Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 26 2021 22:44:58
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wa?ne sprawy z ni?szej pó?ki
JednodniĂłwka Narodowa

Kilka s?ów komentarza do wydarze? bie??cych.

Rosn?ce ceny cukru i jego deficyt na rynku
Galopuj?co rosn? ceny cukru (z 2,80 miesi?c temu w markecie do ok. 5 z? dzisiaj w ma?ym sklepie). To nie tylko problem polski - okazuje si?, ?e cukru brakuje w ca?ej Unii Europejskiej, w tej krynicy wszelakiej m?dro?ci! Skutkiem spo?ecznym jest naturalnie masowe wykupywanie dost?pnego (jeszcze?) cukru na zapas. Co jest przyczyn? tej kuriozalnej sytuacji, w której cz??? naszego globu (geograficzna Europa) obdarzona naj?y?niejszymi glebami pod s?o?cem, prze?ywa tak nieprawdopodobny niedobór? Przyczyn? bezpo?redni? jest decyzja UE z 2006 r. ograniczaj?ca unijn? produkcj? cukru. Z 21 milionów ton w 2005 r. produkcja spad?a do 13,5 miliona ton w 2010. Do tego doszed? nieurodzaj w Brazylii ("planowe" miejsce uzupe?niania braków) i wystarczy?o. Najwa?niejsza jest jednak przyczyna przyczyny. A jest ni? to, ?e Uni? Europejsk? rz?dzi banda ekonomicznych (nie tylko) idiotów, którzy kopiuj? za?o?enia niewydolnej gospodarki stalinowskiej z czasów likwidacji NEP-u. Nawet plany bud?etowe UE to sze?ciolatki! Brakuje tylko hase? "naprzód do walki o plan sze?cioletni". W Unii Europejskiej mamy do czynienia ze skrajnie planow?, centralnie sterowan? gospodark? nie tylko b?d?c? zaprzeczeniem jakiejkolwiek wolno?ci gospodarczej, ale t? wolno?? d?awi?c? i niszcz?c?. To efekt w?adzy kliki doktrynerów z korzeniami ideowymi tkwi?cymi w lewackiej rewolucji 1968 r. Skutkuje to niewydolno?ci?, pot??n? szar? stref? niepotrzebnego zatrudnienia stada unijnej nomenklatury w garniturach i niemal ca?kowitym zd?awieniem inicjatywy i aktywno?ci ludzkiej. I niech nikogo nie zmyl? tytu?y i obszerne listy publikacji naukowych wielu z or?downików chorej ekonomii UE - to nie ma nic do rzeczy! Niestety, ludzie kupuj? has?o "zjednoczonej Europy", wybieraj?c w kolejnych wyborach tych samych darmozjadów szykuj?cych si? do skoku na nasz? kas?. Unia pr?dzej czy pó?niej, g?ównie w?a?nie z powodów ekonomicznych, upadnie. Jest jednak pot??nym organizmem i si?? inercji b?dzie trwa? mo?e jeszcze wiele lat. Dlatego nale?y prowadzi? dzia?ania zmierzaj?ce do przyspieszenia owego upadku. Jest to dzisiaj li tylko has?o. Nie ma bowiem widoków na jego realizacj?, przynajmniej w naszym kraju. Sejmowe partie jak jeden m?? wielbi? UE, a powa?nych inicjatyw, zw?aszcza w stanie ob??du smole?skiego, nie wida?... I jeszcze jedno, gwoli wyja?nienia. My, odwo?uj?cy si? do my?li ekonomicznej klasycznej Endecji, nie jeste?my doktrynerami. Nie widzimy rozwi?zania w drugiej stronie medalu - indywidualistycznym, skrajnym liberalizmie. Jako zwolennicy pa?stwa narodowego uznajemy jego s?uszn? rol? w niektórych aspektach polityki ekonomicznej (ograniczony do istotnych - [ogólno]narodowych - interesów gospodarczych interwencjonizm i planowanie), ca?? jednak przys?owiow? reszt? pragniemy zostawi? ludziom, ich pomys?owo?ci, inicjatywie, aktywno?ci, której pa?stwo ma pomaga?, likwiduj?c bariery wewn?trzne i u?atwiaj?c kontakty zewn?trzne, a nie przeszkadza?.

