Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:28:04
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 15
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Nasza Redaktor i laski marsza?kowskie
Nasza Redaktor i laski marsza?kowskie
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ob??d sterowany
JednodniĂłwka Narodowa

Raport ko?cowy Mi?dzypa?stwowego Komitetu lotniczego (MAK) w sprawie katastrofy Tu-154 pod Smole?skiem wywo?a?, zgodnie z oczekiwaniami i logik? wydarze?, skrajnie histeryczn? reakcj? obozu rusofobicznego. Kilka s?ów komentarza do ca?ej sprawy.

- meritum - nie ulega w?tpliwo?ci, ?e raport MAK zawiera, w przewa?aj?cej cz??ci, smutn? dla nas prawd?. Pozwol? sobie zacytowa? ekspertów. Tomasz Hypki ze Skrzydlatej Polski: "Stan techniczny by? taki, ?e gdyby by?a ?adna pogoda, to by za?oga wyl?dowa?a. W tych warunkach to ich przeros?o, pope?niali b??d za b??dem. Przy takiej presji w samolocie dosz?o do czego dosz?o. L?dowanie na innym lotnisku wymaga?o uzgodnienia politycznego w Polsce (...) Nie mo?na zbagatelizowa? faktu obecno?ci alkoholu u B?asika. To jest fakt bardzo przykry i bolesny. To jeszcze jeden gol do naszej bramki, który rzuca cie?. Cho? decyduj?ca jest trze?wo?? pilotów" (za gazeta.pl). Mjr rez. dr Micha? Fiszer z miesi?cznika Lotnictwo: "Pope?niona zosta?a ca?a seria b??dów, trudno si? tu nie zgodzi?, bo ja nie mam ?adnej podstawy, ?eby kwestionowa? to, co og?osi? MAK. Pilot przyj?? tutaj wi?ksz? pr?dko?? i wskazuje to, ?e zak?ada? odej?cie na drugi kr?g. ?atwiej jest, szybciej si? odchodzi na drugi kr?g z wi?kszej pr?dko?ci ni? z mniejszej. Mia? zaprogramowan? niew?a?ciw? ?cie?k? podej?cia, typow? dla lotnisk komunikacyjnych zachodnich, natomiast na lotniskach rosyjskich, wojskowych jest nieco inny k?t podej?cia, bardziej p?askie podej?cie do l?dowania. Za?oga nie zdawa?a sobie sprawy, na jakiej jest wysoko?ci, poniewa? niew?a?ciwie wykorzystywano wysoko?ciomierze dost?pne w kabinie. Odczytywano wysoko?? z radiowysoko?ciomierza, jednocze?nie na g?ównym, najwa?niejszym wysoko?ciomierzu dowódcy za?ogi nie wprowadzono ci?nienia lotniskowego, tylko zosta?o standardowe i kontrola - wed?ug tego wysoko?ciomierza - oczywi?cie tylko utrwala?a za?og? w b??dnej ocenie wysoko?ci. Dlatego nie dosz?o do przej?cia na drugie doj?cie, poniewa? oni nie mieli ?wiadomo?ci, na jakiej s? wysoko?ci faktycznie. Inna kwestia, ?e kontroler - niezale?nie od przepisów, jakie obowi?zuj? - je?eli widzi, ?e samolot schodzi pod ?cie?k?, to powinien reagowa?, powinien ostrzec za?og? o schodzeniu pod ?cie?k? i to ju? jest jego wina. Nawet je?eli w my?l przepisów post?powa? prawid?owo, no to jest jego wina, jaka? taka moralna. Je?eli chodzi o system TAWS to on ostrzega? grubo powy?ej w?a?ciwej wysoko?ci ze wzgl?du na to, ?e w systemie tego lotniska po prostu nie by?o, ono nie istnia?o w tym systemie i system odbiera? to jako prób? zni?ania si? w szczere pole. (...) To by? kontrolowany lot w ziemi? z powodu b??dnego wykorzystania przyrz?dów pok?adowych, b??dnej ?wiadomo?ci sytuacyjnej, czyli ?wiadomo?ci, na jakiej s? wysoko?ci i kilku innych b??dów, które MAK szczegó?owo wypunktowa?. Raport MAK wyja?nia podstawowe przyczyny katastrofy, natomiast trzeba by si? szczegó?owo zapozna? z tymi wszystkimi okoliczno?ciami, które mówi? o po?rednich przyczynach. Natomiast te bezpo?rednie przyczyny wyja?nia w sposób logiczny"(za interia.pl). Praktycznie rzecz bior?c, nic doda?, nic uj??.

- reakcje w Polsce. Chodzi g?ównie o reakcje polityczne. Dziwacznie zachowuje si? strona rz?dowa (premier przerywa urlop?!? - to ju? jest jaka? groteska). P?k Klich, minister Miller raz mówi? to, raz tamto. Brak koordynacji, ch?? dokonania jakiego? sztubackiego rewan?u na MAK-u (s?owa Klicha o atmosferze na wie?y, Miller mówi o nieoficjalnie zdobytych nagraniach z tej?e). Pose? K?opotek czuje si? uderzony w twarz (?!?). Có?, liczyli chyba na inne roz?o?enie odpowiedzialno?ci przez MAK, a tak, niezale?nie od pewnego, naturalnego w takich sytuacjach, naginania w wykonaniu tej instytucji, okaza?o si?, ?e rz?d nie jest bez winy, przynajmniej w takim sensie, ?e sprawuje nadzór nad wojskiem i firmuje istniej?cy tam, jak si? okazuje, totalny chaos i ba?agan. O ile zachowania strony rz?dowej ra??, o tyle reakcja "prawdziwych patriotów" z PiS, Torunia et consortes ani nie razi, ani nie dziwi. To polityczna paranoja, mentalna patologia i psychoza depresyjno-maniakalna. Ca?kowicie przewidywalna i spodziewana. Przecie? jest zupe?nie oczywistym, ?e bez wzgl?du na to, jaki by raport MAK nie by?, ?rodowiska te uderzy?yby w te same dzwony, przesycone s?owami "ha?ba", "skandal". "kpina". Dzi? (13.01.11) Nasz Dziennik g?osi "k?amstwo smole?skie", a czy? praktycznie przez ca?y czas od 11 kwietnia o tym nie mówiono i nie pisano bez raportu MAK?

