Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 07:04:30
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
5
5
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Jakobini w akcji
JednodniĂłwka Narodowa

Obserwacja zachowa? PiS i kilkutysi?cznego t?umu zwolenników tej partii prowadzi do smutnego wniosku - niczego nie zrozumieli, niczego si? nie nauczyli przez ostatni rok. Dla ka?dego cz?owieka my?l?cego rozs?dnie i powa?nie o Polsce by?o to bardzo bolesne do?wiadczenie. Zobaczyli?my powtórk? z ubieg?ego roku, tyle ?e z jeszcze wi?kszym nat??eniem nienawi?ci g?sto rozsiewanej przez ludzi z krzy?ami w r?kach i pod sztandarami, tak?e o symbolice religijnej. Nienawi?ci - zupe?nie nieprzytomnej - do Rosji, ale tak?e do wszystkich Polaków nie podzielaj?cych pogl?dów rozhisteryzowanego t?umu o i?cie jakobi?skim potencjale. Wypada powtórzy? spostrze?enia z czasów tzw. walki o krzy? w 2010 r. Mamy oto do czynienia z pe?zaj?c? rewolucj?, z negowaniem, podwa?aniem w?adz i struktur pa?stwa polskiego. PiS organizuje z premedytacj? oddzielne uroczysto?ci ?eby pokaza?, ?e tylko one s? s?uszne i godne, a tamte, organizowane przez pa?stwo, to szopka urz?dzana przez zdrajców Ojczyzny dzia?aj?cych w zmowie z Putinem. PiS i jej zwolennicy podkr?cani do granic wytrzyma?o?ci psychicznej przez partyjnych dzia?aczy i przez takie osoby jak Melak, Lisiewicz, czy Sakiewicz, mówi? wprost - gardzimy tym pa?stwem, gardzimy ka?dym, kto nie idzie z nami. W ten sposób partia b?d?ca reinkarnacj? najgorszych ?ywio?ów sanacyjnych zaprzecza g?ównej idei swoich antenatów - propa?stwowo?ci. Chocia? mo?e nie - przecie? pi?sudczycy tak?e nienawidzili pa?stwa polskiego do 1926 r., a pa?stwowcami stali si? dopiero wówczas, kiedy zagarn?li je dla siebie. I nie dajmy si? omami?, ?e w tym ca?ym cyrku chodzi o upami?tnienia prezydenta Lecha Kaczy?skiego, czy innych ofiar katastrofy smole?skiej. Jest to tylko przykrywka do awanturnictwa i anarchii, któr? uprawia Prawo i Sprawiedliwo??(sic!) ze swoimi oddanymi zwolennikami. Najlepszym dowodem jest sprawa tablicy usuni?tej przez w?adze obwodu smole?skiego. Uczyniono z tego kamie? obrazy, kolejny powód do krzyków "ha?ba", "skandal". Tymczasem fakty wygl?daj? tak:

- w krakowskim "Dzienniku Polskim" Dariusz Malusiak, autor filmu "Modlitwa Smole?ska" mówi: "Mog? powiedzie? ?e by?a to pó?konspiracyjna wyprawa, poniewa? nie mieli?my zgody w?adz bia?oruskich i rosyjskich na przewiezienie tablicy oraz jej zamontowanie na miejscu tragedii."

- Rosjanie od pocz?tku zg?aszali obiekcje w zwi?zku z tablic? wskazuj?c na nieuzgodnion? tre?? i brak wersji rosyjskiej tekstu, co jest norm? w takich sytuacjach.

- tablic? ufundowa?o Stowarzyszenie Rodzin Katy? 2010, grupuj?ce niektóre rodziny ofiar zwi?zane z PiS

