Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 06:18:11
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 15
Zjazd Kresowian 15
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Jan.
JednodniĂłwka NarodowaDzi? wieczorem odszed? do Pana ?wi?tej Pami?ci dr Jan Libera. Cz?owiek wielkiego serca, patriotyzmu dla, którego Ojczyzna zawsze by?a warto?ci? najwy?sz?. ?o?nierz Rzeczpospolitej zawsze wierny w Jej s?u?bie.

Zaanga?owany spo?ecznie. Dzia?a? jako prezes Parafialnego Oddzia?u Akcji Katolickiej przy Parafii ?w. Antoniego oraz Obywatelskiego Stowarzyszenia Uw?aszczeniowego w ?odzi. W poprzedniej kadencji by? radnym Rady Miejskiej. Ci?gle na posterunku w walce o dobro.

Wieczny odpoczynek racz mu da? Panie…”
Komentarze
Adam Smiech dnia grudzień 08 2007 09:48:02
Trudno mówi? w takiej chwili. Rozmawiali?my jeszcze w ostatni? sobot?... o przysz?ych, wspólnych dzia?aniach. Wiedzia?em, ?e jest bardzo ?le, ale nie spodziewa?em si? tak szybkiego i dramatycznego fina?u. Dzieli?o mnie z Panem Janem wiele lat, ale ??czy?o równie wiele przekona?, a przede wszystkim trze?we spojrzenie na otaczaj?c? nas rzeczywisto??, bez niepotrzebnej, a ?miesznej czasami, egzaltacji typowej dla ludzi "uduchowionej" prawicy. Nie zawsze zgadzali?my si? w konkretnych sprawach, ale by?y to spory politycznych przyjació?, które nigdy nie zachwia?y uczuciem wzajemnej sympatii i szacunku. Lubi?em s?ucha? Pana Jana, lubi?em s?ucha? Jego zdroworozs?dkowych opinii. Wyró?nia? si? samodzielno?ci? i oryginalno?ci? os?dów. Nie mo?na Go by?o zaszufladkowa?. Bardzo prze?ywa? swoj? walk? z, w istocie, politycznie poprawn? wizj? pseudoautorytetów takich jak Kuro?, czy Nowak-Jeziora?ski. Najbardziej bola? Go atak na Jego osob? ze strony ??e-prawicy. Dzi? Janka (tak o Nim mówili?my mi?dzy sob?; my?l?, ?e nie mia?by nam tego za z?e) zabrak?o. Nie porozmawiamy, jak zawsze, przed ?wi?tami, nie porozmawiamy ju? nigdy...

Requiescat in pace!
Adam Smiech dnia grudzień 08 2007 10:27:53
Poni?ej zamieszczamy o?wiadczenie ?p. Jana Libery w sprawie Jana Nowaka-Jeziora?skiego:

"O?wiadczenie Jana Aleksandra Libery, radny ?ódzki, w sprawie nadania imienia Jana Nowaka Jeziora?skiego szkole podstawowej w ?odzi. Warto przeczyta? dlaczego NIE dla Jeziora?skiego!

Szanowny Panie Przewodnicz?cy, Panie Prezydencie, Pa?stwo Radni, ?odzianie!

Z olbrzymim zdziwieniem przyj??em medialny szum, jaki powsta? po moim o?wiadczeniu w sprawie nadania imienia Jana Nowaka Jeziora?skiego szkole podstawowej w ?odzi. Ta medialna nawa?nica ma swoje ?ród?a w modzie na poprawno?? polityczn?, jak równie? w zapotrzebowaniu lewackich elit na autorytety.
Mam nadziej?, ?e wi?kszo?? Pa?stwa pami?ta omnipotencj? by?ego aparatczyka Andrzeja Szczypiorskiego, który poucza? maluczkich o tolerancji i demokracji; czy w III RP senatora Ma?achowskiego te? poczciwego, tyle ?e masona...

?ód?, 30 maja 2005.

O?WIADCZENIE

Szanowny Panie Przewodnicz?cy, Panie Prezydencie, Pa?stwo Radni, ?odzianie!

