Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 22:04:56
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
15
15
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
(A)polityczne my?li Hofmana i ich kontekst
JednodniĂłwka Narodowa

Podr?cznikowy wyznawca uproszczonej (i.e. - sprowadzonej do dychotomii - wal w Ruchów - kochaj Ukrai?ców) wersji rusofobii i ukrainofilii, pose? PiS Adam Hofman, raczy? stwierdzi? w wywiadzie dla RMF, ?e prezydent RP skompromitowa? si?. Czy?by kolejny trop na drodze smole?skiego op?tania? Nie tym razem. Bronis?aw Komorowski skompromitowa? si?, gdy? nie wystarczaj?co, a mo?e nieprawid?owo, wielbi skazan? aferzystk? i odstawion? tymczasowo od ??obu ukrai?sk? oligarchini? - Juli? Tymoszenko! Prawid?owo i wystarczaj?co wielbi? j? za to w PiS-ie, znanym nie od dzi? z fanatyzmu proukrai?skiego, który za czasów zmar?ego prezydenta Kaczy?skiego, objawi? si? intensywnym i tragicznym z punktu widzenia interesów Polski, wspieraniem przez tego? otwartego banderowca w osobie Wiktora Juszczenki. Nie w?tpi?, ?e prezydent Komorowski, mia?kim zwyczajem PO, b?dzie szuka? rozwi?zania zadowalaj?cego w?asne giedroyciowskie zaplecze (ju? to uczyni? wzywaj?c Ukrain? do zmiany prawa), niemniej, w sprawie wzywania, czy te? w?a?ciwie nie wezwania do bojkotu Ukrainy w zwi?zku ze zgodnym z prawem i wielce ?agodnym w formie wi?zieniem Tymoszenko, post?pi? s?usznie. Zreszt?, mniejsza z tym.

Wa?niejsze jest to, co mówi PiS ustami p. Hofmana. Wa?niejsze, bo przecie? PiS sam si? kreuje i jest kreowany przez ró?ne Gazety Polskie, Nasze Dzienniki i przede wszystkim, Radio Maryja, na jedyn? s?uszn?, patriotyczn? i odwo?uj?c? si? do najwznio?lejszych tradycji polskich parti?. A skoro tak jest, to mamy jasny przekaz i jasn? odpowied? - fakt, ?e nie pierwszy i nie ostatni raz, ale trzeba to powtarza? w naszym ?yj?cym chwil? spo?ecze?stwie - te najwznio?lejsze tradycje, poza którymi nie ma nic za wyj?tkiem zdrady, zaprza?stwa i wys?ugiwania si? Rosji, te wyznaczniki prawdziwej polsko?ci, te kryteria prawo?ci i sprawiedliwo?ci, to naturalnie walka z Rosj? i pop?d ku zbudowaniu antyrosyjskiej Ukrainy (Hofman: "prezydent Komorowski powinien powiedzie?, jak Julia Tymoszenko nie b?dzie wolna, nie pojedziemy na Ukrain?". Wsadzenie za rz?dów Tymoszenko do wi?zie? ludzi Janukowycza panu Hofmanowi i jego formacji nie przeszkadza?o, bo jak wiadomo, licz? si? nie obiektywne warto?ci, ale podzia? na nie s?usznych, czyli takich, co to nie chc? ryza? Ruchów i s?usznych Ukrai?ców - cho?by i banderowców). Wiem, powtarzam si?, ale czy? to nie za ich jedynie spraw?? Jacy? oni nudni ze swoj? ukrainofilsk? mantr?, jak dalece si? myl?, jak ochoczo i bezrozumnie graj? swoj? rol? pacynek Zachodu? Czy mo?na o tym nie przypomina?? Nie mo?na, a nawet przypomina? trzeba! I ta odrzucaj?ca mentalno?? maluczkich, którzy uwa?aj?, ?e musz? co? udowadnia? Zachodowi (Hofman: "gdyby nie odwo?ano szczytu w Ja?cie prezydent Komorowski pojecha?by tam prawie sam i zosta? z r?k? w przys?owiowym naczyniu, i by?by to wstyd dla nas na ca?? Zachodni? Europ?"). Do tego chorobliwa mitomania (Hofman: "bardzo bym chcia?, ?eby polski prezydent - tak jak kiedy? ?p. Lech Kaczy?ski - przewodzi? tej cz??ci Europy"). Je?eli we?miemy pod uwag?, ?e tego rodzaju zachowania i pseudoideologie wyczerpuj? znamiona jedynej powa?nej ilo?ciowo opozycji wobec PO, nadto, wspieranej usilnie przez kr?gi radiomaryjne, to mamy niez?y pasztet.

Mo?na tylko panów Hofmanów, Kaczy?skich, Macierewiczów et consortes, zapyta?, dlaczego nie wzywaj? do bojkotu z powodu trwaj?cej nieustannie, przynajmniej lokalnie, banderyzacji Ukrainy, dlaczego nie przeszkadzaj? im ?wie?utkie pomniki zbrodniarzy chocia?by we Lwowie i na Ziemi Lwowskiej.

