Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:03:32
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pod pomnikiem Dmowskiego 6
Pod pomnikiem Dmowskiego 6
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
List otwarty do kandydat?w na prezydenta RP.
Polityka Wewn?trzna

Kresowy Ruch Patriotyczny (Porozumienie Organizacji Kresowych i Kombatanckich) oraz Spo?eczna Fundacja Narodu Polskiego, zawiadamiaj? ?e w dniu 18 maja 2010 roku wystosowa?y do kandydat?w na urz?d prezydenta RP list otwarty nast?puj?cej tre?ci:
Wielce Szanowny Panie!

Zbli?a si? 11 lipca – 67. rocznica apogeum rzezi wo?y?skiej, najokrutniejszej zbrodni ludob?jstwa w naszej historii, kt?rej dokona?y formacje: Organizacja Ukrai?skich Nacjonalist?w i tzw. Ukrai?skiej Powsta?czej Armii oraz dywizji SS Galizien. Setki tysi?cy obywateli polskich mordowano w spos?b sadystyczny, tak, aby ofiara cierpia?a jak najd?u?ej. Zabijano bez wyj?tku, od dzieci w ?onie matek, do starc?w w??cznie. Palono i r?wnano z ziemi? ca?e wioski i osiedla, wycinaj?c nawet sady, po to, by nie pozosta? ?aden ?lad polsko?ci. Rzezie i po?ogi ogarn??y nast?pnie ca?e Kresy Po?udniowo-Wschodnie i trwa?y a? do roku 1947. Do dnia dzisiejszego wi?kszo?? ofiar ludob?jstwa nie mia?a nale?nego poch?wku, a miejsca pogrzebania ich szcz?tk?w nie s? nawet oznaczone.

W wolnej, demokratycznej Polsce ?aden z dotychczasowych rz?d?w nie mia? woli, aby spo?ecze?stwo polskie pozna?o prawd? o tragedii Kres?w, a historia by?a fa?szowana. Konsekwencj? takich dzia?a? polskich w?adz jest fakt, ?e do dnia dzisiejszego nie udzielono zgody na wzniesienie w stolicy Polski pomnika ofiar banderowskiego ludob?jstwa. Jest natomiast przyzwolenie na gloryfikacj? zbrodniarzy, a nawet nagradzanie apologet?w zbrodni ludob?jstwa (np.: prof. S. Kulczyckiego z Kijowa, W. Juszczenki i P. Kowala).

W kontek?cie katy?sko-smole?skiej tragedii nasuwa si? natarczywe pytanie – co ma si? wydarzy?, aby prawda o tej tragedii Kres?w dotar?a do powszechnej ?wiadomo?ci polskiej i mi?dzynarodowej opinii, a ofiary zbrodni by?y traktowane jednakowo, niezale?nie od tego kto by? sprawc? mord?w?

Na Ziemiach Odzyskanych ?yj? Polacy, ekspatrianci z Kres?w Wschodnich, a do dnia dzisiejszego Sejm nie uchwali? ustawy przyznaj?cej im prawo w?asno?ci nieruchomo?ci przez nich u?ytkowanych, co nara?a ich na roszczenia niemieckie, niejednokrotnie uznawane przez nasze s?dy.

W imieniu Kresowian i kombatant?w zwracamy si? do Pana z nast?puj?cymi pytaniami:

- Czy w przypadku obj?cia Urz?du prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyst?pi?by Pan do prezydenta Republiki Ukrainy z wnioskiem o uznanie przez odpowiednie w?adze tego pa?stwa mord?w dokonanych na ludno?ci polskiej przez OUN – UPA za zbrodni? ludob?jstwa, a organizacje OUN i UPA za zbrodnicze?

- Czy obj??by Pan swoim patronatem wzniesienie w stolicy Polski pomnika ofiar banderowskiego ludob?jstwa?

- Czy wobec faktu, ?e mniejszo?ci narodowe w Polsce s? uprzywilejowane, a Polacy w krajach o?ciennych (Litwa, Ukraina i Niemcy) s? dyskryminowani, wp?ywa?by Pan na r?wnorz?dne, oparte na zasadach wzajemno?ci, traktowanie naszych Rodak?w w krajach s?siednich?

- Czy z?o?y?by Pan w Sejmie projekt ustawy o uw?aszczeniu ekspatriant?w, u?ytkownik?w nieruchomo?ci na Ziemiach Odzyskanych?

Kresowianie i Kombatanci – weterani wszystkich front?w II wojny ?wiatowej oraz znaczna cz??? spo?ecze?stwa oczekuj? od Pana jednoznacznych odpowiedzi.

