Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 05:31:10
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
4
4
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wa?ne s?owa Miedwiediewa
JednodniĂłwka Narodowa

Na forum przedstawiamy fragmenty wywiadu jakiego udzieli? Izwiestii prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w zwi?zku z nadchodz?cym Dniem Zwyci?stwa. Nie waham si? nazwa? tego wywiadu donios?ym. Z pe?n? odpowiedzialno?ci? za s?owa stwierdzam, ?e przysz?o nam ?y? w czasach, kiedy przywództwo pa?stwa rosyjskiego znajduje si? w r?kach cz?owieka jakiego dot?d nie by?o. Nie ma co wraca? do dawnej historii, ale spójrzmy cho?by na ostatnie kilkadziesi?t lat - Gorbaczow i Jelcyn byli bardzo Polsce przychylni, jednak dzia?ali w warunkach kryzysowych schy?kowego okresu ZSRR i pocz?tku nowej Rosji, co naturalnie nie umniejsza ich intencjom, jednak nie pozwala nam zapomnie? o s?abo?ci pa?stwa, któremu przewodzili. Dzi? Dmitrij Miedwiediew przewodzi pa?stwu, które odzyska?o lwi? cz??? znaczenia na arenie mi?dzynarodowej, i które odnosi sukcesy w politycznych rozgrywkach nie tylko na kontynencie europejskim, ale i w skali ?wiatowej. I to w?a?nie prezydent tego pa?stwa, niczym nie obligowany do wyra?ania Polsce sympatii, czy zrozumienia, wypowiada s?owa b?d?ce pój?ciem jeszcze dalej ni? do tej pory sam czyni?. Pot?pienie stalinizmu w Dzie? Pami?ci (tekst dost?pny na JN w t?um. Kol. Zawodzi?skiej), wywiad w USA i s?owa o Katyniu, pi?kne zachowanie po katastrofie Tu-154, improwizowane wyst?pienie na lotnisku po uroczysto?ciach pogrzebowych pary prezydenckiej w Krakowie - to wszystko radowa?o serca i umys?y wszystkich Polaków pragn?cych u?o?enia stosunków Polski z Rosja w sposób godny obu narodów. Teraz Miedwiediew idzie jeszcze dalej - stawia w wielu miejscach kropk? nad "i". Takich s?ów o Katyniu, o zbrodniach stalinowskich nie s?yszeli?my dot?d nigdy. Jednocze?nie Miedwiediew s?usznie, w zgodzie z prawd? historyczn? domaga si? szacunku i uznania dla wk?adu narodów ZSRR w zwyci?stwo nad Niemcami. Kto zna histori? i potrafi mówi? o niej bez ideologicznego fanatyzmu, wie, ?e by? to wk?ad absolutnie decyduj?cy. Cz?owiek uczciwy musi doceni? najnowsze wyst?pienie prezydenta Rosji. Trzeba naprawd? zupe?nie wyj?tkowego zaprza?stwa i politycznej bezmy?lno?ci najwy?szego rz?du, aby s?owa Miedwiediewa uzna? za ob?udn? gr?, czy cho?by tylko zbagatelizowa?. Takie komentarze najzwyklejszych g?upców (nie chc? nazywa? ich np. imbecylami, gdy? obrazi?bym nieszcz??liwych ludzi dotkni?tych rzeczywistym upo?ledzeniem umys?owym) ju? si? w internecie pojawi?y. To w?a?nie oni s? prawdziwym problemem Polski i polskiej polityki. Czy?by, kpi?c z Miediwiediewa, woleliby u steru Rosji nowego Stalina, czy Andropowa? Nie, oni po prostu s? przera?eni rysuj?c? si? perspektyw? normalno?ci w stosunkach z Rosj?. Ich ?wiat, to ?wiat ?lepej i permanentnej nienawi?ci, w którym Rosja gra zawsze rol? diab?a. Rosja rzeczywi?cie przyjazna Polsce, to dla nich ?yciowa kl?ska, za?amanie wszystkiego w co tak gor?co wierz?. Interes Polski dzisiaj i w przysz?o?ci le?y w ograniczeniu ich wp?ywu na polityk? polsk? do minimum.

PS. No i prosz?, ju? odezwa? si? naczelny ideolog prometejczyków i rusofobów, Pawe? Kowal (PiS), który naturalnie zupe?nie zdyskredytowa? wyst?pienie Miedwiediewa. Mówi to cz?owiek, który wyst?powa? przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego pot?piaj?cej przyznanie Banderze honorów przez Juszczenk?, uwa?aj?cy, ?e to wewn?trzna sprawa Ukrainy (kogo honoruje). Etyka sytuacyjna w postaci czystej.

