Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 11:09:00
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 15
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Urok nietypowych nagrobków
Urok nietypowych nagrobków
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Przedwyborcze zadziwienia
JednodniĂłwka Narodowa

Zadzwoni? do mnie znajomy. Mia? nie i?? na drug? tur? wyborów, gdy? obaj kandydaci zdecydowanie mu nie odpowiadaj?. Ale w Naszym Dzienniku z 18.06 przeczyta? felieton p. St. Michalkiewicza, w którym autor przestrzega przed nowelizacj? kodeksu karnego, która wesz?a w ?ycie 8.06, i prowadzi do ograniczenia wolno?ci s?owa. Cytuj?:

"8 czerwca wesz?a w ?ycie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzona ustaw? z 5 listopada 2009 roku, która mi?dzy innymi obejmuje zmian? art. 256. Przepis ten pierwotnie przewidywa? kar? grzywny, ograniczenia wolno?ci albo wi?zienia do lat dwóch za propagowanie "faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju" lub za "nawo?ywanie do nienawi?ci na tle ró?nic narodowo?ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, albo ze wzgl?du na bezwyznaniowo??". Nowelizacja obj??a tak? sam? kar? nie tylko "propagowanie" lub "nawo?ywanie", ale równie? "produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewo?enie lub przesy?anie druków, nagra? lub innych przedmiotów zawieraj?cych wy?ej wymienion? tre??, albo b?d?cych no?nikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej". Kodeks czyni wyj?tek w przypadkach, gdy kto? dopuszcza si? "propagowania", "nawo?ywania", "produkowania", "utrwalania", "sprowadzania", "nabywania", "przechowywania", "posiadania", "prezentowania", "przewo?enia" lub "przesy?ania" w ramach "dzia?alno?ci artystycznej", "edukacyjnej", "kolekcjonerskiej" lub "naukowej"."

Niezale?nie od tego jak b?dzie w przysz?o?ci wygl?da? praktyczna realizacja rozszerzonego art. 256, nale?y zgodzi? si? z red. Michalkiewiczem, ?e rzeczywi?cie prowadzi ona do ograniczenia wolno?ci s?owa, zapisanej chocia?by w polskiej konstytucji z 1997 r. Rzecz w tym jednak, ?e w ogóle nie o to si? tutaj rozchodzi! Felieton (zapewne takie by?o za?o?enie Autora) nie zawiera informacji o tym, kto za owo rozszerzenie odpowiada. W zwi?zku z tym, mój znajomy, cz?owiek my?l?cy trze?wo i logicznie, wywnioskowa? (i mia? do tego prawo, maj?c dost?pne dane, cho?by w postaci politycznego stanowiska Naszego Dziennika), ?e to zapewne B. Komorowski podpisa? nowelizacj? KK i dlatego on, chwytaj?c si? ostatniej deski ratunku, zag?osuje, niech?tnie, ale jednak, na p. J. Kaczy?skiego, jako na tego, który wolno?ci s?owa broni? b?dzie. Jest tylko pewien szkopu?, bardzo istotny dodajmy. Oto, si?gamy do ustawy nowelizuj?cej KK z 5.11.2009 r. (Dz. U. nr 206, poz. 1589 z 2009 r.) i co widzimy? Prosz? bardzo:

Jakby nie patrze?, znajomy, broni?c wolno?ci s?owa przed p. B. Komorowskim, zag?osuje na p. J. Kaczy?skiego, którego brat t? nowelizacj? podpisa?! Wnioski pozostawiam PT Czytelnikom...

Komentarze
gjw dnia lipiec 01 2010 23:13:56
Szyderczy ?miech i z felietonisty i z tych, którzy jeszcze mu wierz?. Jak mo?na si? ?ywi? samymi z?udzeniami? Odno?nie samej sprawy, w?adza, która zaczyna walczy? z "bibu??" jest niepewna swego i ju? bliska ko?ca. W?adza silna po prostu j? ignoruje.
wasyl dnia lipiec 02 2010 19:43:14
Komorowski podpisa? ustaw?, która b?dzie umo?liwia?a odbieranie dzieci rodzicom za... "karcenie, zawstydzanie, ograniczanie kontaktów (w tym 'seksualnych' sic!)" itp. S?owem zabronione normalne wychowanie!! Przemoc jest zdefiniowana jako "ograniczanie wolno?ci"!!
Na takiego cz?owieka b?dzie g?osowa? . Adam ?miech! (ciekawe czy ma dzieci? - je?eli tak to wspó?czuj?!
gjw dnia lipiec 04 2010 08:07:22
Prosz? przedmówc?, aby poda? pozycj? w "Dzienniku Ustaw" podobnie jak autor wpisu. Odno?nie przedmiotu sprawy, podobne ustawy s? wykonalne na jakie? 25 %, nie wi?cej. Na zastosowanie ?rodków ostatecznych na szerok? skal? (odebranie dzieci rodzicom wychowuj?cym je niew?a?ciwie z punktu widzenia skrajnego -izmu, nie odró?niaj?cego prawa pa?twowego od prywatnego) aparat pa?stwowy po prostu nie ma ?rodków; dostatecznej liczby tzw. domów dziecka. Kolejny raz skupiamy si?na rzeczach drugiej lub nawet trzeciej klasy wa?no?ci i jeszcze si? szarpiemy nawzajem? Tam, gdzie nacjonali?ci tak robi?, nic nie znacz?.
wasyl dnia lipiec 04 2010 13:10:02
2010-06-18
Antyrodzinna ustawa podpisana przez Bronis?awa Komorowskiego

