Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 11:48:11
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pocz?tek uroczysto?ci
Pocz?tek uroczysto?ci
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
List otwarty do ministra sprawiedliwo?ci
JednodniĂłwka Narodowa

Wroc?aw, 09.08.2010
LIST OTWARTY DO MINISTRA SPRAWIEDLIWO?CISzanowny Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwo?ci
Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,


gdy ponad dwadzie?cia lat temu rozpocz??y si? w Polsce przemiany ustrojowe, nasze spo?ecze?stwo ?ywi?o nadziej?, ?e uda si? wreszcie przerwa? zmow? milczenia i ods?oni? prawd? o ludobójstwie dokonanym przez Organizacj? Ukrai?skich Nacjonalistów oraz Ukrai?sk? Powsta?cz? Armi? na obywatelach II Rzeczypospolitej narodowo?ci polskiej, ?ydowskiej, ormia?skiej, cyga?skiej, a nawet – ukrai?skiej. Spo?ecze?stwo nasze wierzy?o równie?, ?e stanie si? mo?liwe os?dzenie i skazanie rozproszonych po ca?ym ?wiecie sprawców tego ludobójstwa. Dzi? wida? wyra?nie, ?e nadzieje te okaza?y si? p?onne. Ma?o tego, na Zachodniej Ukrainie szerzy si? skrajny antypolonizm, gloryfikowani s? zbrodniarze wojenni dzia?aj?cy w szeregach OUN i UPA. Tego rodzaju postawa ogarn??a równie? cz??? przedstawicieli mniejszo?ci ukrai?skiej w naszym kraju, a zw?aszcza przywódców Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce oraz redaktorów „Naszego S?owa”. Ukszta?towa?a si? wi?c sytuacja, która godzi w polsk? racj? stanu i uw?acza elementarnemu poczuciu sprawiedliwo?ci.

Wskazana sytuacja jest konsekwencj? zarówno krótkowzroczno?ci kolejnych ekip politycznych, jak te? niezborno?ci funkcjonuj?cego w Polsce systemu prawnego. Niezdolno?? polskiego wymiaru sprawiedliwo?ci do skutecznego ?cigania zbrodniarzy wojennych, dzia?aj?cych w strukturach szowinistycznych organizacji OUN i UPA, a tak?e do efektywnego zwalczania przejawów gloryfikowania tych organizacji oraz propagowania ich faszystowskiej ideologii ma swe ?ród?o m.in. w:
a) braku w Kodeksie karnym zapisów, które nadawa?yby dzia?alno?ci OUN i UPA jednoznaczn? kwalifikacj? prawn?;
b) funkcjonowaniu szeregu wykluczaj?cych si? wzajemnie interpretacji zapisów prawnych, dotycz?cych mo?liwo?ci ?cigania zbrodniarzy dzia?aj?cych w szeregach OUN i UPA oraz osób dopuszczaj?cych si? gloryfikowania tych organizacji;
c) niewywi?zywaniu si? przez nasz kraj z umów mi?dzynarodowych, zobowi?zuj?cych do ?cigania zbrodniarzy wojennych;
d) opiesza?o?ci prokuratorów i w?adzy s?downiczej w egzekwowaniu istniej?cych zapisów prawnych, dotycz?cych ?cigania przest?pstw polegaj?cych zarówno na naruszaniu ius in bello, jak te? na upowszechnianiu ideologii i symboliki faszystowskiej.

Mi?dzynarodowe trybuna?y od lat skutecznie ?cigaj? zbrodniarzy wojennych bez wzgl?du na to, czy bezpo?rednio funkcjonowali oni w strukturach pa?stwa hitlerowskiego, czy te? jedynie pozostawali na jego us?ugach. Znamienne jest cho?by niedawne wytoczenie procesów przeciwko cz?onkowi Waffen SS – Ludwikowi Boere, jak te? przeciwko ukrai?skiemu oprawcy dzia?aj?cemu m.in. w obozach koncentracyjnych w Trawnikach, Sobiborze i Treblince – Dymitrowi Demianiukowi, zwanemu „Iwanem Gro?nym”. Tymczasem polskie s?downictwo w ostatnich dziesi?cioleciach nie by?o w stanie wymierzy? sprawiedliwo?ci ani jednemu zbrodniarzowi wojennemu. W szczególno?ci nie by?o ono zdolne posadzi? na ?awie oskar?onych ?adnego spo?ród masowo ujawniaj?cych si? na terenie Ukrainy i poza ni? cz?onków OUN oraz UPA. Sytuacja ta stanowi w naszym odczuciu ?wiadectwo g??bokiego kryzysu polskiego aparatu ?cigania i polskiego wymiaru sprawiedliwo?ci.
Szanowny Panie Ministrze, w obliczu wielu niepokoj?cych zjawisk zwi?zanych z funkcjonowaniem systemu prawnego oraz systemu egzekwowania prawa, zmuszeni jeste?my zwróci? si? do Pana z pro?b? o wyja?nienie kilku kwestii:

