Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 21:15:16
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
13
13
Mordy UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nowo?ci narodowe i kresowe
Jednodni?wka Narodowa

Dwa podstawowe zagadnienia jakimi zajmuje si? Jednodni?wka Narodowa to polska My?l Narodowa i jej prze?o?enie na wsp??czesno?? i przysz?o?? oraz historyczne i tera?niejsze przejawy dzia?alno?ci nacjonalizmu ukrai?skiego. W Polsce ukazuje si? do?? du?o literatury po?wi?conej tym zagadnieniom. Niestety, s? to pozycje niskonak?adowe (czasem s? to wielko?ci rz?du 120 - tak, stu dwudziestu - egzemplarzy!), a co za tym idzie, trudno i kr?tko dost?pne. Poniewa? zas?uguj? one na reklam?, a tak?e dla poinformowania naszych Czytelnik?w o mo?liwo?ciach ich zakupu, uznali?my, ?e od tej pory b?dziemy powiadamia? o nowo?ciach (a tak?e cennych pozycjach wydanych dawniej) z tych dw?ch dziedzin na naszych ?amach. Oto pierwsze z nich:

1. Krzysztof Waldemar Mucha : Ob?z narodowy w ??dzkiem w latach 1926-1939, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, ??d?/Kurowice 2009.Cena 45 z?. Ksi??ka przedstawia dzieje jednego z najwa?niejszych kierunk?w politycznych II Rzeczypospolitej - ruchu narodowego na obszarze Polski ?rodkowej. Omawiany przez autora okres to czasy, gdy ruch ten znajdowa? si? w ostrej opozycji wobec rz?d?w pomajowych i d??y? do ich obalenia. Praca, oparta na szerokiej kwerendzie archiwalnej i prasowej, opisuje dzia?alno?? Zwi?zku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Narodowego - wraz z jego Sekcjami M?odych, Obozu Wielkiej Polski, a tak?e organizacji roz?amowych. Autor przedstawia struktur? organizacyjn?, pochodzenie spo?eczne cz?onk?w, formy pracy wewn?trzorganizacyjnej, symbolik? partyjn?, propagand?. Wiele miejsca po?wi?ca dziel?cym ob?z narodowy konfliktom, dotycz?cym cz?sto podstawowych kwestii politycznych, jak sp?r "starych" z "m?odymi".(z anonsu na stronie wydawnictwa). Do nabycia: Wydawnictwo Naukowe Ibidem,95-004 Kurowice k/?odzi, ul. Kr?tka 6, tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79, e-mail:alopatka@ibidem.com.pl

2. Tomasz Banach : Rzymska tradycja prawna w my?li politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939), Wydawnictwo Prasy Lokalnej, Warszawa 2010. Licz?ca prawie 300 stron praca po?wi?cona jest ukazaniu miejsca, jakie zajmowa?a rzymska tradycja prawna w my?li politycznej obozu narodowego w Polsce mi?dzywojennej. W my?li tej znacz?c? rol? odgrywa?a idea "cywilizacji rzymskiej", kt?rej zakres poj?ciowy obejmowa? tak?e rzymsk? tradycj? prawn?, st?d te? prawo rzymskie zajmowa?o istotne miejsce w koncepcjach prawnoustrojowych Narodowej Demokracji. Autor - Tomasz Banach jest doktorem nauk prawnych. Ksi??ka jest do nabycia w Ksi?garni Wysy?kowej My?li Polskiej, zam?wienie mo?na sk?ada? przez internet na stronie: http://saturnus.myslpolska.pl/ w cenie 29 z?.(anons ze strony My?lPolska.info)

3. Lucyna Kuli?ska: Dzia?alno?? terrorystyczna i sabota?owa nacjonalistycznych organizacji ukrai?skich w Polsce w latach 1922-1939, Ksi?garnia Akademicka, Krak?w 2009. Cena 58,50 z?. Celem niniejszej pracy jest ukazanie przyczyn i skutk?w wyst?powania w II Rzeczypospolitej terroryzmu, stosowanego przez skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania ukrai?skie. Autorka b?dzie d??y? do odnalezienia odpowiedzi na pytanie, na ile wina za niekorzystny rozw?j wzajemnych relacji mi?dzy Polakami i Ukrai?cami le?a?a po stronie w?adz, a na ile prowadzenie pokojowej i pomy?lnej dla obu stron polityki by?o uniemo?liwiane przez destrukcyjne dzia?ania legalnych i nielegalnych partii oraz organizacji ukrai?skich. W pracy podj?ta zostanie r?wnie? pr?ba zweryfikowania tezy o bezpo?rednim zwi?zku przyczynowo-skutkowym mi?dzy polsk? polityk? narodowo?ciow? w mi?dzywojniu a ludob?jstwem dokonanym na ludno?ci polskiej przez nacjonalist?w ukrai?skich w czasie II wojny ?wiatowej(z anonsu na stronie Ksi?garni Akademickiej).Do nabycia: KSI?GARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o., Adres: ul. ?w. Anny 6, 31-008 Krak?w,tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167,e-mail: akademicka@akademicka.pl

