Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 17:15:39
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
W ?rodku minister Bo?ena Borys-Szopa z Kancelarii Prezydenta RP
W ?rodku minister Bo?ena Borys-Szopa z Kancelarii Prezydenta RP
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Rezolucja Dumy
JednodniĂłwka Narodowa

Duma rosyjska przyj??a ostatecznie zapowiadan? du?o wcze?niej rezolucj? w sprawie zbrodni katy?skiej. Odrzucono wszystkie wnioski i poprawki przeciwników, g?ównie komunistów. Za uchwaleniem dokumentu opowiedzia?o si? 342 deputowanych, przeciw by?o 57, nikt nie wstrzyma? si? do g?osu. PAP poda?a:
"Przedstawiaj?c projekt uchwa?y przewodnicz?cy Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Konstantin Kosaczow o?wiadczy?, ?e jej przyj?cie b?dzie kolejnym krokiem na drodze pojednania z Polakami. - To nie?atwa decyzja. To chwila prawdy dla ka?dego z nas - powiedzia? Kosaczow. - Naszym zadaniem jest usuni?cie z drogi k?amstwa o Katyniu - zaznaczy? Kosaczow. Powiedzia?, ?e Rosja przygotowuje do przekazania Polsce jeszcze oko?o 60 tomów ?ledztwa katy?skiego.
Odnosz?c si? do poprawek cz?onków frakcji Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, neguj?cych odpowiedzialno?? Stalina i NKWD za mord katy?ski, Kosaczow oceni?, ?e próbowali oni uczyni? z deputowanych Dumy zak?adników zbrodniczej polityki re?imu stalinowskiego. - Próby wybielania Stalina s? niedopuszczalne - podkre?li?.
Apeluj?c o poparcie uchwa?y, Kosaczow oznajmi?, ?e w ten sposób deputowani sp?ac? moralny d?ug wobec swoich ojców i dziadów. Doda?, ?e sam b?dzie g?osowa? za uchwa?? tak?e dlatego, by nie wstydzi? si? przed swoimi dzie?mi i wnukami."
(za Onet.pl).

Jest to sprawa wielkiej wagi. Nie jest to prze?om, jak próbuj? przedstawi? sytuacj? niektóre media. Ten nast?pi? jeszcze za czasów Michai?a Gorbaczowa, a pó?niej, wiele razy, przedstawiciele w?adz Rosji podnosili temat w tym samym tonie. Borys Jelcyn, jako prezydent Rosji, a jednocze?nie osoba wywodz?ca si? z KPZR i wychowana w systemie politycznym ZSRR, przeprosi? za t? zbrodni?. Dzisiejsza rezolucja Dumy stanowi, ze wzgl?du na swoj? rang?, krok wielki, b?d?cy uznaniem prawdy o Katyniu i innych zbrodniach stalinowskich w sposób to?samy z polskim punktem widzenia. Trzeba by? doprawdy cz?owiekiem wyj?tkowo nie rozumiej?cym rzeczywisto?ci i dodatkowo marnym politykiem, ?eby tego aktu nie docenia? lub nawet z niego kpi?. A tak czyni prezes PiS, Jaros?aw Kaczy?ski, daj?c kolejny raz dowód na to, ?e nie dojrza? do rz?dzenia du?ym krajem jakim jest Polska. Kaczy?ski powiedzia?: "Je?eli to jest jaki? post?p, to dobrze, ale to jest taka sprawa zerojedynkowa: albo si? przyznaj?, przepraszaj?, p?ac? odszkodowania, albo nie. Je?eli nie, to w gruncie rzeczy to jest wszystko pozór". Wbrew p. prezesowi, rosyjscy deputowani og?aszaj? bez jakichkolwiek w?tpliwo?ci, kto odpowiada za zbrodni? i zupe?nie jednoznacznie negatywnie j? oceniaj?. Co to znaczy, ?e si? nie przyznaj?? ?e maj? p?aci?? A jakie pieni?dze "wyci?gn??" od Niemców pan Kaczy?ski za swojej kadencji, jako premier RP? Czy uzyska? cokolwiek w zwi?zku ze zniszczeniem Warszawy i niemieckimi masakrami z czasów powstania warszawskiego? Nic, ale jednocze?nie nie traktowa? w?adz Niemiec, jak dotkni?tych tr?dem, co czyni od lat w stosunku do Rosji. A co z Ukrain?? Przecie? prezydent Juszczenko, jawny banderowiec i gloryfikator banderowców, by? najbli?szym sojusznikiem obu Panów Kaczy?skich. Zmar?y prezydent fetowa? Juszczenk? zdecydowanie przekraczaj?c normy panuj?ce w stosunkach mi?dzynarodowych, przymyka? oko na jego probanderowskie dzia?ania (niemal do samego ko?ca prezydentury Juszczenki), bra? udzia? w utrwalaj?cych relatywn? wizj? historii uroczysto?ciach w Paw?okomie i Hucie Pieniackiej. Pró?no szuka? tu umiaru, czy jednej miary. Wypowied? ta jest tak?e typowym przyk?adem trwania przy z?ej i b??dnej tradycji polskiej polityki romantycznej wyra?aj?cej si? has?em "wszystko albo nic", nie liczacej si? z rzeczywisto?ci? i zdrowym rozs?dkiem. Mo?na jedynie ?ywi? nadziej?, ?e tacy ludzie jak Jaros?aw Kaczy?ski nie uzyskaj? ju? wi?cej decyduj?cego wp?ywu na polsk? polityk?. Trzeba przyzna?, ?e s? na to widoki. Zapiek?a nienawi?? i lekcewa?enie wszystkiego, co wychodzi z Rosji, i to Rosji wyj?tkowo pod rz?dami Dimitrija Miedwiediewa sprzyjaj?cej zmianom w kierunku po??danym przez Polsk?, jest nie tylko ?wiadectwem beznadziejnej ideologicznej s?abo?ci, braku zmys?u politycznego, ale i faktycznie prowadzi do izolacji ugrupowania i jego szefa na polskiej scenie partyjnej. I?cie diabelskim paradoksem jest, ?e dzia?ania rosyjskich komunistów i dzia?ania J. Kaczy?skiego w istocie si? uzupe?niaj?. Je?li komuni?ci rosyjscy b?d? chcieli zbi? kapita? polityczny na straszeniu zemst? Polski, to nie mogli sobie wymarzy? lepszego "sojusznika" ni? prezes PiS...


