Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 06:50:14
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
19
19
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nowo?ci narodowe i kresowe
JednodniĂłwka Narodowa

Dwa podstawowe zagadnienia jakimi zajmuje si? Jednodniówka Narodowa to polska My?l Narodowa i jej prze?o?enie na wspó?czesno?? i przysz?o?? oraz historyczne i tera?niejsze przejawy dzia?alno?ci nacjonalizmu ukrai?skiego. W Polsce ukazuje si? do?? du?o literatury po?wi?conej tym zagadnieniom. Niestety, s? to pozycje niskonak?adowe (czasem s? to wielko?ci rz?du 120 - tak, stu dwudziestu - egzemplarzy!), a co za tym idzie, trudno i krótko dost?pne. Poniewa? zas?uguj? one na reklam?, a tak?e dla poinformowania naszych Czytelników o mo?liwo?ciach ich zakupu, uznali?my, ?e od tej pory b?dziemy powiadamia? o nowo?ciach (a tak?e cennych pozycjach wydanych dawniej) z tych dwóch dziedzin na naszych ?amach. Oto pierwsze z nich:

1. Krzysztof Waldemar Mucha : Obóz narodowy w ?ódzkiem w latach 1926-1939, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, ?ód?/Kurowice 2009.Cena 45 z?. Ksi??ka przedstawia dzieje jednego z najwa?niejszych kierunków politycznych II Rzeczypospolitej - ruchu narodowego na obszarze Polski ?rodkowej. Omawiany przez autora okres to czasy, gdy ruch ten znajdowa? si? w ostrej opozycji wobec rz?dów pomajowych i d??y? do ich obalenia. Praca, oparta na szerokiej kwerendzie archiwalnej i prasowej, opisuje dzia?alno?? Zwi?zku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Narodowego - wraz z jego Sekcjami M?odych, Obozu Wielkiej Polski, a tak?e organizacji roz?amowych. Autor przedstawia struktur? organizacyjn?, pochodzenie spo?eczne cz?onków, formy pracy wewn?trzorganizacyjnej, symbolik? partyjn?, propagand?. Wiele miejsca po?wi?ca dziel?cym obóz narodowy konfliktom, dotycz?cym cz?sto podstawowych kwestii politycznych, jak spór "starych" z "m?odymi".(z anonsu na stronie wydawnictwa). Do nabycia: Wydawnictwo Naukowe Ibidem,95-004 Kurowice k/?odzi, ul. Krótka 6, tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79, e-mail:alopatka@ibidem.com.pl

2. Tomasz Banach : Rzymska tradycja prawna w my?li politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939), Wydawnictwo Prasy Lokalnej, Warszawa 2010. Licz?ca prawie 300 stron praca po?wi?cona jest ukazaniu miejsca, jakie zajmowa?a rzymska tradycja prawna w my?li politycznej obozu narodowego w Polsce mi?dzywojennej. W my?li tej znacz?c? rol? odgrywa?a idea "cywilizacji rzymskiej", której zakres poj?ciowy obejmowa? tak?e rzymsk? tradycj? prawn?, st?d te? prawo rzymskie zajmowa?o istotne miejsce w koncepcjach prawnoustrojowych Narodowej Demokracji. Autor - Tomasz Banach jest doktorem nauk prawnych. Ksi??ka jest do nabycia w Ksi?garni Wysy?kowej My?li Polskiej, zamówienie mo?na sk?ada? przez internet na stronie: http://saturnus.myslpolska.pl/ w cenie 29 z?.(anons ze strony My?lPolska.info)

3. Lucyna Kuli?ska: Dzia?alno?? terrorystyczna i sabota?owa nacjonalistycznych organizacji ukrai?skich w Polsce w latach 1922-1939, Ksi?garnia Akademicka, Kraków 2009. Cena 58,50 z?. Celem niniejszej pracy jest ukazanie przyczyn i skutków wyst?powania w II Rzeczypospolitej terroryzmu, stosowanego przez skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania ukrai?skie. Autorka b?dzie d??y? do odnalezienia odpowiedzi na pytanie, na ile wina za niekorzystny rozwój wzajemnych relacji mi?dzy Polakami i Ukrai?cami le?a?a po stronie w?adz, a na ile prowadzenie pokojowej i pomy?lnej dla obu stron polityki by?o uniemo?liwiane przez destrukcyjne dzia?ania legalnych i nielegalnych partii oraz organizacji ukrai?skich. W pracy podj?ta zostanie równie? próba zweryfikowania tezy o bezpo?rednim zwi?zku przyczynowo-skutkowym mi?dzy polsk? polityk? narodowo?ciow? w mi?dzywojniu a ludobójstwem dokonanym na ludno?ci polskiej przez nacjonalistów ukrai?skich w czasie II wojny ?wiatowej(z anonsu na stronie Ksi?garni Akademickiej).Do nabycia: KSI?GARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o., Adres: ul. ?w. Anny 6, 31-008 Kraków,tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167,e-mail: akademicka@akademicka.pl