Nie sposób oprze? si? wra?eniu, ?e ich uzale?nienie od Rosji jest w istocie kwesti? ich politycznego by? albo nie by?. Bez Rosji straciliby racj? politycznej egzystencji. Ludzie ci zaiste nie maj? nie tylko nic do powiedzenia i zaoferowania w dziedzinie powa?nej polityki pa?stwowo-narodowej, ale nie maj? o niej po prostu elementarnego poj?cia. To nie wyros?e z m?odzie?czych roje? doros?e dzieci. Ich stosunek do pa?stwowo?ci polskiej, do polityki mi?dzynarodowej, jest g??boko zawstydzaj?cy i ?enuj?cy. Nadto, ?rodowiska te nie maj? tak?e nic do zaproponowania w polityce wewn?trznej, wi?c lepiej pogr??a? si? w orgiach spisków i pseudomistycznej, skrajnej rusofobii. Napawa groz? wyobra?enie, ?e ludzie ci mogliby wróci? w Polsce do w?adzy... Nie nale?y jednak s?dzi?, ?e to wszystko jedynie paranoicy. Jest takich wielu, ale powa?na cz??? to polityczni gracze celowo, z premedytacj? utrzymuj?cy i podtrzymuj?cy w?ród swoich zwolenników i w debacie publicznej irracjonaln? antyrosyjsk? histeri? (nawiasem mówi?c, ponosz? oni, obok odpowiedzialno?ci politycznej, wielk? odpowiedzialno?? moraln? za doprowadzenie wielu ludzi na skraj za?amania nerwowego).Nie ?ud?my si?, ?e to tylko nasza sprawa wewn?trzna. Dla s?u?b specjalnych wielu krajów podkr?canie Polaków przeciwko Rosji sta?o si? niemal tradycj?. Jak pisa? Dmowski (Zagadnienie g?ówne, 1922): "sprzyja im nieruchomo?? duchowa spo?ecze?stwa, które ci?gle nie posiada jeszcze psychologji narodu wolnego, niezawis?ego, ale tak na ró?ne sprawy reaguje, jak gdyby ?y?o jeszcze w czasach niewoli i ucisku. Sprzyja im te? rozwini?ta szeroko u nas sk?onno?? do robienia patrjotyzmu mo?liwie najta?szym kosztem. A có? mniej dzi? kosztuje, jak szczucie na Moskala". Niestety, s?owa te pozostaj? aktualne i dzi?. To, co nast?pi?o po katastrofie smole?skiej cofn??o nas, jako Polsk?, politycznie o wiele dekad. Praca wykonana, jednak w znacznym stopniu w kierunku narodowym, w latach po upadku AWS posz?a na marne. Edukacj? polityczn? trzeba zaczyna? od pocz?tku.