Tekst rezolucji:

"Uchwa?a Dumy Pa?stwowej

O katy?skiej tragedii i jej ofiarach

Siedemdziesi?t lat temu rozstrzelano tysi?ce polskich obywateli, którzy byli przetrzymywani w ?agrach dla je?ców wojennych NKWD ZSRR, a tak?e w wi?zieniach zachodnich obwodów Ukrai?skiej SRR i Bia?oruskiej SRR.

W oficjalnej propagandzie radzieckiej odpowiedzialno?? za t? zbrodni?, któr? zbiorczo nazwano tragedi? katy?sk?, przypisywano nazistowskim zbrodniarzom. Wersja ta przez d?ugie lata by?a przedmiotem utajonych, co nie znaczy, ?e mniej za?artych dyskusji w spo?ecze?stwie radzieckim, i niezmiennie wywo?ywa?a gniew, obraz? i nieufno?? narodu polskiego.

Na pocz?tku lat 90. nasz kraj wykona? wa?ne kroki na drodze do wy?wietlenia prawdy o tragedii katy?skiej. Uznano, ?e masowa zag?ada polskich obywateli na terytorium ZSRR w czasie II wojny ?wiatowej by?a aktem przemocy ze strony totalitarnego pa?stwa, które podda?o represjom tak?e setki tysi?cy ludzi radzieckich za przekonania polityczne i religijne, wed?ug spo?ecznych i innych kryteriów.

Opublikowane materia?y, które przez wiele lat by?y przechowywane w tajnych archiwach, nie tylko ujawniaj? skal? tej strasznej tragedii, lecz tak?e dowodz?, i? zbrodnia katy?ska zosta?a dokonana z bezpo?redniego rozkazu Stalina i innych radzieckich przywódców.

Pot?piaj?c terror i masowe prze?ladowanie obywateli swojego kraju i obywateli innych pa?stw jako b?d?ce nie do pogodzenia z ide? prymatu prawa i sprawiedliwo?ci, Duma Pa?stwowa Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej wyra?a g??bokie wspó?czucie wszystkim ofiarom nieuzasadnionych represji, ich rodzinom i bliskim.

Kopie wielu dokumentów, które przechowywano w zamkni?tym archiwum Biura Politycznego KC KPZR, ju? przekazano polskiej stronie. Deputowani do Dumy Pa?stwowej s? przekonani, ?e te praca powinna by? kontynuowana. Nale?y dalej bada? archiwa, weryfikowa? listy zabitych, przywraca? dobre imi? tych, którzy zgin?li w Katyniu i innych miejscach, wyja?nia? wszystkie okoliczno?ci tragedii.

