Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:19:08
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
47
47
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
it's the end of the world as we know it
EkonomiaDosta?em prywatne wiadomo?ci z zapytaniem o ew. krach ekonomiczny o skali ?wiatowej.
Rok temu, i dwa lata temu na jesieni, wszyscy krzyczeli, ?e ?wiat si? ko?czy, zw?aszcza w s?ynnym powiedzonku ameryka?skim "it's the end of the world as we know it". I teraz ciekawostka: i w tym roku ?wiat te? si? nie sko?czy. Nie ma co panikowa? bo za du?o cz?owiek skupi si? na przygotowaniach do krachu ekonomicznego i ko?ca ?wiata a nie na ?yciu.

Wg. mnie sytuacja wygl?da nast?puj?co, USA jest praktycznie bankrutem, nie s? w stanie sp?aci? zobowi?za? kt?re zaci?gn?li. Ale taki biznes mo?e jeszcze si? jaki? czas pokr?ci?, minimum rok, maks ca?e dziesi?ciolecia...
Wszyscy zdaj? sobie spraw? co czeka ?wiat: albo scenariusz w wersji argenty?skiej, albo wieloletnia (mo?e nawet obejmuj?ca dziesi?ciolecia) depresja, gdzie b?dzie wysokie bezrobocie i sp?acanie cho? cz??ci d?ugu, a reszta zostanie zjedzona przez inflacj?, taki "zero hedge".

Tym niemniej oba scenariusze wi??? si? z inflacj? i jestem pewien, ?e ?wiat p?jdzie jednym z nich.

Scenariusz nr 1 - argenty?ski: trzeba si? liczy? z faktem, ?e w przysz?ym roku (lub kolejnych) obligacje USA si? nie znajd? nabywc?w (bo kto b?dzie chcia? kupi? obligacje za kt?re zap?acone b?dzie mia? dodrukowanym pieni?dzem), i zabawa sko?czy si? hiperinflacj? i oficjalnym bankructwem USA (oraz wszystkich walut powi?zanych) . Na taki fakt lepiej by? przygotowanym, aby chroni? swoj? rodzin? i siebie. W Internecie dost?pny jest blog argenty?czyka: Ferfala, cz?owieka kt?ry opisuje przebieg kryzysu ekonomicznego (niestety w j. angielskim). Warto tam zajrze? i ewentualnie cho? zastanowi? si? nad sytuacjami tam opisywanymi, jak zabezpieczy? ?ycie swoje i rodziny.

Scenariusz nr 2 - wieloletnia depresja: wszyscy s? ?wiadomi, czym grozi?o by bankructwo USA, postanowi? wi?c zrealizowa? pomys? FEDu, b?d? wykupowa? wszystkie dost?pne obligacje emitowane przez USA, licz?c si? z tym, ?e wykup b?dzie w ustalonej kwocie, przy du?o ni?szej
warto?ci pieni?dza, ale ?wiat si? nie zawali. Inflacja b?dzie post?powa?, amerykanie b?d? zarabia? coraz to bardziej astronomiczne kwoty, np. setek tysi?cy dolar?w, warto?? pieni?dza b?dzie spada?a, a? w ko?cu sp?ac? zinflacjonowany d?ug wyp?at? jednego robotnika :) po czym za kilkadziesi?t lat przeprowadz? denominacj? waluty i w ten spos?b kosztem innych pa?stw si? uratuj? (pogr??aj?c przy tym po drodze inne pa?stwa).

Wiadomo, ?e bardziej prawdopodobnym jest scenariusz nr 2. Ale to co si? obecnie dzieje w systemie bankowym USA, mianowicie zatrzymanie przej?? dom?w os?b nie p?ac?cych rat hipotecznych przez delikt prawny mo?e okaza? si? ko?cem bankowo?ci ameryka?skiej.
O co w og?le w tym chodzi... Z tego co rozumiem j?zyk angielski i system prawa "common law" to nieruchomo?ci te s? w?asno?ci? kredytobiorc?w, kredytobiorc?w wprowadzonych w b??d (kt?rzy my?leli, ?e warto?? nieruchomo?ci b?dzie ci?gle ros?a), przez co Banki nie mog? domaga? si? zwrot?w tych nieruchomo?ci. Jest to tak nieprawdopodobne, ?e sam przeciera?em oczy, oznacza to bowiem, ?e "nieruchomo??" kt?ra by?a aktywem banku kilka lat temu, obecnie po prostu w bilansie banku nie widnieje. Tak wi?c banki s? na olbrzymim minusie wyp?aconych kredyt?w hipotecznych. Co z tego wyniknie nikt nie wie, obecnie za darmowe dolary (stopy procentowe na poziomie: 0 - 0,25%) pompuje si? gie?d? nowojorsk? oraz kupuje si? z?oto w ?wiecie...

