Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:11:07
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
1
1
Mordy UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Chocholi taniec trwa w najlepsze
JednodniĂłwka Narodowa

Punktem krytycznym ostatniego nasilenia choroby smole?skiej sta?a si? kompromitacja Jaros?awa Kaczy?skiego. Nie pierwszy raz, ale jednak po raz pierwszy od d?u?szego czasu, przekroczy? on granic?, poza któr? jest ju? tylko do?? ?enuj?ca ?mieszno??. Polska ?yje w u?cisku smole?skim, który parali?uje praktycznie ca?e jej ?ycie. Podczas gdy na ?wiecie dziej? si? rzeczy niezwykle istotne tak?e z polskiego punktu widzenia - wybory w USA, sytuacja na Bliskim Wschodzie, wybory na Ukrainie itd., a sama Polska ma szerok? palet? problemów przed sob? - cho?by ekonomicznych - tera?niejszych i przysz?ych, my nie jeste?my w stanie wyj?? z zakl?tego kr?gu katastrofy smole?skiej. Codziennie media "puszczaj?" now? wiadomo?? smole?sk?, tak jakby ka?dej kolejnej nocy odkrywano jakie? wa?ne fakty. Oczywi?cie tak nie jest. Jest to skoordynowana akcja cyklicznego dozowania informacji w istocie nic nie wnosz?cych poza permanentnym stanem zamieszania i parali?u ?ycia pa?stwowego naszego kraju. Jako?, uzurpuj?cy sobie prawo do miana prawdziwych patriotów, nie s? w stanie zrozumie?, jak ?atwo ulegaj? manipulacji. I nie mówi? tu o ich w?asnych mediach, ale chocia?by o wyj?tkowej aktywno?ci w rozdmuchiwaniu sprawy smole?skiej mediów polskoj?zycznych z niemieckim Faktem na czele. Wida? z tego, ?e manipulacja gor?cymi g?owami w Polsce jest prosta niczym konstrukcja cepa.

Szczytem politycznego infantylizmu by?a jednak wypowied? Jaros?awa Kaczy?skiego z 30.10 b.r. Jak dalece trzeba nie rozumie? elementarnych kwestii politycznych, ?eby nabra? si? na wyj?tkowo tani? prowokacj? Rzeczpospolitej! S?dz?, ?e nie tylko politycy czo?owych pa?stw ?wiata, pa?stw drugiego, trzeciego rz?du, ale nawet pa?stw, których nazw tu nie wymieni?, ?eby ich nie obrazi?, maj? wi?ksze rozeznanie w tym, co w polityce jest dopuszczalne, a co oznacza najzwyklejsz? kompromitacj?. Ot, gazeta sobie napisa?a o trotylu, nie wiadomo sk?d, jak, gdzie, na jakich dowodach opar?a stwierdzenie, wreszcie - jest przecie? tylko gazet?, a pan lider opozycji (?!), jako ?e to tytu? przyjazny jego ?rodowisku, natychmiast ?lepo wierzy i wyg?asza o?wiadczenia ostateczne w rodzaju: "jest zupe?nie jasne, ?e dokonano morderstwa na 96 osobach". To nic, ?e gazeta wkrótce si? wycofuje, a potem z kolei modyfikuje swoje wycofanie, nie zmieniaj?ce jednak meritum. Powtórz? to, co pisa?em po pierwszych ekscesach, jakie mia?y miejsce po katastrofie smole?skiej - Jaros?aw Kaczy?ski nie posiada zdolno?ci rz?dzenia, a tym samym zdolno?ci DO rz?dzenia Polsk?. Gdyby by? przy w?adzy, po stwierdzeniu takim jak powy?sze, móg?by zrobi? tylko jedno - oskar?y? o zabójstwo premiera RP i o wspó?dzia?anie w zasadzie wszystkie najwa?niejsze organy pa?stwa oraz wypowiedzie? wojn? Rosji. Ludzie my?l?cy, a popieraj?cy z jakich? powodów PiS, powinni zdawa? sobie z tego spraw?. Je?eli ma si? pretensje do rz?dzenia Polsk? i do tego, aby ta Polska by?a silnym i szanowanym krajem, trzeba przede wszystkim zdawa? sobie spraw? z tego co si? mówi i jakie s? lub mog? by? tego konsekwencje. Ju? od dawna jest oczywiste, ?e powrót do w?adzy p. Kaczy?skiego b?dzie oznacza? w najlepszym przypadku zerwanie kontaktów z Rosj?, co naturalnie dla ludzi za?lepionych ideologicznym fanatyzmem jest bez znaczenia, jednak dla Polski b?dzie oznacza?o kl?sk? z wielu punktów widzenia.

Jaros?aw Kaczy?ski by? marnym politykiem przed 2010 rokiem. Maj?c wszystkie instrumenty w r?ku, czyli urz?d premiera, prezydenta i wi?kszo?? sejmow?, zniszczy? to sam jeden, przez nikogo nie przymuszany. Przekre?li? szanse swego brata na reelekcj?, nadto stoi równie? za decyzj? Lecha Kaczy?skiego o podpisaniu Traktatu Lizbo?skiego, który w powa?ny sposób pozbawi? nas suwerenno?ci w wielu aspektach ?ycia pa?stwowego. Ale bycie marnym politykiem to jeszcze nie jest tragedia, ostatecznie zdarza si? to do?? cz?sto w ?wiecie, ale bycie politykiem, którego powrót do w?adzy stanowi zagro?enie dla interesów pa?stwa, to ju? sprawa bardzo powa?na. Swoj? drog?, ciekawe, kto stoi za prowokacj? Rzeczpospolitej, b?d? co b?d? przychyln? PiS-owi. Narzuca si? wyja?nienie, ?e to z obozu oko?opisowskiego kto? zapragn?? komu? innemu udowodni?, ?e p. Kaczy?ski si? nie nadaje, ?e jego zapewnienia o wyciszeniu tematu smole?skiego, to puste stwierdzenia i nale?y to zmieni?. By? mo?e mamy do czynienia w?a?nie z pocz?tkiem zmiany uk?adu si? na smole?skiej stronie sceny politycznej? Kto wie? Czas poka?e.