Komentarze
ricardopl77 dnia styczeń 13 2011 15:42:05
No to ju? nie tylko "prawdziwi patrioci" uznaj? NaczReda za "agenta sowieckiego itd." ale gwarantuje równie? rozmaite kalumnie z ich strony z szyderstwami z nazwiska w??cznie... Przy okazji wychodzi ?e "NDz" to juz w?a?ciwie tuba "neo-pi?sudczyzny" a nie narodowa gazeta.,,, ale czego sie spodziewa? po pi?mie które np. w sprawie Kosowa o krzywdzie Serbów wypowiada?o si? swego czasu mimochodem a generalnie gard?owa?o za Alba?czykami i "niepodleg?o?ci?" tej zbuntowanej prowincji... Czas na naprawd? narodowe media - ale co mamy... JN, My?l Polsk?, Mysl.pl (mocno "rewizjonistyczna"smiley ...."Tylko Polska" Bubla w której tylko "roi si?" od "?ydów" (da?o si? te gazet? jeszcze czyta? gdy felietony pisywa? tam R. Larkowski).... Jest jeszcze endecja.pl - dobry portal ale o tematyce g?ównie historycznej ///..mmsmiley
Adam Smiech dnia styczeń 13 2011 18:22:54
Taaak, je?eli kogo? sta? tylko na "?miechu warte", to sobie samemu wystawia "najlepsze" ?wiadectwo, maskuj?c do?? ?a?osnym dowcipkarstwem (ile razy w ko?cu mo?na u?ywa? tego samego chwytu?) brak argumentów, a najcz??ciej równie? i wiedzy. Musz? Szanownemu Panu powiedzie?, ?e poza sytuacjami wskazanymi w zdaniu poprzedzaj?cym, mam du?y dystans do w?asnego nazwiska i traktuje je z humorem. Nie obra?am si? i pozwalam je normalnie odmienia? przez przypadkismiley(a dzisiaj panuje mania nie odmieniania nazwisk - ma to chyba w za?o?eniu zaspokoi? snobizm i poczucie "godno?ci" ). To stare nazwisko - XV-wieczne - i co ciekawe, nosi? je m.in. s?ynny partyzant Józef ps. Ci?g, ostro zwalczaj?cy banderowców (?adnego znanego mi pokrewie?stwa mi?dzy nami nie ma), co prowadzi do wniosku o wyssaniu z nazwiskiem skrajnej niech?ci do tego defektu historiismiley
ricardopl77 dnia styczeń 13 2011 18:27:59
Radze wiec zamie?ci? ten tekst na konserwatyzm.pl , to od razu reakcja w?ród niektórych komentatorów gwarantowana . A je?li ten partyzant nosi? to nazwisko to jest to tylko powód do dumy z nazwiska.
kot dnia styczeń 13 2011 19:56:01
Ludzie z "GazPol" wiedzieli wszystko od razu po katastrofie i ?aden raport niczego nowego tutaj nie wniesie. Mo?e im da? pewien wiatr w ?agle. W?tpi? jednak by dzi?ki temu PiS zebra? 50% mandatów, ?eby móg? wciela? w ?ycie krucjat? wobec Rosji. Mniej ni? 50% nie wystarczy maj?c pogr??onego w traumie wodza i zupe?ny zdolno?ci koalicyjnej. Klucz naprawd? le?y w r?kach Tuska, który pope?ni? ju? tutaj wiele b??dów. Albo b?dzie - licz?c na efekt piarowsko-wizerunkowy - uwiarygadnia? retoryk? PiS i GP szkodz?c stosunkom polsko-rosyjskim i d?? w ?agle PiSowskiego okr?tu na szkod? PO, albo zachowa si? jak m?? stanu bez szkody dla w?asnego ugrupowania. Ale ?eby taki PiS jak jest teraz móg? zdoby? te 50% i przej?? w?adz? musia?by nast?pi? ca?y splot z?ych zdarze? np. gwa?towny kryzys gospodarczy itd. Nic na to jednak nie wskazuje.
Adam Smiech dnia styczeń 14 2011 14:01:02
Na jednym z rosyjskich forów (Ursa-TM) znalaz?em przypadkowo kilka moich tekstów przet?umaczonych na rosyjski. By?em pozytywnie zaskoczony ich dobrym na ogó? przyj?ciem przez uczestników dyskusji. Ale... Jeden z nich napisa?: "m?dry cz?owiek, cho? Polak". Niby pochwa?a pod moim adresem, ale poczu?em si? nieswojo. Dzisiaj przeczyta?em jednak na wp.pl: "Wiele przes?anek wskazuje na by? mo?e planowanie sztucznej mg?y na d?ugo przed 10 kwietnia"(Mec. Rafa? Rogalski) i "pod koniec stycznia adwokat Marcin Dubienecki, pe?nomocnik Marty Kaczy?skiej, zamierza z?o?y? wniosek o mo?liwo?ci pope?nienia zamachu na prezydenta". Naturalnie, do l?dowania w sztucznej mgle zapewne zmusi? polsk? za?og? kagiebista trzymaj?cy wszystkich na muszce...

