Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 20:27:35
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 16
Zjazd Kresowian 16
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wokó? Euro 2012 - w oparach ob??du
JednodniĂłwka Narodowa

Trwaj? mistrzostwa Europy w pi?ce no?nej w Polsce i na Ukrainie. Przyznam szczerze - to ju? nie moja bajka. Ja jestem z innej epoki, tak?e z innej epoki futbolowej, kiedy pi?karze byli bardziej swojscy, nie zarabiali w jeden tydzie? tyle, co normalny cz?owiek przez ca?e ?ycie, kiedy europejskie puchary zdobywa?y Steaua Bukareszt, Dynamo Kijów, Crvena Zvezda itd., a nie w kó?ko te same zespo?y miliarderów. Moja reprezentacja Polski to ta z 1982 i ta, która wspaniale walczy?a o mundial 1986 r. Tak, obie gra?y dla socjalistycznej ojczyzny, z or?em bez korony, w stanie wojennym. Dla mnie to bez znaczenia - Polska jest jedna, bez wzgl?du na panuj?cy w niej system polityczny. W pami?ci pozostan? tamte chwile zw?tpienia, wiary i wreszcie sukcesu osi?gni?tego w nie?atwych czasach i warunkach. Ale do?? ju? tego spojrzenia za siebie. Dzisiaj mamy Euro w Polsce i cieszmy si? na swój sposób i z tego. Nara?? si? po raz n-ty rusofobom, ale jak do tej pory ogl?da?em jeden wspania?y mecz godny tych z moich wspomnie? - mecz mi?dzy S?owianami - Rosja - Czechy.

Chcia?bym, aby mówi?c o Euro 2012 koncentrowano si? na pi?ce, jednak jak si? okazuje, ludzie ?li, g?upi i z?o?liwi pragn? i przy tej okazji uzewn?trzni? bezinteresown? nienawi?? w nich tkwi?c?. Nienawi?? wobec Polski s?cz? Anglicy, b?d?cy, obok USA, nie wiedzie? czemu obiektem niemal mi?osnych westchnie? pokole? polskich politycznych troglodytów, ze wspó?czesnymi w??cznie. Nie jestem naiwny, wiem, ?e ich negatywna propaganda ma oparcie w cz??ciowo prawdziwych sytuacjach - sam jestem zdecydowanym przeciwnikiem kibolstwa polegaj?cego na praktykowaniu nienawi?ci (z r?koczynami, a nawet zabójstwami w??cznie) jednych m?odych Polaków do drugich, z tak kompletnie nieistotnego powodu jakim jest taki czy inny klub sportowy. Sam jestem przeciwnikiem zachowa? maj?cych podtekst rasistowski w stosunku np. do Murzynów, gdy? zupe?nie nie pasuj? one do Polski, do polskiej mentalno?ci, do polskich i jednocze?nie chrze?cija?skich poj?? o bli?nim, nadto, s? kalk? zachowa? grup subkulturowych z Zachodu, importem przede wszystkim anglosaskiej, poga?skiej proweniencji. Ale nie trzeba naukowych wywodów, ?eby zauwa?y?, ?e takie zachowania s? w czasie Euro marginesem - w zupe?nie oczywisty sposób ogromna wi?kszo?? kibiców polskich zjednoczy?a si? wokó? reprezentacji, potrafi równie? kibicowa? innym, którzy na to zas?uguj? ze wzgl?du na swój poziom sportowy. Tak to przynajmniej obecnie wygl?da. Tymczasem Anglicy tworz? swoje bujdy zestawiaj?c ze sob? s?owa klucze, które w istocie nijak si? do siebie maj?. Oto, obowi?zkowe Auschwitz, nazi?ci (bez narodowo?ci), ma?pie odg?osy, zagro?enie dla Czarnych i Azjatów. Tak jakby w Auschwitz, re?im bli?ej nieokre?lonych nazistów, mordowa? obok ?ydów, tak?e Murzynów i Azjatów! To doprawdy ?a?osna postawa zadufanych w sobie dzieci upad?ego Albionu, zwa?ywszy na ich przesz?o??, handel niewolnikami, cz?sto brutalny kolonializm i wspó?czesny neokolonializm. Komunikat kierowany jest jednak g?ównie do t?umu pó?g?ówków, wi?c i zamierzony skutek zapewne zostanie osi?gni?ty.

