Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 19:45:52
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Witold Listowski i minister Bo?ena Borys-Szopa
Witold Listowski i minister Bo?ena Borys-Szopa
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Instytut Kres?w Rzeczypospolitej rozpoczyna dzia?alno??!
Jednodni?wka Narodowa

Dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu organizator?w, z pu?kownikiem Janem Niewi?skim na czele, 24 marca 2010 r. odby?o si? d?ugo oczekiwane Walne Zgromadzenie Cz?onk?w Stowarzyszenia Instytut Kres?w Rzeczypospolitej. By?o to w?a?ciwie pierwsze spotkanie tego typu - zarz?d, kt?ry funkcjonowa? do tej pory, by? jedynie tymczasowy, a po rejestracji stowarzyszenia nale?a?o nie tylko wybra? nowy zarz?d, ale i odpowiednie komisje. Dlatego w pierwszej cz??ci zebrania odby?y si? wybory. Najpierw w g?osowaniu jawnym jednog?o?nie przyj?to kandydatur? pu?kownika Jana Niewi?skiego na przewodnicz?cego obrad. W podobny spos?b zatwierdzono sk?ady: Zarz?du G??wnego, S?du Honorowego i wszystkich komisji. Ostatecznie wybrano: do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - Wac?awa Gudalewicza, Mieczys?awa W?jcika i Krystyn? Zienkiewicz; do Komisji Statutowej - Krzysztofa B?ka??, Eligiusza Gal? i Bogdana Jankowskiego; do Komisji Wyborczej - Tadeusza Samborskiego, W?adys?awa Kubowa i Kazimierza Boguckiego; do Komisji Uchwa? i Wniosk?w - Mariana Kargola, J?zefa Wysockiego, Andrzeja Zapa?owskiego i Adama ?miecha; do Komisji Rewizyjnej - Jacka Marczy?skiego, Zbigniewa Kwiczaka, Witolda Listowskiego, Ryszarda Orzechowskiego i Jana Rudzi?skiego. W sk?ad Kole?e?skiego S?du Honorowego weszli: Jan Michalewski, Jan Rutkowski i Antoni Tomczyk, a w sk?ad Zarz?du G?ownego: zast?pcy przewodnicz?cego dr Lucyna Kuli?ska, Janusz Dobrosz i Franciszek Jerzy Stefaniuk, sekretarz prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz, skarbnik Eugeniusz Laszkiewicz oraz cz?onkowie: Adam ?miech, Alfred Janicki, prof. Rudolf Jaworek, prof. dr hab. Jerzy Jele?kowski oraz dr Zbigniew Landowski. Do Sekretariatu Walnego Zgromadzenia zaproponowano Krystyn? Zienkiewicz, prof. Leszka Jankiewicza i Eligiusza Gal?. Kandydatury te przeg?osowano i przyj?to jednog?o?nie, podobnie jak kandydatur? p?k. Jana Niewi?skiego na prezesa Stowarzyszenia Instytut Kres?w Rzeczypospolitej.

W drugiej cz??ci spotkania odby?a si? ceremonia odznaczenia medalem Zygmunta Jana Rumla os?b szczeg?lnie zas?u?onych dla ruchu kresowego. P?k Jan Niewi?ski oraz dr Tadeusz Samborski w asy?cie red. Krzysztofa B?ka?y wr?czyli odznaczenia prof. Leszkowi Jankiewiczowi, Janowi Rudzi?skiemu, Antoniemu Tomczykowi, dr. Jackowi Wilczurowi, prof. J?zefowi Wysockiemu oraz pos. Andrzejowi Zapa?owskiemu. Niestety, nie m?g? wzi?? udzia?u w uroczysto?ci, r?wnie? odznaczony, wybitny pisarz W?odzimierz Odojewski, autor wielu dzie? po?wi?conych ludob?jstwu na Kresach. Dlatego red. Adam ?miech odczyta? jedynie list, jaki za aprobat? obecnych na sali cz?onk?w Walnego Zgromadzenia, postanowiono wys?a? do p. Odojewskiego.