1. Do roku 1997 r. w polskim porz?dku prawnym zagadnienie odpowiedzialno?ci za udzia? w organizacjach przest?pczych oraz zrzeszeniach politycznych, dzia?aj?cych w interesie pa?stwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego, regulowa? art. 4 § 1 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstwa i zn?cania si? nad ludno?ci? cywiln? i je?cami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 4, poz. 16 z pó?n. zm.). W ?wietle art. 4 § 2 i §3 tego dekretu za organizacj? przest?pcz? nale?y uzna? grup? lub organizacj?, która ma na celu zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzko?ci, a tak?e tak?, która, maj?c inny cel, zd??a do osi?gni?cia go przez pope?nienie wymienionych zbrodni. Na mocy wzmiankowanego dekretu s?dy polskie (w szczególno?ci Najwy?szy Trybuna? Narodowy oraz S?d Najwy?szy) uzna?y za organizacje przest?pcze nie tylko NSDAP, SS, Gestapo i SD, ale tak?e kierownictwo administracji Generalnej Guberni, struktur? organizacyjn? obozów koncentracyjnych, organizacj? Selbstschutz oraz Ukrai?sk? Powsta?cz? Armi? (UPA).
Przepis art. 4 § 1 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego utraci? moc obowi?zuj?c? na podstawie art. 5 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzaj?ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z pó?n. zm.). Rodzi si? w zwi?zku z tym pytanie, czy w ?wietle aktualnych przepisów polskiego prawa Ukrai?ska Powsta?cza Armia oraz le??ca u jej podstaw Organizacja Ukrai?skich Nacjonalistów przesta?y by? traktowane jako organizacje przest?pcze o charakterze nacjonalistycznym i faszystowskim. W szczególno?ci za?: czy uchylenie artyku?ów Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego poci?ga za sob? anulowanie − wyrastaj?cych z tego Dekretu, ale wydanych niezale?nie od niego − orzecze? Najwy?szego Trybuna?u Narodowego oraz S?du Najwy?szego w sprawie kwalifikacji prawnej dzia?a? UPA.
Pozytywna odpowied? na te pytania implikuje kolejne kwestie:
a) Na jakiej podstawie merytorycznej konstruktorzy aktualnie obowi?zuj?cego Kodeksu karnego uchylili dotychczasow? kwalifikacj? prawn? dzia?a? Ukrai?skiej Powsta?czej Armii?
b) Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie zmian w systemie prawnym, w których wyniku UPA wykluczona zosta?a spo?ród organizacji zbrodniczych o charakterze przest?pczym?
c) W czyim interesie zmiany te zosta?y wprowadzone?

2. Ekspertyzy dokonane przez wybitnego znawc? prawa mi?dzynarodowego – Prof. Ryszarda Szaw?owskiego – jednoznacznie wskazuj?, ?e zbrodnie dokonane przez cz?onków UPA na Kresach Wschodnich II RP maj? charakter ludobójstwa (genocidum). Co wi?cej, wszystkie piony ?ledcze w IPN, które prowadz? ?ledztwa w sprawie zbrodni pope?nionych przez UPA, tj. oddzia?y: wroc?awski, krakowski, lubelski i rzeszowski, zgodnie kwalifikuj? te zbrodnie jako akty ludobójstwa. Tymczasem w wypowiedziach przedstawicieli polskich w?adz pa?stwowych i w dokumentach przygotowywanych przez polski parlament starannie unika si? stwierdze? orzekaj?cych, i? Ukrai?ska Powsta?cza Armia dopu?ci?a si? ludobójstwa.
Jest spraw? oczywist?, ?e w pa?stwie prawa o szczegó?owych kwalifikacjach, jakie nadawane s? czynom przest?pczym, nie mog? decydowa? koniunkturalne wypowiedzi polityków. Tego rodzaju kwalifikacje musz? wynika? z – zasadzaj?cych si? na ekspertyzach prawnych – orzecze? instytucji wymiaru sprawiedliwo?ci. W zwi?zku z tym nasuwaj? si? dwa pytania:
a) Czy istniej? okoliczno?ci, które stoj? na przeszkodzie, aby okrutne rzezie dokonywane przez UPA na Kresach Wschodnich RP uznane zosta?y przez instytucje polskiego wymiaru sprawiedliwo?ci za akty ludobójstwa?
b) Czy i jakie prowadzone s? post?powania w tej sprawie (kiedy ewentualnie przewiduje si? ich zako?czenie)?