4. Bogumi? Grott (red.) : Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, Ksi?garnia Akademicka, Kraków 2009. Cena 27 z?. Niniejszy tom jest kontynuacj? nienumerowanej serii po?wi?conej stosunkom polsko-ukrai?skim. [...] Maj?c na uwadze takie fakty, jak istniej?cy przez lata deficyt wiedzy o Kresach Wschodnich, a w szczególno?ci luk? w ?wiadomo?ci wspó?czesnych Polaków na temat ludobójstwa dokonanego na Polakach Kresów po?udniowo-wschodnich przez nacjonalistów ukrai?skich z OUN i UPA w latach II wojny ?wiatowej i w okresie bezpo?rednio po niej nast?puj?cym, grupa naukowców zainteresowanych tematyk? kresow? postanowi?a kontynuowa? rozpocz?t? [...] dzia?alno??, wychodz?c w ten sposób naprzeciw niezrealizowanym przez lata postulatom badawczym(z anonsu na stronie Ksi?garni Akademickiej). Do nabycia: KSI?GARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o., Adres: ul. ?w. Anny 6, 31-008 Kraków,tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167, e-mail: akademicka@akademicka.pl

Komentarze
Arek dnia kwiecień 23 2010 20:25:12
Publikacji Krzysztofa Muchy co prawda nie czyta?em ale chc? si? odnie?? do tej publikacji w kontek?cie autora i tego jak ró?ne pogl?dy maj? ludzie prywatnie od tych które prezentuj? w ksi??ce. Otó? mia?em okazj? rozmawia? z Panem K. Much? w czasach studenckich zalicza?em u niego zaj?cia z bloku pedagogicznego na historii zagai? wtedy rozmow? w pokoju byli?my sami wi?c mo?e to dlatego pozwoli? sobie na takie a nie inne wypowiedzi. Zaj?cia które u niego zalicza?em nie dotyczy?y bezpo?rednio historii ale on rozpocz?? rozmow? od stwierdzenia ?e widzia? mnie tydzie? wcze?niej w telewizji jak na jakiej? manifestacji reprezentowa?em MW i w zwi?zku z tym chcia?bym zabra? mi chwil? i podyskutowa? o Ruchu Narodowym i tym dzisiejszym i tym przed wojennym w kontek?cie przygotowywanej pracy naukowej której pok?osiem jest powy?sza ksi??ka. Ku mojemu niema?emu zaskoczeniu z jego wypowiedzi przebija?y tezy ?wiadcz?ce i? uwa?a osobi?cie ?e obóz narodowy nie nie by? antysemicki w sensie rasowym a jedynie niech?tny ?ydom w wymairze ekonomicznym. Nawet przytoczy? ciekaw? opowie?? o tym jakich metod u?ywali handlarze ?ydowskiego pochodzenia ?eby handel szed? lepiej. Jakie? by?o moje zdziwienie kiedy kilka lat pó?niej po tej rozmowie postanowi?em w internecie poszuka? publikacji o której tak ciekawie rozmawia?o mi si? z Panem Much?. Nie znalaz?em publikacji ale za to znalaz?em wyst?pienie Ana muchy na jakim? sympozjum historycznym na którym streszcza? swoj? prac? a dzi? jak si? okazuje ksi??k?. Niestety dozna?em szoku, chyba tylko daty i nazwiska by?y prawdziwe ca?a reszta mia?a za zadanie zrówna? pogl?dowo w moim odczuciu obóz narodowy ze strukturami przedstawicielstwa NSDAP, które rozwija?o si? w?ród mieszka?ców ?odzi niemieckiego pochodzenia ca?kiem dobrze. Dlatego cho? publikacji nie czyta?em ale jej streszczenie w wykonaniu autora które mo?na znale?? w internecie budzi mój niesmak.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014