Tak wi?c mamy do czynienia z sytuacj?, w której bez zgody gospodarzy wiesza si? tablic?, a nast?pnie podnosi rwetes, kiedy ci j? zdejmuj?. Rosjanom mo?na co najwy?ej zarzuci? brak delikatno?ci, gdy? zdejmuj?c tablic? tu? przed uroczysto?ciami, zranili uczucia rodzin innych ofiar, nie zwi?zanych z grup? jastrz?bi. Trzeba tak?e koniecznie zauwa?y?, ?e autorom hucpy z tablic? ponownie, tak jak w przypadku demonstrantów, w ogóle nie chodzi?o o pami?? ofiar. Chodzi?o o przemycenie frazy o "sowieckiej zbrodni ludobójstwa". Liczyli, ?e si? uda, ale si? przeliczyli, bo maj? do czynienia z powa?nym pa?stwem, a nie z konspiratorami w krótkich spodenkach. Teraz, jak to zwykle bywa?o w historii ich formacji, s?cz? jad, tyle ?e w powietrze, bo i tak przegrali. No, ale to ju? taka mentalno??... Gorzej, kiedy hierarcha Ko?cio?a bp Kazimierz Ryczan mówi z ambony podczas oficjalnych uroczysto?ci: "Uderzeniem w twarz ojczyzny by?a wymiana tablicy upami?tniaj?cej ofiary w Smole?sku(...) Dawny zaborca, okupant z czasów komunizmu, nie wybacza Polsce Solidarno?ci, niezale?no?ci i suwerenno?ci". Szkoda, ?e JE nie zada? sobie trudu, aby sprawdzi? okoliczno?ci...
I jeszcze jeden aspekt sprawy. Wielu komentatorów krytykuj?cych pisowkie demonstracje g?osi pogl?d o czerpaniu przez PiS z tradycji Dmowskiego. Jest to pogl?d absurdalny. Irracjonalizm polityczny, emocjonalny mistycyzm i skrajna rusofobia to ma by? rzekomo dziedzictwo Dmowskiego! Trudno o wi?ksza pomy?k?. Bior?c jednak pod uwag?, ?e podobne pogl?dy g?osz? tak?e osoby, które trudno podejrzewa? o brak wiedzy (M. Migalski, prof. Na??cz), prowadzi to do wniosku, ?e mamy do czynienia z celowym przedstawianiem Dmowskiego i ruchu narodowodemokratycznego w fa?szywym ?wietle celem jego zdyskredytowania w oczach wspó?czesnych Polaków, którym na ogó? brak nawet elementarnej wiedzy o roli i dokonaniach ND i jej lidera. Widocznie obawiaj? si? powrotu na scen? prawdziwej my?li narodowodemokratycznej skoro posuwaj? si? do k?amstwa.

Komentarze
gjw dnia kwiecień 12 2011 09:22:20
Oj, jak mnie nie dziw? te s?owa wysoko postawionego ksi?dza rzymskiego. Szkoda tylko, ?e nie doda? czego? w rodzaju: a tak?e przekl?ci schizmatycy, którzy nie chc? przej?? na ?ono Ko?cio?a ?wi?tego. Nie powiedzia?, bo dosta?by za to ochrzan z Watykanu. Do swoich celów musi zatem zmierza? wraz z bra?mi w kap?a?stwie inn? drog?, okr??n?, ale i i bardziej skuteczn?. Rzymski katolicyzm w Polsce przesta? si? rozwija? umys?owo w okresie mi?dzywojennym i (po okresie powa?nych dokona? spo?eczno-politycznych, g?ównie w Wielkopolsce i na ?l?sku) powróci? do prostactwa i pychy z czasów od Zygmunta Wazy do Sasów. Nie cieszy mnie to wcale, bo ?le wró?y ca?emu naszemu krajowi. Jakobi?skie d??no?ci PiS-u... Owszem, ale na d?ugo przed jakobinami ciemny t?um podburzony przez jezuitów dokonywa? podobnych wyczynów z krucyfiksem w r?ku w Krakowie, Wilnie i w wielu innych miastach.

Naprzeciw siebie nienasycony, a zarazem zdziecinnia?y KRK ma ugrupowania antyklerykalne, ogarni?te podobn? niedorzeczno?ci? i pych? pogrobowców masonerii. Ci z kolei zupe?nie zatracili propa?stwowe i pronarodowe dziedzictwo Gomu?ki i Gierka. Alternatyw? typu mniejsze z?o jest wobec jednych i drugich PO. Alternatyw? naprawd? dobr? by?by nowoczesny ruch narodowy, trzymaj?cy si? z dala tak od sklerotycznego klerykalizmu jak wojuj?cego ateizmu. Bierzmy si? zatem (prócz niew?tpliwie potrzebnych rozwa?a? zasadniczych) do wymiernej, wspólnej pracy. Ja swoj? propozycj? w tej mierze przedstawiam. Czekam na uwagi, wnioski i propozycje alternatywne.
Adam Smiech dnia kwiecień 12 2011 10:17:54
Jakobi?skie d??no?ci PiS-u... Owszem, ale na d?ugo przed jakobinami ciemny t?um podburzony przez jezuitów dokonywa? podobnych wyczynów z krucyfiksem w r?ku w Krakowie, Wilnie i w wielu innych miastach.

