Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 12:27:09
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pod pomnikiem Dmowskiego 2
Pod pomnikiem Dmowskiego 2
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Po pro?bie do USA
JednodniĂłwka Narodowa

Wydawa? by si? mog?o, ?e po tym, co wydarzy?o si? od 10 kwietnia b.r., po ?enuj?cych spektaklach zafundowanych nam przez PiS, nie mo?na ju? ni?ej upa?? w polityce, nie mo?na pope?ni? wi?kszych b??dów, czy wypowiedzie? wi?kszych idiotyzmów. A jednak... Ta organizacja, b?d?ca karykatur? najbardziej niepoczytalnego od?amu przedwojennej pi?sudczyzny i prometejczyków, potrafi wci?? zaskakiwa?. Pomys? z wyjazdem do USA Antoniego Macierewicza i Anny Fotygi, dowodzi tego najdobitniej. Najgorsza minister spraw zagranicznych po 89 r. oraz niszczyciel s?u?b specjalnych, ow?adni?ty misj? walki z Rosj?. Oto, jad? do obcego kraju - wi?cej - do opozycyjnego senatora, ?asi? si? i prosi? o pomoc w walce ze zdrajcami i Rosj?. Ba! Wioz? 300 tysi?cy podpisów Polaków! To wszystko dzieje si? za pe?nym przyzwoleniem i poparciem prezesa Jaros?awa Kaczy?skiego, który wyg?osi? w poniedzia?ek 15.11 mow? rodem z okresu zimnej wojny, jak to owa para udaje si? do sojuszniczego mocarstwa po pomoc, podczas gdy rz?d odda? ?ledztwo w r?ce nie sojuszniczego i wrogiego mocarstwa, które gotowe jest mordowa? w?asnych obywateli. Nawiasem mówi?c, faktem jest, ?e sojusznicze mocarstwo morduje g?ównie nie swoich obywateli (ostatnio okaza?o si? np., ?e to smutne do?wiadczenie dotkn??o ok. 66 tysi?cy Irakijczyków) oraz dokonuje inwazji bez wypowiedzenia wojny na podstawie sfingowanych dowodów, no ale przecie? wyznawcom etyki Kalego to w ogóle nie przeszkadza. Co najwa?niejsze, J. Kaczy?ski chyba nie zauwa?y?, ?e ?wiat wygl?da dzi? inaczej, ni? wtedy, kiedy w trzeciej konspiracji (tak to nazywaj? wtajemniczeni!) walczy? z Imperium Z?a. List do ?wiatowych pot?g jako? nie zadzia?a?, to trzeba by?o jeszcze do?o?y? otwartym tekstem? Oczywi?cie, to równie? nic nie zmieni. ?wiatowe pot?gi nie b?d? z Rosj? walczy?, a tym bardziej nie uczyni? tego w odpowiedzi na zew polityka, który publicznie mówi, ?e by? na prochach podczas w?asnej kampanii prezydenckiej. Co najwy?ej, utrwali si? tu i tam z?y stereotyp o Polakach, jako o narodzie prowadz?cym polityk? nieprzewidywaln? i nieodpowiedzialn?.
Zapatrzeni we w?asn? wizj? ?wiata rusofobi-prometejczycy nie chc? (nie s? w stanie?) zauwa?y?, ?e nie tylko administracji Obamy, wyra?nie dystansuj?cej si? od spraw europejskich i d???cej do porozumienia z Rosj? (uk?ad START), nie przekonaj? do swoich fobii, ale ?e równie?, tak werbalnie im bliska, administracja (a obecnie opozycja) republika?ska, nie kiwn??a palcem w sprawie gazoci?gów, nie wspominaj?c ju? o nie odpowiadaj?cym wyobra?eniom strony polskiej, raczej umiarkowanym przyj?ciu prezydenta Kaczy?skiego podczas wizyty