Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 20:36:25
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Autor zdj?? korzysta z mównicy w wolnym czasie
Autor zdj?? korzysta z mównicy w wolnym czasie
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
"Wojna pami?ci"
JednodniĂłwka Narodowa

Aleksander Etkind, profesor rosyjskiej literatury i historii rosyjskiej kultury na Uniwersytecie w Cambridge otrzyma? niedawno grant w wysoko?ci 1 miliona euro na projekt badawczy "Wojna pami?ci. Kulturowa dynamika w Rosji, Polsce i na Ukrainie." W ci?gu trzech lat grupa uczonych z pi?ciu europejskich uniwersytetów* pod kierownictwem Etkinda b?dzie zajmowa? si? "badaniem pami?ci", czyli sposobu, w jaki te same wydarzenia XX w. s? przedstawiane w podr?cznikach, dzie?ach literackich, filmach, wypowiedziach polityków a nawet blogerów z badanych krajów. Analiza rozmaitych tekstów kultury ma wskaza? ró?nice w postrzeganiu tych samych wydarze? przez Polaków, Rosjan i Ukrai?ców oraz pomóc w zrozumieniu przyczyn tych ró?nic. Dla dra Etkinda bowiem nie s? one oczywiste.
Ciekawe, ?e polskie media pomin??y milczeniem to wa?ne przecie? wydarzenie. Wiele informacji na ten temat mo?na natomiast znale?? na portalu lenta.ru, który zorganizowa? dla swoich czytelników konferencj? on line z doktorem Etkindem**. Ju? na wst?pie redaktorzy portalu sami sformu?owali kilka pyta?: "Dlaczego w?a?nie Rosja, Ukraina i Polska? Dlaczego w?ród uniwersytetów uczestnicz?cych w projekcie nie ma ani rosyjskich, ani ukrai?skich, ani polskich? I czy to nie zbyt polityczny temat dla badania naukowego?" Pozosta?e w?tpliwo?ci przedstawili czytelnicy Lenty.
Konferencja cieszy?a si? du?? popularno?ci?, a jej uczestnicy interesowali si? nie tylko zakresem bada?, metodologi? czy warunkami ewentualnej wspó?pracy, ale tak?e sam? prawd? historyczn?, która przecie? nie b?dzie poddawana analizie na ?adnym etapie projektu. Liczne w?tpliwo?ci budzi? sam sens i cel takich bada?. Mo?na by?o odnie?? wra?enie, ?e przynajmniej niektórzy S?owianie poczuli si? dotkni?ci prób? "wtr?cania si? obcych w ich sprawy". Czy b?d? obiektywni? Czy nie maj? jakich? ukrytych celów? A mo?e wyniki tych bada? b?d? wykorzystywane dla prowokowania konfliktów mi?dzy Rosj?, Ukrain? i Polsk? ("których i tak niema?o")? Dr Etkind próbowa? rozwia? te w?tpliwo?ci, trudno powiedzie?, z jakim skutkiem, poniewa? jego rozmówcy nie mogli mu ju? odpowiedzie?. Jednak chocia? na ka?dym kroku podkre?la? swój obiektywizm i konsekwentnie stara? si? nie wypowiada? na temat samej historii, "wymkn??o" mu si? kilka twierdze?, które stawiaj? pod znakiem zapytania wcze?niejsze deklaracje. Co na przyk?ad mówi o Banderze i jego ludziach? "Stawianie oporu re?imowi by?o uzasadnionym i bohaterskim czynem. Poszczególni cz?onkowie ruchu oporu skompromitowali si? przez wspó?prac? z nazistami". I dalej: "Ci, którzy uznaj? Bander? za winnego wspó?pracy z nazistami wiedz?, ?e on si? z nimi k?óci? i godzi?, i ?e stosunki by?y nierówne. Prostych rozwi?za?, typu bohater albo zbrodniarz, tu nie ma".
Je?li chodzi o sam projekt, to okaza?o si?, ?e zosta? on sfinansowany przez Europejsk? Organizacj? HERA, do której z kolei pieni?dze wp?aca?o trzyna?cie krajów - "od Anglii do Estonii". Dlatego wnioski s? przyjmowane tylko od naukowców z tych krajów i dlatego w projekcie nie uczestnicz? uniwersytety z Polski, Rosji i Ukrainy. Chocia? gdyby na przyk?ad rosyjscy uczeni byli zainteresowani wspó?prac? i sami znale?li na to pieni?dze, mogliby i oni si? przy??czy?. Zapewne dotyczy to tak?e polskich i ukrai?skich.
Przedmiotem bada? b?dzie nie historia, a "pami??". Co to oznacza? Jak mówi sam dr Etkind, "ró?nica polega na tym, ?e historyk analizuje, jak by?o w rzeczywisto?ci, a badacz pami?ci bada, co o tym my?leli i my?l? okre?leni ludzie i jak zmieniaj? si? te pogl?dy". Badacz pami?ci "przyjmuje na wiar?" to, co pisz? historycy, bo same fakty interesuj? go mniej - wyci?ga wnioski na podstawie analizowanych tekstów kultury. Tego typu badania prowadzi si? w?a?ciwie od niedawna; dr Etkind zajmuje si? nimi dopiero od dziesi?ciu lat, inni naukowcy zapewne niewiele d?u?ej. Na przyk?ad "Wizerunek s?siadów", jeden z tematów statutowych Instytutu Slawistyki PAN, zosta? zainicjowany dopiero w 1997 r. Tylko ?e w tym przypadku badania prowadz? sami zainteresowani i ich wyniki mog? by? podstaw? do wzajemnego poznania si? i dialogu. Mo?e dlatego nie budz? tylu emocji? Ale Instytut bierze udzia? tak?e w mi?dzynarodowych projektach, chocia?by takich jak EUROJOS - "J?zykowo-kulturowy obraz ?wiata S?owian i ich s?siadów na tle porównawczym". W sk?ad Rady Naukowej EUROJOS wchodz? profesorowie z Polski, Rosji, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii! Jak wida? slawi?ci s? wsz?dzie, a ich praca nie wywo?uje tylu kontrowersji, co jeden projekt dra Etkinda. By? mo?e dlatego, ?e za tymi projektami nie stoj? tak ogromne pieni?dze? Je?li jaka? mi?dzynarodowa organizacja wyp?aca milion euro na tego typu badania, trudno si? dziwi?, ?e budzi to w?tpliwo?ci i podejrzenia. Inna kwestia, ?e budz? je tak?e dziwne wypowiedzi dra Etkinda na temat Bandery. Warto zastanowi? si? równie?, do jakich wniosków mo?e prowadzi? analiza ró?nych opinii bez uwzgl?dnienia prawdy historycznej? ?eby czasem si? nie okaza?o, ?e np. ka?dy naród ma swoich bohaterów, a bohaterów przeciwnika uwa?a za zbrodniarzy - i st?d szacunek dla AK w Polsce, a dla UPA na Ukrainie...
"Wojna pami?ci" to niew?tpliwie ciekawy projekt i warto przygl?da? si? post?pom prac, które maj? by? publikowane na stronie internetowej www.memoryatwar.org. Ale warto te? zachowa? ostro?no?? i wzi?? pod uwag? wy?ej przedstawione w?tpliwo?ci. Czy oka?? si? uzasadnione - czas poka?e.

