Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:57:07
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
40
40
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Polityczna ciemnota i zabobon
JednodniĂłwka Narodowa

Obserwuj?c zachowanie PiS-landii po wyborach prezydenckich dochodz? do smutnego wniosku, ?e upadek my?lenia politycznego w Polsce osi?gn?? rozmiary i?cie apokaliptyczne. Ster polityki ?rodowiska wspó?czesnych pi?sudczyków znajduje si? w r?kach osób niezrównowa?onych, emocjonalnie niedojrza?ych, dla których odpowiedzialno?? za s?owo w zwyk?ym ludzkim rozumieniu, ale tak?e w kontek?cie polityki zewn?trznej i wewn?trznej pa?stwa, jest poj?ciem ca?kowicie i wr?cz organicznie obcym. Wracamy do czasów nocy saskiej i powstania styczniowego, z t? jedynie ró?nic?, ?e wspó?czesnych polityków nale?y oceni? znacznie surowiej w my?l zasady o wyci?ganiu wniosków z przesz?o?ci. Niedorzeczno??, beznadziejna g?upota, polityczna bezmy?lno??, sztubacka emocjonalno?? - to wszystko bierze dzi? gór?. Pora?a skala poparcia dla tego ?rodowiska. Nawet je?li we?miemy pod uwag?,?e owe 47% to nie jest rzeczywiste poparcie PiS i J. Kaczy?skiego, bo cz??? g?osowa?a pod wp?ywem wspó?czucia, a inna cz??? to ludzie ?yj?cy jedynie w rzeczywisto?ci dnia dzisiejszego, dla których cho?by i dzie? wczorajszy to tabula rasa. Smuc? naiwni, którzy uwierzyli w przemian? panów Kaczy?skich, bazuj?c a to na pojedynczym zdaniu z niedosz?ego przemówienia zmar?ego Prezydenta RP w Katyniu, a to na gestach J. Kaczy?skiego w kampanii wyborczej. Tymczasem od samego pocz?tku by?o oczywistym, ?e to tylko tania gra pod publiczk?. Dzi?, po kampanii, hamulce pu?ci?y. Agresywno?? wypowiedzi reprezentantów tego ?rodowiska, z jego szefem na czele, uleg?a nag?emu zwielokrotnieniu. Przy czym uderza ju? nie tylko zupe?nie ob??dna rusofobia (ciekawe o co im chodzi - o jedynie s?uszny raport z katastrofy, po którym wypowiedz? Rosji wojn??!), ale i, w istocie, niewolniczy kompleks Rosji. Wida? to nie tylko z tre?ci, ale i z formy wypowiedzi. "Ruska trumna" (Brudzi?ski), "branka smole?skich rodzin" (Nasz Dziennik), "dzia?ania polityków PO przypominaj? czasy sowieckie" (Migalski). Najlepszym komentarzem do tych wyst?pie? jest zdanie Dmowskiego z ksi??ki "?wiat powojenny i Polska": "Ten stosunek do Rosji, wojuj?cy na ka?dym kroku frazesem o godno?ci narodowej, by? w?a?ciwie najbardziej upokarzaj?cy, bo przemawia przeze? psychologia zbuntowanych niewolników". Nic doda?, nic uj??... Jakby tego by?o ma?o, mamy do czynienia z i?cie faryzejskim zak?amaniem i ?wi?toszkowato?ci?. Oto pan pose? "chor?giewka" R. Czarnecki nazwa? obrzydliwym i ?enuj?cym wypowiedziane w wywiadzie dla gazety w?oskiej La Repubblica przez Andrzeja Wajd? nast?puj?ce zdanie: "Prezes PiS wykorzystuje mity m?cze?stwa w walce politycznej". Obrzydliwe i ?enuj?ce? Doprawdy? Spójrzmy co powiedzia? J. Kaczy?ski w dzie? drugiej tury wyborów: "chcia?bym w tym momencie wspomnie? tak?e tego, i tych, dzi?ki których tu jeste?my: mojego brata, innych poleg?ych w katastrofie smole?skiej (...) z ich tragicznej, m?cze?skiej ?mierci wyrós? ten ruch, który doprowadzi? do dzisiejszego wyniku". No, to jak szanowny panie chor?giewko? Z kolei 13 lipca w wywiadzie dla Gazety Polskiej p. J. Kaczy?ski mówi, wspominaj?c chwile rozmowy z ministrem R. Sikorskim, który informowa? go o ?mierci Brata: "To jest wynik waszej zbrodniczej polityki - nie kupili?cie nowych samolotów". Minister Sikorski odpowiedzia? na to, ?e s?owa "zbrodnicza" nie pami?ta, za?, co si? tyczy samolotów, to: "jedyny przetarg na samoloty rz?dowe rozpisa?em, jako minister obrony w rz?dzie Kazimierza Marcinkiewicza, sze?? firm z?o?y?o oferty i ten dobrze przygotowany przetarg uniewa?ni? minister obrony w rz?dzie Jaros?awa Kaczy?skiego, Aleksander Szczyg?o". Mo?emy wierzy? lub nie zapewnieniom Sikorskiego, ale zapewne mo?na jego informacje sprawdzi? w dokumentach... I jeszcze jedno - pos?anka B. Kempa wytoczy?a ci??k? artyleri? w zwi?zku z tzw. spraw? krzy?a spod pa?acu prezydenckiego: "Je?li Bronis?aw Komorowski jest naprawd? katolikiem, to powinien zostawi? ten krzy? w?a?nie pod Pa?acem Prezydenckim". No, có?, a co w takim razie powinno si? zrobi? z powszechnie znanymi rozwodnikami - kolegami i kole?ankami pani pose? z klubu i partii PiS, jak nie przymierzaj?c np. zmar?y pose? P. Gosiewski? Oczywi?cie - wa?na uwaga - prywatne ?ycie ka?dego cz?owieka, w tym pos?a, nale?y do niego i ka?dy sam si? b?dzie z niego rozlicza? w wymiarze doczesnym i wiecznym, ale skoro polityk (p. Kempa) zaczyna szermowa? takimi argumentami, to sam(a) daje carte blanche innym na ich stosowanie.
Jest jeszcze jeden aspekt ostatniego wzrostu agresji PiS. To oczywi?cie nieuchronnie zbli?aj?ca si? chwila ujawnienia uzupe?nionej przez polskich specjalistów tre?ci zapisów czarnych skrzynek Tu-154. Z przecieków ju? wiadomo, ?e wiele osób odwiedza?o kabin? pilotów nieszcz?snego samolotu. Pojawi?o si? nawet w mediach domniemane zdanie wypowiedziane przez dowódc? Tu-154, majora Protasiuka: "je?li nie wyl?duj?, b?d? mia? przechlapane (przewalone)". Zbli?a si? chwila, kiedy ?a?osny mit budowany wokó? zmar?ego Prezydenta RP Lecha Kaczy?skiego, legnie w gruzy. I to tak?e sprawia, ?e wielu przebiera nerwowo nogami i, ?e si? tak brzydko wyra??, chlapie, co im ?lina na j?zyk przyniesie. Nie sposób nie zwróci? przy okazji uwagi na wyj?tkowy, dyplomatyczny takt Rosjan, którzy zapewne odczytali znacznie wi?cej, ale dyskretnie postanowili og?oszenie ca?o?ci pozostawi? stronie polskiej. Tymczasem Amerykanie, którzy maj? nagranie rozmowy Prezydenta z bratem z pok?adu samolotu, nie chc? go ujawni?. Ojej! A przecie? mogliby w tak prosty sposób wspomóc swego wiernego sojusznika i jego parti?... No, chyba, ?e tre?? rozmowy zgo?a wspomóc nie mo?e...
Pozostaj? jeszcze ci, którzy z ró?nych powodów g?osowali na kandydata PiS. Jest twarda grupa partyjna - niereformowalna. Ale jest te? wielu zwyk?ych, dobrych ludzi, którzy ulegli politycznym gus?om uprawianym przez stronnictwo J. Kaczy?skiego. Nawet w?ród znajomych zaobserwowa?em to przykre zjawisko odrzucenia my?lenia, rozumu na rzecz pseudomistycyzmu. Nie wiem kiedy i czy w ogóle, ludzie ci zdo?aj? si? z tego wyzwoli?. Ale jest tak?e wielu innych, m.in. ludzi nauki i kultury, których o mistycyzm i prymitywn? rusofobi? nie podejrzewam. Oni, a przynajmniej cz??? z nich, wspierali J. Kaczy?skiego z dwóch powodów. po pierwsze, gdy? B. Komorowski reprezentowa? dla nich odra?aj?cy uk?ad, ogólnie rzecz ujmuj?c - udecki, po drugie, gdy?, i to ju? moja ocena, przypisywali J. Kaczy?skiemu przymioty, których on w istocie nie posiada, po cz??ci ulegaj?c w?asnym pragnieniom, a po cz??ci propagandzie. Ludzie ci nie s? straceni dla polskiej, nowoczesnej my?li narodowej. Pami?tajmy o tym i pami?tajmy o nich.