Drugi niezwykle niepokoj?cy aspekt wydarze? woko?o Euro, to rosn?ca agresja (na razie s?owna) naszych oszala?ych rusofobów. Cz?owiek, który niegdy? wydawa? si? by? uosobieniem rozs?dku (i chyba do pewnego momentu rzeczywi?cie by?), a mianowicie Wojciech Cejrowski w post?pie geometrycznym pogr??a si? w ob??dzie antyrosyjskim, jednocze?nie brn?c w bezkrytyczne uwielbienie tego, co "przed wojn?" (w domy?le chodzi o pi?sudczyzn?). Oto w wywiadzie dla Polonia Christiana tak mówi o fladze polskiej i nie tylko:
"Wi?kszo?? tego, co widz? dzisiaj, to czerwie? sowiecka, nie za? polska, królewska i niepodleg?a. Kolor jasnoczerwony jest komunistyczny, sowiecki, chi?ski, a polski - niepodleg?y, jest ciemniejszy, bo ma by? przypomnieniem królewskiego karmazynu. Flagi w prawid?owych kolorach produkowano przed wojn?, teraz jest z tym k?opot. No, ale Konstytucji te? nie mamy prawid?owej. Kiedy Lech Wa??sa, jako prezydent odrodzonej RP, przej?? insygnia w?adzy od Prezydenta na uchod?stwie, uzna? i przypiecz?towa? konstytucyjn? ci?g?o?? w?adzy i pa?stwa. Uzna? wi?c przedwojenn? Konstytucj? kwietniow?, jako ostatni? legaln?. Dlaczego jej nie stosujemy? Stosujemy za to Konstytucj? Kwa?niewskiego, czyli sowieckiego aparatczyka, komunisty, który kolaborowa? z okupantem, kolaborowa? przeciw niepodleg?o?ci.
(...) Dzisiaj w?adzy nie ma ani prezydent, ani premier, ani parlament... Przywrócenie Konstytucji kwietniowej, w?a?nie wizjonerskiej kwietniowej, a nie marcowej, pozwoli?oby uporz?dkowa? wiele kwestii.(...)Fuj! Tak? polsko?ci? w idiotycznych kapeluszach to mi si? chce rzyga?. A nad moimi Rodakami w idiotycznych kapeluszach chce mi si? p?aka?."
Okazuje si?, ?e nawet kolor mo?e by? sowiecki, za? bia?o-czerwony kapelusz z or?em idiotyczny. Oczywi?cie, rzec gustu, jednak w przypadku cz?owieka najpierw paraduj?cego w kowbojskim kapeluszu i kamizelce, a potem w kolorowej (idiotycznej?) koszuli i na boso, wypowiadanie si? z pozycji Alfy i Omegi jest co najmniej ?mieszne. Co do za? wizjonerskiej konstytucji kwietniowej, to pan Cejrowski, jako cz?owiek oczytany, nie mo?e udawa?, ?e nie wie o jej nielegalnym rodowodzie (uchwalona ze z?amaniem procedur), o wprowadzeniu przez ni? ordynacji wyborczej wykluczaj?cej w praktyce opozycj? (st?d np. bojkot wyborów odbywaj?cych si? na mocy tej konstytucji przez endecj?), czy nieweryfikowalnej kategorii odpowiedzialno?ci przed Bogiem i histori?. By?a to konstytucja stworzona przez klik?, która dorwa?a si? do w?adzy w Polsce drog? zamachu stanu i po trupach setek ludzi, dla swego, traktowanego z czci? godn? szamanów afryka?skich, Wodza, który zrobi? klice numer i wzi?? i umar?. Poza jednym jedynym artyku?em mówi?cym o sukcesji prezydenckiej, który pozwoli? zaistnie? polskim w?adzom emigracyjnym, konstytucja ta nadawa?a si? wy??cznie do kosza. Szczególnie jaskrawym wyrazem g?upoty politycznej jest z kolei postulowanie og?aszania ci?g?o?ci prawnej obecnej Polski z Polsk? konstytucji kwietniowej. To nie jest li tylko kwestia jakiej? tam sentymentalnej uroczysto?ci dla grupy politycznych mistyków, ale konkret polityczny, który stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie pa?stwa polskiego, w którym od 1944 r. ?yjemy, z jego przede wszystkim, granicami, traktatami mi?dzynarodowymi itd. Jest ?wiadectwem politycznego infantylizmu wyobra?anie sobie, ?e mogli?my to sobie ot tak og?asza? bezbole?nie, ?eby dopiec Ruchom i komuchom. Mówi?c inaczej - og?aszaj?c podobn? ci?g?o?? nie uzyskaliby?my nic z tego, co stracili?my w wyniku wojny, a dodatkowo mogliby?my jeszcze straci? to, co si? uzyska? w jej wyniku uda?o.