Zapraszam do dyskusji.
Komentarze
gjw dnia październik 19 2010 22:12:29
Scenariusz nr 2 z modyfikacj?. Stany Zjednoczone Ameryki s? bankrutem, podobnie jak to by?o w latach trzydziestych z Imperium Brytyjskim i podobnie jak wtedy nie ma nikogo, kto by si? wa?y? og?osi? bankructwo najwi?kszej pot?gi na ?wiecie. Jednak tylko na razie. S? bankrutem nie tylko finansowym, ale te? moralnym, politycznym, artystycznym, a nawet wojskowym. Nie s? ju? w stanie powt?rzy? swoich wyczyn?w z Indochin, gdzie faktycznie wygra?y wojn? partyzanck? pod wzgl?dem wojskowym, ale ust?pi?y dyplomatycznie, aby obci??y? kosztami odbudowy Indochin kraje bloku radzieckiego i nape?ni? je zgudbn? pewno?ci? siebie, kt?ra przyspieszy ich upadek. Afganistan to nowy Wietnam, ale o wiele straszniejszy, mimo braku ogromnych demonstracji antywojennych i ucieczek m?odzie?y do hipis?w, kt?re wzmacnia?y rzeczywiste o?rodki w?adzy utwierdzaj?c zarazem swych uczestnik?w w przekonaniu, ?e d??? do ich obalenia. Nie potrafi? dzi? powt?rzy? epokowego wyczynu jakim by?o zbudowanie takich system?w broni jak F-14 i F-16. Zamiast tego zamkn??y produkcj? F-22 z powodu usterek technicznych, kt?rych nie s? w stanie usun??, a z tej samej przyczyny w?tpliwe jest podj?cie produkcji F-35. W tej dziedzinie Rosja zaczyna wyprzedza? Ameryk?, a w ?lad za ni? p?jd? co najmniej Chiny.

Nie b?dzie to jednak nag?y upadek, podobnie zreszt? jak z roku na rok nie upad?o Imperium Brytyjskie, kt?re likwidowano stopniowo w ci?gu ?wier?wiecza, staraj?c si?, aby inne si?y przej??y jego istotne dla ?wiata zachodniego zobowi?zania. Pot?gi, kt?re przejm? istotne w skali ca?ego cywilizowanego ?wiata zobowi?zania USA s? ju? znane pod skr?tem literowym: BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). S? to wszystko kraje posiadaj?ce: sta?y spos?b sprawowania niezachwianych w swych celach rz?d?w, wielkie zasoby naturalne, ogromne i coraz lepiej wykszta?cone kadry specjalist?w we wszystkich dziedzinach, a tak?e du?e si?y zbrojne oraz mo?liwo?ci ich znacznej rozbudowy, je?li oka?e si? to konieczne, jak r?wnie? rosn?ce zapasy z?ota i srebra. Wszystkie te cztery mocarstwa wsp??pracuj? ze sob?, co umo?liwia utworzenia przez nie nowego systemu mi?dzynarodowego, znanego ju? z przesz?o?ci jako koncert mocarstw. W celu dokonania tego niezb?dne jest jednak uko?czenie wielu wa?nych przygotowa?, cywilnych i wojskowych, kt?re obecnie s? w pe?nym toku. Np. Rosja musi uko?czy? unowocze?nienie i rozbudow? swojej sieci drogowej i kolejowej, port?w morskich, po??cze? ?wiat?owodowych itd. Zezwolenie, aby w takiej chwili za?ama? si? ?wiatowy system walutowo-finansowy by?oby szczytem braku przezorno?ci. Takiego zezwolenia nie b?dzie. Putin, a zw?aszcza Miedwiediew s? przyw?dcami na takim poziomie umys?owym i moralnym, jakich Rosja nie mia?a od trzystu lat.

Wa?ne projekty, kt?re s? w toku w tej chwili w tych czterech wielkich krajach, zajm? jeszcze oko?o 10 najbli?szych lat. Po tym okresie, pe?nym trud?w i wyrzecze?, obecny system mi?dzynarodowy zostanie powoli rozmontowany i zast?piony nowym, fizjokratycznym (tzn. opartym na wymianie warto?ci odnosz?cych si? do rzeczywi?cie wytworzonych d?br materialnych i wykonanych us?ug oraz kruszc?w: z?ota, srebra i platyny). By? mo?e ludzie przyzwyczajeni do pr??niaczego ?ycia i wysokich dochod?w bez ci??kiej pracy w swoim zawodzie oraz liczni anglosascy szowini?ci tudzie? ci, kt?rzy zostali nawiedzeni poczuciem misji panowania nad ?wiatem jednego, wybranego narodu spr?buj? przeciwstawi? si? tym nieuchronnym zmianom. Przekonaj? si? jednak, ?e nie posiadaj? ju? ?rodk?w umo?liwiaj?cych skuteczne wprowadzenie w czyn ich zamiar?w. Spotka ich r?wnie ?a?osne fiasko jak tych, kt?rzy przed wiekami pr?bowali narzuci? ca?emu ?wiatu supremacj? (panowanie) tylko jednego kr?la i autorytet tylko jednego biskupa.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014