Komentarze
ricardopl77 dnia lipiec 15 2010 23:55:46
Staniszkis: Kaczy?ski gra? fair, dajmy mu si? wy?ali?
- Uwa?am, ?e Jaros?aw Kaczy?ski si? nie zmieni?. Podczas kampanii wyborczej mówi?, ?e nie b?dzie porusza? kwestii tragedii. Ostry j?zyk w tej sprawie nie znaczy, ?e w innych sprawach b?dzie mówi? te? ostro. To jest ??danie wyja?nienia sprawy - mówi?a w "Kropce nad i" TVN24 Jadwiga Staniszkis komentuj?c ostre s?owa prezesa PiS na temat katastrofy smole?skiej. W wywiadzie dla "Gazety Polskiej" by?y premier oskar?y? rz?d i polityków o odpowiedzialno?? polityczn? za katastrof?. Staniszkis powiedzia?a, ?e Kaczy?skiemu powinno si? pozwoli? "wy?ali?".
- Sprawa Smole?ska powinna wróci? do takiego tonu, na jaki zas?uguje - mówi?a Jadwiga Staniszkis - Jaros?aw Kaczy?ski gra? fair w kampanii, nie u?ywa? tej sprawy. Powinni?my da? mu si? wy?ali? - mówi?a profesor.

