Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 20:42:26
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Dr Jacek Wilczur i dr Lucyna Kuli?ska 2
Dr Jacek Wilczur i dr Lucyna Kuli?ska 2
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Atak szale?ca w ?odzi
JednodniĂłwka Narodowa

W ?odzi w godzinach przedpo?udniowych (wtorek 19.10.10) w siedzibie Prawa i Sprawiedliwo?ci na ul. Sienkiewicza, mia? miejsce atak szale?ca, który przy u?yciu broni palnej i bia?ej zabi? jedn? osob?, dwie za? rani?, w tym jedn? ci??ko. Jest to wydarzenie bardzo przykre. Zgin?? cz?owiek, zapewne pozostawi? rodzin?, by? mo?e ?mier? zabierze jeszcze którego? z rannych. Wg danych jakie obecnie posiadamy, sprawa wygl?da na atak cz?owieka chorego psychicznie. Trudno sobie wyobrazi?, aby zw?aszcza w takich a nie innych okoliczno?ciach, by? to jaki? zaplanowany mord polityczny. Jak nale?a?o si? spodziewa?, wa?nym osobom z PiS to tragiczne wydarzenie kojarzy si? zupe?nie inaczej. Ma by? to element kampanii nienawi?ci, za któr? to kampani? odpowiada g?ównie Platforma Obywatelska. Sam prezes Kaczy?ski raczy? by? orzec: "To nie by? atak przypadkowy. To efekt tej wielkiej kampanii nienawi?ci, jaka od pewnego czasu toczy si? w Polsce(...) Ka?de s?owo, które b?dzie kontynuacj? tej kampanii, wszystko jedno, kto je wypowie, czy polityk, czy dziennikarz, b?dzie wezwaniem do mordu." Krytyka polityczna wezwaniem do mordu?! Có? mo?na powiedzie? na podobne brednie (nie wiadomo przy tym, czy p. Prezes jest w fazie brania kolejnej porcji psychotropów, czy tez nie)? Przypominamy, ?e to PiS od dawna dzieli Polaków na zdrajców i nie-zdrajców, na stoj?cych po stronie w?a?ciwej i stoj?cych po stronie ZOMO, na patriotów wielbi?cych powstanie warszawskie i pewnych o winie Rosji w sprawie Smole?ska oraz zdrajców, którzy tak nie uwa?aj?. Czy?by nie wiedziano w PiS, ?e kto sieje wiatr ten zbiera burz?? Tymczasem miecz okaza? si? obosieczny. W ostatnich miesi?cach spotka?em wielu ludzi pozostaj?cych pod wp?ywem retoryki PiS, którzy, cz?sto nawet nie zdaj?c sobie z tego sprawy, ?yj? nienawi?ci? wobec rodaków. Obecne rz?dy maj? by? gorsze od czasów stalinowskich itd. Retoryki tej s?uchaj? tak?e ludzie - z takich czy innych powodów, racjonalnych, czy nieracjonalnych, a mo?e nawet patologicznych, - nienawidz?cy PiS. Szale?ców nie brakuje po ?adnej stronie sporu. Jeden z nich zaatakowa? w ?odzi. To Jaros?aw Kaczy?ski z twardym j?drem PiS powinien si? zastanowi? nad swoj? retoryk? podsycania podzia?ów i nienawi?ci pomi?dzy Polakami. Nie liczmy jednak na to. A kampania nienawi?ci? Có? to takiego? Co to - mamy do czynienia z panienkami, których nie wolno urazi?? Jak echo odbija si? tutaj tragiczna i zawstydzaj?ca ustawa o ochronie czci Pi?sudskiego z 1937 r. PiS najwyra?niej do takiej ustawy t?skni tyle tylko, ?e obiekt ochrony mia?by by? inny. Ko?cz?c, chc? podkre?li? dwie rzeczy. Po pierwsze - uwa?am, ?e ró?ni? si? trzeba rozs?dnie i rozumnie a polityczne przeciwno?ci nie musz? oznacza? nienawi?ci na co dzie?. Po drugie - je?li poszliby?my drog? ob??dnych teorii spiskowych, którymi PiS, Radio Maryja i Nasz Dziennik ?yj? po Smole?sku, nale?a?oby wysun?? równie absurdaln? jak te teorie tez?, ?e za atakiem szale?ca stoi... PiS. By uwiarygodni? tez?.

PS. Ponad 10 lat temu, tak?e w ?odzi mia?o miejsce zdarzenie, podczas którego starszy m??czyzna postrzeli? cz?owieka. Ten zmar? z up?ywu krwi. By?em ?wiadkiem, jak mój znajomy stwierdzi? tonem nie znosz?cym sprzeciwu, ?e to ubek i komuch, bo tylko tacy maj? bro?. Potem okaza?o si?, ?e by? to cz?owiek udaj?cy si? na spotkanie organizacji... prawicowej i pozostaj?cy w orbicie prawicowych pogl?dów. By?o to jedno z wydarze?, które nauczy?o mnie, aby by? advocatus diaboli wszelkich teorii spiskowych.