I kolejna sprawa - Rosjanie w Polsce na Euro 2012. Tu inwencja rusofobów si?ga zenitu i nie jest to bynajmniej Zenit St. Petersburg... Pocz?wszy od psychopatycznych tekstów o utajonej inwazji KGB/GRU przebranych za kibiców i w efekcie okupacji Polski a? po dy?urnych rusofobów tzw. prawicy. Szczególnie boli ich maj?cy si? odby? w dzie? meczu Polski z Rosj?, 12 czerwca, marsz kibiców rosyjskich w Warszawie, zwi?zany ze ?wi?tem obchodzonym jako Dzie? Rosji (w 1990 r. og?oszono wtedy suwerenno?? pa?stwow? Rosji). Jest to obecnie najwa?niejsze ?wi?to pa?stwowe w Rosji. Powinni?my spogl?da? na nie ?askawym okiem, bo przecie? wydarzenie le??ce u podstawy ?wi?ta w sposób najbardziej znacz?cy przyczyni?o si? do ko?ca Zwi?zku Radzieckiego jako podmiotu polityki mi?dzynarodowej. Jednak niektórzy i tak wietrz? w tym podst?p i niecne knowania. Niezawodny pan Hofman z PiS-u stwierdzi? nawet: "Wydanie tej decyzji jest skandaliczne. Prosz? sobie wyobrazi?, ?e Niemcy chcieliby w Tel Awiwie swoje ?wi?to obchodzi? pod flagami ze swastykami. Bo to jest analogia. Co by si? dzia?o! B?dzie sierp i m?ot, b?dzie przemarsz ulicami Warszawy w rosyjskie ?wi?to. Pa?stwowo?? rosyjska cz?sto równa?a si? brakowi pa?stwowo?ci polskiej." Mo?na by powstrzyma? si? od komentarza, ale trudno nie zauwa?y?, ?e analogia a'la Hofman jest taka jak pomi?dzy w?a?nie pos?em Hofmanem a np. Heinzem Hoffmannem, ministrem obrony NRD. W Gazetach Polskich, Naszych Dziennikach, na ró?nych portalach tzw. prawicowych trwa od d?u?szego czasu podkr?canie przeciwko Rosji w zwi?zku z Euro 2012. Teraz Hofman dodaje: "T? decyzj? Hanna Gronkiewicz-Waltz wzi??a pe?n? odpowiedzialno?? za to, co si? stanie 12 czerwca". Czy?by by?a to zapowied? jakiej? zorganizowanej akcji?
A tymczasem mieli?my kolejn? miesi?cznic? smole?sk? i co? Niespodzianka - Rosjanie, wraz z holenderskim trenerem reprezentacji Rosji z?o?yli kwiaty pod tablic? pami?tkow?. Jak poda?y media: "kwiaty przed tablic? smole?sk? z?o?yli przedstawiciele reprezentacji Rosji, m.in. prezes rosyjskiej federacji pi?karskiej Siergiej Fusenko oraz trener reprezentacji Rosji Dick Advocaat. Przed Pa?acem by? tak?e ambasador Rosji Aleksander Aleksiejew. Rosjanie uczcili pami?? ofiar minut? ciszy. - To co si? sta?o, to dla ca?ej Rosji tragedia. Przyszli?my z?o?y? wieniec na znak pami?ci o ofiarach tej katastrofy - mówi? Fusenko." Okazuje si?, ?e do?yli?my czasów, w których nawet Robert Biedro? (Ruch Palikota) rozs?dnie zauwa?y?, ?e by? to "bardzo mi?y gest. To pokazuje, ?e Rosjanie s? otwarci. Podgrzewanie atmosfery rusofobii ze strony polskiej prawicy jest kompletnie nieodpowiedzialne".

