Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 19:45:48
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
5
5
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Decyzja W?gier
Jednodni?wka Narodowa

W?adze W?gier podj??y fundamentaln? decyzj? - 31.10.2012 r. media poinformowa?y o podpisaniu przez W?gry umowy z Rosj? w sprawie udzia?u naszych bratank?w w budowie tzw. South Stream - Potoku po?udniowego - gazoci?gu, kt?rego trasa bieg?a b?dzie z kaukaskiej cz??ci Rosji przez Morze Czarne do Warny w Bu?garii, p??niej za? poprzez co najmniej dwa odga??zienia, jedno przez Serbi?, W?gry do Austrii i S?owenii oraz drugie, przez Grecj? i Adriatyk do W?och. Niewykluczone, ?e i inne kraje przyjm? cz??? gazoci?gu na swoje terytorium (np. Chorwacja). Oto, na naszych oczach na ?mietnik historii odchodzi szumnie zapowiadany i gor?co popierany przez polskich politycznych indolent?w projekt gazoci?gu Nabucco, kt?ry mia? niezwykle sprytnie omin?? Rosj? i zada? cios jej d??eniom politycznym. Dla ludzi my?l?cych od pocz?tku by?o wiadome, ?e nic z tego nie b?dzie. Pomys? okaza? si? nierentowny, ponadto zak?ada? permanentne przeciwie?stwo Rosji i Azerbejd?anu (pami?tamy te medale nadawane "demokratycznym" w?adzom Azerbejd?anu przez naszych rz?dz?cych). Tymczasem, jak zauwa?y? G?os Rosji:

"Moskwa i Baku rozpatruj? prawdopodobie?stwo rozszerzenia przez stron? rosyjsk? skali kupna gazu azerbejd?a?skiego - podkre?li? w rozmowie z "G?osem Rosji" dyrektor generalny rosyjskiego funduszu Narodowego Bezpiecze?stwa Energetycznego Konstantin Simonow: Azerbejd?an w perspektywie potrafi zwi?kszy? wielko?ci eksportu swego gazu. Rosja, z kolei, ze swej strony gotowa jest do zaoferowania czynnikom w Baku mo?liwo?ci tranzytowych dla jego dostaw na rynki europejskie. Tras? o znaczeniu kluczowym pod tym wzgl?dem jest w?a?nie "Potok po?udniowy".

Prawda, ?e proste i logiczne? Jednak my?lenie polityczne i mistyczny b?j przeciw Rosji, zw?aszcza w wykonaniu naszych rusofob?w r??nej ma?ci, to kategorie wzajemnie si? wykluczaj?ce. Trudno nawet m?wi? o jakiej? nauce dla Polski, bo nasi wyznawcy aksjomat?w antyrosyjskich nie s? w stanie nigdy, w ?adnych okoliczno?ciach skorygowa? swego, wielokrotnie negatywnie zweryfikowanego przez rzeczywisto??, pogl?du. "Wali? w Rucha" to ich has?o ca?kowicie wy??czaj?ce cho?by atomy zdrowego rozs?dku. No, ale przecie? zawsze mo?na rozedrze? szaty i lamentowa? na ca?y ?wiat, jak to nas znowu oszukano, pokonano. Nas, wieczn? ofiar? przemocy.

Wnioski z ca?ej sytuacji s? oczywiste dla ludzi my?l?cych. Polska, rz?dzona przez prometeist?w w bia?ych r?kawiczkach i maj?ca opozycj? z?o?on? z prometeist?w szalonych, nie ma ?adnych perspektyw, je?eli trwa? b?dzie przy jakiejkolwiek doktrynie zak?adaj?cej tak? czy inn? walk? z Rosj?. I nie wa?ne, czy to b?dzie podane w spos?b intelektualny i kulturalny, czy prymitywny i wulgarny. Ta droga jest drog? definitywnie i niezaprzeczalnie b??dn?. Mamy dzisiaj jej namacalne efekty. "Wiara ukrainna", czyli ?lepe kierowanie si? interesem pewnej, funkcjonuj?cej tylko w wyobra?ni wyznawc?w, Ukrainy, doprowadzi?a nas do tego, ?e Rosja wycofa?a si? z budowy gazoci?gu Jamal II, gdy? postawili?my warunek, ?eby nie omija? Ukrainy. Potem Rosja proponowa?a nam udzia? w North Stream (gazoci?gu p??nocnym) i budow? naszej odnogi, ale ze wzgl?du na Ukrain? i pa?stwa ba?tyckie, odm?wili?my. Rosja zrobi?a wi?c gazoci?g z Niemcami przy akceptacji pa?stw skandynawskich le??cych nad Ba?tykiem i ju?. Mo?emy sobie pokiwa? palcem w bucie. Co wi?cej, przysz?o?? wygl?da r?wnie nieciekawie. Rosja ju? kilka razy proponowa?a nam udzia? w budowie elektrowni atomowej w okr?gu kaliningradzkim. Rz?d milczy, za? rozmaici eksperci - prometei?ci, np. z O?rodka Studi?w Wschodnich - s? oczywi?cie przeciwko, bo Litwa, ?otwa, Estonia itd. Kompletne odm??d?enie. Naturalnie, Rosja proponuje nam budow?, gdy? sprawdza nasz? gotowo?? do podj?cia gry geopolitycznej prowadz?cej do wsp?lnego "zawiadywania" obszarem mi?dzy Rosj? a Polsk?. Je?eli my te propozycje odrzucamy, Rosja i tak swoje zrobi, i.e., zbuduje gazoci?gi i elektrownie, innymi s?owy, b?dzie zawiadywa? tym obszarem sama lub np. z Niemcami, a my, sprzeciwiaj?c si? i tak nie uzyskamy nic, za to stracimy bardzo wiele.

