Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 06:21:20
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
52
52
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Podwójna miara
JednodniĂłwka Narodowa

Prezydent Komorowski zaprosi? na posiedzenie Rady Bezpiecze?stwa Narodowego by?ych prezydentów i premierów RP. M.in. genera?a Wojciecha Jaruzelskiego. Specjalne posiedzenie RBN ma zwi?zek z nadchodz?c? wizyt? prezydenta Rosji Dimitrija Miedwiediewa w Polsce. Genera? stwierdzi?, ?e we?mie udzia? w spotkaniu. Rozsierdzi?o to naturalnie p. Jaros?awa Kaczy?skiego, który na specjalnej konferencji prasowej powiedzia?: "To jest powrót do okresu tu? po Okr?g?ym Stole. Nie wyobra?am sobie, by by?y jakie? inne przyczyny zapraszania by?ego dyktatora Polski.(...) Mamy do czynienia z czym? zupe?nie zdumiewaj?cym i wymagaj?cym zastanowienia. To pokazuje jak wielka jest ró?nica pomi?dzy mn? i obecnie urz?duj?cym prezydentem (...) wobec tego nie widzi mo?liwo?ci wspó?pracy z prezydentem Bronis?awem Komorowskim"(za onet.pl). W sumie, ?adne zaskoczenie. Perz z dnia na dzie? te? si? w pszenic? nie zamieni. Genera? Jaruzelski "cieszy si?" zapiek?? nienawi?ci? "czerwonej" prawicy (nie dziw si? Drogi Czytelniku - wszak to spadkobiercy czerwonych z czasów powstania styczniowego i PPS Frakcji Rewolucyjnej) nie od dzi?. Coroczne cyrki 13 grudnia s? tego najbardziej jaskrawym wyrazem, ale pami?tamy tak?e zamieszanie z przyznaniem Jaruzelskiemu Krzy?a Zes?a?ców Sybiru i ?enuj?ce komentarze Kancelarii zmar?ego prezydenta Kaczy?skiego, po których Genera? odznaczenie odes?a?. Zapiekli wrogowie "dyktatora" jakby nie pami?tali, ?e mo?liwo?? opluwania go dzisiaj zawdzi?czaj? tak?e jemu samemu, niezale?nie bowiem od ocen Okr?g?ego Sto?u, wolno?? s?owa po nim sta?a si? w Polsce faktem. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Dyktator II RP w latach 1926-35, Józef Pi?sudski, jest dla Jaros?awa Kaczy?skiego, jego formacji politycznej i dla rzeszy zwolenników, bogiem. Dzieje si? tak pomimo oczywistych faktów takich jak odpowiedzialno?? Pi?sudskiego za ok. 400 zabitych Polaków w dniach zamachu majowego, za Brze??, za Berez? i za nieznanych sprawców, a przy okazji, dla ciekawych, i za has?o "zapluty karze?", które pierwotnie wypowiedzia? marsza?ek z my?l? o Narodowej Demokracji. Pies z kulaw? noga nie wie, gdzie le?? ofiary zamachu majowego, w ko?cio?ach nie odprawia si? mszy za ich dusze, a w rocznic? zamachu czci si? rokoszanina. W ten sposób zwichni?to w Polsce zmys? moralny, otwieraj?c drzwi dla relatywizmu. Szczególne "zas?ugi" ma w tym wzgl?dzie tzw. prawica, której "wodzem" jest dzisiaj z?otousty szef PiS-u. Kali gór?!

Komentarze
radical2 dnia listopad 24 2010 21:48:23
Moim zdaniem wolno?? s?owa naród polski osi?gn?? wbrew re?imowi komunistycznemu.
radical2 dnia listopad 24 2010 21:50:25
Co do roli i kultu Pi?sudskiego - popieram, wol? ND.