Komentarze
gjw dnia październik 19 2010 20:59:57
Ten podzia? sceny politycznej mi?dzy dwie wielkie partie jest niezdrowy. Kolejny przyk?ad na poparcie tego twierdzenia. Potrzebna jest trzecia si?a - si?a cywilizacji ?aci?skiej. Naród powinien wreszcie si? obudzi?. Nale?y codziennie po?wi?ca? na ten wielki cel swój czas i wysi?ek. Niech ka?dy nieco po?wi?ci, a wielki cel zostanie osi?gni?ty. Licz? na to i ufam w mi?osierdzie Bo?e oraz wy?sze przeznaczenia naszego w?asnego narodu, który w ko?cu musi nabra? rozumu. Inaczej biada!
Adam Smiech dnia październik 20 2010 13:16:57
Oczywi?cie, podzia? ten jest chory. Kto? powie, ?e znowu si? czepiam PiS-u, ale prosz? zwróci? uwag?, ?e to w?a?nie PiS w sposób mistrzowski zmonopolizowa? tzw. prawicowo-katolick? stron? sceny politycznej. Zmonopolizowa? i narzuci? w?asne (w istocie b?d?ce modyfikacj? pomys?ów XIX-wiecznych i pi?sudczykowsko-giedroyciowskich) punkty widzenia na histori?, polityk? zagraniczn? itd. Punkty widzenia zwyczajnie z?e, a przez to niebezpieczne dla Polski. Odnosz? si? tu do PiS-u, gdy? przecie? nie pretendujemy do tej cz??ci sceny politycznej, któr? zajmuje PO, czy tym bardziej SLD. Fakty s? takie, ?e ob??dny mistycyzm o pod?o?u rusofobicznym zapanowa? dzi?ki PiS-owi po?ród tych ludzi/?rodowisk, do których tradycyjnie kierowali?my swoje przes?anie my-narodowcy. Nie wiem, jakie mamy szans? w najbli?szej przysz?o?ci. Z realistycznym przekazem nie dotrzemy do ludzi pogr??onych w niezdrowym mistycyzmie. Chyba najwa?niejszym zadaniem by?oby dla nas dotarcie do biznesmenów. Ale tych my?l?cych po polsku jest tak niewielu. S? opanowani przez swego rodzaju klasowy egoizm, co w po??czeniu z pora?aj?cymi brakami wiedzy o w?asnej to?samo?ci daje efekt bardzo smutny. Coraz bardziej rozumiem Wielopolskiego...
Piotr Kolczynski dnia październik 20 2010 15:56:52
Wypowiedzi przywódców PiS ?wiadcz? tylko o jednym. Oni d??? do podpalenia Polski. Nie mog? znie?? tego, ?e nie rz?dz? i do w?adzy pójd? za wszelk? cen?, cho?by po trupach.
Obawiam si? do czego mog? doprowadzi? po og?oszeniu raportu w sprawie katastrofy samolotu prezydenckiego. To s? ludzie wysoce niebezpieczni, których powinno si? izolowa? w zak?adach zamkni?tych. Jest rzecz? tragiczn?, ?e potrafili do swych szalonych planów przekona? tak wielu Polaków.
Arek dnia październik 20 2010 18:03:51
Z przykro?ci? patrzy?em jak katastrof? w Smole?sku PiS wykorzystywa? w kampanii prezydenckiej ale wtedy by?o to pó? biedy bo brat wykorzystywa? ?mier? brata teraz wykorzystuje si? ?mier? szeregowego dzia?acza w kampanii samorz?dowej a wszystko dla realizacji wizji cz?owieka który wprost przyznaje si? do tego, ?e w trakcie kampanii na g?owe pa?stwa 40 milionowego narodu za?ywa? medykamenty, od których by? niepoczytalny. To jest dopiero potwarz dla narodu i brak powagi dla pa?stwa, narodu i kluczowych instytucji w pa?stwie. Niestety cho? nie trawi? Niesio?owskiego to popieram jego opini? o potrzebie izolacji tych ludzi.
kot dnia październik 21 2010 19:11:46
Opinia Pana Kolczynskiego jak?e trafna. Dobrze ?e spada popularno?? PiS teraz, jak wy?azi z niego wszytsko co najgorsze. Wida? nie mo?na tak ?atwo wcisn?? ludziom ka?dego kitu. Martwi jednak, ?e tacy ludzie jak czo?owi, po?al si? Bo?e , my?liciele w thinktanków , dziennikarze, historycy, genera?owie itd. wydaj? z siebie tak ordynarne k?amstwa i insynuacje uwiarygadniaj?c wszytsko swoimi nazwiskami. Mo?e warto te osoby zapami?ta?, a dojdziemy do ciekawych spostrze?e? je?li chodzi o teorie spiskowe. To wszystko wychodzi z Gazety Polskiej via Nasz Dziennik. A w tle lobby banderowskie znów zaciera r?ce.
gjw dnia październik 22 2010 01:10:07
Panie Adamie drogi, niech pan nie za?amuje r?k. Ten medal ma dwie strony. Jest ta ciemna. na któr? pan wskazuje, ale jest i ja?niejsza. Otó? teraz poznamy, kto z obozu patriotycznego ma rozum, a kto jest bezrozumny, kto potrafi rzetelnie pracowa? nie zwa?aj?c na ha?as wytwarzany przez twórców machinacji i ich u?ytecznych durniów, a kto nie itp., co mo?e nam d?ugoterminowo zapewni? nieocenione wprost korzy?ci dla naszego kraju.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014