Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 06:35:11
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
W kuluarach Sali Kolumnowej
W kuluarach Sali Kolumnowej
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Destrukcja stosowana
JednodniĂłwka Narodowa

Zaczn? cytatem z Lecha J?czmyka.
"Powa?na polityka patrzy w przysz?o??. Nale?y okre?li? cel, jaki chce si? osi?gn?? i zajmowa? si? tylko tym, co ten cel przybli?a, a odrzuca? to, co od tego celu oddala(...) Opieranie ca?ej polityki polskiej w stosunku do Rosji na Katyniu nie s?u?y Polsce, wi?cej, szkodzi Polsce, natomiast zupe?nie nie szkodzi Rosji. Nawet pomaga, bo dostarcza propagandzie przeciwnika, kiedy? powa?nego, dzi? zupe?nie niegro?nego." (Jeszcze nowsze ?redniowiecze, Czas Fantastyki nr 1 (26) 2011 r.)
W s?owach tych zawarta jest ca?a prawda o polityce w ogóle, ale przede wszystkim, prawda o naszej polityce w stosunku do Rosji. Wystarczy pobie?ny rzut oka na dzia?alno?? tzw. prawicowej opozycji w sejmie reprezentowanej przez PiS i PJN, aby stwierdzi?, ?e te w sumie proste i - wydawa? by si? mog?o - dla ka?dego zrozumia?e s?owa, stanowi? dla tych ludzi, pretenduj?cych do w?adzy w pa?stwie, nieprzeniknion? tajemnic?. Oczywi?cie to tylko pozór. W istocie ich polityka jest doskonale przemy?lana, tyle, ?e jej tre?ci? jest jedynie destrukcja i negacji. Tak? polityk? prowadzi? naj?atwiej. Jej dalekosi??nym celem jest zerwanie stosunków z Rosj?, ale gotowa zadowoli? si? doprowadzeniem ich do stanu permanentnej wrogo?ci i zimna. Nie chodzi o ?adne upami?tnienie prezydenta Kaczy?skiego, czy innych ofiar katastrofy smole?skiej. Nie chodzi o obron? krzy?a. To wszystko jedynie preteksty do awanturnictwa i realizacji, krok po kroku, nakre?lonego wy?ej celu. Prowokacja z tablic? w Smole?sku i tocz?cy si? obecnie ja?owy spór o termin "ludobójstwo" s? tego najlepszym przyk?adem. Przecie? doskonale wiadomo by?o, ?e "partyzantka" w Smole?sku tak si? zako?czy, przecie? doskonale wiadomo od lat, ?e Rosja nie akceptuje kwalifikacji zbrodni katy?skiej jako ludobójstwa. W ?wietle tych okoliczno?ci histeryczne reakcje ludzi PiS i PJN (w osobie Paw?a Kowala - jest to doprawdy wyj?tkowy przyk?ad politycznej hipokryzji; pryncypialny obro?ca terminu "ludobójstwo" w stosunku do Katynia b?d?cy jednocze?nie wielkim or?downikiem wspó?pracy z gloryfikatorem ludobójców z OUN/UPA Juszczenk?, krytykiem pot?piaj?cej kult Bandery rezolucji Parlamentu Europejskiego, uczestnikiem spotka? o proweniencji banderowskiej we Lwowie itd.) budz? jedynie politowanie swoim zak?amaniem. Co w szczególny sposób zwraca uwag?, to wspomniana totalna dominacja negacji i destrukcji w ich retoryce i brak jakiegokolwiek programu pozytywnego. Przecie? powa?ny polityk nie mo?e oczekiwa?, ?e jego sztubackie pokrzykiwania zmieni? nagle stanowisko Rosji, a skoro tak, to jasnym jest, ?e nie chodzi?o tu o osi?gni?cie czegokolwiek w stosunkach z Rosj?, ale o ich sabotowanie. Nie chodzi o to, by z?apa? króliczka, ale by goni? go. Zako?czenie sporu katy?skiego konsensusem polsko-rosyjskim jest im nie na r?k? - strac? wówczas racj? bytu dla swojej polityki. Do tego jeszcze to wyzywanie od zdrajców ludzi rozs?dnie wyja?niaj?cych istniej?cy stan faktyczny w sprawie zbrodni katy?skiej jak prof. Ku?niar.
Polityka wobec Rosji nie mo?e by? powadzona przez ludzi politycznie niedojrza?ych lub/i emocjonalnie niezrównowa?onych. Polityka Polski wobec Rosji to przede wszystkim tera?niejszo?? i przysz?o??. Dzia?anie, którego celem jest destrukcja stosunków z Rosj? to w istocie dzia?alno?? antypa?stwowa, sabotuj?ca ?ywotne interesy Polski. Nie trzeba by? wielkim znawc? stosunków mi?dzynarodowych, ?eby wiedzie?, i? zamro?enie, czy zerwanie stosunków politycznych Polski z Rosj?, spowoduje równie? ich zminimalizowanie na kierunku gospodarczym. W opuszczone przez Polsk? miejsce wejd? inni. W tym kontek?cie nale?y stwierdzi?, ?e samozwa?czy bojownicy o prawd? historyczn? dzia?aj? w interesie nie polskim, ale w interesie naszych konkurentów ekonomicznych (a co za tym idzie i politycznych) na rynku wschodnim. Zaiste, szkodz? Polsce, za to zupe?nie nie szkodz? Rosji.
30-sto procentowe poparcie dla polityków g?osz?cych podobnie dziecinne i nieodpowiedzialne has?a budzi przygn?bienie. ?wiadczy te? o bardzo powierzchownym rozumieniu polityki pa?stwa i podatno?ci elektoratu na propagand? bazuj?c? li tylko na emocjach. To szerszy problem upadku my?lenia politycznego.
Pierwszym celem ludzi powa?nie troszcz?cych si? o Polsk? powinno by? dzisiaj odbudowanie przyczó?ka zdroworozs?dkowego my?lenia po?ród narodu pogr??onego w poj?ciowym chaosie, ?yj?cego w oparach rusofobii i kultu Pi?sudskiego, cz zwyczajnie zniech?conego, b?d? oboj?tnego na to co dzieje si? wokó? niego. Czeka nas bardzo trudne zadanie...