Pe?ni?cy obowi?zki prezydenta Marsza?ek Sejmu RP Bronis?aw Komorowski podpisa? w pi?tek znowelizowan? ustaw? o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie. Nowela wejdzie w ?ycie 1 sierpnia. Ta skandaliczna, antyrodzinna ustawa zak?ada daleko id?c? ingerencj? urz?dników pa?stwowych w ?ycie rodziny oraz zwi?kszenie nad ni? nadzoru administracyjnego. Przeciwko nowelizacji protestowa?y liczne organizacje prorodzinne w tym Stowarzyszenie Kultury Chrze?cija?skiej im. ks. P. Skargi.

rJak pokazuj? analizy ustawa brutalnie godzi w dobro rodzin. Przede wszystkim zak?ada ona daleko id?c? ingerencj? urz?dników pa?stwowych w ?ycie rodziny oraz zwi?kszenie nad ni? nadzoru administracyjnegor1; r11; czytamy w pi?mie, które Stowarzyszenie wys?a?o do wszystkich cz?onków Senatu RP przed g?osowaniem w tej izbie Parlamentu.

rSzczególnie niebezpiecznie brzmi? zapisy ustawy mówi?ce o przetwarzaniu intymnych danych osób dotkni?tych przemoc? w rodzinie i osób stosuj?cych przemoc w rodzinie, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotycz? (art.9c 1)r1; r11; czytamy w apelu do senatorów.

rW my?l nowych przepisów pracownik socjalny mia?by prawo do zabrania dziecka z rodziny biologicznej bez wcze?niejszej decyzji s?du! (art. 12a). Nale?y tu przypomnie?, ?e taki pracownik dzia?a zazwyczaj na podstawie »Poradnika Pracownika Socjalnego«, który za przemoc w rodzinie uznaje np. »narzucanie w?asnych pogl?dów« czy »krytykowanie zachowa? seksualnych« (str. 3), co uderza bezpo?rednio w autonomi? i wolno?? rodzinyr1; r11; zauwa?a SKCh.

?ród?o: PiotrSkarga.pl, rp.pl
Wiktor dnia lipiec 04 2010 23:39:51
No i "wybrali" to mniejsze z?o za nas. Mam w zwyczaju ka?de z?o skre?la?, com i dzisiaj dos?ownie uczyni?.
Pozdrawaim, WD
gjw dnia lipiec 05 2010 06:12:39
Podobnym wymys?om jestem stanowczo przeciwny. Godz? po równo w wolno?? i tradycj?. Skoro jednak naród nie chce tupn?? nog? to wyra?nie potrzebuje (wiem, ?e to sprawia wra?enie i? jestem przewrotny) dodatkowych bod?ców, które pomog? mu zda? sobie spraw? ze swojej sytuacji. Pytanie jednak w jaki sposób pomog?aby mu w tym dalsza zimna wojna z Rosj? pod wodz? krajowych sojuszników neokonsów? Bo moim zdaniem w ?aden, a przeszkodzi?aby w zdaniu sobie sprawy, ?e takie lewackie praktyki to specjalno?? UE, a nie WNP.
Adam Smiech dnia lipiec 06 2010 13:25:59
Pan Wasyl nie rozumie ani moich intencji ani argumentacji. Wielokrotnie na pi?mie wykazywa?em, ?e nie mam z?udze?, co do p. Komorowskiego i jego partii. Natomiast zwolennicy p. J. Kaczy?skiego przedstawiali swego przywódc? (a wcze?niej jego zmar?ego brata- Prezydenta RP), na zasadzie przeciwstawienia p.Komorowskiemu, jako wzór patriotyzmu, wszelkich cnót i cz?owieka walcz?cego o wszelkie mo?liwe wolno?ci, jednocze?nie chroni?cego naród przed zakusami tych, którzy chcieliby te wolno?ci ogranicza?. Takimi wpisami, jak dyskutowany tutaj news, dowodz?, ?e tak nie jest. Tylko tyle i a? tyle.
Adam Smiech dnia lipiec 06 2010 13:27:34
CD. Co do brutalnego godzenia w godno?? rodzin - p. Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa sztabu wyborczego p. J. Kaczy?skiego, swego czasu, przy poparciu klubu PiS, przygotowa?a projekt inwigilacji rodzin.
gjw dnia lipiec 06 2010 22:34:22
Dlaczego pod internetowym listem protestacyjnym (nawet nie trzeba wyj?? z domu; mamy ju? w naszym kraju ?adnych par? milionów gospodarstw domowych z kompem pod??czonym do netu) w sprawie rzeczonej ustawy podpisa?o si? kilkadziesi?zt tysi?cy osób? Dlaczego w W-wie nie zebra?o si? pó? miliona demonstrantów ci najmniej? Dlaczego nawet UPR ma poparcie wyborcze w granicach b??du statystycznego w sonda?ach? Zastanówmy si? nad naszym narodem i ca?? sytuacj?. Nawet umówmy si? co do g?osowania do sejmu na UPR, ?eby mia? chocia? kto wygarn?? par? s?ów prawdy z wysokiej mównicy ??elewicy i ??eprawicy. Nie szarpmy si? natomiast nawzajem, je?li naprawd? nam chodzi o Polsk? suwerenn?. Wrogowie ruchu narodowego patrz? i ?miej? si? z nas szyderczo widz?c jak kompromituj?c siebie im udzielamy wiarygodno?ci.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014