Brak pieni?dzy na sprz?tanie ?odzi
Mamy pocz?tek marca, a ju? brakuje pieni?dzy na sprz?tanie ?odzi! Bardzo ciekawe, tym bardziej, ?e problem dotyka nie tylko miasta ?odzi, ale i wielu, a mo?e wi?kszo?ci samorz?dów w Polsce. Poza oczywistym pytaniem o poczytalno?? ludzi przygotowuj?cych bud?et ?odzi, rodz? si? pytania o kondycj? systemu samorz?du jako takiego. Sprz?tanie to ma?y wycinek problemu. Samorz?dy maj? gigantyczne k?opoty z zad?u?onymi szpitalami, szukaj? oszcz?dno?ci przygotowuj?c si? do likwidacji szkó?, przedszkoli i pomniejszych jednostek. ?miem twierdzi? jednak, ?e clou problemu le?y poza ci??k? zim?, s?abn?cymi wska?nikami demograficznymi i ubóstwem NFZ. Istot? s?abo?ci finansowej samorz?dów jest przede wszystkim, ich patologicznie za wysoki, koszt funkcjonowania. Zwrócili?cie Pa?stwo zapewne uwag?, ?e nie s?yszymy o propozycjach redukcji pensji i diet samorz?dowców. Nie s?yszymy, bo wej?cie do samorz?du traktowane jest przez wi?kszo??, bez wzgl?du na ró?nice partyjne, jako skok na kas? i przepustka do ?atwego ?ycia (tytu?em przyk?adu - urz?dnicy, cz?sto pobieraj?cy ci??kie tysi?ce miesi?cznie, maj? jeszcze dodatkowo rycza?ty na dojazd do pracy, czyli w istocie je?d?? prywatnymi samochodami za darmo!). Tak, w obliczu podobnych beneficjów nie ma ró?nic politycznych... Dla gawiedzi tylko od czasu do czasu rzuci si? jakie? hase?ko. I to skutecznie, bo na ogó? gawied? wybiera dalej tych samych. Powtarzam, nie s?ysza?em, ?eby jaki? prezydent przeprowadzi? plan obni?enia poborów najlepiej zarabiaj?cych urz?dników, nie s?ysza?em, aby radni przeg?osowali obni?enie diet (za to np. w Pabianicach, biednych jak mysz ko?cielna, w kadencji 2006-10, od razu na pocz?tku przeg?osowano podniesienie diet prawie o 100%). Co wi?cej, w rzeczonej ?odzi nowa pani prezydent ustanowi?a... pi?ciu wiceprezydentów! Pomijaj?c ju? fakt, ?e wiceprezydenci s? w ogóle do niczego nie potrzebni (naczelnicy wydzia?ów w zupe?no?ci wystarcz?), nale?y zwróci? uwag? na fakt, ?e w obliczu braku pieni?dzy na sprz?tanie nie us?ysza?em, ?eby kto? zaproponowa? likwidacj? etatów, cho?by dwóch-trzech wicków. I pewnie nie us?ysz?, b?d? co b?d?, jest ich pi?ciu, ?eby zadowoli? ka?de ugrupowanie polityczne z rady miejskiej ?odzi. Likwiduj?c stanowisko trzeba by by?o kogo? "niezadowoli?". I tak zamyka si? kó?ko pazerno?ci, nieudolno?ci i braku wizji rz?dzenia...

Komentarze
Adam Smiech dnia marzec 11 2011 11:06:47
P.S. W czasie, kiedy na ulicach ?odzi le?a? ?nieg by?em ?wiadkiem sceny, która dowodzi ca?kowitego upadku zasad cywilizacji ?aci?skiej w Polsce. Miejsca parkingowe, legalne, by?y zasypane. Kierowcy postawili wi?c auta obok stert ?niegu. Jednak Stra? Miejska chodzi?a i kara?a w?a?cicieli tak stoj?cych samochodów mandatem. Jest to najbardziej skandaliczny przejaw pogardy strony maj?cej wszystkie atuty w r?ku wobec s?abej strony drugiej, tym bardziej, ?e jednocze?nie w?adze ?odzi nie potrafi?y wyegzekwowa? od firmy maj?cej obowi?zek oczyszcza? takie miejsca wype?nienia obowi?zków. Mentalno?? ludzi wysy?aj?cych stra?ników, by karali w takich sytuacjach mo?na porówna? chyba tylko do mentalno?ci osobników, którzy ochotniczo pe?nili funkcje kapo w obozach.
gjw dnia marzec 13 2011 17:22:33
Dowiedzia?em si? kilku cennych rzeczy i postaram si? pog??bi? temat w najbli?szym czasie. G?o?niej, g?o?niej o tym doktrynerstwie cywilizacji bizantyjskiej! Komuna tak nie szala?a (a propos przyk?adu ze ?niegiem). Wpadli?my z deszczu pod rynn?, z niewoli babilo?skiej do egipskiej.