w USA. Tak?e oficjalna retoryka wyst?pie? administracji Busha w stosunku do Rosji by?a stonowana a cz?sto neutralna. Oczywi?cie, rusofobi trzymali si? nadziei na sukces zakulisowych dzia?a? neokonserwatystów na obszarze Europy Wschodniej, z planem osaczania Rosji na czele. Niestety, nasi jastrz?bie byli (i s?) traktowani jedynie jako narz?dzie polityki neokonów, czego, z jednej strony, nie rozumiej?, b?d?c przekonanym o podmiotowym traktowaniu Polski, z drugiej, sami pragn?c w istocie pozycji wasala USA, przedstawianej przez nich jako partnerstwo (?! – jest to efekt wspomnianego wcze?niej niezrozumienia). ?eby zobrazowa? ich mentalno??, wystarczy przypomnie? z jak? emfaz? przyjmowali i wr?cz upajali si? typowo wyborczymi s?owami „pod publiczk?” Johna McCaina o literach KGB widzianych w oczach Putina. Trzeba powiedzie wprost – to nie s? ?li politycy, lecz gorzej - to w ogóle nie s? politycy. To, ?e od ok. 250 lat tacy ludzie bior? si? za robienie polityki polskiej jest naszym wielkim dramatem. Ich „polityka”, to system frazesów odrywaj?cych poj?cia o Polsce od rzeczywisto?ci i zast?puj?cy rzeczowe my?lenie polityczne formu?ami bez tre?ci. A jakby co? nie wysz?o – to uderzy? na Rosj? i zgin??. Najlepiej bohatersko i krwawo.
W swej istocie, wyprawa czo?owych postaci PiS z b?ogos?awie?stwem prezesa, to wielki skandal. Polski rz?d mo?e by? z?y, ale nie wolno nikomu, udaj?c si? do takiego, czy innego obcego podmiotu, de facto, podwa?a? jego w?adzy, gdy? implikuje to podwa?aniem ca?ego istniej?cego porz?dku konstytucyjnego (ma on wiele wad, nie jest wymarzony, ale innego nie ma). Tego rodzaju zachowanie g?ównej partii opozycyjnej sprowadza te? Polsk? do poziomu republik bananowych, czy pa?stw sezonowych. Czy mo?emy wyobrazi? sobie podobn? sytuacj? we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii itd.? W zachowaniu PiS mo?na tak?e dostrzec pierwiastek warcholstwa i sobiepa?stwa, który przyniós? nam tyle z?a w przesz?o?ci. Powiem wi?cej – budzi ono równie? skojarzenia z zachowaniem targowiczan i twórców PKWN. Ponadto, znamionuje, nie pierwszy raz w ostatnich latach, g??boki kompleks rosyjski tych ?rodowisk. Wyprawa do USA to nic innego, jak irracjonalna skarga by?ych niewolników, przyt?oczonych kompleksem dawnego pana. Tak przyt?oczonych, ?e gotowi s? odda? si? w podda?stwo innym, byle tylko ten kompleks przyt?umi?.
A jak to wygl?da z perspektywy interesu i bezpiecze?stwa pa?stwa? Bardzo ?le. To nie ludzie stoj?cy za takimi zachowaniami trac?. Cierpi Polska i jej wizerunek na arenie mi?dzynarodowej, umacniaj? si? szkodliwe stereotypy. Jest jasnym, ?e ?aden kraj (ani rz?d) nie mo?e na d?u?sz? met? tolerowa? takiej sytuacji. Jak rozwi?za? problem, nie pogarszaj?c jednocze?nie po?o?enia mi?dzynarodowego Polski i nie wywo?uj?c ruchawek wewn?trznych, to ju? pytanie, na które musz? odpowiedzie? sobie w?a?ciwe s?u?by…