Wyst?pienia, kt?re wype?ni?y dyskusyjn? cz??? zebrania, ukaza?y cele i zadania, stoj?ce przed nowym stowarzyszeniem, a tak?e problemy, kt?rym b?dzie trzeba stawi? czo?a. Nikt nie mia? z?udze? - mimo i? ludob?jstwo Polak?w na Wo?yniu i Kresach Po?udniowo-Wschodnich nie jest ju? w?a?ciwie tematem tabu, mo?na o nim m?wi? i pisa?, ci?gle funkcjonuj? liczne przek?amania, a "polityczna poprawno??", "liberalno-lewicowy styl", wspomniana przez prof. Bogumi?a Grotta "michnikowszczyzna" - dominuj? w polityce oraz mediach. Nadal nie zosta?y wycofane ze szk?? wydane przez IPN "teki edukacyjne", prezentuj?ce ounowski punkt widzenia na stosunki polsko-ukrai?skie ani opracowane przez Centralny O?rodek Doskonalenia Nauczycieli "pomoce naukowe" pt. "S?siedzi. Polacy i Ukrai?cy w nowej Europie. Scenariusze lekcji" - mimo krytycznych recenzji historyk?w. Ma?o tego - pojawiaj? si? kolejne fa?szuj?ce histori? publikacje. Podr?czniki i pomoce naukowe z tej dziedziny - co zauwa?y? prof. J?zef Wysocki - cz?sto wyra?aj? aktualne trendy polityczne, a ostatnio obowi?zuj?cym, tragicznym trendem jest "pojednanie za wszelk? cen?". Ofiar? takiego pojednania staje si? prawda, a to rzutuje na pogl?dy ca?ego pokolenia. Dlatego prof. Wysocki zg?osi? projekt uchwa?y w sprawie "tek edukacyjnych" oraz odczyta? pismo do dyrektora Departamentu Podr?cznik?w Szkolnych.

Oczywi?cie postulat "pojednania za wszelk? cen?" ma swoje ?r?d?a w ob??dnej polityce, o kt?rej w swoim wyst?pieniu m?wi? red. Adam ?miech, polityce, maj?cej na celu zbudowanie antyrosyjskiej koalicji - plan ca?kowicie nierealny, ale niestety konsekwentnie realizowany. Dlatego je?li Janukowycz pozbawi Bander? i Szuchewycza tytu?u bohatera Ukrainy, stanie si? to nie z udzia?em polskich w?adz, tylko prawdopodobnie dzi?ki Miedwiediewowi. I dlatego na scenie politycznej raz po raz pojawiaj? si? tacy szkodnicy jak Pawe? Kowal, kt?ry najpierw jako jedyny zawetowa? uchwa?? PE pot?piaj?c? nadanie Banderze tytu?u bohatera Ukrainy, a nast?pnie w wywiadzie, udzielonym na Ukrainie, nazwa? j? totaln? bzdur?. Dobrze, ?e chocia? jedna partia nie podziela tego punktu widzenia, co znalaz?o sw?j wyraz w tek?cie odczytanego przez red. Adama ?miecha "Stanowiska Rady Naczelnej PSL wobec akt?w heroizacji sprawc?w zbrodni spod znaku OUN-UPA dokonanej na Polakach, g??wnie mieszka?cach wsi na Wo?yniu i w Ma?opolsce Wschodniej".

W takiej sytuacji Instytut ma bardzo wiele do zrobienia. Przede wszystkim, jak twierdzi p. Aleksandra Biniszewska, dyrektor prywatnego Muzeum Lwowa i Kres?w P?d.-Wsch., trzeba walczy? o m?odzie?, sprawdza?, co si? dzieje w szko?ach, bo m?odzie? nie ma poj?cia o historii, nauczyciele przewa?nie unikaj? tematu, a reforma edukacji jeszcze histori? redukuje. Jak tak dalej p?jdzie, to, bez m?odzie?y, ten Instytut za 10 lat nie b?dzie istnia?!