Marzena Zawodzi?ska

Przypisy:
*"Project Leader / Principal Investigator 01: Alexander Etkind, University of Cambridge, United Kingdom
Principal Investigator 02: Ellen Rutten, University of Bergen, Norway
Principal Investigator 03: Markku Kangaspuro, University of Helsinki, Finland
Principal Investigator 04: Maria Mälksoo, University of Tartu, Estonia
Principal Investigator 05: Sander Brouwer, University of Groningen, The Netherlands"
(?ród?o: http://www.mml.cam.ac.uk/jobs/RASlavonic_FPs.pdf)

** Link do konferencji: Lenta.ru
Wszystkie cytaty pochodz? z tego ?ród?a

Komentarze
gjw dnia czerwiec 03 2010 03:12:56
?liski temat i osobi?cie nigdy mnie nie bawi?y studia tego rodzaju poza zdaniem sobie sprawy z podstawowych ró?nic ?wiadomo?ci ró?nych krajów w ró?nych okresach na pewne podstawowe dotycz?ce ich zagadnienia.
Marzena Zawodzinska dnia czerwiec 03 2010 15:48:19
Ja te? odnosz? si? do tego z du?? rezerw?, bo cho? uwa?am temat za ciekawy, to zbyt du?o tu w?tpliwo?ci. Zastanawia np. kwestia przyst?powania do projektu badaczy z Rosji, Ukrainy i Polski. Je?li sami znajd? na to pieni?dze... Na to, to znaczy w?a?ciwie na co? Przecie? taki nowy uczestnik móg?by tylko pomóc w pracach. Mia?by za to p?aci?? Komu? Etkindowi? W ko?cu analiza materia?ów ?ród?owych nie wymaga a? takich nak?adów finansowych.
A studia tego rodzaju, no có?, mo?na mie? do nich zastrze?enia, ale si? je prowadzi i czasami daje to ciekawe efekty. Przegl?da?am publikacj? z serii "Wizerunek s?siadów" i musz? powiedzie?, ?e by?a interesuj?ca, podobnie jak prace p. Andrzeja de Lazari na temat stosunków polsko-rosyjskich.
RomanK dnia czerwiec 08 2010 02:29:48
To ma swoje uzasadnienie:-)
Moze panstwo przypomnicie sobie co na temat pisal Sw,Pamieci Stojgniev O'Donnell...

Do studiow nas Slowianami nie mozna dopuscic Slowian... Badania te sa tylko po to- zeby lepiej namieszac pomiedzy tymi narodami...
Prosze sobie wyobrazic co za klopot dla swiata mohlaby sprawic przyjazna i pracujaca kooperacja takich narodow..do kupy ponad 270mln ludzi???
Po co dopuszczac Polakow , Ukraincow i Rosjan,,,lepiej zrobia to szczegonie wrazliwi neutralni naukowcy z amerykanskich universytetow o wlaciwym ukorzenieniu w Europie Wschodniej:-))))
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014