Ponadto pozwalamy sobie przytoczy? fragment z Uchwa?y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.07.2009 roku w sprawie tragicznego losu Polak?w na Kresach Wschodnich:

„Tragedia Polak?w na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna by? przywr?cona pami?ci historycznej wsp??czesnych pokole?. Jest to zadanie dla wszystkich w?adz publicznych w imi? lepszej przysz?o?ci i porozumienia narod?w naszej cz??ci Europy, w tym szczeg?lnie Polak?w i Ukrai?c?w.”
Z wyrazami szacunku


Przewodnicz?cy Kresowego
Ruchu Patriotycznego
(-) Jan Niewi?ski

Prezes Spo?ecznej Fundacji
Pami?ci Narodu Polskiego
(-) Stefan Przyw?ski

Komentarze
Adam Smiech dnia maj 24 2010 15:42:45
Ha! A niekt?rzy ju? uwa?aj?, ?e nie nale?y w obecnej sytuacji (???) artyku?owa? podobnych spraw. O Katyniu za to wolno, a nawet trzeba...
Adam Smiech dnia maj 25 2010 10:01:34
Kontynuuj?c powy?sze. Tajemnicze s?owa pojawi?y si? na ?amach Naszego Dziennika w dniu wczorajszym (24.05) w tek?cie red. J. Dytkowskiego. Oto one: "List zaskoczy? przedstawicieli innych organizacji zrzeszaj?cych Kresowian. Podkre?laj?, ?e maj? w?tpliwo?ci co do zasadno?ci artyku?owania tego typu o?wiadcze? w sytuacji kl?sk, jakie prze?ywa ostatnio Nar?d Polski: katastrofy prezydenckiego samolotu oraz powodzi. - Kresowiacy walczyli o te sprawy przez wiele lat, ale w dzisiejszej trudnej dla kraju sytuacji nie popieramy tego listu otwartego - uwa?a Agnieszka Bogucka, dyrektor biura oddzia?u warszawskiego Stowarzyszenia "Wsp?lnota Polska", dzia?aczka ruch?w kresowych. R?wnie? Zygmunt Mogi?a-Lisowski, prezes Towarzystwa Mi?o?nik?w Wo?ynia i Polesia, z rezerw? podchodzi do tej inicjatywy."

Konia z rz?dem temu, kto wyt?umaczy o co chodzi p. Boguckiej. Co to znaczy, ?e w zwi?zku z katastrofa w Smole?sku i powodzi? nie nale?y artyku?owa? o?wiadcze? dotycz?cych tak wielkiej zbrodni jak? by?o ludob?jstwo dokonane przez UPA et consortes na Polakach-Kresowianach?!? Czy?by domaganie si? pami?ci o ofierze ?ycia 200 tys. Polak?w by?o niestosowne wobec ofiar Smole?ska i powodzian? A c?? to za bezsens?! Powodzianie nie maj? tu w og?le nic do rzeczy, natomiast co do ofiar wypadku Tu-154 - c??, ?mier?, cho?by w okoliczno?ciach tragicznych, nie przekre?la dokona? i "dokona?" tych, kt?rzy zgin?li. Nie jest te? tak, ?e nagle mamy zosta? pozbawieni prawa do oceny tych os?b. Faktem jest, ?e wielu wsp??czesnych Kresowian, kt?rzy byli zawzi?tymi nawet krytykami prezydenta Kaczy?skiego, zapa?a?o do? gwa?town? mi?o?ci? po jego ?mierci. Niekt?rzy dokonuj? wr?cz publicznej ekspiacji za swe wydumane przewinienia wobec zmar?ego. Prze?o?y?o si? to r?wnie? na ?ywio?owe poparcie dla J. Kaczy?skiego (np. uczyni? to, co stwierdzam z wielkim rozczarowaniem, ?wiatowy Kongres Kresowian). W istocie p?k Niewi?ski i p. Przyw?ski maj? ca?kowita racj?. Ta straszna zbrodnia na narodzie polskim zosta?a ponownie zmarginalizowana. Nie wspomniano o niej s?owem przy okazji obchod?w zako?czenia II w.?w. Wsz?dzie tylko Katy? i Katy?. Na w?asne uszy s?ysza?em od ksi?dza w czasie mszy, ?e Katy? to najwi?ksza zbrodnia wszechczas?w (w sensie powszechnym). No, to ju? jest ob??d. I oto z ND dowiadujemy si?, ?e nie wypada artyku?owa? prawdy o ludob?jstwie przewy?szaj?cym w spos?b niepor?wnywalny Katy? nie tylko pod wzgl?dem ilo?ciowym , ale i z powodu faktu dokonania go nie przez totalitarne pa?stwo, ale przez organizacj? i zwyk?? czer?. Banderowcy-sojusznicy Polski w walce z Rosj?, si? obra??? Nie. A mo?e przypomni to o gigantycznym wsparciu udzielanym przez ca?? kadencj? przez prezydenta Kaczy?skiego banderowcowi Juszczence? Tak, tu jest pies pogrzebany. Ten nieustraszony bojownik o prawd? o Katyniu jeszcze 8 kwietnia b.r. odmawia? patronatu nad Dniem Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu. No, ale to jest prawda z gatunku tych niewygodnych, o kt?rych m?wi? nie wolno. Dlaczego nie? Bo nie...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014