Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 07 2020 20:23:17
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
13
13
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Egipt A.D. 2011
EkonomiaSzanowni Czytelnicy, przepraszam, ?e tak d?ugo musieli?cie czeka? na kolejny wpis z dziedziny ekonomii, ale tak si? z?o?y?o i? z pocz?tkiem roku powi?kszy?a mi si? rodzinka o male?ki skarb. Zapewne wielu z was wie, ile uwagi i opieki wymaga taka ma?a istotka, zw?aszcza je?li jest pierwszym dzieckiem w rodzinie, i rodzice dopiero si? ucz? :)

W ostatnich miesi?cach dzia?o si? wiele ciekawych spraw, dzi? we?my na tapet? burzliwe wydarzenia w Egipcie. Jakakolwiek si?a polityczna by nie sta?a za rozruchami w tym pa?stwie wykorzystuje ona niezadowolenie spo?ecze?stwa z obecnej sytuacji gospodarczej zwyk?ych obywateli. W ostatnich miesi?cach drastycznie podro?a?a ?ywno?? i to jest g?ówny powód dla którego ludzie wyszli z domów na ulic?.

Zacznijmy od pocz?tku – od demografii: w roku 1950 ludno?? Egiptu wynosi?a: 20 mln, w 2010 roku Egipt liczy? ju? 78 mln. mieszka?ców. W ci?gu 60 lat liczba ludno?ci zwi?kszy?a si? trzykrotnie, istna eksplozja demograficzna. Id?my dalej, gospodarka Egiptu opiera si? (a w?a?ciwie opiera?a si?) na trzech filarach generuj?cych najwi?ksze wp?ywy do bud?etu: fracht za ruch po Kanale Sueskim, wp?ywy z turystyki oraz ?rodki pozyskane ze sprzeda?y ropy naftowej wydobywanej na terenie Egiptu. Egipt mia? w porównaniu do innych pa?stw regionu dosy? skromne pok?ady, szczyt wydobycia przypada? na lata 1980 – 2000. Od 2000 r. ilo?? wydobywanego surowca stale spada, zesz?y rok by? ostatnim, w którym Egipt eksportowa? rop?. Obecnie produkuje ju? tylko na w?asne potrzeby. Zanim wysuniemy odpowiednie wnioski trzeba przyjrze? si? jeszcze jednemu aspektowi, mianowicie rolnictwu w Egipcie. Produkcja rolna opiera si? tylko i wy??cznie na terenach delty Nilu, budowa tamy asua?skiej umo?liwi?a powi?kszenie area?u upraw, lecz nie zmienia to faktu, i? Egipcjanie aby prze?y? musz? importowa? ?ywno??. Niestety nie mog? znale?? w Internecie rzetelnej informacji jak to wygl?da procentowo, ale warto?ci jakie przegl?da?em ?wiadczy?y o tym, i? wi?cej ni? po?ow? ziaren zu?ywanych do produkcji ?ywno?ci Egipt musi importowa?. I teraz dochodzimy do meritum. Egipt ?rodki pochodz?ce ze sprzeda?y ropy przeznacza? na dotowanie importowanej ?ywno?ci, przez co koszt po?ywienia nie by takim obci??eniem dla obywateli, w momencie, gdy nie ma dotacji cena idzie w gór?. Kolejnym aspektem generuj?cym dro?yzn? ?ywno?ci jest FED drukuj?cy ca?? mas? dolarów generuj?c tzw. gor?cy pieni?dz (jest to pieni?dz który w przeno?ni wyszed? dopiero co spod prasy drukarskiej i posiadacz aby nie traci? na warto?ci pod wp?ywem dalszego dodruku lokuje go w ró?ne aktywa) za który banki kupuj? surowce, kontrakty terminowe na dostawy ?ywno?ci itd. Przez dodrukowane dolary ?ywno?? jest najdro?sza w historii, i raczej tanie? nie b?dzie...

Wnioski: ktokolwiek obejmie w?adz? w Egipcie nie b?dzie w stanie zmieni? sytuacji ekonomicznej zwyk?ych obywateli, powiem wi?cej, z powodu kurcz?cych si? zasobów ropy, nied?ugo Egipt b?dzie zmuszony do importu tego surowca. Tak wi?c po wzgl?dnym uspokojeniu sytuacji b?dziemy ?wiadkami za kilka lat jeszcze wi?kszych niepokojów w tym kraju i pewnie zobaczymy jeszcze bardziej krwawe zamieszki...