Mimo to przyznaj? jednak wi?cej racji panu kol. Noculakowi. Powódó dolarów bez pokrycia oto niewidoczna cz??? góry lodowej, a beznadziejne m?drkowanie eurokratów widoczny ponad powierzchni? wody wierczcho?ek.
Arek dnia marzec 14 2011 01:52:07
Warto zauwa?y? ?e 15-20 lat temu byli?my pod wzgl?dem upraw buraków cukrowych i produkcji cukru trzecim krajem w Europie. Uprawiali?my, produkowali?my i mieli?my chyba kilkadziesi?t cukrowni. Dzi? cukrownie przej?li Niemcy którzy cz??? z nich zlikwidowali po to ?eby?my kupowali cukier niemiecki, natomiast je?li idzie o uprawy to robi si? wszystko ?eby skutecznie zniech?ci? rolników do uprawy buraków cukrowych. Kiedy na antyunijnych plakatach LPRu widnia?a informacja o znacz?cych podwy?kach ?ywno?ci po przyst?pieniu Polski do UE mówiono ?e to k?amliwa propaganda. Dzi? otwarcie si? si? ju? mówi ?e ceny artyku?ów ?ywno?ciowych w ci?gu najbli?szych 5 lat zrównaj? si? w Polsce z tymi w krajach tzw. starej unii natomiast zarobki wzrosn? tylko nieznacznie. Szacuje si? ?e Polskie rolnictwo jest wstanie wy?ywi? 80 milionów ludzi mimo, ?e klimat i gleby nie sprzyjaj? rolnictwu. Jeste?my w Europie czo?owymi producentami wieprzowiny, mleka, drobiu ( zw?aszcza najlepszych jako?ciowo g?si) owoców mi?kkich, jab?ek , warzyw czy pieczarek ale robi si? wszystko ?eby zniech?ca? rolników do produkcji czegokolwiek. Najpierw wyko?czono wi?kszo?? ga??zi przemys?u a teraz przysz?a pora na wyko?czenie wi?kszo?ci dzia?ów rolnictwa i przemys?u rolno-spo?ywczego. Skutki tego stanu rzeczy odczuwamy ju? dzi? a za 5 lat b?dzie jeszcze gorzej.
RomanK dnia marzec 14 2011 03:09:17
Braki cukru sa pietwsza jaskolka zwiastujaca ...Braki ..wszelakie braki z zywnoscia na czele.
Tak zaczynal sie kryzys lat 70 tych..braklo cukru..mimo ze pola bylu obsiane jak nigdy oi cuklrowni mielismy pod dostatkiem wszystkie na pelna pare...Braklo cukru.. wydano tymczasowe kartki na culier, dla dobra Polakow oczywiscie..
Trzymajac ta pierwsza kartke..popelnilem proroctwo... powiedzialem..to pierwsza kartka...skonczy sie kartkami na kartki. Moi wspolpracownicy wybuchneli smiechem..do dzis mnie pytaja ..skad ty wtedy wiedziales":-)))
Zapamietajcie tpo sobie...juz wkrotce zobaczycie duzo pustych polek w najwiuekszych nawet supermarketach,,tum rzaem nei nbedzie nawet octu i musztardy...czego w Komunie nei braklo.
Wtedy puste polki rownowazyla obfocie zaopatrzona wiedc..piwnice pelne ziemnikow i warzyw , spichrze zborza obory i chlewnie bydla... dzis mamy tylko rzady unijnych idiotow i ich polskich przygupow..i skalniaki, ze stajniami zamienionymi w TV roomy...
gjw dnia marzec 14 2011 08:50:55
Panie Romanie, a jak wygl?da sytuacja z cukrem, jego cenami i zaopatrzeniem we? w Stanach?
RomanK dnia marzec 14 2011 19:51:06
Tu ostatnimi czasy rozniez podrozla zywniosc, ale to jest zgodne z tym ze podskoczyly ceny na Chicago Merkantille Exchange..praktycznie wszystko..od zboz, przez cuker, kawe etc..
na to szykowano sie dawno mam nadziej pamieta pan pisalem o tym juz od 15 lat...Przygotowywano zapasy, sianio wszyskie kawalki pola, i zaboreno zboze, ktore znikalo.