Nie pierwszy raz okazuje si?, ?e PO jest z?a nie dlatego, ?e jej polityka zagraniczna jest mia?ka i od dawna jest, co prawda w ?agodnej formie, tylko odbiciem polityki UE i USA, ale dlatego, ?e - zdaniem wielkich patriotów z PiS - jest tym odbiciem w niewystarczaj?cym stopniu i jest za ma?o aktywna na polu walki z Wiktorem Janukowyczem czy Aleksandrem ?ukaszenk?.

Nie musz? ludziom my?l?cym t?umaczy?, jak daleko jest ten polityczny taniec chocho?a od My?li Narodowej. Wi?zanie jakichkolwiek nadziei ze ?rodowiskiem rusofobicznych ukrainofili, a takie próby mia?y niestety, a by? mo?e i maj? nadal miejsce, jest wielkim b??dem i zawsze b?dzie z góry skazane na pora?k?. Czas, aby ludzie, dla których endeckie my?lenie o polityce, endecki zdrowy rozs?dek i praktyka patrzenia na polityk? d?ugofalowo, perspektywicznie, stanowi realn? warto??, porzucili mrzonki tkwi?ce ?ród?ami w przesz?o?ci. To implikuje, w pierwszym rz?dzie - konieczno?? porzucenia klerykalnej wizji endecji z lat 30-tych XX wieku. Nie jest to postulat jakiej? walki z Ko?cio?em, jest natomiast postulatem uwolnienia si? od ?rodowisk, które Ko?ció? zaw?aszczy?y politycznie dla b??dnej i ob??dnej koncepcji ideologicznej. To zaw?aszczenie spowodowa?o, ?e nie tylko zabrak?o tam miejsca dla Dmowskiego, ale i dla Prymasa Wyszy?skiego. Dopóki tej podstawowej kwestii nie zrozumiemy pozostanie nam wybór mi?dzy zwolennikami rozp?yni?cia si? Polski w "szcz??liwej rodzinie europejskiej" a polityczn? niepoczytalno?ci?. Bez satysfakcji i bez przysz?o?ci.

Komentarze
ricardopl77 dnia maj 09 2012 15:51:21
Dla "równowagi" opinia pos?a SLD Tadeusza Iwi?skiego:
"Krytycznie oceniam apele i decyzje polityków, by zbojkotowa? mistrzostwa w pi?ce no?nej na Ukrainie. Maj? one na celu tylko i wy??cznie wykorzystanie sytuacji Julii Tymoszenko do w?asnych celów politycznych -
Tak w?a?nie jest w Niemczech, gdzie wkrótce odb?d? si? wybory. Najwi?ksza partia opozycyjna SPD walczy o wp?ywy i popularno?? z parti? kanclerz Angeli Merkel.
Politycy ci s? gotowi w ka?dy mo?liwy sposób zwróci? na siebie uwag?. Podobnie jest w Polsce. Przecie? Polska jako jedna z pierwszych uzna?a niepodleg?o?? Ukrainy, a teraz ma bojkotowa? mistrzostwa w pi?ce no?nej, które wraz z ni? organizuje?

