Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:00:12
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Na prawo od mundurowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 2
Na prawo od mundurowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 2
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Egipt A.D. 2011
EkonomiaSzanowni Czytelnicy, przepraszam, ?e tak d?ugo musieli?cie czeka? na kolejny wpis z dziedziny ekonomii, ale tak si? z?o?y?o i? z pocz?tkiem roku powi?kszy?a mi si? rodzinka o male?ki skarb. Zapewne wielu z was wie, ile uwagi i opieki wymaga taka ma?a istotka, zw?aszcza je?li jest pierwszym dzieckiem w rodzinie, i rodzice dopiero si? ucz? :)

W ostatnich miesi?cach dzia?o si? wiele ciekawych spraw, dzi? we?my na tapet? burzliwe wydarzenia w Egipcie. Jakakolwiek si?a polityczna by nie sta?a za rozruchami w tym pa?stwie wykorzystuje ona niezadowolenie spo?ecze?stwa z obecnej sytuacji gospodarczej zwyk?ych obywateli. W ostatnich miesi?cach drastycznie podro?a?a ?ywno?? i to jest g??wny pow?d dla kt?rego ludzie wyszli z dom?w na ulic?.

Zacznijmy od pocz?tku – od demografii: w roku 1950 ludno?? Egiptu wynosi?a: 20 mln, w 2010 roku Egipt liczy? ju? 78 mln. mieszka?c?w. W ci?gu 60 lat liczba ludno?ci zwi?kszy?a si? trzykrotnie, istna eksplozja demograficzna. Id?my dalej, gospodarka Egiptu opiera si? (a w?a?ciwie opiera?a si?) na trzech filarach generuj?cych najwi?ksze wp?ywy do bud?etu: fracht za ruch po Kanale Sueskim, wp?ywy z turystyki oraz ?rodki pozyskane ze sprzeda?y ropy naftowej wydobywanej na terenie Egiptu. Egipt mia? w por?wnaniu do innych pa?stw regionu dosy? skromne pok?ady, szczyt wydobycia przypada? na lata 1980 – 2000. Od 2000 r. ilo?? wydobywanego surowca stale spada, zesz?y rok by? ostatnim, w kt?rym Egipt eksportowa? rop?. Obecnie produkuje ju? tylko na w?asne potrzeby. Zanim wysuniemy odpowiednie wnioski trzeba przyjrze? si? jeszcze jednemu aspektowi, mianowicie rolnictwu w Egipcie. Produkcja rolna opiera si? tylko i wy??cznie na terenach delty Nilu, budowa tamy asua?skiej umo?liwi?a powi?kszenie area?u upraw, lecz nie zmienia to faktu, i? Egipcjanie aby prze?y? musz? importowa? ?ywno??. Niestety nie mog? znale?? w Internecie rzetelnej informacji jak to wygl?da procentowo, ale warto?ci jakie przegl?da?em ?wiadczy?y o tym, i? wi?cej ni? po?ow? ziaren zu?ywanych do produkcji ?ywno?ci Egipt musi importowa?. I teraz dochodzimy do meritum. Egipt ?rodki pochodz?ce ze sprzeda?y ropy przeznacza? na dotowanie importowanej ?ywno?ci, przez co koszt po?ywienia nie by takim obci??eniem dla obywateli, w momencie, gdy nie ma dotacji cena idzie w g?r?. Kolejnym aspektem generuj?cym dro?yzn? ?ywno?ci jest FED drukuj?cy ca?? mas? dolar?w generuj?c tzw. gor?cy pieni?dz (jest to pieni?dz kt?ry w przeno?ni wyszed? dopiero co spod prasy drukarskiej i posiadacz aby nie traci? na warto?ci pod wp?ywem dalszego dodruku lokuje go w r??ne aktywa) za kt?ry banki kupuj? surowce, kontrakty terminowe na dostawy ?ywno?ci itd. Przez dodrukowane dolary ?ywno?? jest najdro?sza w historii, i raczej tanie? nie b?dzie...

Wnioski: ktokolwiek obejmie w?adz? w Egipcie nie b?dzie w stanie zmieni? sytuacji ekonomicznej zwyk?ych obywateli, powiem wi?cej, z powodu kurcz?cych si? zasob?w ropy, nied?ugo Egipt b?dzie zmuszony do importu tego surowca. Tak wi?c po wzgl?dnym uspokojeniu sytuacji b?dziemy ?wiadkami za kilka lat jeszcze wi?kszych niepokoj?w w tym kraju i pewnie zobaczymy jeszcze bardziej krwawe zamieszki...

