Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 19:45:24
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
3
3
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Przedwyborcze zadziwienia
Jednodni?wka Narodowa

Zadzwoni? do mnie znajomy. Mia? nie i?? na drug? tur? wybor?w, gdy? obaj kandydaci zdecydowanie mu nie odpowiadaj?. Ale w Naszym Dzienniku z 18.06 przeczyta? felieton p. St. Michalkiewicza, w kt?rym autor przestrzega przed nowelizacj? kodeksu karnego, kt?ra wesz?a w ?ycie 8.06, i prowadzi do ograniczenia wolno?ci s?owa. Cytuj?:

"8 czerwca wesz?a w ?ycie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzona ustaw? z 5 listopada 2009 roku, kt?ra mi?dzy innymi obejmuje zmian? art. 256. Przepis ten pierwotnie przewidywa? kar? grzywny, ograniczenia wolno?ci albo wi?zienia do lat dw?ch za propagowanie "faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju" lub za "nawo?ywanie do nienawi?ci na tle r??nic narodowo?ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, albo ze wzgl?du na bezwyznaniowo??". Nowelizacja obj??a tak? sam? kar? nie tylko "propagowanie" lub "nawo?ywanie", ale r?wnie? "produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewo?enie lub przesy?anie druk?w, nagra? lub innych przedmiot?w zawieraj?cych wy?ej wymienion? tre??, albo b?d?cych no?nikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej". Kodeks czyni wyj?tek w przypadkach, gdy kto? dopuszcza si? "propagowania", "nawo?ywania", "produkowania", "utrwalania", "sprowadzania", "nabywania", "przechowywania", "posiadania", "prezentowania", "przewo?enia" lub "przesy?ania" w ramach "dzia?alno?ci artystycznej", "edukacyjnej", "kolekcjonerskiej" lub "naukowej"."

Niezale?nie od tego jak b?dzie w przysz?o?ci wygl?da? praktyczna realizacja rozszerzonego art. 256, nale?y zgodzi? si? z red. Michalkiewiczem, ?e rzeczywi?cie prowadzi ona do ograniczenia wolno?ci s?owa, zapisanej chocia?by w polskiej konstytucji z 1997 r. Rzecz w tym jednak, ?e w og?le nie o to si? tutaj rozchodzi! Felieton (zapewne takie by?o za?o?enie Autora) nie zawiera informacji o tym, kto za owo rozszerzenie odpowiada. W zwi?zku z tym, m?j znajomy, cz?owiek my?l?cy trze?wo i logicznie, wywnioskowa? (i mia? do tego prawo, maj?c dost?pne dane, cho?by w postaci politycznego stanowiska Naszego Dziennika), ?e to zapewne B. Komorowski podpisa? nowelizacj? KK i dlatego on, chwytaj?c si? ostatniej deski ratunku, zag?osuje, niech?tnie, ale jednak, na p. J. Kaczy?skiego, jako na tego, kt?ry wolno?ci s?owa broni? b?dzie. Jest tylko pewien szkopu?, bardzo istotny dodajmy. Oto, si?gamy do ustawy nowelizuj?cej KK z 5.11.2009 r. (Dz. U. nr 206, poz. 1589 z 2009 r.) i co widzimy? Prosz? bardzo:

Jakby nie patrze?, znajomy, broni?c wolno?ci s?owa przed p. B. Komorowskim, zag?osuje na p. J. Kaczy?skiego, kt?rego brat t? nowelizacj? podpisa?! Wnioski pozostawiam PT Czytelnikom...

Komentarze
gjw dnia lipiec 01 2010 23:13:56
Szyderczy ?miech i z felietonisty i z tych, kt?rzy jeszcze mu wierz?. Jak mo?na si? ?ywi? samymi z?udzeniami? Odno?nie samej sprawy, w?adza, kt?ra zaczyna walczy? z "bibu??" jest niepewna swego i ju? bliska ko?ca. W?adza silna po prostu j? ignoruje.
wasyl dnia lipiec 02 2010 19:43:14
Komorowski podpisa? ustaw?, kt?ra b?dzie umo?liwia?a odbieranie dzieci rodzicom za... "karcenie, zawstydzanie, ograniczanie kontakt?w (w tym 'seksualnych' sic!)" itp. S?owem zabronione normalne wychowanie!! Przemoc jest zdefiniowana jako "ograniczanie wolno?ci"!!
Na takiego cz?owieka b?dzie g?osowa? . Adam ?miech! (ciekawe czy ma dzieci? - je?eli tak to wsp??czuj?!
gjw dnia lipiec 04 2010 08:07:22
Prosz? przedm?wc?, aby poda? pozycj? w "Dzienniku Ustaw" podobnie jak autor wpisu. Odno?nie przedmiotu sprawy, podobne ustawy s? wykonalne na jakie? 25 %, nie wi?cej. Na zastosowanie ?rodk?w ostatecznych na szerok? skal? (odebranie dzieci rodzicom wychowuj?cym je niew?a?ciwie z punktu widzenia skrajnego -izmu, nie odr??niaj?cego prawa pa?twowego od prywatnego) aparat pa?stwowy po prostu nie ma ?rodk?w; dostatecznej liczby tzw. dom?w dziecka. Kolejny raz skupiamy si?na rzeczach drugiej lub nawet trzeciej klasy wa?no?ci i jeszcze si? szarpiemy nawzajem? Tam, gdzie nacjonali?ci tak robi?, nic nie znacz?.
wasyl dnia lipiec 04 2010 13:10:02
2010-06-18
Antyrodzinna ustawa podpisana przez Bronis?awa Komorowskiego