3. Nasz kraj jest zobowi?zany do honorowania Karty Mi?dzynarodowego Trybuna?u Wojskowego (podpisanej 8 VIII 1945 r.). Jest on tak?e sygnatariuszem m.in. Konwencji w sprawie ?cigania i karania zbrodni ludobójstwa (z 9 XII 1948 r.). Obliguje ona (art. V) pa?stwo polskie do odpowiedniej konstrukcji prawa oraz realizacji dzia?a?, prowadz?cych do skutecznego karania winnych zbrodni ludobójstwa. Konwencja ta stanowi te? podstaw? do wszcz?cia procedur ekstradycyjnych wobec zbrodniarzy wojennych oraz osób wspó?winnych zbrodni ludobójstwa.
Wiele okoliczno?ci, w tym m.in. (a) wyeliminowanie w Kodeksie karnym zapisów, z których jednoznacznie wynika, ?e Ukrai?ska Powsta?cza Armia by?a organizacj? przest?pcz? o charakterze nacjonalistycznym i faszystowskim, (b) uchylanie si? przez polskie w?adze pa?stwowe oraz polski wymiar sprawiedliwo?ci od podejmowania energicznych dzia?a? zmierzaj?cych do udowodnienia, i? zbrodnie dokonane UPA by?y aktami ludobójstwa, (c) rezygnacja ze ?cigania i ekstradycji banderowców, (d) bierno?? przedstawicieli aparatu ?cigania wobec ró?nego rodzaju przejawów gloryfikowania UPA oraz jej przywódców, a tak?e wobec upowszechniania jej faszystowskiej symboliki, ?wiadczy wyra?nie, ?e Polska nie wywi?zuje si? ze swych zobowi?za?.
W zwi?zku z tym powstaje pytanie: Dlaczego pa?stwo polskie – pa?stwo, podkre?lmy, którego obywatele zostali szczególnie do?wiadczeni przez okrucie?stwa wojny – ?amie konwencje mi?dzynarodowe, nakazuj?ce odpowiedni? konstrukcj? prawa, umo?liwiaj?c? skuteczne ?ciganie zbrodni ludobójstwa?

4. Nawet istniej?ce przepisy prawne umo?liwia?yby dokonywanie ekstradycji i karania cz?onków UPA. Polski system prawa karnego przewiduje odpowiedzialno?? karn? cho?by za przynale?no?? do organizacji przest?pczych. Orzeka o tym na przyk?ad art. 258 K.k. Niekiedy uznaje si? jednak, ?e wskazany artyku? nie mo?e mie? zastosowania, bo na Ukrainie UPA nie jest traktowana jako organizacja przest?pcza. Zapomina si? wi?c, ?e cho? cz?onkowie tej organizacji maj? dzi? obywatelstwo innych pa?stw, w szczególno?ci – ukrai?skie, to w czasie pope?niania okrutnych rzezi byli obywatelami polskimi, którzy dopu?cili si? kolaboracji z okupantem hitlerowskim, zdrady pa?stwa, prowadzenia dzia?alno?ci terrorystycznej oraz ca?ego szeregu dalszych przest?pstw wymierzonych w interesy narodu i pa?stwa polskiego. Swoj? drog?, odpowiedzialni s? tak?e za stosowanie niedopuszczalnych sposobów walki, dokonywanie mordów i zn?canie si? nad ludno?ci? cywiln?. Nasuwaj? si? zatem pytania:
a) Dlaczego organa wymiaru sprawiedliwo?ci, dzia?aj?ce od roku 1989 jako instytucje ca?kowicie niezawis?e, z lekcewa?eniem traktuj? zbrodnie wymierzone przeciwko pa?stwu i narodowi polskiemu?
b) Dlaczego prokuratorzy nie ?cigaj? z urz?du osób i instytucji, które na terenie Polski prowadz? dzia?alno?? zmierzaj?c? do heroizacji UPA oraz gloryfikowania jej przywódców?

