Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumCzerwiec 07 2020 09:11:47
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 13
Zjazd Kresowian 13
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Konkurs Kresowy - pytania
Historia Polski1. Ziemia Czerwie?ska od zarania historii Polski by?a polskim terytorium etnicznym i cz??ci? pa?stwowo?ci polskiej. Prosz? poda?, jak nazywa?o si? plemi? zachodnios?owia?skie, które zamieszkiwa?o te tereny (dla u?atwienia dodajmy, ?e jego nazwa sta?a si? w wielu j?zykach Europy ?rodkowo-Wschodniej okre?leniem Polaków), jakie ?ród?o historyczne informuje nas o utracie Ziemi Czerwie?skiej przez Polsk? Mieszka I oraz jakie wydarzenie doprowadzi?o do tej utraty?

2.Feliks Koneczny odmawia? prawa wspó?czesnym mu Litwinom do dziedzictwa ?redniowiecznego Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego. Jak? klasyfikacj? wprowadzi? celem rozró?nienia dawnych mieszka?ców Litwy oraz jemu wspó?czesnych etnicznych Litwinów?

3.Kazimierz Wielki zasta? Polsk? drewnian?, zostawi? murowan?. Dotyczy to równie? ziem Rusi Halickiej. Prosz? wymieni? trzy zamki zbudowane przez Kazimierza Wielkiego na Ziemi Czerwie?skiej i Podolu.

4.W Wilnie i we Lwowie, odpowiednio w XVI i XVII wieku, za?o?ono s?ynne polskie uniwersytety. Prosz? poda? daty (roczne) ich za?o?enia oraz imiona patronów wraz z datami ich nadania.

5.W latach potopu szwedzkiego powsta? plan dokonania rozbioru Polski. W podpisaniu traktatu rozbiorowego, który na szcz??cie nie wszed? w ?ycie, bra? udzia? Bohdan Chmielnicki. Prosz? poda? dat? i miejsce podpisania traktatu oraz wymieni? pozosta?ych uczestników antypolskiego sprzysi??enia.

6. Podczas konfederacji barskiej mia? miejsce antypolski bunt ludno?ci rusko-prawos?awnej znany pod nazw? „hajdamaczyzny” lub „koliszczyzny”. Prosz? poda? nazwiska dwóch g?ównych przywódców buntu, oraz wskaza? charakterystyczne cechy rzezi, dokonywanych przez hajdamaków, cechy, do których w czasie II wojny ?wiatowej nawi?za?a „twórczo” OUN-UPA.

7.Na cmentarzu Obro?ców Lwowa (Cmentarz Orl?t) znajduj? si? groby wielu s?ynnych wojskowych i nie tylko. Niedaleko grobów gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, Szefa Sztabu Generalnego WP w czasie inwazji bolszewickiej, autora planów Bitwy Warszawskiej i jej rzeczywistego zwyci?zcy, czy p?k Czes?awa M?czy?skiego, m.in. komendanta polskich si? zbrojnych we Lwowie w czasie wojny o miasto z Ukrai?cami w 1918 r. i pos?a na Sejm, mo?na napotka? grób arcybiskupa lwowskiego obrz?dku ormia?skiego Józefa Teodorowicza. Prosz? poda? jakiego rodzaju dzia?alno?? pozako?cieln? prowadzi? arcybiskup oraz jaka historia zwi?zana jest z Jego grobem na Cmentarzu Obro?ców Lwowa.

8. W 1919-21 r. Józef Pi?sudski robi? wszystko, aby utrzyma? fikcj? Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego. Po zaj?ciu Wilna, wydaj?c odezw? do mieszka?ców rzekomego WKL, nast?pnie ustanawiaj?c zarz?d cywilny ziem wschodnich, jako administracj? okupacyjn?, wreszcie tworz?c twór pod nazw? Litwy ?rodkowej. W 1922 r. sprawa Wilna sta?a si? przyczyn? kryzysu politycznego w Polsce. Na czym ten kryzys polega? i jakie rozwi?zanie znaleziono?

