Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 21:49:17
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
33
33
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kim s? bia?oruscy „opozycjoni?ci”?
JednodniĂłwka Narodowa

Nie od dzi? wiadomo, ?e UE oraz wszystkie pa?stwa wchodz?ce w jej sk?ad prowadz? zaciek?? walk? z faszyzmem czy odradzaj?cymi si? nacjonalizmami. Jednak?e s? tacy nacjonali?ci, którzy w blasku reflektorów przy milcz?cej zgodzie unii prowadz? oficjalna dzia?alno??, a niekiedy maj? wr?cz decyduj?cy wp?yw na rz?dy w pa?stwie. Takimi s? nacjonali?ci ukrai?scy spod znaku OUN-UPA, którzy oficjalnie czcz? ludobójców uznaj?c ich za bohaterów„narodowych”. Przy takiej w?a?nie okazji jak? by? marsz faszystów ukrai?skich ku czci Bandery i innych przywódców OUN-UPA odpowiedzialnych za wymordowanie 200 tys. Polaków na Kresach RP, obna?y?y si? polityczne „korzenie” t.zw. „opozycjonistów” bia?oruskich. Na zamieszczonym poni?ej filmie mo?na z ?atwo?ci? zobaczy? powiewaj?c? w t?umie maszeruj?cych, flag? „opozycji” bia?oruskiej.
Nawet tak anty-nacjonalistyczna Gazeta Wyborcza milczy i o tym i o marszu nacjonalistów ukrai?skich. Okazuje si?, ?e G?ówni Tropiciele nacjonalizmu polskiego jako? milcz?, gdy chodzi o nacjonalizm ukrai?ców i jak si? okazuje równie? „opozycji” bia?oruskiej, która jest „oczkiem w g?owie” Wyborczej. Jak dorzuci? do tego nacjonalistów litewskich Ladsbergisa (to w?a?nie on tak nienawidzi i niszczy polskie szkolnictwo na Litwie), których Wyborcza równie? ukocha?a, to mamy ?liczny pasztet! Najwi?kszy polski(?) dziennik tak zaciekle tropi?cy przejawy polskiego nacjonalizmu toleruje i wspiera nacjonalizmy antypolskie w krajach o?ciennych! To kuriozum, ?e taki szmat?awiec jest w Polsce wydawany i podobno ma najwi?ksz? poczytno??!!!


Komentarze
polski blog ru dnia styczeń 05 2012 16:28:16
Bia?oruscy opozycjoni?ci, to przede wszystkim dystrybutorzy skompromitowanych zachodnich mitów o wy?szo?ci kapitalizmu "wolnorynkowego" (który NIE ISTNIEJE) nad ustrojem ?ukaszenkowskim, w którym przez kilkana?cie lat Bia?orusini ?yli sobie naprawd? szcz??liwie i - w porównaniu np. z Polakami - wr?cz beztrosko. I to pomimo wojny wytoczonej ?ukaszence i jego gospodarce przez Zachód, w której rz?dy warszawskie wzi??y, niestety, udzia?.

Mo?na powiedzie?, ?e Bia?orusini i tak s? w du?o lepszej sytuacji ni? Polacy na prze?omie lat 80/90-tych, gdy? weszli do struktur montowanych przez Rosj? i znajduj? si? pod ochron? pa?stw grupy BRICS. Dlatego og?upianie Bia?orusinów zachodni? propagand? nie powiod?o si? takim stopniu, w jakim powiod?o si? w Polsce za czasów pierwszej i drugiej "Solidarno?ci". Spo?ecze?stwo bia?oruskie jest obecnie w stanie szoku spowodowanego przestawianiem gospodarki bia?oruskiej na model obowi?zuj?cy w Rosji (autorytarny kapitalizm pa?stwowy), ale ma zaledwie przedsmak tego, co wycierpieli Rosjanie i Polacy.

Opozycjoni?ci bia?oruscy nie maj? jednak ?adnej realnej alternatywy dla koncepcji uczestnictwa Bia?orusi w Unii Euroazjatyckiej, gdy? tak? alternatyw? mog?aby by? jedynie Konfederacja S?owia?ska zorientowania na wspó?prac? przede wszystkim z Rosj?, ale tak?e z innymi pa?stwami BRICS i Niemcami.

Tymczasem od 1 stycznia wystartowa?a Wspólna Przestrze? Gospodarcza przysz?ej Unii Euroazjatyckiej. Jest to rozwini?cie wspó?pracy pomi?dzy Bia?orusi?, Rosj? i Kazachstanem, która w formule obowi?zuj?cej w roku ubieg?ym (Unia Celna) przynios?a zwi?kszenie obrotów gospodarczych pomi?dzy tymi krajami o 30 %. A to dopiero skromne pocz?tki.