Jeszcze ma?a uwaga, nie widz? w przyro?cie demograficznym Egiptu nic z?ego, chcia?em tylko podkre?li?, i? wi?kszo?? obywateli podejmuj?c decyzj? o za?o?eniu rodziny opiera?o si? na b??dnych danych co do rzeczywistego kosztu ?ywno?ci.

Zach?cam do dyskusji pod artyku?em.
Komentarze
Gotar dnia luty 08 2011 17:18:37
No ale np. Hongkong jest tak malutki, taka ciasnota, takie zag?szczenie ludno?ci, nie produkuj? w ogóle ?ywno?ci a z g?odu nie umieraj?... Nie jest wyznacznikiem czy dany kraj produkuje ?ywno??, czy musi j? importowa?, wyznacznikiem jest wolno?? gospodarcza. Je?eli Egipt wybra? by drog? wolno?ci gospodarczej to my?l?, ?e nie b?dzie problemu z ?ywno?ci? w Egipcie...
gjw dnia luty 09 2011 01:22:09
Do w miar? sta?ych dochodów egipskich mo?na jeszcze doda? nielegalny wywóz staro?ytnych przedmiotów... Nie zmieni to jednak faktu, ?e dochody tego kraju ogólnie rzecz bior?c spadaj? zamiast wzrasta?. Hongkong... Swoboda gospodarowania... Dmowski ostrzega?, aby nie wierzy? w panacea polityczne. Swego czasu na odwrót, socjalizacja (upa?stwowienie) mia?a rzekomo uwalnia? ludzi od wszelkich trosk, a ca?e kraje od niebezpiecze?stwa. Egipt poszed? swego czasu i t? drog?. Tylko kto nauczy egipskich robotników, majstrów, dyrektorów pracowa? równie wydajnie jak chi?scy? Kto im przeka?e tak? kultur? techniczn?, jaka od ponad pó? wieku kszta?towa?a si? w Hongkongu? Egipscy urz?dnicy pa?stwowi i przedsi?biorcy przyzwyczajeni do otrzymywania i wr?czania ?apówek od wielu stuleci? W zakim kraju mo?na zmieni? dziesi?ciu prezydentów i pi?? razy ustr?j, a i tak nic istotnego nie ulegnie zmianie.