Dziel?c smutek z polskim narodem, deputowani do Dumy Pa?stwowej pami?taj?, ?e Katy? jest tragicznym miejscem równie? dla naszego kraju. W do?ach katy?skich spoczywaj? tysi?ce radzieckich obywateli, zg?adzonych przez re?im stalinowski w latach 1936-38. To w?a?nie na nich ?wiczono technologi? masowych morderstw, któr? pó?niej w tym samym miejscu zastosowano w stosunku do polskich je?ców wojennych. Obok znajduj? si? te? mogi?y radzieckich je?ców, rozstrzelanych przez hitlerowskich katów w latach Wielkiej Wojny Ojczy?nianej.

Nasze narody zap?aci?y ogromn? cen? za zbrodnie totalitaryzmu. Stanowczo pot?piaj?c re?im, który gardzi? prawami i ?yciem ludzi, deputowani do Dumy Pa?stwowej w imieniu narodu rosyjskiego wyci?gaj? przyjazn? d?o? do narodu polskiego. Wyra?aj? te? nadziej? na pocz?tek nowego etapu w stosunkach mi?dzy naszymi krajami, które b?d? rozwija? si? na gruncie demokratycznych warto?ci.

Osi?gni?cie takiego rezultatu b?dzie najlepszym pomnikiem ofiar katy?skiej tragedii, które z wyczerpuj?c? oczywisto?ci? zrehabilitowa?a ju? sama historia, ?o?nierzy-czerwonoarmistów poleg?ych w Polsce i radzieckich ?o?nierzy, którzy oddali ?ycie za jej wyzwolenie spod hitlerowskiego nazizmu.

Przewodnicz?cy Dumy Pa?stwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej."

Komentarze
gjw dnia listopad 27 2010 22:22:53
Rosja wznosi si? znów na wy?yny kunsztu dyplomatycznego (niemieckie s?owo Staatskunst chyba najlepiej oddaje to poj?cie). Rzym staro?ytny zbudowa?y nie tylko niezwykle zdolne i pracowite r?ce kamieniarzy, geniusz laty?skich in?ynierów, uporz?dkowanie i logika ?aciny, nieustraszone stalowe legiony, ale te? wspania?omy?lno??. Bez tej ostatniej Gallowie, Iberowie, Brytowie, wiele innych ludów nie zostaliby zromanizowani, a Cesarstwo Rzymskie nie zaja?nia?oby pe?nym blaskiem w czasach dynastii Ulpiusz?w Antoninów. Zamordowany Rzym ?y? nadal przez pi?tna?cie wieków szukaj?c narodów, w które móg?by si? wcieli? jego duch, nape?niwszy je zarazem si?? i sprawiedliwo?ci?. "Sprawiedliwo?? jest to niez?omna wola oddania ka?demu tego, co mu si? nale?y." (Trajan).

Pierwszy Rzym widzimy dzi? ju? tylko w ruinach, na wspania?ych mozaikach i malowid?ach, w nielicznych ocalonych z po?ogi rze?bach, w odkryciach archeologicznych. Drugi Rzym, dziedzicz?cy jego tradycj?, j?zyk i wielko??, upada na naszych oczach, zapomniawszy o sprawiedliwo?ci i wielkoduszno?ci. Trzeci Rzym powstaje na s?owia?skim wschodzie. Od nas Polaków równie? zale?y czy "mi?dzy Wis?? a Amurem" jak prorokowa? niegdy? Oswald Spengler powstanie ostatnie prawdziwe imperium bia?ego cz?owieka, godne swej pot?gi i chwa?y. My, którzy powo?ani jeste?my, aby zrozumie? my?l wielkiego Romana Dmowskiego, pami?tajmy, z czego pierwszy Rzym zbudowa? sw? si??. PamI?tajmy jego wskazanie: "Europa s?abnie ilekro? odrywa si? od rzymskich podstaw." Niez?omn? wol?, nieustannym wysi?kiem ducha, niezmordowan? prac? przygotujmy nasz kraj do podania obu r?k bratniemu narodowi rosyjskiemu, który Bóg obdarzy? wreszcie przywództwem godnym geniuszów i bohaterów i który zmierza w kierunku przej?cia odpowiedzialno?ci za ochron? oraz dalszy rozwój wszystkiego co m?dre, dobre i pi?kne.
RomanK dnia listopad 29 2010 05:23:57
To bardzo wazne i madre i naprawde szczere i ludzkie chrzescijanskie oswiadczenie Rosji!
Bog Zaplac Bracia!
Kto jest temu przeciwny,,nie zasluguje na miano Polaka!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014