Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 05:50:43
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
31
31
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Antypa?stwowcy
JednodniĂłwka Narodowa

Prezentacja przez ministra spraw wewn?trznych Jerzego Millera stenogramów rozmów z wie?y kontrolnej lotniska Siewiernoje pod Smole?skiem (i niemal natychmiast po tym fakcie, tak?e og?oszenie ich w internecie przez MAK), wywo?a?a dalsze, agresywne antyrosyjskie wyst?pienia PiS z Jaros?awem Kaczy?skim i Antonim Macierewiczem na czele. Obaj panowie w sposób kategoryczny stwierdzili wy??czn? win? Rosji w katastrofie Tu-154. Na temat zachowa? polityków PiS wypowiedzia?em na tych ?amach szereg gorzkich i twardych s?ów. Dzi? stwierdzam, ?e swoim najnowszym wyst?pieniem utracili oni zdolno?? do sprawowania w?adzy w Polsce, w takim sensie, w jakim, w prawie mówimy o utracie zdolno?ci do czynno?ci prawnych. Ze zdeklarowanych pa?stwowców (na wzór Sanacji), stali si? antypa?stwowcami. Pojawi?y si? komentarze, które mówi?, ?e jest to dzia?anie zamierzone p. J. Kaczy?skiego, celem którego jest powrót do w?adzy, a mo?e nawet nie sam powrót do w?adzy, ale tylko ugruntowanie sta?ego elektoratu na poziomie 20-25 %. Co ciekawe, podobne do siebie komentarze pochodz? od tak politycznie dalekich sobie ludzi jak Janusz Korwin-Mikke, Leszek Miller, czy Marek Migalski.

JKM napisa?:
"Jak wariowa? - to wariowa?. Rzymianie mawiali: "Is fecit - cui prodest" - a na katastrofie najwi?cej skorzysta?o... PiS. Dawniej ta konserwatywno-pa?stwowa partia, która w wyniku w?asnych b??dów i nagonki prowadzonej przez lewicowe i bezpieczniackie media zesz?aby do tradycyjnych 4% posiadanych przez PC - teraz sta?a si? Parti? Jednej Katastrofy ... i uzyska?a na 20 lat stabilne 20% poparcia. Jest w Polsce 20% "obywateli', którzy tak nienawidz? Rosjan, ?e uwierz? we WSZYSTKO, je?li z tego wynika, ?e Rosjanie s? ?li".(blog 16.01.2011).

Leszek Miller w wywiadzie dla Onet.pl 18.01.2011 stwierdzi?:
"Tragedia smole?ska jest paliwem, na którym PiS chce wróci? do w?adzy. Oni s? przekonani, ?e mówi?c jeszcze wi?cej i dobitniej o tym, co wydarzy?o si? 10 kwietnia, utrzymaj? przy sobie ich betonowy elektorat. PiS b?dzie eskalowa? napi?cia zwi?zane z tragedi? smole?sk? dla w?asnych politycznych korzy?ci. To, co mówi? gwiazdy PiS, jest przejawem utraty kontaktu z rzeczywisto?ci?."

Marek Migalski na swoim blogu 18.01.2011:
"Dzisiaj prezes PiS ju? nie pow?ci?ga j?zyka, nie mówi o przyjacio?ach Rosjanach, nie wa?y s?ów. Jego przyboczni i rodzina prze?cigaj? si? w coraz ostrzejszych sformu?owaniach, u?ywaj? sobie na wszystkich, którzy nie podzielaj? ich obsesji. Czy to znaczy, ?e Jaros?aw Kaczy?ski zwariowa?? Nie, on znowu realizuje cel polityczny! Tylko ?e obecnie nie chodzi mu o zwyci?stwo w wyborach, a ju? na pewno nie o przekonanie do siebie ponad po?owy Polaków. Jego celem politycznym jest skupienie wokó? siebie oko?o 25% elektoratu, by - uwaga - przetrzyma? nadchodz?c? kl?sk? wyborcz?. On nie chce wygra? nadchodz?cej elekcji, ale sposobi si? na przegran?. Dlatego zmieni?a si? jego retoryka wzgl?dem tragedii smole?skiej. Mniej wi?cej 1/4 naszych rodaków wierzy, ?e w Smole?sku Ruscy zabili nam Prezydenta, a ich pomagierem by? Tusk. I Kaczy?ski obs?uguje politycznie tych wyborców. Je?li skupi ich przy sobie, nic mu ju? ich nie odbierze i przetrwa nast?pne cztery lata w opozycji. Dlatego podkr?ca atmosfer?, zaostrza j?zyk."