Komentarze
Adam Smiech dnia listopad 18 2010 08:48:40
A Jaros?aw Kaczy?ski swoje. Napisa? list do Tuska przed szczytem NATO. Podaj? za Naszym Dziennikiem.

"Jaros?aw Kaczy?ski napisa? do premiera Donalda Tuska list, w którym nakre?li? najwa?niejsze zagro?enia dla bezpiecze?stwa Polski:

- Od 1999 roku obserwujemy proces post?puj?cego autorytaryzmu w?adzy w Rosji i szereg dzia?a? w celu odbudowy strefy wp?ywów z czasów komunistycznych. W tym kontek?cie istotna jest te? kwestia bezpiecze?stwa energetycznego, bo Rosja wykorzystuje surowce energetyczne jako narz?dzie polityczne.

- Wojny gazowe z Ukrain? i Bia?orusi?, dzia?ania zmierzaj?ce do dekonstrukcji obecnego ?adu bezpiecze?stwa w obszarze euroatlantyckim, agresja na niepodleg?? Gruzj? - to dowody na to, ?e Rosja rzuci?a wyzwanie ?wiatu i chce wróci? do grona mocarstw decyduj?cych o losach ?wiata, a nawet do odtworzenia niedemokratycznej koncepcji koncertu mocarstw.

- Mimo up?ywu 11 lat od rozszerzenia Sojuszu o Polsk? i pa?stwa naszego regionu, faktycznie nie dosz?o do ulokowania infrastruktury obronnej NATO na terytorium nowych cz?onków. To nakazuje stawia? pytania o realno?? gwarancji sojuszniczych dla Polski.

- Bez wzgl?du jednak na ostateczny kszta?t nowej koncepcji strategicznej NATO, podstawowe obowi?zki w zakresie bezpiecze?stwa narodowego RP musi wykonywa? polski rz?d, przede wszystkim w oparciu o Si?y Zbrojne RP, a tymczasem rz?d ogranicza wydatki na modernizacj? i wyszkolenie armii."


Napisz? tylko jedno - jak powa?ny polityk mo?e czyni? zarzut, ?e Rosja "chce wróci? do grona mocarstw decyduj?cych o losach ?wiata"? Jest to zupe?nie normalne w przypadku najwi?kszego pa?stwa ?wiata, posiadaj?cego bro? atomow? i niezliczone dobra naturalne. Je?li nie Rosja ma mie? takie ambicje, to kto? Gruzja? A co z Polsk?? Przecie? prometejczycy, których wybitnym przedstawicielem jest p. Kaczy?ski, chcieli, aby Polska rozgrywa?a Europ? Wschodni? w my?l ich teorii. To, co? Nam wolno, a Rosji nie? No, ale my (prometejczycy) znów przegrali?my, wi?c wracamy do starego kompleksu... Rzecz w tym, ?eby stosunki z Rosj? u?o?y? normalnie. Odmawianie jej prawa do posiadania silnego rz?du, dbaj?cego o interesy rosyjskie, jest absurdem. Trzeba zaakceptowa? fakt, ?e Rosja istnieje, ?e jest silnym pa?stwem, nawet wówczas, gdy rz?dy jej s? s?abe, i ?e potencja? jakim dysponuje, predestynuje j? do roli mocarstwa. My takiego potencja?u nie posiadamy. Przegrali?my walk? o prymat na wschodzie w XVII wieku i nic ju? tego nie zmieni (w daj?cej si? przewidzie? przysz?o?ci). Trzeba zaakceptowa? w?asne s?abo?ci, ograniczenia, ale i mo?liwo?ci. A s? one nie ma?e. Powinni?my usilnie d??y? do osi?gni?cia statusu pa?stw takich jak Niemcy, Francja, W?ochy, Hiszpania. D??y? do tego, aby grac w ich lidze, a nie z politycznymi kar?ami. Ka?de z tych pa?stw ma mniejszy potencja? od Rosji, ale nikt nie robi tam z tego problemu i powodu do histerycznego rozdzierania szat. Uczmy si? od pa?stw przewy?szaj?cych nas tradycj? nowoczesnej pa?stwowo?ci w erze nowo?ytnej!
Adam Smiech dnia listopad 18 2010 13:43:00
Media poda?y - Kongresmenka z Florydy, Ileana Ros-Lehtinen zajmie si? polskim apelem o powo?anie mi?dzynarodowej komisji do zbadania przyczyn katastrofy pod Smole?skiem.

Kto zacz?
Podaj? za angloj?zyczn? Wikipedi?:

- republikanka, od 1989 r. deputowana Izby Reprezentantów USA z Florydy (18 dystrykt)

- urodzona w 1952 r. na Kubie; wg informatora wyborczego jest wyznania episkopalnego; jej dziadkowie ze strony matki byli sefardyjskimi ?ydami z Turcji, aktywnymi w spo?eczno?ci ?ydowskiej w Hawanie; matka deputowanej przesz?a na katolicyzm

- jest zdecydowan? stronniczk? Izraela, przeciwn? porozumieniu z Palesty?czykami; zwolenniczka polityki Busha wobec Iraku

- jako jedyna spo?ród republikanów udziela si? w zespole parlamentarnym The LGBT Equality Caucus. Zespó? ten walczy o prawa homosi, bi- i transseksualistów.