Jakobi?skie w sensie metaforycznym naturalnie. Nie chodzi o Jakobinów sensu stricto. Tacy jakobini na polsk? miar? i z polsk? specyfik? (czyli p?ytkim, zewn?trznym katolicyzmem u?ywanym jako or??).
Taki obraz Ko?cio?a polskiego nie jest pe?ny. Zwracam tylko Drogiemu Panu gjw uwag? na fakt, ?e wspomniany bp Ryczan podczas tego samego wyst?pienia wyg?osi? równie? pean na cze?? zmar?ego P. Gosiewskiego. Nie przeszkadza?o, ?e Gosiewski by? rozwodnikiem. Jak kto? jest "nasz", to nie przeszkadza - jak nie nasz, to przeszkadza. Etyka Kalego, która demoralizuje wpatrzonych w biskupa wiernych.
O alternatywie napisali?my ju? bardzo wiele i podstawy nowego ruchu ju? zakre?lili?my. Uwa?am, ?e nie warto si? powtarza?. Czas na konkrety. Wypada?oby si? spotka?. Przynajmniej tych kilku my?l?cych i aktywnych naszych Czytelników na pocz?tek.
ricardopl77 dnia kwiecień 12 2011 23:38:36
Ja z kolei jestem starokatolikiem - to bardziej herezja czy schizma?smiley
A co do rozwodników - to inny przyk?ad by?y co prawda, PiSowiec i b. premier Kazimierz Marcinkiewicz, te? rozwodnik i ponownie ?onaty, obecnie pracownik Golman-sachsa, maj?cy tak ogromn? wiedz? , mo?liwo?? przekazania danych które naby? jako Premier i jak powiedzia? w Krakowie rok temu Zygmunt Wrzodak, powinien zosta? aresztowany jak tylko przyjedzie na terytorium Polski!
ricardopl77 dnia kwiecień 14 2011 00:20:13

13.04.2011

Warszawa, 12 kwietnia 2011.Prokuratura Okr?gowa w Warszawie
ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa


Zawiadomienie
o podejrzeniu pope?nienia przest?pstwa


Dzia?aj?c w imieniu Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, sk?adam niniejszym zawiadomienie o pope?nieniu przest?pstwa przez organizatorów i uczestników pikiety przed budynkiem Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, przy ul. Belwederskiej, w dn. 9 kwietnia 2011 roku.

Uzasadnienie


Uczestnicy ww. pikiety dokonali publicznego spalenia oraz zniewa?enia podobizny premiera rz?du obcego pa?stwa, to jest przest?pstwa okre?lonego w art. 136 Kodeksu karnego. Uczestnicy ww. pikiety skandowali publicznie has?a i s?owa maj?ce na celu poni?enie przedstawicieli narodu rosyjskiego, to jest dopu?cili si? przest?pstwa okre?lonego w art. 256 i 257 Kodeksu karnego.

Partia Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej otrzyma?a ca?y szereg skarg ze strony przebywaj?cych w Polsce obywateli Federacji Rosyjskiej oraz Polaków pochodzenia rosyjskiego, zwracaj?cych uwag?, i? ww. wyst?pienia w ich ocenie stanowi?y pod?eganie do nienawi?ci na tle narodowo?ciowym.

Sprawa zosta?a równie? nag?o?niona przez ?rodki masowego przekazu w Federacji Rosyjskiej, nara?aj?c na szwank starania Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Rady Ministrów na rzecz normalizacji stosunków z Federacj? Rosyjsk? oraz pojednania polsko-rosyjskiego. Dlatego uzna? nale?y, i? wspomniane czyny stanowi? dzia?ania o znacznej szkodliwo?ci spo?ecznej, stoj?ce w sprzeczno?ci z interesami Pa?stwa Polskiego.


(-) Andrzej Lepper


za: http://www.samoobrona.pl/
Adam Smiech dnia kwiecień 15 2011 10:15:53
Bardzo dobre posuni?cie Leppera. Co prawda do szuflady (z pewno?ci? zostanie przemilczane), ale zawsze dobrze wiedzie?, ?e kto? reprezentuje w sprawie rosyjskiej rozs?dne pogl?dy i nie boi si? tego og?osi? publicznie.

Przy okazji, nie przypominam sobie protestów Klubów Gazety Polskiej przed ambasad? Ukrainy za rz?dów banderowca Juszczenki...
ricardopl77 dnia kwiecień 15 2011 10:46:05
Dok?adnie, nie znalaz?em nigdzie wzmianki o tym co Lepper napisa? smiley
gjw dnia kwiecień 15 2011 17:19:01
Za czasów dzieci?stwa mojej matki dzieci starokatolickie nie chcia?y si? bawi? z rzymsko-katolickimi. Wyzywa?y si? nawzajem od koz?owitów i spirytusów (od mszy ?aci?skiej: pax vobiscum, et cum spiritus tuo). Ma nadziej?, ?e ju? wszyscy wyro?li?my z piaskownicy. Warto?ci? absolutn? nie jest postawienie na swoim, w tym w sprawach wyznaniowych. Dla mnie jest ni? ta ?wi?ta trójca, za któr? przodkowie nasi walczyli i gin?li: Bóg, honor, ojczyzna. Warto?ci? nadrz?dn? jest Polska, co rozumiem w duchu nacjonalizmu pozytywnego. Dziel? mieszka?ców naszego kraju wy??cznie na tych, którzy to rozumiej? w?a?ciwie, rozumiej? b??dnie, nie rozumiej? oraz wreszcie takich, którzy celowo mu szkodz?. Polsce trzeba s?u?y? zamiast chcie? j? zagarn?? wy??cznie dla siebie. Ona jest na to zbyt wielka duchem swego honoru i tolerancji. Bo?e wybaw Polsk?, aby mog?a by? dla wszystkich swoich dzieci matk?, a nie z?? macoch?. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014