Komentarze
Adam Smiech dnia kwiecień 19 2011 09:05:27
Nast?puje eskalacja dzia?a? zmierzaj?cych do usuni?cia ze stanowiska prof. Romana Ku?niara.

"O potwierdzenie stanowiska RP ws. ludobójstwa w Katyniu apeluje do prezydenta Bronis?awa Komorowskiego ponad 30 polityków i publicystów.

"Zwracamy si? do Pana z apelem o deklaracj? potwierdzaj?c? stanowisko Rzeczypospolitej w sprawie ludobójstwa sowieckiego w Katyniu i w innych miejscach. Polska o t? prawd? walczy od lat. Katy? by? ludobójstwem zarówno bezpo?rednio (jako akt eksterminacji polskiej inteligencji), jak równie? jako cz??? ludobójczej polityki na ziemiach anektowanych przez Zwi?zek Sowiecki po 17 wrze?nia 1939 roku" - napisali w poniedzia?ek do prezydenta autorzy apelu.

Podkre?lili te?: "Panie Prezydencie! Niech autorytet sprawowanego przez pana urz?du b?dzie gwarancj? szacunku dla prawdy i ci?g?o?ci polskiej polityki w tej sprawie, tak wa?nej dla wype?nienia polskich obowi?zków pami?ci, ale równie? dla ?adu moralnego, na którym chcemy oprze? przysz?o?? Europy i wspó?prac? jej narodów".