Wydaje si?, ?e powo?ani Panowie maj? racj?. Zapewne obok ewidentnego szale?stwa politycznego tak silnego w PiS, mamy równie? do czynienia z wyrachowaniem podlanym szale?stwem (przypadek prezesa PiS). Niezale?nie od tego, którego czynnika w danym momencie jest wi?cej, linia polityczna PiS przynosi Polsce i przyniesie równie? w przysz?o?ci, zw?aszcza na arenie mi?dzynarodowej, same negatywy. Tkwienie w niewoli permanentnego rozpami?tywania kolejnej tragedii, utrzymywanie silnej atmosfery antyrosyjskiej, musi odbi? si? np., o czym niewielu mówi, na naszych stosunkach gospodarczych z Rosj?, tak na poziomie pa?stwowym, jak i na poziomie firm prywatnych prowadz?cych handel z Rosj?. Dla szafuj?cych na ka?dym kroku frazesem o godno?ci narodowej to oczywi?cie nie ma znaczenia (m.in. w?a?nie dlatego ich postawa zas?uguje na miano antypa?stwowej). Dla pa?stwa polskiego, istniej?cego przecie? nie w pró?ni, ale w konkretnym uk?adzie geopolitycznym, ma to znaczenie fundamentalne. Mo?emy przegra? to, co tak mozolnie odrabiamy w ostatnich latach. Polskie firmy prywatne mog? znale?? si? na lodzie (tj. zbankrutowa?). W wolne miejsce wejd? Niemcy i inni, którzy niestety lepiej rozumiej? polityk? od nas. A mamy wiele do stracenia. Oto wyj?tek z opracowania MSZ o wspó?pracy gospodarczej Polski z Rosj? (ca?o?? - TUTAJ).
Dane dotycz?ce dynamiki obrotów handlowych pomi?dzy Polsk? a Rosj? w latach 2007-2010: 2006=100/2007=123,3%, 2007=100/2008=141,7%, 2008=100/2009=60,4%, 2009=100/2010(I pó?.)=146,5%.
Czy który? z Panów wymachuj?cych szabelkami i miotaj?cych antyrosyjskie kl?twy w ogóle pomy?la? o konsekwencjach swoich dzia?a? w tym kontek?cie? I nie nawo?uj? bynajmniej do po?wi?cania prawdy na o?tarzu handlu zagranicznego. Nie ma tu bowiem ?adnej prawdy do po?wi?cenia. Tragedia Tu-154 ma niestety banalne wyja?nienie - ba?agan polski, podsycany przez historyczne uprzedzenia i bie??c? walk? polityczn? zetkn?? si? z ba?aganem rosyjskim, przesyconym obaw? o skandal mi?dzynarodowy (w razie wydania kategorycznego zakazu l?dowania w Smole?sku wbrew zwyczajowi, który mówi, ?e ostatecznie decyduje dowódca statku lotniczego). Jednym si? uda?o (Jak-40), drugim nie. Og?oszone stenogramy rozmów z wie?y obalaj? rojenia poszukiwaczy spisków. Roztrz?siony pu?kownik rosyjski gratuluje l?duj?cemu ryzykownie Jakowi s?owem "ma?adiec", w?asnemu I?owi 76 wie?a nie podaje komunikatu "horyzont". Zimni zabójcy polityczni (planowanie, przygotowywanie, wykonanie, zacieranie ?ladów) tak si? nie zachowuj?!

Polsce potrzeba w sprawie smole?skiej zdrowego rozs?dku. Przywo?ywany ju? nie raz na naszych ?amach red. in?. Tomasz Hypki ze Skrzydlatej Polski skomentowa? wyst?pienie ministra Millera nast?puj?co:
"dla mnie nie zmieni?o si? w zasadzie nic, to znaczy nie podano ?adnych nowych, istotnych danych, które mog?yby ?wiadczy? o tym, ?e kontrolerzy lotu w ?wiadomy sposób sprowadzili niebezpiecze?stwo na polsk? za?og?, czy zach?cali do l?dowania (...) nie mo?na zrzuca? (odpowiedzialno?ci - przyp. A?) na Rosjan tylko dlatego, ?e to s? Rosjanie, a wybiela? naszych pilotów, czy polityków tylko dlatego, ?e to s? Polacy. Mówi? to z przykro?ci? jako polski patriota." (ca?o?? do pobrania na stronie G?osu Rosji - Link).