4. Bogumi? Grott (red.) : Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, Ksi?garnia Akademicka, Krak?w 2009. Cena 27 z?. Niniejszy tom jest kontynuacj? nienumerowanej serii po?wi?conej stosunkom polsko-ukrai?skim. [...] Maj?c na uwadze takie fakty, jak istniej?cy przez lata deficyt wiedzy o Kresach Wschodnich, a w szczeg?lno?ci luk? w ?wiadomo?ci wsp??czesnych Polak?w na temat ludob?jstwa dokonanego na Polakach Kres?w po?udniowo-wschodnich przez nacjonalist?w ukrai?skich z OUN i UPA w latach II wojny ?wiatowej i w okresie bezpo?rednio po niej nast?puj?cym, grupa naukowc?w zainteresowanych tematyk? kresow? postanowi?a kontynuowa? rozpocz?t? [...] dzia?alno??, wychodz?c w ten spos?b naprzeciw niezrealizowanym przez lata postulatom badawczym(z anonsu na stronie Ksi?garni Akademickiej). Do nabycia: KSI?GARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o., Adres: ul. ?w. Anny 6, 31-008 Krak?w,tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167, e-mail: akademicka@akademicka.pl

Komentarze
Arek dnia kwiecień 23 2010 20:25:12
Publikacji Krzysztofa Muchy co prawda nie czyta?em ale chc? si? odnie?? do tej publikacji w kontek?cie autora i tego jak r??ne pogl?dy maj? ludzie prywatnie od tych kt?re prezentuj? w ksi??ce. Ot?? mia?em okazj? rozmawia? z Panem K. Much? w czasach studenckich zalicza?em u niego zaj?cia z bloku pedagogicznego na historii zagai? wtedy rozmow? w pokoju byli?my sami wi?c mo?e to dlatego pozwoli? sobie na takie a nie inne wypowiedzi. Zaj?cia kt?re u niego zalicza?em nie dotyczy?y bezpo?rednio historii ale on rozpocz?? rozmow? od stwierdzenia ?e widzia? mnie tydzie? wcze?niej w telewizji jak na jakiej? manifestacji reprezentowa?em MW i w zwi?zku z tym chcia?bym zabra? mi chwil? i podyskutowa? o Ruchu Narodowym i tym dzisiejszym i tym przed wojennym w kontek?cie przygotowywanej pracy naukowej kt?rej pok?osiem jest powy?sza ksi??ka. Ku mojemu niema?emu zaskoczeniu z jego wypowiedzi przebija?y tezy ?wiadcz?ce i? uwa?a osobi?cie ?e ob?z narodowy nie nie by? antysemicki w sensie rasowym a jedynie niech?tny ?ydom w wymairze ekonomicznym. Nawet przytoczy? ciekaw? opowie?? o tym jakich metod u?ywali handlarze ?ydowskiego pochodzenia ?eby handel szed? lepiej. Jakie? by?o moje zdziwienie kiedy kilka lat p??niej po tej rozmowie postanowi?em w internecie poszuka? publikacji o kt?rej tak ciekawie rozmawia?o mi si? z Panem Much?. Nie znalaz?em publikacji ale za to znalaz?em wyst?pienie Ana muchy na jakim? sympozjum historycznym na kt?rym streszcza? swoj? prac? a dzi? jak si? okazuje ksi??k?. Niestety dozna?em szoku, chyba tylko daty i nazwiska by?y prawdziwe ca?a reszta mia?a za zadanie zr?wna? pogl?dowo w moim odczuciu ob?z narodowy ze strukturami przedstawicielstwa NSDAP, kt?re rozwija?o si? w?r?d mieszka?c?w ?odzi niemieckiego pochodzenia ca?kiem dobrze. Dlatego cho? publikacji nie czyta?em ale jej streszczenie w wykonaniu autora kt?re mo?na znale?? w internecie budzi m?j niesmak.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014