Tam jest tylko jedna, jedyna szansa. Pojawienie si? silnego przywódcy, my?l?cego nowocze?nie a zarazem narodowo, o monarchicznym wprost autorytecie, który doko?czy przerwane dzie?o cywilizowania tego kraju na mod?? zachodni?. Mam na my?li kogo? podobnego do Lee Kwan You lub przynajmniej Indiry Gandhi,
Adam Smiech dnia luty 09 2011 13:28:27
Sprawy ekonomiczne, cho? wa?ne, nie stanowi? clou problemu egipskiego. Po ostatnim wyciszeniu, sprzecznych informacjach z USA, niby wybuchach ruroci?gów, nabieram przekonania, ?e gra toczy si? o zupe?nie co innego - o postraszenie Izraela przez USA, ?eby wreszcie zgodzi? si? na pa?stwo palesty?skie ze stolic? w Jerozolimie wschodniej. Zwró?cie Pa?stwo uwag?, ?e nie by?o ?adnych gwa?townych reakcji USA, czy nawet samego Izraela na wizyt? Miedwiediewa w Autonomii, na jego zignorowanie Izraela i s?owa o konieczno?ci powstania pa?stwa palesty?skiego z ww. stolic?. Niektórzy przeciwnicy Mubaraka (stronnika USA i arabskiego stra?nika Izraela) rysuj? mu gwiazd? Dawida na czole, ale ich si?a nie wygl?da zbyt imponuj?co. Spodziewam si? niewielkich przetasowa?. Oczywi?cie ekonomia pozostaje w tle, ale raczej tylko na us?ugach polityki.
Admin dnia luty 11 2011 11:51:31
Panie GOTAR: Porównywanie Hongkongu i Egiptu nie jest odpowiednie. Ma Pan racj?, i? nie jest wyznacznikiem czy dany kraj produkuje ?ywno?? czy nie (ale te? w moim artykule nie napisa?em, ?e tak jest), spojrzyjmy realnie na sytuacj?. Wierzy Pan, i? przeci?tny obywatel Egiptu wychowany w kulturze socjalizmu islamskiego b?dzie zadowolony z liberalizmu gospodarczego? Ja nie bardzo... To nie jest mo?liwe w Egipcie, dlatego te? ten kraj b?dzie si? stacza? coraz ni?ej.
Arek dnia luty 16 2011 10:15:40
Brak ropy to mo?e by? gwó?d? do trumny dla tego pa?stwa, poniewa? mieszkacy tego kraju podobnie jak ca?ego regionu w zdecydowanej wi?kszo?ci nie nale?? do tytanów pracy. Wg nich je??i ju? kto? musi pracowa? to najlepiej ?eby to by?y kobiety i dzieci. drugi istotny czynnik na drodze do wyjscia z kryzysu to wg mnie ci?gle jeszcze kiepska ?wiadomo?? pa?stwowa czy narodowa. Mieszka?cy Egiptu podobnie jak mieszka?cy s?siednich pa?stw pod wzgl?dem to?samo?ci narodowej czy pa?stwowej stoj? na bardzo dalekiej pozycji. Le Pen kiedy? ciekawie przedstawi? jeszcze jeden aspekt stagnacji Afryki, zwróci? mianowicie uwag? na to ?e mimo tego ?e w ca?ej Europie studiuj? tysi?ce studentów z Afryki to nie przybywa tam ludzi wykszta?conych. Otóz wi?kszo?? tych studentów zamiast po studiach wraca? do Afryki i pracowa? na rzecz rozwoju swoich pa?stw zostaje w Europie. W efekcie ci?gle brakuje w Afryce np. lekarzy co z kolei wymusza dofinansowanie wyjazdów lekarzy z Europy którym kraje europejskie musz? p?aci? znacznie wi?cej ni? w Europie ?eby w ogóle zgodzili si? tam wyjecha?. Pieni?dze, które wydaje Europa na lekarzy wysy?anych do Afryki mo?na by przeznaczy? na pomoc gospodarcz? dla tego kontynentu a tak s? wydawane na ratowanie zdrowia bo lekarzom po studiach nie chce si? wraca? do domu. Takiego studenta dofinansowuj? kraje w których studiuje albo jego ojczysty kraj. w obu przypadkach s? to wi?c pieni?dze wyrzucone w b?oto.
kot dnia marzec 03 2011 19:16:56
To jednak przypomina kolorowe rewolucje sponsorowane przez neokonów. A ?e nad wszystkim unosi si? silnie zapach ropy , wi?c ameryka?skie okr?ty ju? tam s?. Uruchomiony te? zosta? mi?dzynarodowy trybuna? w Hadze ?eby niejako uprawomacnia? te przemiany.
gjw dnia marzec 04 2011 09:06:45
Jankeska dyplomacja jest (tak jak na ogó?, z wyj?tkiem okresu, gdy kierowa? ni? Kissinger, a potem wp?ywa? na ni? Brzezi?ski) "mistrzowska inaczej". Ci ludzie zupe?nie nie rozumiej? pewnych podstawowych zasad. Np. tego, ?e nie rozbija si? uk?adu, który s?u?y? im dot?d co najmniej dobrze. Uk?adu zbudowanego w?a?nie przez tych dwóch genialnych w swym rzemio?le synów Jakuba. Tak samo swego czasu rozbili uk?ad oparty na kontroli Kana?u Sueskiego i wi?kszo?ci bliskowschodnich z?ó? ropy przez Anglików. Zabawa w forsowanie formalnej demokracji za wszelk? cen? w krajach zupe?nie do tego nie przygotowanych b?dzie znów drogo kosztowa? ?yj?cych mitem rzekomej doskona?o?ci w?asnych instytucji politycznych dogmatyków zza oceanu. Ten Kosowar, który zabi? ameryka?skich ?o?nierzy we Frankfurcie... Tak si? p?aci za g?upot?. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014