Jeszcze ma?a uwaga, nie widz? w przyro?cie demograficznym Egiptu nic z?ego, chcia?em tylko podkre?li?, i? wi?kszo?? obywateli podejmuj?c decyzj? o za?o?eniu rodziny opiera?o si? na b??dnych danych co do rzeczywistego kosztu ?ywno?ci.

Zach?cam do dyskusji pod artyku?em.
Komentarze
Gotar dnia luty 08 2011 17:18:37
No ale np. Hongkong jest tak malutki, taka ciasnota, takie zag?szczenie ludno?ci, nie produkuj? w og?le ?ywno?ci a z g?odu nie umieraj?... Nie jest wyznacznikiem czy dany kraj produkuje ?ywno??, czy musi j? importowa?, wyznacznikiem jest wolno?? gospodarcza. Je?eli Egipt wybra? by drog? wolno?ci gospodarczej to my?l?, ?e nie b?dzie problemu z ?ywno?ci? w Egipcie...
gjw dnia luty 09 2011 01:22:09
Do w miar? sta?ych dochod?w egipskich mo?na jeszcze doda? nielegalny wyw?z staro?ytnych przedmiot?w... Nie zmieni to jednak faktu, ?e dochody tego kraju og?lnie rzecz bior?c spadaj? zamiast wzrasta?. Hongkong... Swoboda gospodarowania... Dmowski ostrzega?, aby nie wierzy? w panacea polityczne. Swego czasu na odwr?t, socjalizacja (upa?stwowienie) mia?a rzekomo uwalnia? ludzi od wszelkich trosk, a ca?e kraje od niebezpiecze?stwa. Egipt poszed? swego czasu i t? drog?. Tylko kto nauczy egipskich robotnik?w, majstr?w, dyrektor?w pracowa? r?wnie wydajnie jak chi?scy? Kto im przeka?e tak? kultur? techniczn?, jaka od ponad p?? wieku kszta?towa?a si? w Hongkongu? Egipscy urz?dnicy pa?stwowi i przedsi?biorcy przyzwyczajeni do otrzymywania i wr?czania ?ap?wek od wielu stuleci? W zakim kraju mo?na zmieni? dziesi?ciu prezydent?w i pi?? razy ustr?j, a i tak nic istotnego nie ulegnie zmianie.

