Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 05:45:24
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Urok nietypowych nagrobków
Urok nietypowych nagrobków
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ahistoryczne brednie w Uwa?am Rze
JednodniĂłwka Narodowa

Okazuje si?, ?e w dzisiejszych czasach Dmowskiemu mo?na przypisa? ca?e z?o tego ?wiata. Ka?d? bzdur? papier i klawiatura przyjm?. Jednak najnowsze wyst?pienie red. P. Zychowicza w bardzo prawicowym, antykomunistycznym i antyrosyjskim (to ju? jest ca?a polsko?? dla, jak to pisa? w latach 70-tych J?drzej Giertych, [post]sanacyjnych pó?inteligentów) pi?mie "Uwa?am Rze" wr?cz trwo?y i przestrasza (Piotr Zychowicz, Sikorski-wierny ucze? Dmowskiego, Uwa?am Rze nr 9/2011). Kol. red. Jan Engelgard napisa? znakomit? replik? na tekst Zychowicza (dost?pna TUTAJ), wobec czego nie widz? powodu, ?eby si? dublowa?, niemniej, warto zapozna? si? z pogl?dami autora "Uwa?am Rze" i do?o?y? kilka s?ów dodatkowego komentarza. P. Zychowicz napisa? m.in.:

"Przez nikogo niezauwa?ona min??a w?a?nie 90. rocznica traktatu ryskiego albo - u?ywaj?c okre?lenia prof. Mariana Zdziechowskiego - "zdrady ryskiej". By? to jeden z nielicznych przypadków w historii Polski, gdy endecy mieli realny wp?yw na polsk? polityk? zagraniczn?. Skutki tego eksperymentu by?y op?akane. Dzia?acze Narodowej Demokracji, którzy kierowali polsk? delegacj? w Rydze, odrzucili "jagiello?skie mrzonki" i wyrzekli si? spu?cizny wielonarodowej Rzeczypospolitej.
Dokonali wraz z bolszewick? Rosj? rozbioru Bia?orusi i Ukrainy, przyjmuj?c tylko tylu przedstawicieli tych narodów, ilu - jak im si? wydawa?o - uda si? "okie?zna?" i "zasymilowa?". By? to etap na drodze do budowy, wymarzonej przez Romana Dmowskiego, ma?ej, ale za to plemiennej i narodowej "Polski dla Polaków". To w Rydze pogrzebana zosta?a idea budowy pot??nej polsko-litewsko-bia?orusko-ukrai?skiej federacji, która mog?aby sta? si? powa?nym graczem w regionie."


Doprawdy, takiego nagromadzenia uw?aczaj?cych prawdzie historycznej stwierdze? dawno nie widzieli?my nawet u najbardziej oderwanych od rzeczywisto?ci pi?sudczyków. Dosy?, ?e autor nie posuwa si? jeszcze dalej w obrzucaniu Dmowskiego b?otem i przypisywaniu Endecji wszelkiego z?a. A wzorce istniej?. I red. Stpiczy?ski przed wojn? i ró?ni "legali?ci" na emigracji, jak jakowy? p. Jerzy ??czycki twierdz?cy, ?e Dmowski nawo?ywa? Polaków do ca?owania kopyt koni kozackich (oczywi?cie chodzi?o o Kozaków wiernych carowi; zapewne kopyta koni Kozaków walcz?cych o samostijn? Ukrain? warto by by?o obca?owywa?). Zatrzymajmy si? na chwil? przy tej pot??nej polsko-litewsko-bia?orusko-ukrai?skiej federacji, o któr? walczy? Pi?sudski w opozycji do "ma?ej"(Bo?e Wszechmog?cy!) Polski, o któr? mia? walczy? Dmowski. Rzu?my okiem na sytuacj? w tamtym czasie:

- Litwa - powsta?a przy powa?nym udziale Niemiec w opozycji do "spu?cizny wielonarodowej Rzeczypospolitej", na bazie nienawi?ci do Polski

- Bia?oru? - brak ?wiadomo?ci narodowej i elit mog?cych przeprowadzi? program niepodleg?o?ci. Niemcy próbowali, ale, jako polityczni reali?ci, porzucili ten pomys?.

- Ukraina - marginalne si?y skupione wokó? Petlury, który nie zdo?a? porwa? mas s?abo u?wiadomionego spo?ecze?stwa ukrai?skiego.

To s? zweryfikowane fakty historyczne, a nie pobo?ne ?yczenia p. Zychowicza. W tej sytuacji mówienie o pot??nej federacji jest nie tylko na niczym nie opartym chciejstwem, ale i zwyk?ym mydleniem oczu wspó?czesnych czytelników UR, wywodz?cych w wi?kszo?ci swoj? wiedz? o Polsce XX w. ze skrojonych na romantyczn? miar? bajek o Pi?sudskim - wskrzesicielu Ojczyzny.
A "ma?a" Polska Dmowskiego? O czym tu dyskutowa?? Autor artyku?u takim stwierdzeniem po prostu si? o?miesza.
I jeszcze jedno. Rados?aw Sikorski na pewno nie jest wiernym uczniem Dmowskiego. Potrafi? jednak zweryfikowa? pewne aspekty polityki zagranicznej pa?stwa polskiego i w ten sposób zacz?? prowadzi? polityk?, która rzeczywi?cie, na niektórych p?aszczyznach, przypomina a nawet jest zgodna z endeck? wizj? polityki zagranicznej. Potrafimy to zauwa?y? i doceni?. Tylko tyle i a? tyle.