Szanowny Panie Ministrze, prosz?c o udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania oraz o wyja?nienie wysuni?tych tu kwestii, pragniemy podkre?li?, i? uznajemy, ?e dzia?alno?? kierowanego przez Pana resortu ma decyduj?cy wp?yw na kreowanie wizerunku Polski jako demokratycznego pa?stwa prawa.
Jeste?my zwolennikami budowania dobros?siedzkich stosunków z Ukrain?. Nie s?dzimy jednak, ?e powinno si? ono odbywa? kosztem tuszowania zbrodni dokonanych przez UPA oraz rezygnowania z d??e? do ich os?dzenia i ukarania.
S?dzimy, ?e napi?tnowanie przez polskie trybuna?y aktów ludobójstwa pope?nionego przez UPA b?dzie nie tylko form? zado??uczynienia elementarnemu poczuciu sprawiedliwo?ci dziejowej, ale stanie si? ono w oczach spo?eczno?ci mi?dzynarodowej ?wiadectwem powagi i politycznej wiarygodno?ci pa?stwa polskiego, a tak?e wyrazem jego zdolno?ci do obrony swej racji stanu.Z powa?aniem

Towarzystwo Mi?o?ników Kultury Kresowej – Stanis?aw Srokowski, prezes, pisarz
Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich, Oddzia? w K?dzierzy-nie-Ko?lu – Witold Listowski, prezes
Klub "Samborzan" Towarzystwa Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich w O?wi?cimiu – W?odzimierz Paluch, przewodnicz?cy
Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich Oddzia? Stryjan – Janusz Locher, wiceprezes
Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich, Oddzia? w Katowicach – Stanis?aw Grossmann, prezes
Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich, Oddzia? w Zielonej Górze – Jan Tarnowski, prezes
Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzier?oniowskiej – Edward Bie?, prezes, cz?onek zarz?du Oddzia?u Ko?omyjan we Wroc?awiu, cz?onek Stowarzyszenia Upami?tnienia Ofiar Zbrodni Ukrai?skich Nacjonalistów, cz?onek Krajowego Instytutu Kresowego w Warszawie
Stowarzyszenie Kresowe „Podkamie?” – Henryk Bajewicz, prezes
?wiatowy Kongres Kresowian – Jan Skalski, prezes, Danuta Skalska, rzecznik
?rodowisko ?o?nierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego z siedzib? w K?dzierzynie-Ko?lu – W?adys?aw Wilczy?ski, prezes
Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Podhajeckiej – Ryszard Wiktor Wojciechowski, prezes
Prof. dr hab. Leszek Jazownik
Dr Maria Jazownik
Prof. zw. dr hab. Bogumi? Grott
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, proboszcz parafii ormia?skokatolickiej dla Polski po?udnio-wej
Prof. dr hab. Bogus?aw Pa?
Ewa Siemaszko, badacz zbrodni ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA
Ewa Szakalicka, dziennikarka, re?yser filmów dokumentalnych
Ludwik Bednarz, Opole
Iwona Burzy?ska, studentka
Jerzy Czerwi?ski, radny Sejmiku Województwa Opolskiego
Piotr Kaleta, Stowarzyszenie Kresowe "Podkamie?"
Marek Kawa
Piotr Kolczy?ski, redakcja „Jednodniówki Narodowej”
Iwona Kopa?ska-Konon, dokumentalistka zbrodni OUN i UPA
Mjr ?ukasz Ku?micz, Wo?yniak, autor ksi??ki „Zbrodnie bez kary” o zbrodniach OUN-UPA
Irena Kulesza
Ryszard Lenart, cz?onek Stowarzyszenia Przyjació? Ziemi Drohobyckiej
Ewa Madejska
Katarzyna Madejska
Krystyna Ogonowska
Rados?awa Ogonowska
Tadeusz Ogonowski
Katarzyna Radowiecka
Rafa? Staszewski
Adam ?miech, redakcja „Jednodniówki Narodowej”
Kazimierz ?wierniak, cz?onek Towarzystwa Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich, Oddzia? w Szczecinie, cz?onek korespondent Zarz?du G?ównego TMLiKPW
we Wroc?awiu, cz?onek Stowarzyszenia Przyjació? Ziemi Drohobyckiej we Wroc?awiu
Stanis?awa Tokarczuk, uciekinierka z rzezi wo?y?skiego ludobójstwa
Wies?aw Tokarczuk, cz?onek Stowarzyszenia Upami?tnienia Ofiar Zbrodni Ukrai?skich Na-cjonalistów
Krystian Tyszkiewicz
Czes?aw Zarzycki
Jadwiga Zarzycka
Marzena Zawodzi?ska, redakcja „Jednodniówki Narodowej”
Andrzej Zielonka, wiceprzewodnicz?cy Sejmiku Województwa Opolskiego, odznaczony w 2009 r. z?ot? odznak? Kresowian
Andrzej ?upa?ski

Do wiadomo?ci:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Bronis?aw Komorowski
2. Premier Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Donald Tusk
3. Przedstawiciele mediów

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014