Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 11:32:28
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Od lewej: sen. W.Kraska, pos. B.Kowalski, dr K.Bernatowicz, red. J.Engelgard i red. Z.Lipi?ski
Od lewej: sen. W.Kraska, pos. B.Kowalski, dr K.Bernatowicz, red. J.Engelgard i red. Z.Lipi?ski
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kronika kresowa cd.
JednodniĂłwka Narodowa

Wiktor Idzio oburzony filmem o Banderze

Wiktor Idzio, to ukrai?ski historyk i rektor Ukrai?skiego Uniwersytetu w Moskwie. Z przekona?, zaciek?y banderowiec. Napisa? m.in. nast?puj?ce ksi??ki: Ukrai?ska Powsta?cza Armia – zgodnie ze ?wiadectwem niemieckich i radzieckich archiwów (Spo?om, Lwów 2005), w której, powo?uj?c si? na rzekome dokumenty archiwalne, zrzuca odpowiedzialno?? za zbrodnie banderowskie na Polaków, przypisuj?c nam czyny w istocie pope?nione przez UPA oraz „Do historii jednej mogi?y na Zakierzonii” (Spo?om, Lwów-Przemy?l 2003), w której opisuje losy skandalicznego upami?tnienia UPA na polskiej ziemi w okolicach Werchraty. Wg Wikipedii Idzio zajmuje si? g?ównie wy?wietlaniem nieznanych aspektów „walki” OUN/UPA oraz czystkami etnicznymi, jakich doznali Ukrai?cy w Polsce (?!) w pierwszej po?owie XX w. Pisze te? o historii Ukrainy IX-XIII wiekach (?). Idzio przywióz? do Iwano - Frankowska (Stanis?awowa) film, nakr?cony w Rosji, pod tytu?em „Stepan Bandera: tajemnice 20. wieku”. Zdaniem miejscowej telewizji Wie?a, „film nakr?cony zosta? przez rosyjskie s?u?by specjalne, obfituje w prowokacyjne fakty, które wykrzywiaj? ukrai?sk? walk? narodowowyzwole?cz?”. „Bez w?tpienia, fachowcy FSB i KGB chc? na dzisiejszym etapie jako? usprawiedliwi? sam fakt morderstwa Stepana Bandery. W?a?ciwie sam pokaz filmu dyskredytuje wszystkich tych, którzy go stworzyli i chcieli faktycznie zrehabilitowa? system NKWD, KGB, te represje przeciw ukrai?skiemu narodowi, i chcieli zatuszowa? s?uszno?? walki OUN i UPA, dowodzonych przez Stepana Bander?” – stwierdzi? Idzio (za zaxid.net). Có?, jak wida?, has?o „KGB”, to sta?a ?piewka wspó?czesnych banderowców. Uwa?ny obserwator rzeczywisto?ci zauwa?y równie?, ?e ?piewka ta koresponduje z wypowiedziami ?rodowiska Gaz. Wyb. (w tym ostatnimi Adama Michnika) oraz rusofobicznej prawicy polskiej. Nie ma si? co dziwi?! Kto stawia na ukrai?sk? kart? w walce z Rosj?, musi sko?czy? podaj?c d?o? banderowcom.