No, to chyba wystarczy. Tej Pani ju? dzi?kujemysmiley
Zbigniew Sekulski dnia listopad 19 2010 00:32:46
NIC SI? NIE STA?O

Mo?e Kongres dzi? zaklaszcze, b?dzie dywan czerwony
Antek w hallu,dziennikarze, ca?y ?wiat wzburzony
Zrzut marines na Smole?sk, ju? maluj? twarze
Telewizja transmituje Antoniego w?ród marze?
Obok dzielna pani Anna co tak pi?knie ta?czy,
W torbie pismo od Prezesa, które ma dostarczy?

Wiod? par? przez podziemia i przej?cia tajemne
Misja mocno jest poufna a w niej w?tki ciemne
Trza wybada? o czym wiedz?, co si? im nagra?o
Licznych kwestyj politycznych troche si? zebra?o

Wielkie biurko, flaga w paski, portret ?ony z dzieciakami
- Z panem mamy ju? kontakty, wi?c si? k?aniam pani.
Mam na biurku dwa nagrania, które pierwsze ods?uchamy?
Na tym - wszystko,o czym mowa - to o zdrowiu mamy,
A to drugie... - Nie, nie trzeba. Po co komu nadmiar tre?ci...
- Wi?c je w sejfie zatrzymamy, jak radz? m?drzejsi
Rozumiemy ?e w Warszawie starczy zniczy i pochodni
by podgrzewa? wci?? emocje wasz jurny przewodnik
M?drcy maj? w tym interes i roszczenia swoje
Jestem pewien waszej misji widz?c was oboje
- Dajcie dowód, ?e by? zamach, Unia z Moskw? nie pota?czy
Nasza Anna balerina dzielnie o to walczy
- Wiem, mimika pani twarzy budzi ufno?? i szacunek
To jest gra na d?ugie lata, znamy jej rachunek

Ma?a salka w szwach ju? p?ka pod wezwaniem Matki Bo?ej
Na stoj?co ju? owacja chocia? mog?o sta? si? gorzej
Jeszcze nocleg na Greenpointcie ,kiszka w knajpie Orze? Bia?y
dyplomatów od Prezesa twardszego od ska?y

Na Ok?ciu bocznym wyj?ciem. Mog? czeka? satyrycy
A jak rzuci kto? miedziaki i kamera to wychwyci ?
W szybie Antek ?wiczy u?miech, Anna grymas ironiczny
a za oknem zwyk?a jesie?, zwyk?y ruch uliczny


Listopad, Zbigniew Sekulski
Zbigniew Sekulski dnia listopad 19 2010 00:42:50
Zbigniew Sekulski. Z nieznanego powodu przy wstawieniu NIC SIE NIE STA?O wskoczy?y znaczki r11. Prosze o ich pomini?cie.Przepraszam za niewygode.Poniewa? bardzo wiele wydarz? staram sie zapisa? w moim notesie pod has?em RYMEM NA ODLEW ,chetnie udost?pnie dalsze.Umie?ci?em kilka rozmaitych swoich wpisów na forum Salon 24.Niektore wykasowali lub prawie mnie zlinczowali.Nie zna?em tamtego forum wcze?niej,to istny psychiatryk.Za??czam serdeczno?ci dla Redakcji Jednodnówki.Zb.S.
Adam Smiech dnia listopad 19 2010 01:23:06
Dzi?kuj? za serdeczno?ci. r11 usuni?te, Panie Zbyszku. Czasami ró?nice w kodowaniach powoduj? takie nieprzewidziane efekty. Zapraszamy do wspó?pracy. Pozdrawiam. A?
RomanK dnia listopad 19 2010 02:36:59
A i oczywiscie to nie sa politycy ,,to som politykuski!
te podrygi zdychajacego szczura.,,sa zalosne. I naprswde szkodza...chociaz najwiecej samym politykuskom:-)))
Marzena Zawodzinska dnia listopad 19 2010 09:27:44
Na r11 jest tylko jeden sposób. Po wklejeniu tekstu wszystkie my?lniki trzeba pozamienia? na... my?lniki. Wtedy b?dzie dobrze.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014