http://www.fakt.pl/Iwinski-Niemcy-mysla-o-wyborach-u-siebie,artykuly,156093,1.html
Adam Smiech dnia maj 09 2012 19:32:55
Jak ju? wcze?niej zauwa?yli?my, starzy PZPR-owcy przerastaj? o wiele d?ugo?ci "niepodleg?o?ciowców" w my?leniu politycznym. W istocie mo?na mówi? o deklasacji.
ricardopl77 dnia maj 10 2012 08:34:43
A na "Frondelku" - niejaki Marian Pi?ka mieni?cy si? niegdy? "narodowcem" smileysmileysmiley polemizuje z stanowiskiem Solidarnej Polski która odci??a si? od tego idiotycznego pomys?u bojkotu (zapewne na zasadzie odró?niania si? od PiS na si??, ale dobre i to): http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/polska_ma_zwalczac_bojkot_euro_2012__pilka:_propozycja_solidarnej_polski_jest_nie_do_pomyslenia_20971
Dodajmy ?e M.Jurek i jego Prawica Rz. w ostatniej chwili zrezygnowa?y z planów wej?cia do SP i zwi?za?y sie na powrót z PiSem - stara mi?o?? nie rdzewieje.... smileysmileysmiley
Dopiero teraz wida? jakim nieszcz??ciem dla Ruchu Narodowego by?o ?e wi?zali sie z nim ludzie zupe?nie innej opcji, lub "nagle" (?) zmieniaj?cy optyk? o 180 stopni w imi? "rewizji pogl?dów". Teraz wiadomo przynajmniej kto jest kim.
Na koniec jeden z komentarzy pod artyku?em:
Po pierwsze primo premier Ukrainy Julia Timoszenko "w podzi?ce' za pomoc Polaków w organizacji "Pomara?czowej Rewolucji" ostro wspomaga?a organizacje banderowców /UPA-wców nie licz?c s?ynnych "weteranów wojennych" z Galizien SS. Wchodzi?y w to: budowa pomników Bandery, wspieranie "organizacji kombatanckich" UPA. Z drugiej strony brak JAKIEJKOLWIEJ pomocy POLSKIM KOMBATANTOM Z AK czy Polakom -katolikom. Brak jakiejkolwiek pomocy w oznaczaniu miejsc pochówków polskich ofiar UPA i Ukrai?ców "niezorganizowanych" w czasów "czerwonych wo?y?skich nocy", brak ch?ci wspó?pracy w sprawie cmentarzy polskich i dokumentowania miejsc zbrodni na Polakach. Po drugie primo: pani Julia Timoszenko zarobi?a podobno gigantyczn? kas? jako reprezentantka GAZPROMU na Ukrain? a to mo?e oznacza? tylko jedno: z rzeczy patriotycznych to ona ma - warkocz. Ci?gle za to intrygowa?a i ry?a przeciwko Juszczence , wi?c naród Ukrai?ski da? sobie spokój z pomara?czow? Rewolucj?, bo si? pozna?, ?e to "zmy?a by?a". W sprawie pani Julii Timoszenko mo?na by?o interweniowa? do parlamentu i Prezydenta ukrai?skiego ju? na etapie procesu: obserwatorzy etc. Nic takiego PiS nie zorganizowa?. Po trzecie primo: pan Prezes J. Kaczy?ski nie skonsultowa? si? najwyra?niej z OPOZYCJ? ukrai?sk? co do formy i tre?ci obrony s?usznych praw pani Julii Timoszenko jako wi??niarki- s?ycha? g?osy z Ukrainy, ze bojkot EUR0 jest im nie na r?k?. Pan J. Kaczy?ski mo?e i chcia? dobrze, ale dlaczego akurat w jeszcze ostrzejszej formie ni? pani Merkel i Steinbach. Po czwarte primo, jak stwierdzi? pan Magierowski, ca?a ta afera z "zachodnim bojkotem EURO" to jedna wielka ?ciema, bo koncerny niemieckie i inne zachodnie kr?c? na Ukrainie lody jakby nigdy nic, niezale?nie od tego ile siniaków poka?e pani Julia okrutnie odizolowana od ?wiata. Po pi?te primo ?aden z wielce moralnych polityków polskich popieraj?cych bojkot EURO nie jest w stanie wykaza? si? wys?aniem chocia? jednej paczki dla POLSKIEGO WETERANA ?yj?cego we Lwowie lub jakim? przysió?ku NA GRANICY G?ODU. Bez pomocy lekarskiej, w zapomnieniu, czasem bez opa?u na zim?. ?aden z krasomówców nie zorganizowa? dla Polaków z Ukrainy pobytu w Polsce czy sta?ej renty za dokonania wojenne. Dom Opieki dla Polaków zza Buga buduje zwyk?y Ksi?dz emeryt gdzie? na Kielecczy?nie za tzw. wdowi grosz. Podsumowanie: "wyst?p" Pana Mariana Pi?ki bardzo mnie rozczarowa?.Mam podejrzenie granicz?ce z pewno?ci?, ?e wypowied? ta ma jaki? zwi?zek ze s?ynnymi negocjacjami pana Marka Jurka z PiS w sprawie "po??czenia". Podobno Pan Marian Pi?ka by? z tego "po??czenia" - "wy??czony". Je?li taka wypowied? ma by? cen? za "odblokowanie" owego "wy??czenia z po??czenia" - to ?al mi Pana. ?y? oczywi?cie , trzeba, ?ona i dzieci i takie tam. Wi?c rozumiemy to "wypracowanie na temat". Ach , polityko polska, czy zd??ysz dorosn?? zanim umrzesz.
gjw dnia maj 14 2012 00:54:31
Sprawa jest przy tym chyba jednak szyta grubymi ni?mi. Julia Tymoszenko stara?a si? wprowadzi? Ukrain? do unii celnej Bia?orusi, Rosji i Kazachstanu. Prócz tego chodzi?o jej o usuni?cie po?redników mi?dzy Gazpromem a Naftohazem (np. niejaki Szymon Mohylewski). Wyka?czaj?c j? Janukowycz dzia?a de facto w interesie elit w?adzy Niemiec i nie tylko. Czo?owa rola niemieckich poityków w podburzaniu w zwi?zku z tym na Janukowcza daje do my?lenia. Cz?sto op?aca si? postawi? zas?on? dymn?. Sytuacja ma zatrzasn?? Ukrainie drzwi do UE. Mo?na b?dzie da? do zrozumienia udziom na Kremlu; patrzcie, dzi?ki nam Ukraina nie b?dzie w UE, ale do waszego procesu integracyjnego przyjmiecie j? na naszych warunkach. Przy sposobno?ci by?oby dobrze namówi? stron?polsk? do zerwania wspólnej imprezy, a przynajmniej jakich? niepowa?nych ruchów na tym tle i wskazywa? pacem, jacy ci Poacy niepowa?ni, z nimi nie ma jak si? dogada?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014