PS. Gwoli ?cis?o?ci nale?y wspomnie? o bardzo dobrym tek?cie p. M. Narbutt - Do?? pustych obietnic, prawid?owo analizuj?cym i oceniaj?cym kwestie polsko-litewskie. Najpewniej p. Zychowicz tego tekstu nie czyta?, inaczej nie napisa?by o Dmowskim i Sikorskim tego, co napisa?. Cho? mo?e to dowodzi? te? czego innego, a mianowicie tego, ?e znów mamy do czynienia z tytu?em, w którym ideowy eklektyzm i obecno?? na s?siednich stronach tekstów wzajemnie si? wykluczaj?cych jest norm?. Jest to owszem wygodne dla wydawców, którzy mog? si? zawsze broni? ideow? pojemno?ci? pisma, ale chleba, czyli powa?nego programu politycznego z tego nie b?dzie...

Komentarze
ricardopl77 dnia kwiecień 08 2011 14:55:48
Ja za? uwa?am rze PiS dorobi? si? wreszcie w?asnego tygodnika.... smiley
Adam Smiech dnia kwiecień 08 2011 15:00:42
Nie do ko?ca. Za du?o tam jednak ideowego eklektyzmu, a co za tym idzie, za ma?o bezwzgl?dnego pos?usze?stwa wobec aktualnie obowi?zuj?cych pogl?dów prezesasmiley
Arek dnia kwiecień 08 2011 21:06:10
Ciekawe tezy nie powiem smiley Gdyby Dmowski i endecja w traktacie ryskim parli w kierunku maksymalizacji granic na wschodzie to autor artyku?u stwierdzi?bym ?e pazerno?? endecji nie zna?a granic i zaprzepa?ci?a tym samym szans? budowy federacji, poniewa? Dmowski praz kolejny wykaza? si? racjonalnym i nie emocjonalnym podej?ciem do tematu to mo?na go czym? obarczy?. ju? widz? t? federacje z grupami etnicznymi które nigdy nie by?y wstanie doceni? tego co Polska dla nich przez kilka wieków robi?a. Cywilizowa?a wschód kosztem zaniecha? na zachodniej granicy. A oni czego sami nie zniszczyli to ostatecznie zrobili to za nich bolszewicy. wiecznie jakie? pretensje i pos?dzanie o prób? dominacji i zniewolenia.
Adam Smiech dnia kwiecień 09 2011 10:01:31
Ze wzgl?du na nagromadzenie dziwacznych stwierdze? nie odnosi?em si? ju? nawet do mniejszych przek?ama? takich jak te o delegacji ryskiej. Delegacja ryska by?a delegacj? sejmow?, w której ND reprezentowa? Stanis?aw Grabski. Nie by?a to delegacja endecka, tym bardziej nasz kierunek nie mia? decyduj?cego wp?ywu na jej dzia?alno??, ale wp?yw dzielony z innymi uczestnikami. Oczywi?cie, co do zasady, te inne kierunki podziela?y pogl?d endecki na kszta?t pa?stwa polskiego i Polska ryska to w istocie Polska bardzo bliska Polsce wg linii Dmowskiego. Dodam, ?e m?odzi gniewni dzia?acze narodowi, zw?aszcza w latach 30-tych (np. J?drzej Giertych), formu?owali wobec Grabskiego zarzut, ?e przegra?/odpu?ci? spraw? Mi?ska, Kamie?ca i P?oskirowa. Starsi, jak G??bi?ski, win? obarczali, jak si? wydaje, s?usznie, Pi?sudskiego i jego awantur? kijowsk?. Z perspektywy czasu, oceniaj?c ex post, trzeba przyzna? racj? Grabskiemu, mo?e za wyj?tkiem kwestii Kamie?ca le??cego o rzut kamieniem od Zbrucza.
kot dnia kwiecień 09 2011 19:59:56
Grabski ba? si? ?e np. wzi?cie Mi?ska doprowadzi do utworzenia autonomii bia?oruskiej przez ludzi zwi?zanych z Pi?sudskim. Zarzut chyba jednak chybiony, z drugiej strony wida? jak podzia?y i konflikty we w?adzach polskich nam zaszkodzi?y. Po Po?ock, Mi?sk i ?ytomierz ze znaczn? i wp?ywow? (ziemia?stwo) mniejszo?ci? polsk? mo?na by?o si?gn??....
SecretLegionsPL dnia kwiecień 09 2011 21:15:43
Zgadzam si? z panem kotem. Okolice ?ytomierza i Mi?ska by?y bardziej polskie ni? np. dawne Województwo Poleskie. Niestety za rz?dów "Wujaszka Joe" tereny te zosta?y oczyszczone z elementu polskiego. By? mo?e uda?oby si? unikn?? tragedii gdyby?my zgodzili si? w??czy? te tereny do Polski.
kot dnia kwiecień 09 2011 22:00:54
Pod koniec lat 30-tych cz??? Polaków rozstrzelano lub wysiedlono, wi?kszo?? jednak zosta?a, asymiluj?c si?. Obecne statystyki ko?cielne wykazuj? znaczn? ilo?? rz. katolików na Mi?szczy?nie, ?rodkowym Podolu i wschodnim Wo?yniu, oko?o 10 razy wi?cej ni? oficjalna ilo?? Polaków.
kot dnia kwiecień 12 2011 18:09:10
A gdyby te ziemie wróci?y do Polski to po 90 latach z pewno?ci? zasymilowa?a by si? wi?kszo?? prawos?awnych. W przeciwie?stwie do Polaków, ?wiadomo?? narodowa ludno?ci prawos?awnej by?a wtedy (1921 rok) s?aba i w?a?ciwie nieokre?lona, je?li ju? to raczej rosyjska ni? bia?oruska/ukrai?ska. Silna odgórna bia?orutenizacja i ukrainizacja nast?pi?a dopiero w czasach sowieckich , zw?aszcza w latach 20-tych XX wieku.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014