Juszczenko honoruje szefa Bractwa weteranów UPA

29.09 br. prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko z?o?y? oficjalne ?yczenia niejakiemu Mychaj?o Ze?e?czukowi, szefowi Wszechukrai?skiego Bractwa OUN/UPA, z okazji jego 85-tych urodzin. Napisa? m.in.: „Wasz ?yciowy szlak, to jaskrawy przyk?ad m?stwa i po?wi?cenia w walce o niezawis?o?? Ukrainy, bezinteresownej s?u?by swojemu narodowi i narodowej idei. 11 lat, z broni? w r?ku, stawiali?cie opór niemieckiemu okupantowi i totalitarnemu re?imowi komunistycznemu(…)”. Jednocze?nie rada obwodowa Iwano -Frankowska (Stanis?awowa) przyzna?a mu medal „Za zas?ugi dla Podkarpacia” (wg polskiej nomenklatury to Podkarpacie Wschodnie). Tymczasem Mychaj?o Ze?e?czuk „Derkacz”, ur. w 1924 r. w niemal czysto ukrai?skiej wsi Zielona w powiecie Nadwórna, w woj. Stanis?awowskim, to chor??y UPA, pe?ni?cy funkcje, kolejno rojowego, czotowego i szefa stanis?awowskiego kurenia Beskid. Kure? ten nale?a? w latach 1946-47 do WO (Wojskowego Okr?gu) 6 „Sian”, czyli dzia?a? na terenie tzw. Zakierzonii dok?d przyby? z Ma?opolski Wschodniej. Wcze?niej, Ze?e?czuk pe?ni? te? funkcj? rejonowego referenta S?u?by Bezpeky OUN na terenie powiatu Nadwórna. Przypomnijmy, ?e w?a?nie SB by?a najbardziej z?owrog? formacj? OUN, wewn?trzn? policj? polityczn?, maj?c? na r?kach krew nie tylko polsk?, ale i ukrai?sk? (zajmowa?a si? równie? likwidacj? ukrai?skich przeciwników OUN Bandery). Od lat 50-tych XX w. we w?adzach OUN (b), a od pocz?tku lat 90-tych szef Bractwa UPA. (za ukrpohliad.org i Kvaziencyklopedia OUN/UPA)

G?os z Grodna

Za stron? legalnego Zwi?zku Polaków na Bia?orusi - www.polacy.by - podaj? fragment wypowiedzi p. Witalii Naumowicz-Panasiuk: „Do ZPB nale?? od 1991r., w tym samym roku wyjecha?am na studia do Polski. Tymczasem na Bia?orusi, dzi?ki ogromnemu entuzjazmowi i wysi?kowi miejscowych dzia?aczy zwi?zkowych, spo?eczno?ci polskiej Grodna zosta?y otwarte pierwsze dwie klasy z polskim j?zykiem wyk?adowym, w 1992r. – nast?pne polskie klasy. Wróciwszy w 1993r. do Grodna bez wahania podj??am prac? spo?eczn? w ZPB, uzbiera?am dzieci do swojej klasy i od wrze?nia zacz??am prac? zawodow?. Ka?dego roku tych klas przybywa?o. Nauczanie w j?zyku polskim by?o atrakcyjne, marzyli o tym rodzice i dziadkowie tych dzieci, poniewa? przez tyle lat nie by?o mo?liwo?ci nie to ?e nauczania, ale i rozmawiania w j?zyku ojczystym.(…) Praca w Polskiej Szkole w Grodnie, spo?eczna praca w ZPB, wyk?adanie j?zyka polskiego w szkole nr 20 w Grodnie, w Liceum spo?ecznym Polskiej Macierzy Szkolnej, pe?nienie obowi?zków dyrektor Szko?y Spo?ecznej ZPB w Grodnie, praca spo?eczna w Duszpasterstwie Nauczycieli Katolickich, udzia? w konferencjach naukowych w kraju i za granic? itd. Czym zas?u?y?am na zakaz wjazdu do RP? Pytanie to do dzi? dnia pozostaje otwarte.” Czekamy na odpowied? MSZ.