We wspomnianym wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Jaros?aw Kaczy?ski mówi?, ?e kiedy Rados?aw Sikorski powiadomi? go o katastrofie, ten powiedzia? mu, ?e "to wynik waszej zbrodniczej polityki". Sikorski powiedzia? dzie? pó?niej, ?e takie s?owa nie pad?y. - S?usznie Kaczy?ski powiedzia? Sikorskiemu, ?e to ich wina. Dajmy mu prawo. Miejscem wy?alenia si? mog? by? gazety, je?li to Kaczy?skiemu pomo?e. U?ycie s?owa "zbrodniczy", je?li si? straci?o brata, jest ?atwiejsze gdy mówi si? to anonimowym czytelnikom, ni? w?asnej matce - powiedzia?a Staniszkis.

- Je?eli brat bli?niak u?ywa ostrych s?ów, to dajmy mu prawo. Dajmy ludziom prawo do wyra?ania emocji, je?li im to pomo?e. Wcze?niej tego nie robi?, bo gra? fair, obieca?, ?e nie b?dzie gra? katastrof? - doda?a profesor.

Komentuj?c natomiast spraw?, ?e Donald Tusk "?ciga?" si? z Kaczy?skim w drodze na miejsce katastrofy, Staniszkis przyj??a, ?e by? mo?e premier mia? dobre intencje. - Tusk mo?e chcia? by? pierwszy, ?eby by? buforem mi?dzy Putinem i Kaczy?skim, bo nie wiedzia? co mo?e si? sta? - powiedzia?a.
http://wiadomosci.onet.pl/2198357,11,staniszkis_kaczynski_gral_fair__dajmy_mu_sie_wyzalic,item.html]
smileysmiley
Gotar dnia lipiec 16 2010 09:10:03
No, dzi? ujrza? ?wiat?o dzienne kolejny przeciek. Pan mjr Protasiuk mia? powiedzie?: "To patrzcie, jak l?duj? debe?ciaki"...
Wiadomo przechwa?ki przed kolegami, ale to ?wiadczy te? o poziomie tych ludzi. Zreszt? s?u?by mundurowe w Polsce to obecnie w wi?kszo?ci ludzie z przypadku, i tacy którzy si? nie powinni tam znale??.

Najlepszym przyk?adem jest gestapowska policja, wo?? si? po miastach z "zimnym ?okciem", dresiarstwo normalnie, panowie ?ycia i ?mierci.

Ale wracaj?c do tematu wypadku, z tego co wiem, to cz??? wypowiedzi w stenogramach zosta?a uznana za "nieczyteln?" na wniosek polskich cz?onków komisji badaj?cej ten wypadek lotniczy. A? nasuwa mi si? my?l, ?e je?li to by si? sta?o za rz?dów PiSu, to w ?yciu nie dowiedzieliby?my si? prawdy.
gjw dnia lipiec 17 2010 16:16:49
Zero zdziwie?. Na pogrzebie ks. Jankowskiego (posta? godna uznania zw?aszcza za tw. polityczn? niepoprawno??) te? pojawili si? nawiedzeni i nawiedzone s?owa:
- Katy? odciska si? drugim Katyniem
- Jaros?aw K. nie móg? przyby?, bo w Warszawie trzeba znów broni? krzy?a.

Gdzie by? jeden i drugi bohater, kiedy bito pa?kami ludzi broni?cych rozpaczliwie swoich miejsc pracy w O?arowie, przed Pa?acem Kultury itd. itp.? smiley
Arek dnia lipiec 17 2010 17:01:32
Bardzo dobry artyku? mam podobnie odczucia co do poziomu jaki osi?gn?la ta zgraja z PiSu, 10 lat temu uwa?a?em ?e to lewactwo liberalizm jest najwi?kszym zagro?eniem dla Polski a dzi? musz? zweryfikowa? swoj? opini? w tej materii, dzi? my?l? ?e najwi?kszym zagro?eniem jest w?a?nie PiS du?o bardziej niebezpieczny i szkodliwy ni? SLD z PO razem wzi?te. Trzeba zrobi? wszystko ?eby PiS przesta? by? uto?samiany z patriotyzmem a tym bardziej z pogl?dami narodowymi. Zamiast zaj?c si? autentycznymi problemami z którymi boryka si? przeci?tny Polak próbuj? wmówi? spo?ecze?stwu ze winni s? Rosjanie. Sta? ich by?o ?eby wys?a? ?o?nierzy na dwie wojny na kilka lat a nie sta? ich na jeden nowy samolot. Antyrosyjska fobia Kaczy?skich doprowadzi?a do ?mierci jednego z nich ale drugi nie wyci?gn?? z tego wniosków nie opami?ta? si? tylko wola? wpisa? si? w klasyczn? psychiczn? paranoje. Kaftany dla Kaczy?skiego i jego ?wity s? potrzebne od zaraz i pokoje bez klamek.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014