Owszem odf 1992 roku uzyto CME i commoditty jako nowego agregatu finansowego , spekulujac zbozem i windujac ceny m odpychajac od bezposrednich kontrtaktow kupcow bona fide, ale to tylko przyspieszylo proces likwidacji zapasow, z paru powodow jakie pan zna. Zaladowane silosy bez przemieszczenia towarym wzamian ruch kontraktow, i nbrak miejsca na nwoe zboza, zapchanie mlynow etc...
Ale nei ma tu skoskowej podwyzki. jak w Polsce...poniewaz tu jest produkt...tzn fizycznie zapasy...w Polsce i Europie tego nei ma i jesli zniknie ..zniknei na dobre.
zastapienie cukru slodem kulurydzianym spowoduje epidemie cukrzycy... slodzikow raka...wszystei drogi prowadza do jednego,,exterminacji Polakow,
Admin dnia marzec 15 2011 09:04:15
Koledzy, poczytajcie sobie wczorajsze newsy na bankier.pl onet.pl itd.: ceny w skupie buraka cukrowego s? ni?sze ni? rok temu. To wszystko spekulacja! Zreszt? dzi? Azja leci w dó?, a to poci?gnie wyprzeda? równie? na surowcach i ?ywno?ci. Ceny ?ywno?ci powinny spa?? tym bardziej, ?e s? pe?ne magazyny. Oczywi?cie Polacy masowo ruszyli do sklepów robi? zapasy, a najlepiej na tym wysz?y markety, które wystawia?y towar w ograniczonych ilo?ciach i zwi?ksza?y mar?e. Zobaczcie ceny w Niemczech, w okolicach kilkudziesi?ciu eurocentów za kg. Prawda jest taka, ?e przy galopuj?cych cenach ?ywno?ci to Polak Polaka najcz??ciej oszukuje... Ehh taka chrze?cija?ska mentalno??...
Adam Smiech dnia marzec 15 2011 12:06:41
Dziwi? si? tylko, ?e Pan Kra?ko, tropi?cy tzw. absurdy PRL syn i zw?aszcza wnuk aparatczyków partyjnych, nie tropi absurdów wolnej, suwerennej i niepodleg?ej III RP (niepotrzebne skre?li?). A ja na ten przyk?ad widzia?em w sobot? w sklepie makropowierzchniowym takie has?o przy cukrze - "nie prowadzimy sprzeda?y hurtowej - klient indywidualny mo?e zakupi? do 20 kg". Swoj? drog?, tylko zap?aka? mo?na nad kretynami kupuj?cymi przed zawieszeniem tej informacji wi?cej ni? 20 kg cukru. Ta psychologia (t?pego) t?umu! A wracaj?c do PRL - jestem przekonany, ?e gdyby w PRL by?y pe?ne sklepy, jak w NRD, Czechos?owacji, czy na W?grzech, nie mówi?c ju? o Jugos?awii Tity, ?adnej zmiany politycznej by nie by?o. Tzw. opozycjoni?ci, maj?c ogromn? po?ywk? w postaci pot??nych b??dów gospodarczych skutkuj?cych brakami na rynku stanowili grupk? zaledwie ok. 300 osób w skali Polski. Podobnie, gdyby w?adza szybko spe?ni?a postulaty stoczniowców, dostarczaj?c np. past? BHP do wszystkich wychodków w stoczni gda?skiej, nie by?oby ?adnego wybuchu Solidarno?ci. Gadka o niepodleg?o?ci, sowieckim zniewoleniu itd. zosta?a do wybuchu spo?ecznego 80/81 dorobiona ex post.

Co do ostatniego zdania Kol. Bartka - ca?kowita racja. To jest dzisiaj g?ówny problem - degeneracja moralna Polaków w ?yciu codziennym, przy wykonywaniu pracy itd., a nie Rosjanie, Niemcy, ?ydzi, czy masoni. Wczoraj przeczyta?em smutny wpis pod tekstem o elektrowniach atomowych w Polsce. Kto? napisa? - "takie elektrownie, je?li powstan?, musz? nam zbudowa? obcy; je?li b?d? budowa? Polacy, ukradn? cement przeznaczony na beton do zabezpieczenia reaktora". Jak?e przykra to dla nas opinia i niestety, w du?ej mierze, prawdziwa. A wszystko to dzieje si? w atmosferze ci?g?ego podkre?lania warto?ci chrze?cija?skich, w atmosferze nadchodz?cej beatyfikacji JP II itd.
RomanK dnia marzec 28 2011 01:21:38
No coz panie Adamie..jaki narod..tacy jego swieci -ktorych z siebie wydaje,....
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014