I jeszcze jedno - sama decyzja W?gier, a wi?c w istocie decyzja uwielbianego w?r?d wyznawc?w sekty smole?skiej premiera Viktora Orbana. Jest to zapewne cios pot??ny w rozpalone g?owy rusofob?w. Jaka? straszliwa zdrada, ha?ba i skandal. Rzecz ma si? naturalnie zgo?a inaczej. Jest to bardzo m?dra decyzja Orbana, kt?ry od jakiego? czasu pr?buje polu?ni? wi?zy ??cz?ce W?gry z Unia Europejsk?. ??cz?c interes W?gier z interesem Rosji w aspekcie energetycznym, oczywi?cie poprawia sytuacj? swojego kraju. To jest elementarz my?lenia politycznego. Przy tym budzi wielki szacunek zrozumienie przez Orbana skali znaczenia jego Ojczyzny na arenie mi?dzynarodowej, bez rzucania si? z motyk? na s?o?ce, bez wielkich zad??, bez realizowania misji mesjanistycznych itp. Prosz? zwr?ci? uwag? na fakt, ?e W?gry mia?y wyb?r pomi?dzy Nabucco a South Streamem, nikt im rozwi?zania nie narzuca?. I dokona?y tego wyboru ?wiadomie. Do tej pory nie wszystkie dzia?ania Orbana budzi?y i budz? moj? sympati?, chocia? mo?e powinienem powiedzie?, ?e przede wszystkim czu?em wstr?t do powierzchownych, p?ytkich, czasem niemal prostackich stwierdze? na temat W?gier Orbana, p?yn?cych ze ?rodowisk szalonej prawicy. Jednak cz?owiek powinien zawsze stosowa? odpowiednie filtry i si?ga? do ?r?de?...

Rz?dz?cy Polsk? ludzie PO pragn? j? "rozpu?ci?" w Unii Europejskiej, wi?c do nich taktyka Orbana nie przem?wi. Powinna za to przem?wi? do PiS z przyleg?o?ciami, ale naturalnie r?wnie? nie przem?wi. Dla nich bowiem walka z Rosj? stanowi o sensie istnienia Polski. Bez Rosji straciliby racj? bytu jako Polacy. A tu mieliby podejmowa? decyzje prorosyjskie, dogadywa? si?, jak kto woli, z synem Wasilowym, b?d? ze spadkobiercami KGB, lub z jednymi i drugimi jednocze?nie? Niedoczekanie! Zamiast tego, b?d? brn?? w z g?ry przegrane projekty, ogl?daj?c si? na UE i USA. Na UE nie maj? co liczy? - to przecie? wiele kraj?w Unii podpisa?o ju? z Rosj? umowy odno?nie gazoci?g?w. Nie nara?? one swych interes?w ze wzgl?du na polskie mira?e. Rusofobi licz? oczywi?cie na zwyci?stwo jastrz?bi w USA. Wydaje si? jednak, ?e i te nadzieje s? z?udne. USA ma na g?owie problem bliskowschodni - jest mo?liwe, ?e Romney, je?li to on b?dzie zwyci?zc?, p?jdzie przede wszystkim w kierunku wojny z Iranem. Czy jednak ewentualne USA Romneya b?d? mia?y w dobie kryzysu si?? na kontynuowanie dzisiaj wyra?nie przegranej polityki osaczania Rosji? To w?tpliwe, niemniej w?tpliwo?ci te nie wykluczaj? mo?liwo?ci dalszego u?ywania przez neokon?w polskiego straszaka, jako elementu gwarantuj?cego permanentny chaos na wschodzie Europy. Czy taka rola odpowiada jednak ambicjom "dumnych Polak?w"? Pewnie nie, ale Rosja, panie, Rosja...

P.S. Wybory wygra? Barack Obama. Tym samym, ostatnia cz??? powy?szych rozwa?a? sta?a si? nieaktualna. Niemniej warto j? zachowa? , kadencja trwa tylko 4 lata.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014