Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:52:30
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
41
41
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Brukselska pora?ka – zabrak?o wiary i konsekwencji
Polityka ZagranicznaSzczyt w Brukseli, na którym ustalono i przyj?to tzw. mandat negocjacyjny w sprawie Traktatu Konstytucyjnego UE (odt?d nazywanego Traktatem Reformuj?cym) zako?czy? si? pora?k? Polski. Praca nad traktatem ma zako?czy? si? przed ko?cem 2007 r., tak by móg? on zosta? ratyfikowany przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r. Sprawa jest ?wie?a, zapewne wi?cej szczegó?ów b?dziemy znali wkrótce, ale ju? w tej chwili mo?na wskaza? na podstawowe elementy dokonanych ustale? ?wiadcz?ce o pora?ce w?adz naszego kraju.

Oto one:

1. traktat reformuj?cy nie uchyli dotychczas obowi?zuj?cych traktatów, a jedynie wprowadzi do nich odpowiednie rewizje
2. Unii Europejskiej zostanie nadana osobowo?? prawna
3. zrezygnowano z nazwy "konstytucja"
4. usuni?to artyku? mówi?cy o symbolach Unii
5. "minister spraw zagranicznych Unii" b?dzie nazwany Wysokim Przedstawicielem Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpiecze?stwa
6. zrezygnowano z nowego nazewnictwa aktów prawnych (ustawa, ustawa ramowa) na rzecz dotychczasowych nazw (rozporz?dzenie, dyrektywa)
7. W odniesieniu do pierwsze?stwa prawa UE (nad prawem pa?stw cz?onkowskich) konferencja mi?dzyrz?dowa przyjmie deklaracj? przywo?uj?c? obowi?zuj?ce orzecznictwo Trybuna?u Sprawiedliwo?ci UE. Cho? artyku? o pierwsze?stwie prawa Unii nie zostanie powtórzony w TUE(Traktacie o Unii Europejskiej), konferencja mi?dzyrz?dowa uzgodni nast?puj?c? deklaracj?: „Konferencja przypomina, ?e zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybuna?u Sprawiedliwo?ci UE Traktaty i prawo przyj?te przez Uni? na podstawie Traktatów maj? pierwsze?stwo przed prawem pa?stw cz?onkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo”. Ponadto do aktu ko?cowego konferencji zostanie do??czona opinia S?u?by Prawnej Rady (dok.580/07).
8. do 2014 r. w Radzie Unii Europejskiej obowi?zywa? b?dzie nicejski system liczenia g?osów, do 2017 r. system przej?ciowy (na ??danie pa?stwa cz?onkowskiego b?dzie mo?na u?y? systemu nicejskiego), wreszcie od 2017 r. system wi?kszo?ciowy.

Zaznaczam, ?e powy?sze wyliczenie postanowie? mandatu jest jedynie wyj?tkiem spo?ród wielkiej liczby poczynionych ustale?. Co mo?na powiedzie? na ich podstawie?

Po pierwsze – Polska ponios?a powa?n? pora?k?. Nie uwzgl?dniono jej ??da? zwi?zanych ze sposobem liczenia g?osów, ale, co najwa?niejsze, Unia Europejska stanie si? de facto superpa?stwem, na co, wg deklaracji wyborczych i ustale? sejmowych, rz?dz?cy PiS mia? nie wyrazi? zgody. Tymczasem tak? zgod? wyrazi?. Nie nale?y da? si? zmyli? wskazanymi powy?ej ustaleniami (punkty 3-6), które sugeruj?, ?e takiego superpa?stwa nie b?dzie. Nale?y pami?ta?, ?e nie nazewnictwo ?wiadczy o istocie ka?dej rzeczy, ale jej rzeczywiste w?a?ciwo?ci. Kluczowe dla oceny tego, czym b?dzie nowa Unia Europejska s? ustalenia wskazane w punktach 2 i 7, a te wskazuj? jednoznacznie(obok szeregu innych, nie wymienionych tutaj regulacji) na rzeczywiste przeforsowanie powstania nowego podmiotu prawa mi?dzynarodowego w postaci uzbrojonej w osobowo?? prawn? Unii Europejskiej.

Po drugie – rzeczywistym zwyci?zc? szczytu s? Niemcy. Polska u?ywa?a wielkich s?ów i argumentów historycznych, co tradycyjnie nie przynios?o nam nic, za? Niemcy z uporem forsowa?y swoje koncepcje i je przeforsowa?y. Pami?tajmy, ?e w odró?nieniu od polskich dzia?a? politycznych opartych na uczuciach i dotkni?tych s?omianym zapa?em, polityka niemiecka jest polityk? d?ugofalow?, obliczon? na dziesi?ciolecia. Polityka taka zawsze przynosi?a Niemcom sukcesy. Tak by?o z powstaniem i umocnieniem pot?gi Prus, tak by?o ze zjednoczeniem Niemiec w XIX w, i w XX w. Tam, gdzie Niemcy, uniesione wiara we w?asn? niezniszczalno??, porzuca?y t? polityk? (I i II w.?w.), ponosi?y straszliwe kl?ski. Dzi? nie prowadza jednak polityki militarystycznej, lecz wróci?y do polityki pruskiej i da?o im to na szczycie Unii wyniki, które s? oczywistym wst?pem do ustanowienia niemieckiej hegemonii nad UE, które b?dzie zreszt? tylko ?rodkiem dla tej hegemonii sprawowania. Có? to bowiem jest 7 lat oczekiwania na zmian? systemu g?osowania? Niemcy po siedmiu latach zyskaj?, my stracimy. Niemcy mog? poczeka? 7 lat, my po siedmiu latach nie b?dziemy mieli ju? ?adnych mo?liwo?ci, aby nasz? nieuchronnie pogarszaj?c? si? sytuacj? zmieni?.

Tak wi?c, pora?ka. Kolejna pora?ka polityki opartej na niew?a?ciwych fundamentach. Dopóki nasi rz?dz?cy nie zrozumiej?, ?e idee polityczne Pi?sudskiego i Giedroycia nie s? w istocie ideami polskimi, ale s? efektem podszeptów wrogów Polski, dopóty tkwi? b?dziemy w b??dnym kole kl?sk i niepowodze?, b?d?c cz??ciej przedmiotem, ni? podmiotem rozgrywek mi?dzynarodowych.

Adam ?miech
Komentarze
Administrator dnia czerwiec 25 2007 17:27:27
To jest tylko krok, tak jak kol. pisze polityka niemiecka jest d?ugofalowa i nastawiona na dziesi?ciolecia. Unia za jakie? 20-30 lat rzeczywi?cie stanie si? pa?stwem - formalnie. Mnie najbardziej zatrwa?a polska g?upota. Szczyt - pami?tam jak Kaczy?ski mia? dosta? przyzwolenie niemiec na tarcz? "antyrakietow?", w zamian za traktat konstytucyjny, gorzej by? nie mo?e...
Marzena Zawodzinska dnia czerwiec 25 2007 18:19:44
... a optymista na to: "Oj, mo?e, mo?e"...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014