?ycie toczy si? dalej. Przed Polsk? powa?ne wyzwania na arenie mi?dzynarodowej, a w kraju panuje smole?ski parali?. Tymczasem Rosja rozpoczyna kolejn? ofensyw? dyplomatyczn?. Prezydent Miedwiediew uda? si? na na Bliski Wschód, na Zachodni Brzeg, gdzie opowiedzia? si? za utworzeniem niepodleg?ego pa?stwa palesty?skiego ze stolic? we Wschodniej Jerozolimie. "Na pojawieniu si? pa?stwa palesty?skiego zyskaj? wszyscy - Palesty?czycy, Izraelczycy, inne narody Bliskiego Wschodu. Jest to cel, do jakiego nale?y d??y?" - o?wiadczy? Dmitrij Miedwiediew podczas konferencji prasowej w Jerychu.
Jest to powa?ny krok Rosji, powrót na teren zdominowany w ostatnim 20-leciu przez Stany Zjednoczone. Czy naprawd? tak trudno zrozumie? jak wa?ne rzeczy dziej? si? wokó? nas? Czy tak trudno zrozumie?, ?e ci?g?e rozpami?tywanie tragedii, rozdrapywanie ran, nie jest polityk? godn? wielkiego narodu, lecz niebezpiecznym dla interesów pa?stwa gnu?nieniem w u?alaniu si? nad sob?? Nowoczesne pa?stwo o takim po?o?eniu jak Polska musi trzyma? r?k? na pulsie bie??cych wydarze?, reagowa? na zmiany nast?puj?ce na politycznej scenie w sposób dynamiczny, by? przygotowanym na mo?liwe scenariusze nadchodz?cych czasów. Je?eli nie ma sposobu na przekonanie ludzi nienawidz?cych Rosji argumentami zwi?zanymi z sam? Rosj?, to mo?e trafi do nich przyk?ad ma?o znanego epizodu II wojny ?wiatowej. Oto, 3 lipca 1940 r. brytyjska eskadra pancerna pod dow. adm. Jamesa Somerville'a dokona?a ataku na flot? francusk? (dopiero co sojusznicz?!) zamkni?ta w algierskim porcie Mers el-Kebir. W nied?ugim czasie Francuzi zostali zmasakrowani. Zgin??o 1297 marynarzy, a 350 zosta?o rannych. Rz?d Vichy wykorzystywa? t? tragedi? do propagandy antyangielskiej. A jednak gen. de Gaulle potrafi? zacisn?? z?by i konsekwentnie postawi? politycznie na kart? angielsk?.
Kiedy wreszcie nauka p?yn?ca m.in. z tego wydarzenia trafi do polskich gor?cych g?ów?

Komentarze
gjw dnia styczeń 19 2011 11:16:50
Jak zauwa?y?em, ju? od czasu kilkudniowej wojny by?skawicznej mi?dzy Rosj? a Gruzj? izraelscy przywódcy stali si? uprzedzaj?co grzeczni wobec rosyjskiego pa?stwa. To te? o czym? ?wiadczy.
RomanK dnia styczeń 19 2011 17:09:27
Najbardziej przykre w tym wszystkim jest to , ze sklocone srodowisko przezenionych ze soba i przeflancowanych mamzerow i szabsgojow,..dokonuje "ustawki" dla...... Polakow i Rosjan...
Cieszy ,ze mamy jednak takie madre obserwacje i komentarze- jak pana Adama.
Dzieki!
PS CO do palestyny panei grzegorzy niech pan obaserwuje reakcje z wizyty prez Miedwiediewa w palestynie i Syrii z pominieciem Israela...to tez ma swoje przelozenie na zachowanie tych zawodowych hutzperow w Polsce
Leon dnia styczeń 19 2011 17:39:16
Szanowny Panie Adamie. Po tragedii smole?skiej, widz?c jak zareagowali i Polacy i Rosjanie liczy?em na to, ?e wreszcie nast?pi? prze?om i dojdzie do zasypania rowów polsko-rosyjskich. Niestety okaza?o si?, ?e jestem bardzo naiwny. Polityczni cwaniacy spod znaku PiS oraz zwyczajna agentura wp?ywu Berlina uruchomi?a si?, aby storpedowa? polepszaj?ce si? relacje. W jednym ze swoich artyku?ów napisa? Pan, ?e ca?a ta zawierucha wokó? krzy?a na Krakowskim Przedmie?ciu i wokó? tragedii cofn??a nas politycznie w relacjach z Rosj?. Podzielam Pana zdanie w 100 procentach. pozdrawiam serdecznie. www.leon1916.blog.onet.pl
Adam Smiech dnia styczeń 20 2011 10:36:10
Szanowny Panie Leonie!