Pe?ni?cy obowi?zki prezydenta Marsza?ek Sejmu RP Bronis?aw Komorowski podpisa? w pi?tek znowelizowan? ustaw? o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie. Nowela wejdzie w ?ycie 1 sierpnia. Ta skandaliczna, antyrodzinna ustawa zak?ada daleko id?c? ingerencj? urz?dnik?w pa?stwowych w ?ycie rodziny oraz zwi?kszenie nad ni? nadzoru administracyjnego. Przeciwko nowelizacji protestowa?y liczne organizacje prorodzinne w tym Stowarzyszenie Kultury Chrze?cija?skiej im. ks. P. Skargi.

rJak pokazuj? analizy ustawa brutalnie godzi w dobro rodzin. Przede wszystkim zak?ada ona daleko id?c? ingerencj? urz?dnik?w pa?stwowych w ?ycie rodziny oraz zwi?kszenie nad ni? nadzoru administracyjnegor1; r11; czytamy w pi?mie, kt?re Stowarzyszenie wys?a?o do wszystkich cz?onk?w Senatu RP przed g?osowaniem w tej izbie Parlamentu.

rSzczeg?lnie niebezpiecznie brzmi? zapisy ustawy m?wi?ce o przetwarzaniu intymnych danych os?b dotkni?tych przemoc? w rodzinie i os?b stosuj?cych przemoc w rodzinie, bez zgody i wiedzy os?b, kt?rych dane te dotycz? (art.9c 1)r1; r11; czytamy w apelu do senator?w.

rW my?l nowych przepis?w pracownik socjalny mia?by prawo do zabrania dziecka z rodziny biologicznej bez wcze?niejszej decyzji s?du! (art. 12a). Nale?y tu przypomnie?, ?e taki pracownik dzia?a zazwyczaj na podstawie »Poradnika Pracownika Socjalnego«, kt?ry za przemoc w rodzinie uznaje np. »narzucanie w?asnych pogl?d?w« czy »krytykowanie zachowa? seksualnych« (str. 3), co uderza bezpo?rednio w autonomi? i wolno?? rodzinyr1; r11; zauwa?a SKCh.

?r?d?o: PiotrSkarga.pl, rp.pl
Wiktor dnia lipiec 04 2010 23:39:51
No i "wybrali" to mniejsze z?o za nas. Mam w zwyczaju ka?de z?o skre?la?, com i dzisiaj dos?ownie uczyni?.
Pozdrawaim, WD
gjw dnia lipiec 05 2010 06:12:39
Podobnym wymys?om jestem stanowczo przeciwny. Godz? po r?wno w wolno?? i tradycj?. Skoro jednak nar?d nie chce tupn?? nog? to wyra?nie potrzebuje (wiem, ?e to sprawia wra?enie i? jestem przewrotny) dodatkowych bod?c?w, kt?re pomog? mu zda? sobie spraw? ze swojej sytuacji. Pytanie jednak w jaki spos?b pomog?aby mu w tym dalsza zimna wojna z Rosj? pod wodz? krajowych sojusznik?w neokons?w? Bo moim zdaniem w ?aden, a przeszkodzi?aby w zdaniu sobie sprawy, ?e takie lewackie praktyki to specjalno?? UE, a nie WNP.
Adam Smiech dnia lipiec 06 2010 13:25:59
Pan Wasyl nie rozumie ani moich intencji ani argumentacji. Wielokrotnie na pi?mie wykazywa?em, ?e nie mam z?udze?, co do p. Komorowskiego i jego partii. Natomiast zwolennicy p. J. Kaczy?skiego przedstawiali swego przyw?dc? (a wcze?niej jego zmar?ego brata- Prezydenta RP), na zasadzie przeciwstawienia p.Komorowskiemu, jako wz?r patriotyzmu, wszelkich cn?t i cz?owieka walcz?cego o wszelkie mo?liwe wolno?ci, jednocze?nie chroni?cego nar?d przed zakusami tych, kt?rzy chcieliby te wolno?ci ogranicza?. Takimi wpisami, jak dyskutowany tutaj news, dowodz?, ?e tak nie jest. Tylko tyle i a? tyle.
Adam Smiech dnia lipiec 06 2010 13:27:34
CD. Co do brutalnego godzenia w godno?? rodzin - p. Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa sztabu wyborczego p. J. Kaczy?skiego, swego czasu, przy poparciu klubu PiS, przygotowa?a projekt inwigilacji rodzin.
gjw dnia lipiec 06 2010 22:34:22
Dlaczego pod internetowym listem protestacyjnym (nawet nie trzeba wyj?? z domu; mamy ju? w naszym kraju ?adnych par? milion?w gospodarstw domowych z kompem pod??czonym do netu) w sprawie rzeczonej ustawy podpisa?o si? kilkadziesi?zt tysi?cy os?b? Dlaczego w W-wie nie zebra?o si? p?? miliona demonstrant?w ci najmniej? Dlaczego nawet UPR ma poparcie wyborcze w granicach b??du statystycznego w sonda?ach? Zastan?wmy si? nad naszym narodem i ca?? sytuacj?. Nawet um?wmy si? co do g?osowania do sejmu na UPR, ?eby mia? chocia? kto wygarn?? par? s??w prawdy z wysokiej m?wnicy ??elewicy i ??eprawicy. Nie szarpmy si? natomiast nawzajem, je?li naprawd? nam chodzi o Polsk? suwerenn?. Wrogowie ruchu narodowego patrz? i ?miej? si? z nas szyderczo widz?c jak kompromituj?c siebie im udzielamy wiarygodno?ci.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014