W obu opisanych wy?ej przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem, które po katastrofie smole?skiej sta?o si? niestety faktem politycznym. Prawicowo?? zosta?a zaw?aszczona przez romantyczny, w sposobie my?lenia o rzeczywisto?ci w istocie rewolucyjny, nurt polityczny, formalnie (ale za to ha?a?liwie) odwo?uj?cy si? do mistycznego, posoborowego polskiego katolicyzmu ludowego i maj?cy w zwi?zku z tym poparcie du?ej cz??ci ludzi Ko?cio?a, których wiedza na temat historii Polski i poj?cia na temat polityki polskiej zosta?y ukszta?towane, podobnie jak w przypadku polityków reprezentuj?cych ten nurt, w ku?ni ideologicznej o obliczu pi?sudczykowsko-giedroyciowskim. Na has?o "Rosja" ludzie ci reaguj? jak nomen-omen psy Paw?owa na godzin? karmienia. Nie ma w tym, pomimo pozorów i wznios?ych frazesów, odrobiny my?lenia politycznego. Rezultatem jest parali? polityczny Polski, brak zdolno?ci rozumienia podstawowych potrzeb narodowych i pa?stwowych, brak zdolno?ci czytania polityki ?wiatowej i rozumienia znaków czasu. Taka prawica stanowi w istocie si?? destrukcyjn? dla pa?stwa, stanowi zagro?enie dla bytu pa?stwowego i narodowego Polaków. To tacy bogoojczy?niani jakobini. Jeszcze jednym z?ym skutkiem takiej sytuacji jest to, z czym mamy w?a?nie do czynienia od kilku lat. Ludzie maj?cy ?wiadomo?? zagro?enia ze strony podobnej "prawicy" g?osuj? na Platformy Obywatelskie, Ruchy Palikota itp., boj?c si? powrotu do w?adzy szale?ców z szabelkami. Czyni?c tak ugruntowuj? jednak w?adz? ?rodowiska politycznego w du?ej mierze odwo?uj?cego si? do tych samych ?róde? ideologicznych i warto?ci, co owa "prawica", tyle, ?e ze wzgl?dów praktycznych (posiadanie w?adzy i ch?? jej utrzymania) i ze wzgl?du na uwarunkowania mi?dzynarodowe, nie akcentuje ono pewnych spraw w ogóle a inne akcentuje inaczej. Dla Polski to "lepiej" ale wy??cznie w ramach skali minusowej.

Polakom, tak tym glosuj?cym na PO, jak i cz??ci g?osuj?cej na PiS i cz??ci w ogóle nie g?osuj?cej brakuje nowoczesnej formacji narodowej, której program, maj?cy widoki na realizacj?, by?by spe?nieniem ich pragnie?. Program taki mo?na zamkn?? prostymi has?ami - wolno?? wewn?trzna, pa?stwo stra?nikiem i pomocnikiem dla swoich, na zewn?trz - rozs?dek, podej?cie racjonalne, kierowanie si? wy??cznie interesem Polski na arenie mi?dzynarodowej w kontek?cie uwarunkowa? lokalnych i globalnych,a co za tym idzie szukanie przede wszystkim porozumienia z najsilniejszymi, a jednocze?nie najbli?szymi geograficznie, partnerami, porzucenie wszelkiej ma?ci polityki prometejskiej. Nie jest to program niemo?liwych, czy nierealnych za?o?e?. Przeciwnie. Aby my?le? o zbudowaniu organizacji mog?cej przyci?gn?? ludzi do takiego programu a pó?niej do jego realizacji, potrzeba konsekwentnego, rozumnego wysi?ku, ze ?wiadomo?ci?, ?e g?ównym przeciwnikiem tych, którzy si? w budowanie takiego pomys?u zaanga?uj? b?d? wady i przywary tkwi?ce w nas Polakach od wieków. Pr?dzej poradzimy sobie z wrogami ni? z w?asn? zawi?ci? i zaprza?stwem. Trzeba ludzi twardo st?paj?cych po ziemi, którzy rozumiej?, ?e czasami koniecznym jest zadowoli? si? czym? mniejszym ni? wi?kszym, bez fanatyzmu, mistycyzmu i zabobonu politycznego. Dopóki nie zrozumiej? tego masy tkwi?ce w oparach smole?skiej mg?y, dopóty pozostanie nam tylko ogl?danie lepszych lub gorszych meczów odbywaj?cych si? w ramach mniej lub bardziej oligarchicznych rozgrywek...