Zob. tak?e:

B?d?my Bia?orusinami http://polski.blog.ru/120180195.html

Ocali nas BRICS? http://polski.blog.ru/138199411.html
polski blog ru dnia styczeń 05 2012 18:09:38
FACEBOOKOWEJ REWOLUCJI NIE B?DZIE:

"Bia?oru? zaostrza zasady korzystania z Internetu

W pi?tek 06.01.2012 r. wchodzi w ?ycie ustawa "O ?rodkach naprawy krajowej cz??ci sieci Internet", ograniczaj?ca prawo bia?oruskich firm i obywateli tego pa?stwa do korzystania z Internetu. Do Kodeksu Post?powania Administracyjnego w??czono odpowiednie artyku?y ustanawiaj?ce kary za naruszenie prawa.

Zgodnie z prawem, firmy i indywidualni przedsi?biorcy sprzedaj?cy towary na rynku bia?oruskim i ?wiadcz?cy us?ugi lub wykonuj?cy inne prace z u?yciem Internetu, powinni prowadzi? dzia?alno?? z wykorzystaniem jedynie witryn internetowych zarejestrowanych w bia?oruskiej domenie "BY" i znajduj?cych si? fizycznie na terytorium Bia?orusi. W przeciwnym wypadku, za korzystanie z innych domen b?dzie nak?adana grzywna od 10 do 30 kwot bazowych (od 1 mln do 3 mln rubli bia?oruskich, czyli 120-360 dolarów).

Inny przepis tego prawa dotyczy w?a?cicieli kafejek internetowych, klubów internetowych i innych punktów masowego dost?pu do sieci: b?d? oni zobowi?zani do prowadzenia pe?nej dokumentacji dzia?a? u?ytkownika (przy czym ci u?ytkownicy musz? by? wyra?nie zidentyfikowani), a tak?e do informowania w?adz o przypadkach odwiedzania w ich lokalach stron internetowych, zawieraj?cych materia?y ekstremistyczne i pornograficzne (wed?ug wykazu takich stron sporz?dzonego przez w?adze). Kara dla w?a?cicieli sprz?tu komputerowego za nieprzestrzeganie tych zasad, jak równie? dla naruszaj?cych je obywateli, b?dzie wynosi?a od 5 do 15 kwot bazowych (0,5-1,5 miliona rubli bia?oruskich, czyli 60-180 dolarów).

Monitorowanie przestrzegania nowego prawa prowadzi? b?d? w szerokim zakresie organy ministerstwa spraw wewn?trznych, organy podatkowe, organy bezpiecze?stwa publicznego Komitetu Kontroli Pa?stwowej" - informuje bia?oruski portal prawny pravo.by.

Daria Borysiak
Vedomosti.ru (05.01.2012)"

T?um. polski.blog.ru
Piotr Kolczynski dnia styczeń 05 2012 19:51:13
Co pan chce udowodni?? Pa?skie teksty sugeruj?, ?e gorszy ?ukaszenka ni? nacjonali?ci i ró?nej ma?ci agenci CIA. Ja jednak wol? obecne w?adze Bia?orusi, a wspieranie "opozycji" w tym kraju przez Polsk? uwa?am za skrajn? nieodpowiedzialno?? i dzia?anie na szkod? naszych interesów.
polski blog ru dnia styczeń 05 2012 20:04:05
Wcale tego nie sugeruj?. Prosz? uzasadni? to swoje stwierdzenie.
Piotr Kolczynski dnia styczeń 08 2012 11:46:41
Sugeruje pan, ?e w?adze Bia?orusi s? z?e, wi?c lepiej jednak je usun?? (np. wspieraj?c "opozycjonistów"smiley. Nie pisze pan o tym wprost, ale wklejaj?c teksty krytyczne po?rednio deklaruje walk? z legalnymi w?adzami Bia?orusi.
polski blog ru dnia styczeń 08 2012 13:59:05
[img]http://president.gov.by/data/press81090.jpg[/img]

To zale?y, co Pan rozumie jako tekst krytyczny wobec w?adz Bia?orusi. Nie chce Pan wskaza? takiego wprost, tylko Pan ogólnie co? sugeruje. smiley ?eby by?a jasno??: tekst o zaostrzeniu kontroli internetu ?wiadczy, moim zdaniem, bardzo dobrze o ekipie ?ukaszenki. Tak samo pogodzenie si? z Rosj? i wej?cie do Unii Celnej/Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej tworz?cej si? UEA. Dzi?ki temu ludno?? Bia?orusi, zw?aszcza z jej województw wschodnich, nie szykuje si? teraz do ?adnej rewolucji, tylko masowo wyje?d?a do pracy w Rosji, a nie na Zachód, gdzie z jej otrzymaniem ludzie ci mieliby bardzo du?e trudno?ci. Dla Bia?orusi najlepsze by?yby d?ugie rz?dy ?ukaszenki, a potem przekazanie w?adzy jego synowi, który od jakiego? czasu wyst?puje z nim publicznie. No i, rzecz jasna, wej?cie kiedy? wraz z Polsk? w sk?ad Konfederacji S?owia?skiej.

[img]http://president.gov.by/data/press81093.jpg[/img]
Piotr Kolczynski dnia styczeń 08 2012 14:17:54
smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014