To, co napisa? Rosjanin na forum, jest smutn? prawd? o stanie polskiej umys?owo?ci i odbiorze naszych zachowa? za granic?. Oczywi?cie rusofobi-szale?cy ani nie zdaj? sobie sprawy, jak ?a?osny obraz Polski i Polaków wywo?uj? u obcych, ani nic ich to, jako szale?ców, nie obchodzi. Obawiam si?, ?e wspó?cze?nie, z ca?ym szacunkiem dla by?ej Górnej Wolty, powa?niej zachowuj? si? i tako? s? odbierani, politycy Burkiny Fasosmiley
Arek dnia styczeń 14 2011 21:54:39
Mimo wszystko to dobra wiadomo??, ?e w Rosji s? ludzie którzy dostrzegaj? w?ród Polaków ludzi potrafi?cych my?le?, to dowód na to jak bardzo taka strona jak ta jest potrzebna. Mam nadziej? ?e to dopiero pocz?tek i z czasem odbiór tej stront tak w Rosji jak i w Polsce b?dzie jeszcze wi?kszy.
Co do raportu MAK i stanowiska PiS to niestety najgorsze przed nami id? wybory parlamentarne a ta formacja nie ma Polakom nic do zaoferowania wi?c z pewno?ci? tematem zast?pczym b?dzie katastrofa a w?a?ciwie zamach. Odsetek wariatów, ludzi niedouczonych, ulegaj?cych manipulacji jest na tyle du?y, ?e spokojnie uzbieraj? 20% poparcia i to bez bilbordów i plakatów.
Katastrofa ta po raz kolejny dowiod?a w jak fatalnym stanie jest nasza armia. Sta? na pr??enie mi??ni w Afganistanie a nie ma pieni?dzy na odpowiedni sprz?t i szkolenie na newralgicznych kierunkach. W dowództwie walki frakcji, chaos i anarchia. Nie dziwi? mnie komentarze ekspertów i specjalistów w których mowa, i? takie zjawiska w wojsku za PRLu by?y nie do pomy?lenia. Zamiast ze wstydu siedzie? cicho ?eby jak najszybciej opinia ?wiatowa zapomnia?a o tej naszej kompromitacji to oni podgrzewaj? ca?? spraw? zamiast przeprowadza? zmiany ?eby podobna sytuacja si? ju? nigdy nie zdarzy?a. Dziwi? si? jeszcze ?e Rosja ma czelno?? sugerowa? im potrzeb? zmian a przecie? ten samolot móg? si? rozbi? nie w lesie tylko np na terenie zabudowanym mogli zgna? ludzie obywatele Rosji i co wtedy Rosja te? nie mia?a by prawa sugerowa? zmian. Powinni?my si? cieszy? ?e nie ??daj? w zwi?zku ze spowodowanym zagro?eniem odszkodowa?. Ale co ja mówi?.... skoro najpierw rozpylili mg?? a pózniej urwali skrzyd?o bo Kaczy?ski przecie? twierdzi? ?e to nie mo?liwe ?eby takie drzewo spowodowa?o katastrof?..... no a potem ich dobijali. Ludzie ja na prawd? ci?gle nie mog? w to uwierzy?, ?e Ci ludzie g?osz? takie g?upie teorie i znajduj? pos?uch i poparcie.smiley
gjw dnia styczeń 15 2011 23:47:43
Stare blu?nierstwo - Polska Chrystusem narodów + zakorzeniona kontrreformacja w ramach której wa?ne miejsce zajmuje nienawi?? i pogarda dla prawos?awnych + wp?ywy najbardziej agresywnej cz??ci obozu ?ydowskiego oraz anglosaskiego op?tania wybra?stwem = polska szowinistyczna mieszanka wybuchowa, prowadz?ca do zbiorowego samobójstwa politycznego. W tych warunkach paradoksalnie chroni nas powszechna demoralizacja, zw?aszcza m?odego pokolenia, które zamiast nowego powstania woli urz?dza? pornozabawy itd. itp. Takie okresy ju? zreszt? bywa?y, w tym w naszej w?asnej historii (np. okres saski). Z takiego stanu jeszcze kiedy? b?dzie mo?na si? podnie??. B?dzie mo?na, je?li powstanie narodowa elita polityczna, stawiaj?ca na trwa?e, strategiczne partnerstwo z Rosj? jako jedyn? rozs?dn? i naturaln? podstaw? polityki polskiej. Wystarczy?oby kilkadziesi?t tysi?cy ludzi, je?liby w tej kadrze dla przysz?o?ci ka?dy/ka?da nauczy? si?/nauczy?a pracowa? za dwóch-trzech. Do dzie?a zatem!
gjw dnia styczeń 16 2011 00:05:03
Wywiad po prostu ?wietny. Dzi?kuj? za ten mp3. Nasz kraj zamiast w porz?dek we w?asnym pa?stwie ca?y czas inwestuje w mity. Gdyby na pewne sprawy po?wi?cono tyle czasu i energii co na z jednej strony mielenie w kó?ko s?ów Jana Paw?a IIm a z drugiej obiecywanie nowej Irlandii i przypodobanie si? Komisji Europejskiej, ?yliby?my w zupe?nie innym kraju.
ricardopl77 dnia styczeń 16 2011 02:01:08
Panie "gjw" kimkolwiek Pan jest i jakkolwiek si? Pan nazywa. jest Pan najwybitniejszym publicyst? narodowym. To równanie jest wprost genialne!!!!
gjw dnia styczeń 16 2011 03:53:28
Nie wydaje mi si? wcale, abym by? a? taki wielki. smiley Po prostu staram si? o dwie rzeczy: 1) Widzie? sprawy bez z?udze?. 2) Szkicowa? drog?, na której mo?emy zbudowa? nowoczesny polski ruch narodowy. Tylko taki ruch mo?e nas bowiem wszystkich wyprowadzi? z szamba, w którym tkwi nasz kraj od czasu narzucenia planu Sachsa-Balcerowicza. Dziwaczny ustrój polityczny, b?d?cy fataln? mieszank? najgorszych cech kapitalizmu (kapitalizmu z?odziejsko-spekulacyjnego) oraz biurokratyzacji pa?stwa na rzecz nomenklatury partyjnej, zamienia ka?dy krok w taplanie si? w b?ocie. Wed?ug stanu na dzisiaj nie mo?emy ?y? godnie i uczciwie we w?asnym kraju. To jest nie do wytrzymania! W d?u?szej perspektywie po prostu zginiemy, wyko?czeni demograficznie. My?l o tym jest nie do zniesienia! Dlatego te? jak? b?yskotliwa czy nader trafna my?l - to tylko cz??? planu dzia?ania, planu walki o normalne ?ycie w naszym kraju, o przysz?o?? i perspektyw? dla naszego narodu i jego m?odego pokolenia.