Adam Smiech dnia listopad 24 2010 23:28:28
Moim zdaniem wolno?? s?owa naród polski osi?gn?? wbrew re?imowi komunistycznemu

Niestety, pogl?d ten nie jest realistyczny, a co najwa?niejsze, nie odpowiada prawdzie. Ja nie zamierzam gloryfikowa?, czy przesadza? w pozytywnych ocenach gen. Jaruzelskiego i reszty ówczesnej ekipy rz?dz?cej Polsk?. Wiem, ?e bez Gorbaczowa oraz bez woli Stanów Zjednoczonych dogadania si? z nim odno?nie rozmontowania uk?adu wschodniego, prawdopodobnie polscy komuni?ci nic by nie uzyskali, a mo?e nawet nie chcieli nic robi? w kierunku zmian. Ale nie zapominam równie?, ?e jednak, kiedy warunki ku temu si? pojawi?y, wybrali drog? zej?cia ze sceny (oczywi?cie ze wszystkimi przyleg?o?ciami, w tym negatywnymi, w postaci uw?aszczenia nomenklatury itp., itd.). Naród polski, czy te? wi?kszo?? spo?ecze?stwa polskiego w latach 1988-89 by?a zniech?cona do wszystkiego, i do partii, i do Solidarno?ci. Strajk w stoczni w 1988 r. by? ?a?osn? karykatur? wcze?niejszych masowych wyst?pie? robotniczych (mam równie? w?asne wspomnienia z tamtego czasu - by?em z klas?, jako ucze?, w Gda?sku, we wrze?niu 1988 r., obwieszony znaczkami Solidarno?ci itp.; przez trzy dni, z gor?cymi g?owami, po kilka godzin wolnego czasu sp?dzali?my na w?drowaniu po miejscach s?ynnych z robotniczych protestów i na rozmowach z lud?mi; spotkali?my jedn? jedyn? starsz? pani? w Sopocie, która mia?a znaczek Solidarno?ci; poza tym, zaskakuj?c? oboj?tno?? i marazm; wtedy po raz pierwszy zastanowi?em si? nad warto?ci? propagandy RWE i GA i zacz??em weryfikowa? swój ówczesny "gor?cy" pogl?d na rzeczywisto??). To historia, powtarzam, g?ównie za po?rednictwem wybitnej postaci Michai?a Gorbaczowa, zadecydowa?a o zmianach. Zas?uga gen. Jaruzelskiego polega na tym, ?e nie tylko si? temu nie przeciwstawi?, ale sta? si? uczestnikiem zmian i ostatecznie sam zszed? ze sceny, ju? jako prezydent tzw. III RP. ?e dogada? si? z lewic? korowsko-solidarno?ciow?? To fakt, ale czy by?a jaka? alternatywa? Byli twardzi antykomuni?ci, którzy chcieli komunistów wsadza?, a genera?a zlinczowa? - wyst?powali wi?c przeciwko samej istocie zmian. Alternatywy narodowej - nie oszukujmy si? - nie by?o. To wszystko powoduje, ?e nie odnosz? si? z entuzjazmem do Okr?g?ego Sto?u. Ale nie mog?, wbrew faktom, tworzy? historii, której nie by?o. Wolno?? s?owa i brak cenzury, to skutek w?a?nie tych porozumie?. Skutek pozytywny, który jednak przecie? nie sprawia, ?e automatycznie uznamy szereg innych skutków równie? za pozytywne. Jedno nijak si? ma do drugiego. Uw?aszczenie ch?opów w 1864 r. by?o dzie?em cara i co z tego? Co do genera?a Jaruzelskiego, za jego najwi?ksza zas?ug? dla Polski uwa?am skuteczne zapobie?enie wybuchowi powsta?czemu w 1981 r., który spowodowa?by nie tylko potoki krwi, ale i prawdopodobnie to, ?e dzi? ?yliby?my w ra??co gorszych warunkach i wewn?trznych i mi?dzynarodowych.
Boleslaw Paszkowski dnia grudzień 09 2010 08:42:01
Solidarno?? i Mi?dzynarodówka Komunistyczna
Stwierdzenia wielce zbulwersowanego pos?a PiS Zbigniewa Girzy?skiego z okazji odej?cia dwóch cz?onków Kapitu?y Orderu Odrodzenia Polski r11; Zofii Romaszewskiej i prof. Ryszarda Bugaja. Osób, które rs? wybitnie zas?u?onymi antykomunistycznymi opozycjonistami, a wi?c tego ?rodowiska, które dzi? jest beneficjentem odznacze? pa?stwowychr1;. Jednocze?nie stwierdza, ?e rg?owa pa?stwa nie jest w stanie oprze? si? pokusie upolityczniania polityki przyznawania orderówr1; . Tym bardziej, ?e rod pami?tnych s?ów prezydenta Bronis?aw Komorowski nie jest w stanie mnie niczym zdziwi?r1; - gdy w maju tego roku Komorowski stwierdzi?, ?e charyzm? ma, a potwierdza to nawet gen. Wojciech Jaruzelskir1;. Tym bardziej obecny kociokwik wywo?any z racji zaproszenia przez prezydenta Komorowskiego gen. Jaruzelskiego na posiedzenie Rady Bezpiecze?stwa Narodowego.