Z olbrzymim zdziwieniem przyj??em medialny szum, jaki powsta? po moim o?wiadczeniu w sprawie nadania imienia Jana Nowaka Jeziora?skiego szkole podstawowej w ?odzi. Ta medialna nawa?nica ma swoje ?ród?a w modzie na poprawno?? polityczn?, jak równie? w zapotrzebowaniu lewackich elit na autorytety.
Mam nadziej?, ?e wi?kszo?? Pa?stwa pami?ta omnipotencj? by?ego aparatczyka Andrzeja Szczypiorskiego, który poucza? maluczkich o tolerancji i demokracji; czy w III RP senatora Ma?achowskiego te? poczciwego, tyle ?e masona...
Niedawno byli?my ?wiadkami ?enuj?cego spektaklu w T V, gdzie kat mia? wyda? ?wiadectwo moralno?ci swej ofierze, na jej pro?b? oczywi?cie. Równie? Wysoka Rada zosta?a wmanewrowana w rol? s?dziego, który wi?kszo?ci? g?osów b?dzie decydowa?: bohater czy Papkin, maj?c do dyspozycji w zasadzie tylko autokreatywne materia?y ?p. J.Nowaka-Jeziora?skiego i wrzask medialny poprawnych politycznie koterii...
W dostarczonym Pa?stwu Radnym artykule wyszczególnione s? dokumenty pozostaj?ce w dyspozycji IPN. Mówi?em o nich do dziennikarzy r11; notowali.

Dla przypomnienia s? to:

1.O?wiadczenie notarialne z moc? przysi?gi Johanna Kassnera, z dnia 22.04.1970 r., który w latach 1940-1942 by? koleg? z pracy braci Jeziora?skich.

2.Wyrok S?du Krajowego w Koeln z dnia 2.07.1975 r. Sygn.akt 78099/75 w sprawie o znies?awienie J.Nowaka-Jeziora?skiego przez pisarza Joachima Goerlicha na ?amach rRheinischer Merkurr1;(przegra? J.Nowak-Jeziora?ski).

3.Pismo dowódcy SS i Selbstschutzu Obszaru Warschau-Land Obersturmfuhrera Rupprechta z dnia 8.o8.1940 r. wyra?nie popieraj?ce pro?b? Zdzis?awa Jeziora?skiego, o przydzielenie mu w zarz?d, skonfiskowanej ?ydowi Arie Harderowi, cegielni w Radzyminie, gdzie stryj J.Nowaka Jeziora?skiego, Stanis?aw, pe?ni? od lipca 1940 r. funkcj? burmistrza.

Przedstawione wy?ej dokumenty zmuszaj? do udzielenia odpowiedzi na szereg pyta?, które winny by? rozstrzygni?te i udokumentowane przez IPN.
To, ?e Instytut Pami?ci Narodowej nie robi ?adnego u?ytku z posiadanych dokumentów, dobitnie ?wiadczy o jego stronniczo?ci i niekompetencji.
W publicznym obiegu kr??y opinia, ?e do Zarz?du Komisarycznego J. Nowaka-Jeziora?skiego wprowadzi?a Armia Krajowa, aby mia? tzw. r1;dobre papieryr1;.
Je?li tak, to co w tym samym czasie, w tej samej hitlerowskiej instytucji i na takim samym stanowisku robi? jego brat? Je?li prawd? jest, a to udowodni? S?d Krajowy w Koeln, ?e ?p. Nowak-Jeziora?ski pracowa? jako nadkomisarz w Zarz?dzie Komisarycznym w latach 1940-42, to czy AK mog?o go skierowa? do pracy w tej samej instytucji w po?owie roku 1941 i to na stanowisko dozorcy domu?
W rPolsce z oddalir1; na str.342 autor stwierdza, ?e jego bezpo?redni prze?o?ony Tadeusz Zawadzki-?enczykowski z?o?y? przed notariuszem o?wiadczenie potwierdzaj?ce tak? tez?. Odno?ny fragment tekstu zaopatrzony jest w odsy?acz nr 10. W odsy?aczu czytamy: r1;J.Nowak, Kurier z Warszawy, Odnowa, Londyn 1978 strona 45: .Problem w tym, ?e w Kurierze na ?adnej stronie nie ma notarialnego o?wiadczenia Zawadzkiego-?enczykowskiego !!!
Jan Nowak-Jeziora?ski w dniu 22.04.2001 r. z?o?y? dla agencji PAP o?wiadczenie:

rNie zamierzam si? poni?a? do odpowiadania na oszczerstwa Edwarda Moskala.
Nie wymagaj? one zreszt? odpowiedzi,bo wiadomo,?e ca?e moje ?ycie wype?ni?a s?u?ba Polsce.r1;