Tam jest tylko jedna, jedyna szansa. Pojawienie si? silnego przyw?dcy, my?l?cego nowocze?nie a zarazem narodowo, o monarchicznym wprost autorytecie, kt?ry doko?czy przerwane dzie?o cywilizowania tego kraju na mod?? zachodni?. Mam na my?li kogo? podobnego do Lee Kwan You lub przynajmniej Indiry Gandhi,
Adam Smiech dnia luty 09 2011 13:28:27
Sprawy ekonomiczne, cho? wa?ne, nie stanowi? clou problemu egipskiego. Po ostatnim wyciszeniu, sprzecznych informacjach z USA, niby wybuchach ruroci?g?w, nabieram przekonania, ?e gra toczy si? o zupe?nie co innego - o postraszenie Izraela przez USA, ?eby wreszcie zgodzi? si? na pa?stwo palesty?skie ze stolic? w Jerozolimie wschodniej. Zwr??cie Pa?stwo uwag?, ?e nie by?o ?adnych gwa?townych reakcji USA, czy nawet samego Izraela na wizyt? Miedwiediewa w Autonomii, na jego zignorowanie Izraela i s?owa o konieczno?ci powstania pa?stwa palesty?skiego z ww. stolic?. Niekt?rzy przeciwnicy Mubaraka (stronnika USA i arabskiego stra?nika Izraela) rysuj? mu gwiazd? Dawida na czole, ale ich si?a nie wygl?da zbyt imponuj?co. Spodziewam si? niewielkich przetasowa?. Oczywi?cie ekonomia pozostaje w tle, ale raczej tylko na us?ugach polityki.
Admin dnia luty 11 2011 11:51:31
Panie GOTAR: Por?wnywanie Hongkongu i Egiptu nie jest odpowiednie. Ma Pan racj?, i? nie jest wyznacznikiem czy dany kraj produkuje ?ywno?? czy nie (ale te? w moim artykule nie napisa?em, ?e tak jest), spojrzyjmy realnie na sytuacj?. Wierzy Pan, i? przeci?tny obywatel Egiptu wychowany w kulturze socjalizmu islamskiego b?dzie zadowolony z liberalizmu gospodarczego? Ja nie bardzo... To nie jest mo?liwe w Egipcie, dlatego te? ten kraj b?dzie si? stacza? coraz ni?ej.
Arek dnia luty 16 2011 10:15:40
Brak ropy to mo?e by? gw??d? do trumny dla tego pa?stwa, poniewa? mieszkacy tego kraju podobnie jak ca?ego regionu w zdecydowanej wi?kszo?ci nie nale?? do tytan?w pracy. Wg nich je??i ju? kto? musi pracowa? to najlepiej ?eby to by?y kobiety i dzieci. drugi istotny czynnik na drodze do wyjscia z kryzysu to wg mnie ci?gle jeszcze kiepska ?wiadomo?? pa?stwowa czy narodowa. Mieszka?cy Egiptu podobnie jak mieszka?cy s?siednich pa?stw pod wzgl?dem to?samo?ci narodowej czy pa?stwowej stoj? na bardzo dalekiej pozycji. Le Pen kiedy? ciekawie przedstawi? jeszcze jeden aspekt stagnacji Afryki, zwr?ci? mianowicie uwag? na to ?e mimo tego ?e w ca?ej Europie studiuj? tysi?ce student?w z Afryki to nie przybywa tam ludzi wykszta?conych. Ot?z wi?kszo?? tych student?w zamiast po studiach wraca? do Afryki i pracowa? na rzecz rozwoju swoich pa?stw zostaje w Europie. W efekcie ci?gle brakuje w Afryce np. lekarzy co z kolei wymusza dofinansowanie wyjazd?w lekarzy z Europy kt?rym kraje europejskie musz? p?aci? znacznie wi?cej ni? w Europie ?eby w og?le zgodzili si? tam wyjecha?. Pieni?dze, kt?re wydaje Europa na lekarzy wysy?anych do Afryki mo?na by przeznaczy? na pomoc gospodarcz? dla tego kontynentu a tak s? wydawane na ratowanie zdrowia bo lekarzom po studiach nie chce si? wraca? do domu. Takiego studenta dofinansowuj? kraje w kt?rych studiuje albo jego ojczysty kraj. w obu przypadkach s? to wi?c pieni?dze wyrzucone w b?oto.
kot dnia marzec 03 2011 19:16:56
To jednak przypomina kolorowe rewolucje sponsorowane przez neokon?w. A ?e nad wszystkim unosi si? silnie zapach ropy , wi?c ameryka?skie okr?ty ju? tam s?. Uruchomiony te? zosta? mi?dzynarodowy trybuna? w Hadze ?eby niejako uprawomacnia? te przemiany.
gjw dnia marzec 04 2011 09:06:45
Jankeska dyplomacja jest (tak jak na og??, z wyj?tkiem okresu, gdy kierowa? ni? Kissinger, a potem wp?ywa? na ni? Brzezi?ski) "mistrzowska inaczej". Ci ludzie zupe?nie nie rozumiej? pewnych podstawowych zasad. Np. tego, ?e nie rozbija si? uk?adu, kt?ry s?u?y? im dot?d co najmniej dobrze. Uk?adu zbudowanego w?a?nie przez tych dw?ch genialnych w swym rzemio?le syn?w Jakuba. Tak samo swego czasu rozbili uk?ad oparty na kontroli Kana?u Sueskiego i wi?kszo?ci bliskowschodnich z??? ropy przez Anglik?w. Zabawa w forsowanie formalnej demokracji za wszelk? cen? w krajach zupe?nie do tego nie przygotowanych b?dzie zn?w drogo kosztowa? ?yj?cych mitem rzekomej doskona?o?ci w?asnych instytucji politycznych dogmatyk?w zza oceanu. Ten Kosowar, kt?ry zabi? ameryka?skich ?o?nierzy we Frankfurcie... Tak si? p?aci za g?upot?. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014