9.Flotylla Pi?ska Polskiej Marynarki Wojennej by?a jednym z najwi?kszych i najsilniejszych zespo?ów rzecznych si? zbrojnych w Europie. Najsilniejszymi jej jednostkami by?y monitory. Prosz? poda? nazwy dwóch najwi?kszych monitorów Flotylli i liczb? oraz kaliber armat ich artylerii g?ównej wed?ug stanu we wrze?niu 1939 r.

10.Litwini nigdy nie zdobyli Wilna na Polakach. Czterokrotnie otrzymywali je z ?aski rz?du bolszewickiego (sowieckiego). Prosz? poda? lata i okoliczno?ci tych zdarze?.

11.Prosz? poda? imi?, nazwisko oraz pseudonim jednego z najbardziej krwawych zbrodniarzy banderowskich, dowódcy UPA-Pó?noc, autora rozkazu nakazuj?cego eksterminacj? Polaków na Wo?yniu oraz poda? przynajmniej dwa miasta obecnej Ukrainy, w których znajduj? si? pomniki ku jego „czci”.

12.Szowini?ci litewscy ochoczo kolaborowali w zwalczaniu polsko?ci Wilna i Wile?szczyzny najpierw z Sowietami (po cichu i nieoficjalnie wspieraj?c antypolskie dzia?ania sowieckie), pó?niej z Niemcami (jak najbardziej otwarcie). „Ws?awili si?” takimi zbrodniami jak eksterminacja w Ponarach, czy mord w Glinciszkach. Prosz? poda? nazwy czterech g?ównych litewskich formacji kolaboranckich.

13.W 1944 r. na Wile?szczy?nie dosz?o do bitwy pomi?dzy oddzia?ami Armii Krajowej a litewskimi oddzia?ami kolaboranckimi dowodzonymi przez gen. Povilasa Plechavicziusa, w której Polacy odnie?li zdecydowane zwyci?stwo. Prosz? poda? dat?, miejsce bitwy oraz w jaki, nietypowy sposób, Polacy potraktowali je?ców litewskich po bitwie?

14.Prosz? poda? nazwiska przynajmniej trzech ukrai?skich przywódców nacjonalistycznych, w istocie zbrodniarzy i patronów zbrodni, których imienia ulice znajduj? si? we wspó?czesnym Lwowie oraz, którego z nich popiersie znajduje si? na ?cianie polskiego gimnazjum w tym mie?cie.

15.Z jakiego ?ród?a korzysta? H. Sienkiewicz, aby dok?adnie odtworzy? teren g?ównej akcji w "Ogniem i mieczem" i na czym polega?a nietypowo?? tego ?ród?a?

16.Co symbolizuj? powie?ciowe rodowody czterech g?ównych bohaterów "Ogniem i mieczem"? Prosz? je wymieni?.

17.W "Nie-Boskiej komedii" M?? mówi? do Pankracego: "Ani ty, ani ?aden z twoich by nie ?y?, gdyby ich nie wykarmi?a ?aska, nie obroni?a pot?ga ojców moich..." Kto i do kogo podobne s?owa kieruje w "Ogniem i mieczem"? Prosz? poda? cytat.

18.Jakie wa?ne wydarzenie, opisane w "Potopie", mia?o miejsce w katedrze lwowskiej?

19.Mickiewicz, pisz?c “Pana Tadeusza”, zdawa? sobie spraw?, ?e opisuje ?wiat, który min??. Dlatego wielokrotnie pojawia si? w utworze epitet “ostatni”. Prosz? poda? minimum 4 osoby lub wydarzenia, które mo?na okre?li? tym epietetem oraz wyja?ni?, dlaczego.

20.Portrety jakich bohaterów zdobi? ?ciany soplicowskich komnat i z jakimi zdarzeniami si? wi????

21. "Knieje! do was ostatni przyje?d?a? na ?owy,
Ostatni król, co nosi? ko?pak Witoldowy"
Prosz? poda? o kim mowa?
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014