Trzeba w og?le pami?ta? i przypomina? o Kresach. Dr Zbigniew Landowski, kierownik Dzia?u Kresowego Muzeum Niepodleg?o?ci, w swoim wyst?pieniu zwr?ci? si? z pro?b? o zg?aszanie do muzeum wszelkich dokument?w i obiekt?w historycznych dotycz?cych Kres?w Wschodnich: pami?tnik?w, list?w, map, medali, zdj??, wypowiedzi ustnych zapisanych w formie cyfrowej, na ta?mach magnetofonowych i wideo. Bardzo istotn? spraw? s? identyfikacje os?b na zdj?ciach. Ka?da informacja o lokalizacji tego typu przedmiot?w, o ich w?a?cicielach, jest w tej chwili najcenniejsza. Oczywi?cie w pierwszym rz?dzie nale?y zwr?ci? uwag? na dokumenty zwi?zane z martyrologi? Kresowian. Kolejne grupy tematyczne to: dzieje o?rodk?w miejskich, instytucji kulturalnych o krajowym i mi?dzynarodowym znaczeniu, bibliotek, teatr?w i trup teatralnych, muze?w, uczelni, organizacji spo?ecznych, kulturalnych i gospodarczych, historia ko?cio??w i wyzna?, biografie wybitnych Kresowian, kultura ludowa i polski folklor na Kresach, tradycje kresowe, rozw?j ?ycia gospodarczego i.t.p. Konieczne b?dzie, na co zwr?ci?a uwag? dr Lucyna Kuli?ska, wyst?pienie o zwrot dokument?w, zw?aszcza tych wytworzonych przez II RP, kt?re niszczej? na Ukrainie.

By? mo?e w?a?nie teraz jest ostatnia szansa, aby g?os Kresowian m?g? zosta? us?yszany. Wg pu?kownika Niewi?skiego, to "nasze pi?? minut" i trzeba je dobrze wykorzysta?. Protesty w Lublinie spowodowa?y, i? Juszczenko ucieka? z uroczysto?ci wcze?niej i bocznym wyj?ciem; w Sahryniu uda?o si? nie dopu?ci? do ods?oni?cia pomnika "pomordowanych" niby cywil?w ukrai?skich, a w istocie upowc?w; rajd banderowc?w przez Polsk? zosta? zablokowany dos?ownie w ostatniej chwili. Podobnych sukces?w mo?e by? wi?cej, je?eli Kresowianie b?d? m?wili jednym g?osem. Nie czas na pro?by i petycje, ale na ??dania i protesty. P. Leszek Jazownik z Zielonej G?ry przedstawil trzy postulaty: aby Prezes Stowarzyszenia wszcz?? dzia?ania prawne w celu zaskar?enia formacji upowskich jako faszystowskich; aby Rada Naukowa obj??a patronat nad tre?ci? podr?cznik?w do historii i j?zyka polskiego, w celu niedopuszczenia do przek?ama?; aby prace naukowe, kt?re mog? mie? charakter propagandy upowskiej musia?y by? recenzowane przez profesor?w ze Stowarzyszenia. Warto r?wnie? pomy?le? o specyficznych "wyr??nieniach" dla os?b prowadz?cych dzia?alno?? szkodliw? dla Polski - podobnie jak robi to Polonia, przyznaj?c statuetki os?a. Z kolei prof. Szaw?owski zauwa?y?, i? nale?y odkurzy? wyrok polskiego Trybuna?u dotycz?cy uznania SS-Galizien i UPA za organizacje przest?pcze.

Pod koniec spotkania odczytano jeszcze pos?anie do m?odzie?y - testament tego pokolenia, kt?re prze?y?o ludob?jstwo na Kresach Po?udniowo-Wschodnich. Dzisiaj, na ziemiach polskich, w podobno wolnej Ojczy?nie, nie wolno postawi? w Warszawie pomnika upami?tniaj?cego ofiary tej zbrodni. Sprzeciwiaj? si? temu "r??ne czynniki", z "niewiadomych powod?w", brakuje te? pieni?dzy. Mimo tych wszystkich trudno?ci, sprawy nie od?o?ono. To r?wnie? jest jedno znajwa?niejszych zada?, przed jakimi stoi teraz nowe stowarzyszenie.


Marzena Zawodzi?ska
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014