Nowoczesny nacjonalzm jest drog? wyj?cia, bo w dzisiejszym ?wiecie nic si? nie sprawdza tak dobrze. Czasem formalnie nie jest to nacjonalizm, ale np. socjalizm tylko ?e tak mocno zabarwiony narodowo, ?e mocniej ju? si? nie da. Np. Partia Pracuj?cych w Brazylii. Polsce potrzebny jest jednak nacjonalizm explicitis verbis, bo wszystkie inne ruchy polityczne to bezideowa breja s?u??ca celom kosmopolitycznym albo za?lepienie ideologiczne typu taniego szowinizmu albo taniego -izmu na ka?d? okazj? (mniej pa?stwa itp. oderwane od rzeczywistej sytuacji has?a-wytrychy). Nas mo?e uratowa? tylko nowoczesne podej?cie wg Dmowskiego, z jego geopolityk? na czele.
Adam Smiech dnia styczeń 16 2011 13:40:31
Drodzy Pa?stwo! Wszystko racja, tymczasem w dwóch sonda?ach pokazywanych wczoraj i dzisiaj na telegazecie TVP1 PiS ma odpowiednio 29 i 26%. To jest zgroza!!!
ricardopl77 dnia styczeń 16 2011 13:45:58
Zgroza? Alez nie zapominajmy ?e s? "narodowcy" w klubie PiS? Grupa pos?a Kowalskiego co si? zowie Ruch Ludowo Narodowy, 3 PiS?ów i 1 PiSenator. Jest szansa ze w nast?pnym parlamencie b?dzie wi?cej!!!!smiley
Adam Smiech dnia styczeń 16 2011 14:31:11
Pan oczywi?cie ?artuje. P. Kowalski ewoluuje w kierunku twardej (czytaj szale?czej) linii PiS-owskiej. Przykro mi, ale taka jest prawda. Prosz? zwróci? uwag? na Jego tekst po og?oszeniu raportu MAK. Ta grupa plus wymieniana przez nas wielokrotnie grupa Mysl.pl (rusofobi, którzy twierdz?, ?e Dmowski móg?, oczywi?cie wy??cznie taktycznie, wspó?pracowa? z Rosj? pod rosyjskim zaborem, za? w warunkach dzisiejszej Rosji wspó?prac? z ni? uwa?aj? za endekokomunizm) i inni rewizjoni?ci, NR-wcy, epigoni lat 30-tych itd. nie stanowi? ?adnej przysz?o?ci dla Ruchu Narodowego. Budowanie z nimi z ca?? pewno?ci? spowoduje kolejny krach.
Adam Smiech dnia styczeń 16 2011 14:50:16
Dwie ma?e uwagi do wpisu Szanownego Pana gjw. Has?o "Polska Chrystusem narodów", to oczywi?cie jest blu?nierstwo, ale wówczas, kiedy staje si? fundamentem konkretnej ideologii politycznej. Co wi?cej, jest wysoce destrukcyjne dla Polski. Jako element przekazu poetyckiego jest moim zdaniem absolutnie dopuszczalne i to nie tylko jako wyraz licentia poetica autorów.
Zgadzaj?c si? z pewnymi negatywnymi skutkami kontrreformacji w Polsce, nie uwa?am jej jako zjawiska historycznego, tak w Polsce, jak i w ogóle w Europie, za co? negatywnego. Przeciwnie. Nie chcia?bym wg??bia? si? w dyskusj? teologiczn? z Panem gjw, gdy? ze wzgl?du na nasze odmienne a jednocze?nie stanowcze stanowiska w tej dziedzinie, nie dojdziemy do porozumienia. Pozostan? jedynie przy stwierdzeniu, ?e protestancki roz?am w Ko?ciele i co za tym idzie we w miar? jednolitym organizmie Europy zachodniej i ?rodkowej, oceniam, niezale?nie od ?adunku z?a istniej?cego w KK przed roz?amem, którego jestem w pe?ni ?wiadomy, sta? si? pot??nym katalizatorem rozwoju wp?ywu ?ydowskiego na ?wiat chrze?cija?ski. Ko?ció? odnosz?c swego rodzaju sukces w procesie kontrreformacji (buduj?c niezwykle skuteczny trydencki mur), ostatecznie uleg? temu wp?ywowi na SWII i jest odt?d w istocie organizacj? wasaln? wobec obozu ?ydowskiego. Tylko leciutko dotykam tego ogromnego tematu. Poza powy?szymi uwagami, ca?kowicie podzielam pogl?d Pana gjw.
Marzena Zawodzinska dnia styczeń 16 2011 14:55:43
No, ja my?l?, ?e okre?lenie "narodowcy" w klubie PiS mówi samo za siebie.smiley
Ale zgroza to dzisiaj w nocy by?a. Chocia? z drugiej strony nic ju? nie powinno mnie dziwi?... Szkoda s?ów.
Adam Smiech dnia styczeń 16 2011 15:00:32
Jasne. A co by?o w nocy? Jaka? wiekopomna audycja w RM? Prosimy stanowczo o szczegó?y! Ja w pi?tek w??czy?em Teleekspress, a tam w?a?nie WCz. Antoni Macierewicz ko?czy? fraz?: "... wykonuj?c polecenia swoich mocodawców z Moskwy". Musia?em prze??czy? nie dowiedziawszy si? kim by? ów pacho?ek Moskalismiley
Marzena Zawodzinska dnia styczeń 16 2011 15:04:19
Nie chcesz ich zna?, naprawd?...
Adam Smiech dnia styczeń 16 2011 15:24:29
Kontynuuj?c rozwa?ania polityczno-niepolityczne. Polska ma by? utrzymywana w stanie pseudomistycznego ob??du. To daje gwarancj? "plastycznego" kszta?towania naszego kraju. O utrzymywaniu szale?stwa antyrosyjskiego pisali?my, a ju? mamy atak na innej p?aszczy?nie - zapowiedzian? beatyfikacj? Jana Paw?a II. Pogr??? si? ju? zupe?nie, ale stawiam na pe?n? otwarto?? i uczciwo??smiley równie? w tych sprawach. Uwa?am, ?e beatyfikacja ta ma cel g?ównie polityczny - utrzymania w?ród Polaków kierunku niby-mistycznego ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikaj?cymi z idei przewodnich JPII, a wi?c pacyfizmem, abolicjonizmem, ekumenizmem i filosemityzmem realizowanymi na p?aszczy?nie globalnej oraz jednak ewidentnym prometeizmem polityczno-religijnym, a co za tym idzie ukrainofilstwem i litwoma?stwem (prosz? si? nie piekli? - litwoman/-ni to poj?cia jeszcze przedwojenne) na naszym polskim podwórku. Dodam, ?e z punktu widzenia tradycji KK "przedsoborowego" jest ona na gruncie teologicznym nie do obrony.
Adam Smiech dnia styczeń 16 2011 15:34:27
Noc wyklucza raczej docinki natury prywatnej, wobec tego, prosz? Szanown? Kole?ank? o szczegó?y, tak?e w imieniu innych Czytelników. Je?li za? chodzi np. o poniewieranie mojej osoby przez ludzi chorych, to te? si? nie przejmuj. Tego typu "popularno??" prze?yj?. Gorzej jak stworz? Organizacj? Bojow? z tradycyjnymi trójkamismiley
Adam Smiech dnia styczeń 16 2011 17:10:48
Dalszy ci?g politycznego domu bez klamek i okien, czyli Anna Fotyga ze strony www.pis.org.pl:

"Podczas konferencji prasowej minister ?awrow powiedzia?, ?e spekulacje na temat katastrofy smole?skiej s? nieetyczne i nawet ?wi?tokradcze. Kilkadziesi?t minut pó?niej premier Tusk podobne dzia?ania nazwa? grzechem. Dostrzegam jaki? semantyczno-polityczny zwi?zek mi?dzy tymi frazami. Czy?by jeszcze raz zdecydowano si? uruchomi? bezcenne zasoby kadrowe w postaci prof. Adama Daniela Rotfelda i Tomasza Turowskiego, ?eby tymi samymi kana?ami, ponownie dokona? retuszu nadw?tlonego ostatnimi wydarzeniami polsko-rosyjskiego rpojednaniar1;? Jakich s?ów u?y?, ?eby Polacy zrozumieli groz? sytuacji? Na oczach ca?ego ?wiata ni?szy rang? urz?dnik obcego pa?stwa wyda? instrukcje polskiemu premierowi. Równie publicznie, na oczach ca?ego ?wiata, polski premier te instrukcje wykona?. W tej grze licytowano wy?ej ni? w kwietniu. Wówczas Donald Tusk móg? skry? si? za plecami urz?dników. Teraz musia? wykona? polecenie osobi?cie. W Polsze tiszina. Poljaki u?e nie mieszajut. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Miedwiediewem Bronis?aw Komorowski powiedzia?, ?e po okresie posuchy w kontaktach polsko-rosyjskich wreszcie mamy normalno??. Rzeczywi?cie, dzi? czujemy na twarzach wilgo?. Czy to ?zy, czy kto? naplu? nam w pysk? Obud?my si?, ju? pora. To l?k i bezsilno?? nios? nam nieszcz??cia."

P.Fotyga swego czasu, jako Rejtan albo cymba? brzmi?cy, odes?a?a by?a w ge?cie pe?nym godno?ci narodowej cwiety urz?dnikowi ni?szej rangi ?awrowowi. Potrafi?a si? postawi? synowi Wasilowemu, a co!
ricardopl77 dnia styczeń 16 2011 17:46:56
Oczywi?cie ?e ?artowa?em. Natomiast chcia?bym zwrócic uwag? ?e je?li kto? mia? nadzieje ?e "Polska Jest Najwa?niesjsza" stanie si? czym? w rodzaju "PiSowskiego mie?szewizmu" to si? srodze zawiód?. To s? raczej"sunnici" Kaczyzmu. Ju? wyja?niam, to jest diagnoza autorstwa Adama Wielomskiego (tekst tutaj:http://forum.totalwar.org.pl/viewtopic.php?t=7102)
. Mianowicie w Islamie jak zmar? Mahomet to grupa wyznawców zwana szyitami uzna?a ze jedynym interpretatorem jego nauk jest jego brat Ali oraz jego potomkowie. Za? inni - uznali ?e najwa?niejsza jest sunna czyli tradycja i ?e w takim razie pokrewie?stwo nie uprawnia do przechowywania depozytu nauki Proroka. Otó? takimi szyitami jest PiS który uznaje nieomylno?c brata Lecha Kaczy?skiego- Jaros?awa, za? sunnitami s? dzia?acze PJN, w roli Kluzik-Rostkowskiej jako "kalifki". Nale?y si? spodziewa? na wy?onienie si? trzeciego nurtu, wahabitywmu - najbardziej radykalnego bo odrzucaj?cego jakiekolwiek nalecia?o?ci i wybieraj?cego bezkompromisowy kaczyzm - tutaj kandydatem na "mistrza" jest A. Macierewicz......
Marzena Zawodzinska dnia styczeń 16 2011 21:18:20
Oczywi?cie by?a to nocna audycja w RM. W?a?ciwie nie powinna mnie zaskoczy? i zaskoczona nie by?am... Chocia? to zdumiewaj?ce, ?e w tym czasie, w którym s?ucha?am, nie pojawi? si? na antenie ani jeden rozs?dny g?os! Chyba nie musz? powtarza? wszystkich ogranych ju? argumentów na rzecz zamachu? (W?a?nie dlatego poprzednio napisa?am to, co napisa?am... smiley ) Nic nowego si? nie pojawi?o. Mo?e tylko to, ?e gen. B?asik by? abstynentem. Ale mo?e ju? kto? to mówi?, tylko ja nie s?ysza?am.
Ja ju? ostatnio prywatnie w ogóle si? na ten temat nie wypowiadam. Mo?e to b??d, mo?e w?a?nie powinnam... Tylko czy to by co? da?o? Je?li kto? naprawd? wierzy, ?e to by? zamach, ka?d? inn? sugesti? odbiera jako przejaw ulegania manipulacjom.
ricardopl77 dnia styczeń 17 2011 14:42:45
Tatiana Grigoriewna Anodina która prezentowa?a raport MAK u w Moskwie na temat wiadomego l?dowania robi "karier?" w polskich mediach ... Oto ju? kilka tygodników zamie?ci?o Jej zdj?cie na ok?adce. Swego czasu takim powodzeniem i s?aw? "wroga publicznego nr 1." cieszy? si? s?dzia Webb któren na Mecz Polska-Austria na Euro 2008 podyktowa? nam - podobno nies?uszny - rzut karny przez który stracili?my bramk?. Poniewa? nasi tak czy siak przer?n?li mistrzostwa (Leo why? For money...) jego gwiazda krótko b?yszcza?a ale p. Anodina ma wi?ksze szanse. No chyba ze zdeklasuje ja beatyfikacja JP II.......smiley
kot dnia styczeń 17 2011 17:54:46
PiS po prostu wykorzystuje politycznie katastrof? i ewentualne zwyciestwo doprowadzi?o by do och?odzenia, by? mo?e zerwania stosunków z Rosj?, wreszcie do ca?kowitej izolacji Polski, czyli powtórka z prezydentury Kaczy?skiego. Oceniam to jednak jako szkodliw? retoryk? a nie jakie? wezwanie do wojny. PiS poszed? na radykalizm po pozbyciu si? ludzi z PJN którzy robili im ?wietne kampanie, i ten radykalizm "smole?ski" zmniejsza im poparcie, jest oderwany od rzeczywisto?ci, to s? same emocje i ?adnego pozytywnego programu. ?eby dosz?o do rewolucji sterowanej przez PiS musia?by nast?pi? silne trudno?ci gospodarcze albo/oraz jakie? wyj?tkowe b??dy Tuska. To bicie piany prawdopodobnie sko?czy si? na kolejnych przegranych wyborach przez PiS. Obiektywnie patrz?c s? te? w PiSie racjonalne opinie , np. pose? Kowalski. Nie poszed? w stron? tward? linii - prosz? przeczyta?:

http://sol.myslpolska.pl/2011/01/premier-zaszkodzil-stosunkom-polsko-rosyjskim/

Inna sprawa, ?e jego ocecno?? w tym ugrupowaniu to pewien kompromis, ale te? dowód braku wiary we w?asne si?y, gra na przetrwanie. Stanowisko pos. Kowalskiego w sprawach wschodnich jest rozumne i realistyczne, w przeciwie?stwie do grupy MW-LPR i kwartalnika My?l.pl
Adam Smiech dnia styczeń 17 2011 21:29:57
Gra na przetrwanie?
A i owszem. Jest to gra na prywatne przetrwanie wzmiankowanej osoby.

A to?
"Póki co raport MAK i kontekst w jakim jest on og?aszany s? kompromitacj? dotychczasowej linii post?powania w sprawie katastrofy smole?skiej. Dodatkowo coraz bli?ej do postawienia konkretnych pyta? o odpowiedzialno?? zarówno karn?, s?u?bow?, jak i polityczn?. Koncentruje si? ona wokó? Kancelarii Premiera, MON i MSZ, czyli najbli?szego otoczenia szefa rz?du."(http://sol.myslpolska.pl/2011/01/mak-obwinia-pilotow-i-ignoruje-d-tuska/)

Takie s?owa w ustach pos?a PiS-u mo?na rozumie? tylko w jeden sposób - skoro linia rz?du jest kompromitacj?, to linia proponowana przez PiS by?aby w?a?ciw? alternatyw?. Nikt nie b?dzie si? grzeba? w niuansach, co Pan Pose? mia? na my?li albo co chcia? powiedzie? mi?dzy wierszami.
Mówienie o odpowiedzialno?ci karnej, s?u?bowej i politycznej PO(cho? oczywi?cie B. Klich powinien polecie?, ale nie dlatego, ?e PiS tego chce) w sytuacji trwaj?cego festiwalu niepoczytalnych wypowiedzi liderów PiS to ju? co? na kszta?t qui pro quo. B??dy PO s? niczym wobec ogromu z?a jakie wyrz?dza Polsce ob??d PiS-owskich rusofobów.
kot dnia styczeń 18 2011 00:15:23
Ale on ma pretensje do Tuska o to ?e teraz kwestionuje raport niezale?nej komisji, na któr? sam si? zgodzi? (a móg? to wtedy inaczej rozwi?za?), szkodz?c tym samym samym stosunkom polsko-rosyjskim. To by? b??d. Wed?ug Kowalksiego dlatego, ?e Tusk zignorowa? Putina.
"wspólnej p?aszczyzny wyja?niania katastrofy pod okiem obu szefów rz?dów mo?na by?o na bie??co rozwiewa? wszystkie w?tpliwo?ci i konsekwentnie prowadzi? do wspólnego stanowiska"
, a zamiast tego Tusk
" nie rozmawia ze swoim rosyjskim odpowiednikiem bezpo?rednio, tylko zas?ania si? dyplomatami i notami"
, wi?c Rosjanie dali mu prztyczka , cho? mertorycznie raport jest w porz?dku. Tekst Kowalskiego to chyba najbardziej rzeczowy jaki przeczyta?em na temat raportu MAKu. No i na zako?czenie
"I zamiast pomóc, zaszkodzi? stosunkom polsko-rosyjskim. Ale ?ycie si? toczy i trzeba si? stara?, aby to co mo?na jak najszybciej naprawi?."
Czy to wygl?da na PiSowski be?kot?
Adam Smiech dnia styczeń 18 2011 01:05:40
Pan kot komentuje jeden (pó?niejszy) tekst P. BK, a ja drugi. Ten komentowany przez Pana kota rzeczywi?cie jest du?o lepszy. Ale mam w zwi?zku z tym pytanie - je?li s?usznie zacytowa? Pan takie zdanie:
"I zamiast pomóc, zaszkodzi? stosunkom polsko-rosyjskim. Ale ?ycie si? toczy i trzeba si? stara?, aby to co mo?na jak najszybciej naprawi?."
- to jak to jest, ?e P. BK nie odniós? si? do szale?stwa swoich politycznych partnerów z PiS? Czy?by ich op?ta?cze wypowiedzi mniej szkodzi?y stosunkom polsko-rosyjskim od b??dów Tuska? A tak wychodzi na to, ?e P. BK nie widzi belki w oczach swych klubowych kolegów. Jak mo?na w komentarzu do raportu MAk-u pomin?? w ogóle kwesti? rusofobicznego festiwalu PiS i RM? To pytanie retoryczne - oczywi?cie wiemy jak mo?na i dlaczego pomin??, ale nie zas?aniajmy tego rzeczowo?ci?.