Z rado?ci? witam Pana i Pa?ski g?os na JN. Co prawda dawno przesta?em przejmowa? si? i reagowa? na kub?y pomyj wylewane na mnie (za moje teksty) na ró?nych forach, niemniej, mi?o jest przeczyta? g?os aprobaty. Dzi?kuj? Panu, pozdrawiam i zapraszam do wspo?pracy!

A?
Adam Smiech dnia styczeń 20 2011 11:02:29
Jak si? okazuje, agresywni krytycy tekstów takich jak moje, nie potrafi? czyta? ze zrozumieniem. Trzeba im wszystko wy?o?y? jak trzecioklasistom. Specjalnie dla nich t?umacz? ?opatologicznie - kwesti? zamachu wykluczam ca?kowicie i da?em temu wyraz w powy?szym tek?cie i w wielu innych napisanych wcze?niej. Akapit o Mers el-Kebir odnosi si? do bie??cych i przysz?ych stosunków z Rosj?, na które nie mo?e ci?gle rzutowa? historia, które nie mog? by? wci?? uzale?nione od Katynia itd., tak jak Mers el-Kebir nie rzutowa?o na stosunki Francji z Angli?, cho? zapewne do dzi? sk?ada si? kwiaty i oddaje ho?d tym, którzy tak niepotrzebnie wówczas zgin?li.
Leon dnia styczeń 20 2011 12:04:33
Panie Adamie, na moim blogu w linkach "Moje ulubione blogi" pozwoli?em sobie zamie?ci? Pana Jednodniówk?. pozdrawiam serdecznie. www.leon1916.blog.onet.pl
Adam Smiech dnia styczeń 20 2011 12:50:43
Bardzo dzi?kuj?. Odwzajemnimy si? tym samym.
RomanK dnia styczeń 21 2011 01:59:05
Ten slinokwik mamzerstfa, jest wlasnei odpowiedzia na tae ludzkie i bardzo przyjazne reakcje SLowian...Bardzo ludzkie i chrzecijanskie...i ti spowodowalo taka alergiczna reakcje...
Przeicvz ci sami ludzie ktorzy takl reagowali rraguja tak samo... a wrzskpodnosi ta sama kamaryla mamzerska dla ktorej risofobia jest mieszanka doddychania.
widac maja trudnosci z oddychaniem:-)))
na szczecie sa i inne reakcke i miejsca gdzie mozna je usyszec!
Obelgi..panie Adamie..slinba takich padalcow blyszcz na uczciwych ludziach bardziej niz ichnie medale przyznawane najweiekszym kanaliom:-_))))
RomanK dnia styczeń 21 2011 01:59:08
Ten slinokwik mamzerstfa, jest wlasnei odpowiedzia na tae ludzkie i bardzo przyjazne reakcje SLowian...Bardzo ludzkie i chrzecijanskie...i ti spowodowalo taka alergiczna reakcje...
Przeicvz ci sami ludzie ktorzy takl reagowali rraguja tak samo... a wrzskpodnosi ta sama kamaryla mamzerska dla ktorej risofobia jest mieszanka doddychania.
widac maja trudnosci z oddychaniem:-)))
na szczecie sa i inne reakcke i miejsca gdzie mozna je usyszec!
Obelgi..panie Adamie..slinba takich padalcow blyszcz na uczciwych ludziach bardziej niz ichnie medale przyznawane najweiekszym kanaliom:-_))))
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014