Komentarze
SecretLegionsPL dnia maj 13 2010 22:59:18
Musimy d??y? do normalizacji stosunków polsko- rosyjskich ale nie za wszelk? cen?. Powinni?my wykazywa? jednocze?nie daleko id?c? ostro?no??. Rosja jest jak ten przys?owiowy nied?wied?. Jeden nieodpowiedni krok i mo?e na ciebie si? rzuci?.

Poza tym dziwne jest to ?e prezydent Miedwiediew wypowiada te s?owa w?a?nie teraz kiedy w Polsce z ka?dym dniem narastaj? w?tpliwo?ci co do prawdziwych przyczyn katastrofy prezydenckiego Tupolewa.
SecretLegionsPL dnia maj 13 2010 23:09:32
Dzisiaj po Polsce kr??? rozmaite spiskowe teorie na temat katastrofy pod Smole?skiem. Z bólem trzeba jednak przyzna? ?e wynika to po cz??ci z postawy w?adz rosyjskich które do dnia dzisiejszego nie przekaza?y nam 2 czarnych skrzynek oraz nie zabezpieczy?y miejsca katastrofy...
Adam Smiech dnia maj 14 2010 15:36:27
O jakiej wszelkiej cenie Pan my?li?
Ja po prostu uwa?am, ?e zaczynanie ka?dego dnia Katyniem nie jest przejawem normalno?ci. Zw?aszcza w sytuacji, kiedy dok?adnie ci sami ludzie przechodzili do porz?dku nad znacznie straszliwsz? zbrodni? i rzeczywistym ludobójstwem dokonanym przez banderowców z przyleg?o?ciami, a nawet wi?cej, popleczników banderowców uwa?ali za przyjació? i partnerów antyrosyjskiej gry politycznej.

Wie Pan, z tymi w?tpliwo?ciami to jest tak, ?e by? mo?e Pa?skie i wielu innych ludzi narastaj?, ale np. moje nie narastaj?.

?eby z bólem stwierdza?, ?e w?adze rosyjskie nie przekaza?y nam czarnych skrzynek, trzeba by pokaza?, ?e na podstawie powszechnie obowi?zuj?cych przepisów w ruchu lotniczym mi?dzynarodowym, w?adze te by?y do przekazania zobowi?zane w okre?lonym terminie i tego nie zrobi?y. Wtedy mo?na mówi? o w?tpliwo?ciach itd. Je?eli pod tym wzgl?dem jest w porz?dku, trudno mie? pretensje. Pisz? "je?eli", gdy? tych przepisów nie znam i nie mog? si? ani w jedn? ani w drug? stron? wypowiedzie? autorytatywnie.
gjw dnia maj 16 2010 02:30:57
Na podstawie tego, co podaje np. RM mo?na sobie wyrobi? zdanie, ?e samolot z prezydentem LK nie wyl?dowa?by bezpiecznie nigdzie. Jego ?mier? by?a przes?dzona, ale wysz?a Polsce na korzy??, bo teraz ju? ca?y ?wiat wie, co to takiego Katy?. Tak oto 87 osób zmówi?o si? w sprawie poniesienia m?cze?skiej ?mierci, aby zedrze? mask? z tego mordercy Putina. smiley

W takim razie nowy Katy?. To ma w zamy?le uniemo?liwi? wszelkie porozumienie z Rosj?. Dla mnie jest jasne jak s?o?ce, kto za tym stoi i jakie s? tego cele. Co do samej katatsrofy, to jak mo?na by?o ko?owa? we mgle przez godzin? ko?o s?abo wyposa?onego lotniska samolotem tej klasy, ?atwym do przeci?gni?cia? To nie s? jakie? tam twiedzenia jednej strony, to s?ysza?o mnóstwo ?wiadków. W ko?cu trafi?o na ten fatalny parów, wysoko?ciomierze oszala?y, pilot podj?? decyzj? zmniejszenia wysoko?ci i tragedia gotowa. To albo przeci?gni?cie (utrata si?y no?nej) by?o zapewne g?ówn? przyczyn?. Kto? jednak musia? wyda? wariackie rozkazy l?dowania za wszelk? cen?, aby si? nie spó?ni? na uroczysto?ci = komu? nie by? czego? winien (Mi?sk, Witebsk), a kogo? innego nie widzie? na oczy (Moskwa). Ta wa?na osoba oczywi?cie nie przypuszcza?a, ?e zabije w ten sposób siebie i innych. Jak to? Taki wysoki urz?d, tacy oddani piloci, Matka Boska i duch Marsza?ka? Pycha poprzedza upadek... Tym razem potwierdzi?o si? to dos?ownie. Prawdopodobnie nagra?o si? to na ta?mie (czy te? twardym dysku) i tu moje g?ówne przypuszczenie, jest przyczyna kociokwiku takich "prawdziwych Polaków" jacy stale wyst?puj? w RM w sprawie przekazania czarnych skrzynek.
Ela_W dnia maj 20 2010 20:11:15
No có?, mentalno?? pi?sudczykowska...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014