Nie sposób unikn?? przy tej sprawie porówna? historycznych. ?rodowisko smole?skie wielbi Józefa Pi?sudskiego i jego kierunek polityczny, oraz uwa?a si? za wspó?czesnych kontynuatorów tamtej my?li. Otó?, b?d?c osobi?cie wrogiem poj??, zasad i my?li zwi?zanych z Pi?sudskim, musz? stwierdzi? rzecz niezmiernie wa?n? - Pi?sudski i prowadz?cy polityk? pa?stwa po jego ?mierci sanatorzy, niezale?nie od b??dów, jakie pope?nili i ujemnego bilansu rz?dów, byli nie tylko silnymi osobowo?ciami, ale i powa?nymi politykami, przynajmniej w sensie zrozumienia istoty dyplomacji i sposobu prowadzenia polityki mi?dzynarodowej. Nie znam publicznych stwierdze? Pi?sudskiego - który potrafi? przecie? w chamski i wulgarny sposób przemawia? do polityków polskich - które mo?na by by?o cho? w niewielkim stopniu porówna? do wyst?pie? Jaros?awa Kaczy?skiego. To samo mo?na powiedzie? o Becku, Rydzu i wielu innych. Zamiast nieprzemy?lanych ataków, nieudokumentowanych oskar?e? itd., podpisywali z ZSRR pakt o nieagresji i uk?ady handlowe. Dzi? mamy za to polityków o mentalno?ci m?odzie?ców nie panuj?cych nad emocjami, ?yj?cych od podrzuconej im plotki do plotki, i którym jedynie wydaje si?, ?e realizuj? jaki? mistyczny imperatyw walki z Rosj?.

Komentarze
Adam Smiech dnia październik 31 2012 14:01:31
Co ciekawe, 15-letnia córka Jana Pospieszalskiego wyci?gn??a w?a?ciwe wnioski z wczorajszego wydarzenia, dok?adnie takie, jak wskazane przeze mnie powy?ej. Cyt(za Onet.pl):

"- "Tato, czy to oznacza wojn??". Zapyta?a mnie o to 15-letnia córka Basia. Dzi? wielu staje przed tym pytaniem. Bo skoro to by? zamach, co mamy robi?? Czy grozi nam konflikt zbrojny z Rosj?? - pisze publicysta "Gazety Polskiej Codziennie"."

I dalej ju? obsesja ojca:

"Zdaniem Pospieszalskiego wojna jednak trwa ju? od lat. - Kolejne jej ods?ony to okr?g?osto?owa bezkarno?? komunistów, utr?cenie lustracji, uw?aszczenie si? kolaborantów na maj?tku narodowym, utrata banków i telekomunikacji, przej?cie rynku mediów, zarz?dzanie nastrojami spo?ecznymi i przemys? pogardy, antypolska polityka historyczna, degeneracja wymiaru sprawiedliwo?ci, uzale?nienie energetyczne, demonta? armii, a ostatnio dzia?anie seryjnego samobójcy - wylicza Pospieszalski."
ricardopl77 dnia listopad 03 2012 00:14:42
Rozmowa Barbary W?odarczyk z Aleksandrem Aleksiejewem - ambasadorem Rosji w Polsce w programie POLONIA 24 (0:22 min.)

http://www.tvp.pl/polonia/polonia-24/wideo/02112012-2200/8789179
kot dnia listopad 04 2012 10:45:51
Mnie si? zdaje, ?e przeciek o trotylu poszed? od PO. W bardzo prosty sposób zepchn?li debat? w po??danym przez siebie kierunku. Macie oto rozs?dne stanowisko rz?du naprzeciw absurdalnym teoriom spiskowym, szkodz?cym pa?stwu. Trzeba si? z tym zgodzi?. Zdawa?o si?, ?e PiS zaczyna? przejmowa? inicjatyw?. Próbowa? sprzeda? swój nowy wizerunek w osobie stonowanego i wywa?onego prof. Gli?skiego , nawi?zuj?cego rzeczow? dyskusj? na wa?ne tematy. I wszystko na marne, zamiast Gli?ksiego Macierewicz, znów bajdurz? o Smole?sku, zamachu itd. Wi?kszo?? Polaków nie chce ju? tego s?ucha?. Rzekome ?lady trotylu jeszcze bardziej zafiksuj? Kaczy?skiego. Mimo pozornie wysokiego poparcia ok. 25% jest w ca?kowitej izolacji, z nik?ymi szansami na odzyskanie w?adzy, za? u reszty narodu wzbudza on za?enowanie i sprzeciw.
Adam Smiech dnia listopad 06 2012 10:08:25
Mo?e poszed? od PO, mo?e nie. Dla mnie wa?niejsze jest, ?e PiS i sam Kaczy?ski z?apali haczyk natychmiast. A to dowodzi mojej tezy - Jaros?aw Kaczy?ski nie posiada zdolno?ci rz?dzenia i do rz?dzenia pa?stwem.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014