Takie o?wiadczenie w USA przyj?to by jako przyznanie si? do winy, bo o oszczerstwach rozstrzygaj? s?dy, a przecie? obaj adwersarze byli w tym czasie obywatelami ameryka?skimi.
Nie sposób krótkim wyst?pieniu zawrze? wszystkie w?tpliwo?ci i pytania, ale jeszcze jednym musz? si? podzieli?. Warunki panuj?ce podczas okupacji niemieckiej znam z relacji rodziców i dziadków i wiem, ?e znajomo?? j?zyka niemieckiego kilka razy pomog?a im wybrn?? z k?opotów. Tym wi?ksze moje zdziwienie budzi stwierdzenie, ?e kurier nie zna? tego j?zyka, a nie wpad?, szczególnie po Powstaniu Warszawskim, po zamachu na Hitlera, kiedy Niemcy wprowadzili dodatkowe kontrole i nowe dokumenty.
Jan Nowak-Jeziora?ski ma niew?tpliwie wiele zas?ug z czasów II Wojny ?wiatowej i zimnej wojny. Zasmuca jednak i dziwi, ?e wiele faktów w jego relacji mija si? z prawd?, o czym ?wiadcz? jemu wspó?cze?ni np. Stefan Wysocki w rPolska z oddali...Prawda z bliskar1;. Równie? nie wszyscy historycy upadaj? przed nim na kolana i potrafi? krytycznie odnie?? si? do jego ?yciorysu, jak np. Jerzy Robert Nowak w r?yciorysy bez retuszu. Kurier z Waszyngtnu. Jan Nowak Jeziora?skir1;. Ksi??ka zawiera 63 rozdzia?y o tematach np. rTriumfy pierwszych latr1;,r1;Za dobrymi komunistami...r1;, rPralnia Brudnych Sumie?r1;, r1;Nowak...m?ci si?...r1;, r1;Kurier nieprawdyr1;, r1;Chwalca Kwa?niewskiegor1; itd.)

Swoj? wiedz? o ?p. Janie Nowaku-Jeziora?skim wzbogaci?em nast?puj?cymi lekturami:
Stefan Wysocki: rPolska z oddali... prawda z bliskar1;, Wydawnictwo von borowiecky, Wydawnictwo Szaniec ISBN 83-87689-38-6;
Jerzy Robert Nowak: r?yciorysy bez retuszur1; -rKurier z Waszyngtonur1; Jan Nowak Jeziora?ski Wydawnictwo MaRoN ISBN 83-89033-25-9
Andrzej Czechowicz: Siedem trudnych lat Wydawnictwo MON 1974 .
Lektura w/w ksi??ek utwierdzi?a mnie w przekonaniu, ?e ?p.Jan Nowak-Jeziora?ski nie powinien by? patronem szko?y. Serdecznie ?a?uj?, ?e proces nadawania szko?om imion patronów nie jest poprzedzony rzeteln? kwerend? ich ?yciorysów, ?e przebiega prawie automatycznie ze szkod? dla prawdy materialnej i w zasadzie odzwierciedla partykularne interesy partii politycznych.
W moim przekonaniu dyskusja na sesji jak równie? z?o?liwe komentarze niektórych mediów, nie dotyczy?y meritum sprawy, ale b??dzi?y po ideologicznych manowcach, co z góry, przy obecnym sk?adzie Rady Miejskiej w ?odzi, przes?dza?o wynik g?osowania. Dlatego te? nie chc?c legitymizowa? ideologicznego g?osowania nie wzi??em w nim udzia?u.
Z powa?aniem

Jan Aleksander Libera"
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014