, ?e wszelka w?adza pochodzi od boga. I koronowali pomaza?ców. Aby w spokoju ducha strzyc owieczki.
SecretLegionsPL dnia marzec 30 2014 08:35:00
@Adam ?miech


Chyba zasz?o jakie? nieporozumienie mi?dzy nami. Mój wcze?niejszy komentarz nie odnosi? si? w sposób bezpo?redni do debaty z filmiku ale by? zbiorem ogólnych uwag o sposobie prowadzenia dyskusji z naszymi ideowymi oponentami. Co do samej debaty to by?a w zasadzie OK chocia? ciekawiej by wygl?da?a gdyby?cie zaprosili jak?? osob? o odmiennym punkcie widzenia.
Gerwazy Gagucki dnia marzec 30 2014 11:54:37
@SecretLegionsPL

MY?LI NIEZBYT SEKRETNE

Pana manifest uj?ty w jedena?cie punktów, jest zbiorem hase? a? tak s?usznych, ?e a? uwi?zionych w natr?tnym banale.
Ka?dy, kto nie tylko pisuje, ale tak?e to i owo czytuje, ma przecie? poj?cie o literze polskiego dekalogu na te czasy. A ju? niektóre postulaty tr?c? tak ?yczeniowym duchem jak proponowana przez katolików modlitwa - jako najbardziej skuteczny or??.
Gerwazy Gagucki dnia marzec 30 2014 21:34:01
O TYM I OWYM

Póki jeszcze mam mo?liwo?? napisania tu kilku s?ów, bo przecie? ruski haker czuwa, t? jeszcze mam uwag?, a?eby w nast?pnych audycjach nieco inaczej usadzi? prelegentów. Bo to jest podstawowy b??d, gdy pan Pawe? Ziemi?ski ma do zaprezentowania jedynie swoj? ?ys? czaszk?.
OCZY, to zwierciad?o duszy! Wi?c je?li nie widz? OCZU, wszystkie wypowiadane przez prelegenta s?owa s? daremne.

I jeszcze: @Pan SecretLegionsPL:
Pana awatar wskazuje na Pana przywi?zanie do Polski mocarstwowej. Ale jak Pan chce tego dokona?, gdy polskie si?y duchowe i militarne nie s? w stanie obroni? cho?by jednego - jeszcze w iluzorycznym w polskim posiadaniu - województwa? Przecie? ka?de przesuni?cie Rzplitej na wschód, spowoduje zatrat? Polski na zachodzie. Rzeczpospolita na kó?kach? A? si? mocarstwowa karuzela zepsuje?
Ja takie wodzenie palcem po mapie traktuj? jako wybryk natury.
Gerwazy Gagucki dnia kwiecień 04 2014 16:17:22
No i zebra?o si? czterech facetów, i ka?dy wypowiedzia? to, co mia? akuratnie pouk?adane do wypowiedzenia. Potem nast?pi? wschód i zachód ksi??yca i pojawi? si? pan Piotr Kolczy?ski, który si? nie pojawi?, bo akurat czyta? swoje duperele, gdzie i pan Gerwazy ma swoje miejsce.
Wychodzi na to, ?e nadzorca naszych przypadkowych spostrze?e? i my?li znajduje si? nieopodal.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014