Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 06:16:52
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Grób Pacholczyków, ojca i syna, ?o?nierzy AK
Grób Pacholczyków, ojca i syna, ?o?nierzy AK
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Chorwacja ujawni?a dokumenty dotycz?ce operacji "Burza"
JednodniĂłwka Narodowa

Jak podaje lenta.ru za Agencj? France-Presse chorwacka policja ujawni?a ponad siedem tysi?cy dokumentów dotycz?cych operacji "Burza" w republice Serbska Krajina. Odnaleziono je podczas rewizji w domach ludzi zwi?zanych z przeprowadzeniem tej operacji - wi?kszo?? oznaczona jest has?em "tajne". Oprócz dokumentów skonfiskowano komputery oraz sprz?t audio i wideo. Nie wiadomo jeszcze, co konkretnie zawieraj?.

Operacja "Burza", przeprowadzona w dniach od 4 do 7 sierpnia 1995 r., mia?a na celu "wyczyszczenie" buntowniczej republiki Serbska Krajina z Serbów, którzy wed?ug powszechnego spisu ludno?ci przeprowadzonego wiosn? 1991 roku, stanowili ponad 52 proc. mieszka?ców cz??ci sk?adowych Krajiny. Zabito wówczas oko?o 350 Serbów, a ponad 200 tys. straci?o dach nad g?ow? i uciek?o z kraju. W marcu 2008 r. przed trubuna?em w Hadze rozpocz?? si? proces trzech genera?ów, oskar?onych o pope?nienie przest?pstw wojennych przeciw ludno?ci serbskiej - Ante Gotoviny, Ivana Cermaka i Mladena Markaca. Sprawa ci?gnie si? do tej pory, a ca?a trójka nie przyznaje si? do winy. Oprócz tego znaczna cz??? Chorwatów uwa?a by?ego genera?a Ante Gotovin? za bohatera narodowego, jego aresztowanie wywo?a?o w kraju masowe protesty. Rocznica operacji "Burza" jest tam obchodzona jako "Dzie? Zwyci?stwa", a w ubieg?ym roku chorwacki premier Ivo Sanader powiedzia? w Zagrzebiu: Z punktu widzenia taktycznego i strategicznego operacja "Burza" by?a wspania?ym i w?a?ciwym zwyci?stwem. Nie ma tu ?adnego dylematu. Doda? co prawda, ?e po tej operacji dosz?o do niehonorowych czynów. Jest to nie do zaakceptowania i Chorwacja postawi przed s?dem wszystkich tych, którzy s? odpowiedzialni za pó?niej pope?nione czyny. Wiadomo jednak, ?e wcze?niej Chorwacja nie by?a tak ch?tna do wspó?pracy - jak podaje Amnesty International: W czerwcu 2005 roku Prokurator Trybuna?u w swym przemówieniu do Rady Bezpiecze?stwa ONZ stwierdzi?a, ?e "w pierwszym kwartale tego roku starania w?adz [?eby aresztowa? Ante Gotovina] nie by?y ani aktywne, ani te? skoncentrowane, i zdarzy?o si? kilka incydentów, gdzie manipulowano informacjami tak, by przeszkodzi? w ?ledztwie przeciwko Gotovinie oraz chroni?cej go sieci osób." Ponadto Prokurator Trybuna?u zauwa?y?a, ?e istniej? podejrzenia, ?e Ante Gotovina mo?e nadal liczy? na czynne poparcie ca?ych siatek ludzi, ??cznie z instytucjami pa?stwowymi. (...) W s?dach chorwackich oddano sprawiedliwo?? tylko niektórym ofiarom zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzko?ci wraz z rodzinami. Podczas gdy entuzjastycznie os?dzano Serbów chorwackich oraz inne osoby oskar?ane o pope?nienie zbrodni wojennych przeciwko etnicznym Chorwatom, niewiele zrobiono by ukara? cz?onków chorwackiej armii i policji. Zbrodnie przeciwko Serbom chorwackim pope?nione w czasie operacji "B?yskawica" i "Burza", jak równie? te z wcze?niejszych faz konfliktu, nie s? cz?sto uznawane, ani poddawane ?ledztwu, a ich sprawcy ciesz? si? bezkarno?ci?.

