Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 05:12:53
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 17
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
41
41
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Dmowski inaczej
JednodniĂłwka Narodowa

Dzi? 148 rocznica urodzin Romana Dmowskiego, cz?owieka, który we w?a?ciwym miejscu i czasie rozerwa? ?a?cuch polskich katastrofalnych b??dów politycznych, polskiej g?upoty, gnu?no?ci, zadufania i lekcewa??cej logik? bezmy?lno?ci. Dla wielu jest postaci? pomnikow?, ale pomnikowo?? do Niego nie pasuje. Wyznawany przez Dmowskiego i Jego towarzyszy ?wiatopogl?d narodowy wr?cz wyklucza? nad?cie i pseudopatriotyczn? bufonad?. Dlatego dzisiaj nie b?dzie s?owa o polityce. Zamiast polityki - pieczarki! To nie ?art, ale ciekawostka z przesz?o?ci pokazuj?ca tego wielkiego my?liciela jako kogo? zwyk?ego potrafi?cego zajmowa? si? tak banaln? (a jednocze?nie niebanaln?, maj?c na uwadze wyj?tkowo?? osoby) czynno?ci?, jak hodowla pieczarek. Kto wie troch? wi?cej o Dmowskim, tego to nie zdziwi. Obok towarzyskiego obycia, erudycji, pisania zabawnych wierszy dla dzieci, zami?owania do owczarków, Roman Dmowski by? równie?... hodowc? pieczarek. Niech poni?szy tekst rozchmurzy nam smutn? rzeczywisto?? dooko?a. Pochodzi z czasopisma Ilustracja Wielkopolska nr 34 z 1929 r.


Pieczarkarnia w Chludowie

Jak p. Roman Dmowski hoduje pieczarki
Napisa? prof. F. Teodorowicz

W jednej z dawniejszych prac, nosz?cej tytu? "Owady a my" (wydanej w zbiorku "Dziwy ?wiata grzybowego", M. Arct, Warszawa 1928), opowiadaj?c o cudach z ?ycia mrówek i termitów, przedstawiam pe?ne przedziwnej twórczo?ci, podziemne a olbrzymie hodowle grzybów, jakie umiej?tnie zak?adaj? i prowadz? mrówki, zw?aszcza brazylijskie. Z pomi?dzy oko?o 100 odmiennych gatunków owych niezrównanych owadzich ogrodników, szczególniejszemi zdolno?ciami w tym kierunku wyró?nia si? mrówka sze?cioz?bna "Atta sexdens". Mrówki te, zwane krótko attinami, mog?yby s?u?y? nam za wzór nietylko pracowito?ci i pomys?owo?ci, ale przede wszystkiem spo?ecznej i ekonomicznej orjentacji, której skutkiem w?a?nie s? olbrzymie hodowle, przerastaj?ce miar? nasze poj?cia i oczekiwania.

A nawi?zuj?c w opowiadaniu tem do twórczej pracy ludzkiej, wskazuj? Francuzów, którzy od wieków hoduj? umiej?tnie na olbrzymi? skal? pieczarki, jako tych jedynych, którzy nazwani by? ?mia?o mog? "ludzkiemi attinami".

W Polsce jednym z pierwszych, którzy spraw? hodowli francuskich pieczarek podj?li na wi?ksz? skal?, nie dla materjalnej korzy?ci, lecz tylko dla idei, jednym z pierwszych, którzy hodowl? t? przeprowadzili ?ci?le i zapobiegliwie, nie jako zabawk? lub eksperyment, lecz wy??cznie dla propagandy, by? Roman Dmowski z Chludowa.

Tam to powsta?a jego pi?kna pieczarkarnia. W dwóch niewielkich ubikacjach suterenowych, ogrzewanych centralnie, ogrodnik p. Jan Wawrzyniak, za?o?y? w my?l moich instrukcyj hodowl?. W dniu 15 sierpnia 1928 wys?ano ?o?yska w dwóch kondygnacjach przemacerowanym nawozem. Powierzchnia hodowlana mierzy?a 25 m2, na niej zapikowano 18 wrze?nia francusk? grzybni?; lecz pierwsze pieczarki skutkiem nieopalania przez czas d?u?szy lokalu ukaza?y si? dopiero z ko?cem listopada. Lecz znów z powodu pope?nionych b??dów czeka? trzeba by?o 3 tygodnie na produkcj? normaln?. Rozpocz??a si? 21 grudnia; odt?d ju? co trzeci, czwarty dzie? zbierano pieczarki. Dziwna rzecz! Grzyby by?y tak dorodne, tak j?drne i s?odkie, ?e zdoby?y rekord ponad pieczarkami harcerzy rawickich! Nawet detali?ci pozna?scy wzbraniali si? je zrazu przyjmowa? z obawy, ?e publiczno?? nie zechce kupowa? takich kolosów w podejrzeniu, i? to mo?e jakie? grzyby truj?ce!

Po koniec marca 1929 zebrano z chludowskiej hodowli 86 funtów pieczarek, co wed?ug ceny dzisiejszej przedstawia dochód w kwocie 516 z?.

Jak zatem widzimy, produkcja by?a s?aba, to jest o wiele ni?sza od teoretycznej zasady, co przypisa? nale?y d?u?szemu nieogrzewaniu hodowli (w czasie nieobecno?ci p. Dmowskiego w domu), jak te? fatalnym mrozom, które i pieczarkom tej zimy da?y si? mocno we znaki!

... Ale pan Dmowski pieczarek nie sprzedawa?! Sz?y one masami do Warszawy w postaci hojnych prezentów dla najwybitniejszych osobisto?ci. Prócz tego, za ka?dorazowym pobytem p. Dmowskiego w Chludowie pieczarki podawano na stó? przed zawsze t?umnie nawiedzaj?cych zapalonego hodowc? go?ci. Pieczarkami zachwycano si?, z entuzjazmem podnosz?c ich zalety i z du?? ciekawo?ci? rozpytuj?c o sztuk? ich hodowania.

I dzi?ki temu wzrasta u nas zainteresowanie t? now? ga??zi? produkcji i hodowle pieczarek mno?? si? ustawicznie.

Niebawem tysi?ce go?ci z ca?ej Polski, zwiedzaj?c P. W. K. (Powszechn? Wystaw? Krajow?) b?dzie mia?o sposobno?? zapozna? si? z tym nowym przemys?em, który ma u nas wszelkie warunki pomy?lnego rozwoju.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014