Komentarze
Adam Smiech dnia czerwiec 11 2012 08:22:47
I dalej w tonie paranoicznym. Szefowa warszawskiego oddzia?u "Gazety Polskiej" Anita Czerwi?ska podczas kolejnego marszu pami?ci 10.06.12 zwróci?a si? do Rosjan: "- Nie jeste?cie odpowiedzialni za zbrodnie autorytarnego rz?du. Chcemy, by nasz i wasz kraj cieszy? si? wolno?ci?. Wyja?nienie sprawy ?mierci naszego prezydenta i naszych elit do tej wolno?ci nas wszystkich zbli?a. Sta?cie po stronie prawdy, bo tylko tak mo?na budowa? nowoczesne pa?stwo" .
ricardopl77 dnia czerwiec 11 2012 21:13:14
Jan Tomaszewski komentuje: http://euro2012.onet.pl/wiadomosci/tomaszewski-bloguje-na-onecie-psychoza-na-sile-rob,1,5157326,artykul.html


Teraz s?ysz?, ?e z ka?dym mo?emy przegra?, tylko nie z Rosjanami. Mówi si?, ?e problemem b?dzie jaki? marsz kibiców, no wi?c ja si? pytam: a co w tym z?ego? Umówmy si?, jest to ?wi?to Rosji. ?wi?to odzyskania niepodleg?o?ci. Gdyby to si? nie wydarzy?o, nie mieliby?my dzi? wolnej Ukrainy i prawdopodobnie nie mieliby?my Euro 2012. Jak chc? przej?? sobie przez miasto, to niech przejd?! Chyba lepiej, je?li b?d? to robi? w zorganizowanym marszu pod kontrol? organów porz?dkowych.


No to teraz pan Janek wylotke z PiSu ma gwarantowan?....smileysmileysmiley
Adam Smiech dnia czerwiec 12 2012 08:33:56
Tu pan Janek w rozmowie z Anglikami w podobnym tonie:

Poka?my, ?e jeste?my dobrymi gospodarzami Euro 2012 niezale?nie od wyniku, jakim zako?czy si? ten mecz! O to, co b?dzie si? dzia?o na stadionie, jestem spokojny. Najbardziej obawiam si? jednak "nocnego meczu", gdy kibice wróc? do hoteli, b?d? przy piwie dyskutowa? o meczu w ogródkach. Dlatego apeluj? o rozs?dek - powiedzia? Jan Tomaszewski.

Bohater starcia Anglia - Polska z Wembley 1973 r. uwa?a, ?e w?adze Warszawy post?pi?y s?usznie zgadzaj?c si? na demonstracj? rosyjskich kibiców z okazji ?wi?ta Rosji. - To bardzo dobry krok, ?wi?to nie tylko Rosji, ale demokracji, ca?ej Europy Wschodniej. Na "pieriestrojce" Gorbaczowa zyska?a nie tylko Rosja, ale te? Polska, Ukraina i inne kraje dawnego bloku wschodniego. Dlatego my te? mogliby?my czci? to ?wi?to - namawia Jan Tomaszewski.

- Apeluj?c do kibiców o spokój mam jednocze?nie nadziej?, ?e nasi pi?karze na murawie walczy? b?d? na ?mier? i ?ycie - podkre?la Jan Tomaszewski.