Powy?sze dziwne i wieloznaczne o?wiadczenia pana pos?a pod tytu?em r11; rJu? na pocz?tku prezydentury dochodzi do du?ego zgrzytur1; - wywo?uj? wysoce bulwersuj?ce skojarzenia i wnioskowania w zestawieniu z faktami historycznymi wydarze? ostatnich lat trzydziestu, si?gaj?cych korzeniami okresu I Wojny ?wiatowej. Ostatnio zwi?zanych szczególnie z osob? gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Faktami a nie zak?amanymi konfabulacjami powszechnej manipulacji spo?ecznej. Sk?ania to do bardziej analitycznego postrzegania przedmiotowych zagadnie? a w szczególno?ci:
1. - rBUND stworzy? KOMINTERN. BUND Komintern rozwi?za? i stworzy? SOLIDARNO?? r11; stwierdzi? Marek Edelman (TVP). BUND r11; ?ydowska partia socjaldemokratyczna za?o?ona w 1897 roku w Cesarstwie Rosyjskim, przeciwna odbudowie pa?stwa polskiego (EP PWN 1996).
2. Cz?onkowie BUND stanowili trzon ekipy ameryka?skich rewolucjonistów z L. D. Trockim (Bronstein) na czele, którzy wespó? z ekip? rewolucjonistów niemieckich z W. I. Leninem (Uljanow) na czele, w listopadzie 1917 roku obalili w drodze puczu pro angielski Tymczasowy Rz?d Rosyjski z premierem A. F. Kiere?skim (Adlerem) i ustanowili rdyktatur? proletariatur1; (Jim Maars: Oni rz?dz? ?wiatem, t?um. z ang. Warszawa 2005) .
3. Formalnie na czele rpa?stwa zwyci?skiego proletariatur1; stan?? W. I. Lenin. Ju? w 1917 roku wyda? dekret uznaj?cy rozbiory Rzeczpospolitej za niewa?ne w chwili ich dokonania. Wiosn? 1918 roku Lenin publicznie stwierdzi?, ?e rw najbardziej makabrycznych snach nie przewidzia? nast?pstw jakie przyniós? BOLSZEWIZMr1; Lenin podj?? dzia?ania w kierunku odwrotu od szczytnych hase?. W konsekwencji w wyniku ZAMACHU, zorganizowanego przez Gmin? ?ydowsk? Moskwy (Ossendowski: Lenin, 1935). W zamachu zosta? ci??ko ranny. Do pe?ni si? ju? nie powróci?. By? jedynie transparentem w imieniu którego decyzje podejmowa?y uk?ady trockistowskie (prawica komunistyczna).
4. Trocki w marcu 1919 roku powo?a? Komintern (parlament ?wiatowy), za? we wrze?niu Komitet Wykonawczy Kominternu (komunistyczny rz?d ?wiatowy) z ?. M. Kaganowiczem na czele. Pe?ni?y one funkcje podmiotowe w Krajach Obozu Socjalistycznego. By?y dyskretnie sterowane przez uk?ady mi?dzynarodowe, g?ównie przez s?u?by specjalne Stanów Zjednoczonych z Imperium Brytyjskim w roli g?ównej. Decyzje Kominternu by?y obligatoryjnie obowi?zuj?ce wszystkie partie komunistyczne i robotnicze w skali globalnej z KPZR i NSDAP w??cznie. Wyst?powa?y one najcz??ciej pod mianem partii socjaldemokratycznych, przepoczwarzaj?ce si? w komunistyczne.
5. Zamach majowy 1926 roku by? wyre?yserowany i wspomagany aktywnie przez BUND. Pi?sudski, z racji patologii centralnego uk?adu nerwowego, pe?ni? zasadniczo rol? atrapow?.
Marszalek Pi?sudski 13 grudnia 1927 roku podpisa? dekret zmiany God?a RP: Zamiana korony SUWERENA na koron? WASALA.