Trybuna? ds. zbrodni wojennych w by?ej Jugos?awii ju? wyst?pi? o przekazanie dokumentów. Prawdopodobnie b?d? one wykorzystane jako dowody przeciwko chorwackim wojskowym.
Ciekawe, ?e nie sposób znale?? jakichkolwiek wiadomo?ci na ten temat na stronach polskich, cho? na bie??co informuj? one o przebiegu procesów w Hadze. Oczywi?cie dla niektórych kr?gów informacja ta mo?e okaza? si? niewygodna, ale przecie? nie powinna by? tak? dla mediów polskich (?). A czy odnalezione dokumenty spowoduj? jaki? prze?om w sprawie? To si? dopiero oka?e.


Marzena Zawodzi?ska

?ród?a:
lenta.ru
Amnesty International
Wirtualna Polska
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Komentarze
Adam Smiech dnia styczeń 01 2010 20:21:15
Bardzo cenny news. Go?ym okiem wida? daleko id?ce analogie pomi?dzy konfliktem polsko-ukrai?skim a serbsko-chorwackim. Serbowie w Krajinie ?yli od wieków (jak i w innych cz??ciach dawnej republiki chorwackiej i bo?niackiej Jugos?awii). W czasie wojen lat 90-tych, kiedy okaza?o si?, ?e nie ma szans na uratowanie Jugos?awii w dawnym kszta?cie podj?li s?uszn? walk? o w??czenie w granice Serbii tych ziem. ?wiat Zachodu w sposób i?cie diabelski spotwarzy? ich za to. Serb sta? si? synonimem jedynego z?ego w konflikcie ba?ka?skim. Dokonano tego nie tylko na polu polityki bie??cej, ale tak?e w kulturze masowej. Powsta?o mnóstwo filmów (g?ównie ameryka?skich), w których w sposób prymitywny powielano dziki antyserbski stereotyp. Wydaje si? nawet komiksy.
W 2002 r. jecha?em przez Krajin? do Trogiru nad Adriatyk. Po siedmiu wówczas latach od opisywanej operacji, region by? wci?? wyludniony, straszy?y opustosza?e wioski i takie? liczne domy w stolicy Krajiny, w mie?cie Knin (nie licz?c wielu zniszczonych, wypalonych budynków). Chorwaccy nacjonali?ci z energi? i fantazj? godn? banderowców tworzyli na pot?g? mity, które podchwytywa?a (a tak?e podsyca?a) prasa Zachodu, z pras? anglosask? na czele. To w?a?nie Anglosasi, z nie do ko?ca zrozumia?ych powodów (Serbowie byli wiernymi sojusznikami Zachodu w obu wojnach ?wiatowych, ponosz?c ci??kie straty), s? g?ównymi winowajcami wojen ba?ka?skich ko?ca XX w. i sprawcami upodlenia Serbów, i okrojenia ich odwiecznego terytorium narodowego.
Marzena Zawodzinska dnia styczeń 01 2010 21:59:46
Pojawi?a si? tu jeszcze jedna kwestia, w?a?ciwie tak przy okazji, nie poruszy?am jej, poniewa? nie dotyczy?a meritum sprawy. A mianowicie na Portalu Spraw Zagranicznych napisano, i? operacja Burza, "nam Polakom" kojarzy si? "z racji kryptonimu z jedn? z najwi?kszych operacji Armii Krajowej podczas II wojny ?wiatowej". Jest to oczywi?cie skrajne uproszczenie, a kto wie, czy nie manipulacja, bo dlaczego niby sam kryptonim mia?by by? podstaw? do skojarze?, zw?aszcza w tym przypadku, który powinien si? kojarzy? ca?kiem odwrotnie! Aluzja ta wpisuje si? w?a?ciwie idealnie w wyd?wi?k ca?ego artyku?u, który jest... "poprawny". Mo?e te? sugerowa? "jedynie s?uszn?" interpretacj?, cho? nie wprost, bo przecie? "prawda le?y po?rodku" i takie tam...
gjw dnia styczeń 03 2010 00:39:40
No, nie bez wyj?tków, panie Adamie. Ogl?da?em ju? lata temu na jednym z niemieckich kana?ów ameryka?ski film o Jankesie, który zg?osi? si? na ochotnika pomaga? Serbom jako snajper i ten film by? zgo?a nieschematyczny, ukazuj?c zbrodnie islamistyczne i chorwackie jako o wiele bardziej odra?aj?ce od wyczynów serbskich. Niestety, zupe?nie nie pami?tam tytu?u.
Adam Smiech dnia styczeń 04 2010 21:54:37
Wyj?tki s? zawsze. To naturalne. Nie zmienia to jednak faktu, ?e g?ówny nurt propagandy anglosaskiej by? i jest ca?kowicie jednostronny je?eli chodzi o Serbów, rozpad Jugos?awii, Kosowo i wojny lat 90-tych.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014