?ród?o - http://euro.interia.pl/news-tomaszewski-apeluje-do-polakow-przed-rosja,nId,611795

Kiedy poziom emocji we krwi maleje, pan Janek zaczyna mówi? rozs?dniesmiley
Adam Smiech dnia czerwiec 12 2012 08:35:18
Fursenko, szef zwi?zku pi?karskiego Rosji i Szprygin, szef zwi?zku kibiców o meczu, marszu itd.:

O ile wiem, jest to zwyk?e przej?cie z punktu zbiórki na stadion, zgod? na które otrzymuje si? po z?o?eniu zawiadomienia. Nie powinno tam by? ?adnych motywów politycznych - o?wiadczy? Fursenko, którego wypowied? na swojej stronie internetowej przytacza gazeta "Sport-Express".

Prezes RFS doda?, ?e "je?li kto? mimo wszystko spróbuje je wnie??, to napotka twardy odpór ze strony policji". "S?dz?, ?e organizatorzy marszu wezm? to pod uwag?" - powiedzia?.

Fursenko poinformowa?, ?e w sobot? rozmawia? o tym w Warszawie z przedstawicielami Wszechrosyjskiego Zwi?zku Kibiców (WOsmiley. - Gotowi jeste?my rozmawia? o wszystkim, co dotyczy naszych fanów. I pomaga? im we wszystkim, co jest w naszej mocy. Jednak chcia?bym jeszcze raz przypomnie?, ?e w obcym kraju trzeba przestrzega? jego prawa, by nie narazi? si? na powa?ne nieprzyjemno?ci - zauwa?y?.

- Przyjechali?my do Polski gra? w pi?k? i kibicowa?, a nie urz?dza? pokazowe wyst?pienia - oznajmi? szef Rosyjskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej.

Fursenko ostrzeg? te? fanów z Rosji wybieraj?cych si? na mecz w Warszawie, ?e "przepisy dotycz?ce rac s? w Polsce bardzo ostre, a monitoring na stadionach podczas Euro 2012 jest ?wietny. "Wszystko, co u nas uchodzi p?azem, tutaj jest ostro karane" - o?wiadczy?.

Prezes RFS przekaza?, ?e równie? o tym rozmawia? w sobot? z reprezentantami WOB.

Rosyjski Zwi?zek Pi?ki No?nej wyda? w niedziel? o?wiadczenie, w którym oceni?, ?e "cz??? ludzi, obecnych na stadionie (we Wroc?awiu podczas pi?tkowego meczu z Czechami), dopu?ci?a si? czynów niegodnych prawdziwych kibiców pi?karskich". "Dla tych, którzy wybieraj? areny sportowe dla manifestowania swoich osobistych pogl?dów politycznych i innych opinii, nie ma miejsca na trybunach" - podkre?li? szef RFS.

Rosyjski Zwi?zek Pi?ki No?nej zaapelowa? do "prawdziwych fanów", aby "przeciwstawiali si? prowokacyjnym dzia?aniom chuliganów i udzielali wszelkiej pomocy organizatorom meczów w sprawach zwi?zanych z zapewnieniem bezpiecze?stwa".

- Zwracamy si? do wszystkich (rosyjskich) kibiców przebywaj?cych w Polsce. Pami?tajcie, ?e reprezentujecie swój kraj. Szanujcie siebie, swoj? ojczyzn? i swoj? dru?yn? - o?wiadczy? RFS.

Z kolei pytany w Warszawie szef WOB Aleksander Szprygin powiedzia?: - Przyjechali?my na mistrzostwa Europy, organizowane przez Polsk? i Ukrain?, ze szczerym zamiarem uczestniczenia tak wielkim wydarzeniu sportowym jakim s? pi?karskie mistrzostwa Europy. Kochamy futbol i kibicujemy naszym pi?karzom. W Warszawie chcemy wspólnie przej?? na stadion, aby wyrazi? nasze poparcie dla pi?karzy, którzy tak wspaniale wystartowali w imprezie.

?ród?o - http://euro2012.onet.pl/wiadomosci/euro-2012-siergiej-fursenko-ostrzega-kibicow-sborn,1,5157355,artykul.html
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Świetne! Świetne! 100% [2 Głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Żadnych głosów]
Dobre Dobre 0% [Żadnych głosów]
Przeciętne Przeciętne 0% [Żadnych głosów]
Słabe Słabe 0% [Żadnych głosów]
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014