6. Czo?owi polscy opozycjoni?ci ju? od wczesnych lat 60r17; wywodzili si? g?ównie z kr?gów socjaldemokratycznych. Byli w przewa?aj?cej mierze etatowymi agentami obcych w zale?no?ci od aktualnych potrzeb manipulacyjno propagandowych. Powszechnie zastosowano maskarad? etniczn? i wyznaniow?. Neofityzm w KK osi?gn?? niebotyczne rozmiary, szczególnie w latach 80r17;, z totalnym odlotem po 1989 roku.
7. W ko?cu lat 60 dosz?o do porozumienia Bre?niewa z Nixonem o tworzeniu systemu bezpiecze?stwa globalnego i zako?czenia zimnej wojny. By?o to kontynuacj? porozumienia Chruszczow r11;Kennedy z 1962 roku w Wiedniu, brutalnie przerwanego w 1963 roku.
8. Wydarzenia grudniowe 1970 roku na Wybrze?u Gda?skim by?y kontynuacj? oporu si? neokonserwatywnych i prawicy komunistycznej. Na Wybrze?u Gda?skim zaobserwowano masowy udzia? wojsk NKWD w mundurach WP. Przebieg Wydarze? Grudniowych nosi? wszelkie znamiona makabreski, rozgrywanej w naturalnym plenerze, ??cznie z u?yciem ostrej amunicji w 1 - procentowym wymiarze.
9. 12 grudnia 1981 roku w WARSZAWIE zosta?y uruchomione procedury ukonstytuowania rz?du nacjonalistycznego w drodze PUCZU. 13 grudnia o godz. 03 WP aresztowa?o w Pa?acu Staszica 30 puczystów. Personalia puczystów dotychczas nie zosta?y publicznie ujawnione.
Komisja Krajowa NSZZ Solidarno??, obraduj?ca w Gda?sku, delegowa?a swoich przedstawicieli (Jacek Kuro? i Karol Modzelewski) do sk?adu rz?du puczystów w Warszawie. Delegaci Gda?ska nie opu?cili.
10. W dniu 13 grudnia 1981 roku w godzinach 4-6 na lotnisku w Warszawie wyl?dowa?o w 11 ci??kich samolotach transportowych, jako forpoczta desantu wojsk Specnaz NKWD. Lotniska o godz. 2 zosta?y obsadzone przez oddzia?y WP. Na Lotnisku Ok?cie dosz?o do strzelaniny. ?miertelnie ranny zosta? Michai? Sus?ow. Wyeliminowanie najwy?szej rangi DOWÓDC? politycznego operacji desantowej, zdezorganizowa?o realizacj? programu: dokonania PUCZU przez wojska NKWD w Warszawie i ustanowienie w?adzy w Polsce przez mi?dzynarodow? prawic? komunistyczn?.
Tym samym wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku, uratowa?o ETOS Solidarno?ci, opanowanej ca?kowicie przez PRAWIC? neokonserwatywno KOMUNISTYCZN?. A jednocze?nie mia?o ogromny wp?yw na dokonanie pokojowych przeobra?e? totalitarnego systemu w Zwi?zku Radzieckim.
W konsekwencji gen. Wojciech Jaruzelski i Polski Stan Wojenny walnie przyczyni? si? do odniesienia zwyci?stwa nad si?ami prawicy komunistycznej i neokonserwatywnej. rosyjskich si? demokratycznych nad si?ami mi?dzynarodówki Komunistycznej wspieranej pot?g? wielomilionowych struktur NKWD z ponad milionow? armia, dysponuj?c? arsena?em atomowym Zwi?zku Radzieckiego.

PS Wed?ug wszelkich przes?anek:
a. Uk?ady neokonserwatywne stanowi? trzon prawicy kosmopolitycznej. Jednocze?nie wykorzystuj? uk?ady prawicy komunistycznej (internacjonalistycznej) instrumentalnie w walce z systemami demokratycznymi.
b. Walka zapocz?tkowana przez Stalina a nast?pnie przez Chruszczowa i Kennedyego o niedopuszczenie do rozwalenia ?wiata na kawa?ki TRWA.
c. Przedstawiony probabilistyczny, wielce uogólniony obraz pewnego wycinka dziejów najnowszych nie pretenduje do tworu naukowego. Powsta? w wyniku wnioskowania dedukcyjnego w oparciu o informacje CZ?STKOWE i analiz? systemow? ?a?cuchów przyczynowo- skutkowych wybranych szczególnie istotnych zdarze?..
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014