Pod apelem podpisali si?: Lena Cichocka-D?bkowska, Marek Cichocki, Maria Dzielska, Dariusz Gawin, Magdalena Gawin, Jan Maria Jackowski, Igor Janke, Janina Jankowska, El?bieta Jakubiak, Marek Jurek, Krzysztof Kaw?cki, Dariusz Kar?owicz, Piotr Kaznowski, Bogus?aw Kiernicki, Jacek Kloczkowski, Grzegorz Kucharczyk, Pawe? Kukiz, W?odzimierz Marciniak, Mateusz Matyszkowicz, Pawe? Milcarek, Jan Musia?, Andrzej Nowak, Jan O?dakowski, Marian Pi?ka, Wojciech Roszkowski, Arkady Rzegocki, Piotr Semka, Maciej Strzembosz, Piotr Strzembosz, Konrad Szyma?ski, Tomasz Terlikowski, Bronis?aw Wildstein, Lucyna Wi?niewska i Rafa? Ziemkiewicz."


?ród?o - http://fakty.interia.pl/polska/news/niech-prezydent-potwierdzi-stanowisko-polski-ws-katynia,1626767

Apel wpisuje si? w ca?okszta?t dzia?a? prowadz?cych do zaognienia stosunków Polski z Rosj?. Efekt b?dzie j?czmykowy - zaszkodzi to Polsce, natomiast w ogóle nie zaszkodzi Rosji. Obawiam si? tylko, ?e prezydent Komorowski dla (nie)?wi?tego spokoju ulegnie presji i zdymisjonuje Ku?niara. Je?eli tak si? stanie b?dzie czego ?a?owa?. Profesor Ku?niar to pierwszy od lat cz?owiek nie tylko g?osz?cy pogl?dy bardzo nam bliskie na p?aszczy?nie stosunków z Rosj?, ale maj?cy tak?e, co jest najistotniejsze, realny wp?yw na ich kszta?towanie. Niezale?nie od jego pogl?dów na inne sprawy, czy jego drogi ?yciowej, naukowej i politycznej, na linii Polska-Rosja reprezentuje on stanowisko wzorcowe z punktu widzenia narodowego spojrzenia na polityk? mi?dzynarodow?.

?rodowisko rusofobiczne, które nie szcz?dzi si?, aby go wyeliminowa?, zapewne b?dzie bardzo usatysfakcjonowane, kiedy miejsce profesora - cho? miejmy nadziej?, ?e do tego nie dojdzie - zajmie np. Henryk Wujec. Lud?mi tymi rz?dzi bowiem maksyma "im gorzej, tym lepiej".

Warto równie? zauwa?y?, ?e poza Rafa?em Ziemkiewiczem trudno znale?? nazwisko którego? z tych szermierzy walki z Rosj? po?ród walcz?cych o prawd? o rzeczywistym ludobójstwie jakim by?a rze? wo?y?sko-ma?opolska dokonana przez banderowców, czy cho?by po?ród sprzeciwiaj?cych si? skandalicznemu doktoratowi hc KUL dla Juszczenki. Co wi?cej, niektórzy z nich to or?downicy antyrosyjskiego sojuszu z banderowcami. Pan Ziemkiewicz musi by? zaiste ca?kowicie za?lepiony nienawi?ci? do Rosji, je?li nie zdaje sobie sprawy w jakim towarzystwie przebywasmiley
gjw dnia kwiecień 19 2011 18:23:30
Mamy do czynienia z gromad? sfantyzowanych barbarzy?ców politycznych. Dlatego w?a?nie pisz?: musimy zacz?? tworzy? legion.
Gerwazy Gagucki dnia kwiecień 26 2011 16:49:05
LEGION

Legion trza tworzy?, póki co!

Ali?ci bez Rafa?a Ziemkiewicza!
Gerwazy Gagucki dnia kwiecień 26 2011 16:54:43
ZA J?CZMYKIEM

A to, o czym teraz wygaduje J?czmyk, B?otniak nie raz jeden pope?ni?.
Ali?ci on ma w dupie stawanie na czele szeregu!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014