W powo?anym przez Pana kota tek?cie jest równie? taki fragment:
"Bo Lech Kaczy?ski te? by? gotowy na dialog z Rosj?. ?wiadcz? o tym zarówno tre?? nie wyg?oszonego przemówienia przygotowanego na obchody w Katyniu, jak i zdecydowana ju? wtedy obecno?? prezydenta na Placu Czerwonym podczas majowych obchodów zwyci?stwa nad Niemcami w II wojnie ?wiatowej. Zamiast wci?ga? w ten proces opozycj? z PiS-em na czele, dla swoich partykularnych celów robi? wszystko, aby j? od tego odepchn??. "
W przypadku L.K. mamy do czynienia z naginaniem owego przemówienia, przyznawaniem mu nadmiernego znaczenia dla uzasadnienia dalszego przebywania w PiS. Tzw. ostatni wywiad ze zmar?ym prezydentem dowodzi, ?e L.K. wcale si? nie zmieni?, je?eli nawet chcia? pewnego wyciszenia na kierunku rosyjskim (bo przegra? na kierunku wschodnim), to jednak w ramach wyznawanej niezmiennie ideologii prometejskiej. W ko?cu pi?sudczycy potrafili bywa? przed wojn? na sowieckich paradach wojskowych, podpisywa? pakty, a jednocze?nie finansowali wywrotowy Instytut Wschodni i Ukrai?ców. Druga cz??? zdania o wci?gni?ciu PiS do dialogu z Rosj? to po prostu ?art sezonu! Ach ten z?y Tusk, Macierewicz z Fotyg? i zbawc? ojczyzny pod pach? chcieli dialogowa? z Rosj?, ale Tusk im przeszkodzi?. Ha!

I jeszcze jedno. W ostatnim roku, w My?li Polskiej pojawi?y si? g?osy (np. kol. Motas, tak?e mój g?os), ?e nale?y raczej, wobec braku widoków na samodzieln? dzia?alno?? RN, zdecydowa? si? na wsparcie sensownych dzia?a? PO. Dlaczego P. BK nie podziela tego pogl?du? Jakie argumenty rzeczowe (pomijam widoki prywatne), zdaniem Pana kota, stoj? za uporczywym tkwieniem P. BK w PiS-ie?
kot dnia styczeń 18 2011 17:33:52
Odpowiadaj?c Przedmówcy, pose? Kowalski ma swoje w?asne i odr?bne zdanie na ten temat, odró?niaj?ce go od reszty PiSu, i nie jest najwa?niejsze ?e si? podpiera autorytetem L.Kaczy?skiego ani ?e jest to wyg?adzone, cho? nie wida? ?eby temperowa? swoich kolegów. Zreszt?, co by to da?o? My?l?, ?e on jest ?wiadomy tego, ?e mo?na osi?gn?? tylko to co jest realnie osi?galne.
Jakie argumenty rzeczowe (pomijam widoki prywatne), zdaniem Pana kota, stoj? za uporczywym tkwieniem P. BK w PiS-ie?

P.BK musi liczy? przede wszytskim z Radiem Maryja, gdy? wraz z pos. G.Mas?owsk? i A.Sobeck? z RL-N uchodzi za cz?owieka bardzo bliskiego tej rozg?o?ni. Wybrany w okr?gu siedleckim - tam si? chyba s?ucha tego radia. Gdyby teraz zrobi? zwrot o 180 stopni nie zdoby? by tym uznania tego elektoratu, ani nie odnalaz? si? ze swoimi pogl?dami w PO. Pozatem BK dzia?a na polu transportu kolejowego (patrz jego artyku?y w MP, Niedzieli, audycje w RM itd.) i jest m.in. wspó?twórc? pr??nej spó?ki Koleje Mazowieckie, któr? teraz rz?dz?ce woj.mazowieckim PO i PSL chc? sprzeda? inwestorom zagranicznym. Jak by to wp?yn??o na wizerunek pana pos?a? Nie musz? chyba wspomina? jak wygl?da sytuacja kolei pod rz?dami PO. Zachowa? to?samo?? ideow?, ale z drugiej strony nie widz? ?eby mia? wp?yw na reszt? PiSu. Trzeba jednak doceni? jego wysi?ki na rzecz pojednania polsko - rosyjskiego, dobrze ?e jest w PiSie chocia? jeden taki cz?owiek.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014