Polska okupacja ma si? dobrze

W lipcu br. pisali?my o wypowiedzi szefa SBU Ukrainy W. Naliwajczenki podczas otwarcia muzeum ofiar totalitaryzmów w dawnym wi?zieniu lwowskim na ul. ??ckiego, w której porówna? on polsk? policj? do Gestapo i NKWD. Sprawa sta?a si? przez chwil? g?o?n?. Interweniowa? prezes IPN Janusz Kurtyka, interweniowa? MSZ, nawet Bogumi?a Berdychowska wyrazi?a zaniepokojenie. Pozosta?o wra?enie, ?e sprawa jest za?atwiona, a nasi dzielni urz?dnicy zadzia?ali wreszcie jak trzeba. Pó?niej jeszcze, w serdecznej atmosferze, prezes Kurtyka spotyka? si? z p. Naliwajczenk? w sprawie os?awionych dokumentów SBU. A tymczasem… Wchodzimy na stron? muzeum www.lonckoho.lviv.ua, wybieramy jak?kolwiek podstron? i naszym oczom ukazuje si? inny adres - upa.in.ua. Niedobrze, UPA ju? w adresie strony, czy to aby nie pomy?ka? Nie, wystarczy przejrze? zawarto??. Wystawa „UPA – istorija nieskorienych”, wystawa „Ofiar trzech okupacji”. Trzech? Jak najbardziej! Jak podaj? autorzy strony oficjalnej: „Memoria? pami?ci ofiar okupacyjnych re?imów „Wi?zienie na ??ckiego” usytuowany jest we Lwowie, w pomieszczeniach wi?zienia, gdzie funkcjonowa?y organy represji trzech okupacyjnych w?adz: polskiej, radzieckiej i niemieckiej”. Jeste?my w domu. Przynajmniej szczerze, prawda? Niedawno muzeum odwiedzi?a Katerina Czumaczenko-Juszczenko, ?ona prezydenta Ukrainy. Za? sam Wiktor Juszczenko, 13 pa?dziernika br. wyda? ukaz nr 828/2009, w którym nadaje „Muzeum-memoria?owi ofiar okupacyjnych re?imów „Wi?zienie na ??ckiego” status „narodowego”. Jaka z tego nauka? Ukrai?cy proweniencji banderowskiej robi? swoje nie ogl?daj?c si? na nikogo i na nic. Tzw. interwencje polskie mog? ich co najwy?ej dobrze ubawi?. Wiedz? bowiem doskonale, ?e ich polscy, bezinteresowni przyjaciele nie zrobi? nic ponad wyg?oszenie bezowocnych bana?ów, tak jak to mia?o miejsce w przypadku „Wi?zienia na ??ckiego”. W obawie przed utrat? nieocenionego sojusznika w walce z Rosj?, naturalnie.

Plugawi? pami?? i dorobek ?p. Wiktora Poliszczuka

W sieci internetowej pojawi?a si? strona w-poliszczuk.livejournal.com. Ma ona charakter wyj?tkowo agresywnego paszkwilu na osob? ?p. dr hab. Wiktora Poliszczuka i jego dorobek naukowy. Anonimowi autorzy strony w atakach na Poliszczuka posi?kuj? si? g?sto twórczo?ci? polskich autorów – Rafa?a Wnuka i Grzegorza Motyki. Chcia?bym wierzy?, ?e wymienieni naukowcy, znani ze swej d??no?ci do usprawiedliwiania dzia?a? UPA, nie mieli intencji, aby ich praca s?u?y?a wspó?czesnym banderowcom do obrony ich pozycji oraz do plugawienia dorobku tak zas?u?onych dla wy?wietlenia prawdy o zbrodniach OUN/UPA postaci jak Wiktor Poliszczuk, niemniej, faktem niezaprzeczalnym pozostaje, ?e dzisiaj tak w?a?nie jest.

Giedroyc we w?a?ciwym towarzystwie?

Ukrai?ska agencja informacyjna UNIAN podaje (13.10), ?e Zwi?zek Ukrai?ców w Polsce wyst?pi? do mera Lwowa Andrzeja Sadowego z pro?b? o przekazanie polskiej wspólnocie w tym mie?cie budynku na jej potrzeby. Ma to zwi?zek z niedawn? decyzj? rady miejskiej Przemy?la o przekazaniu Ukrai?com budynku dawnego Domu Ukrai?skiego. ZUwP wezwa? te? mera Lwowa i Rad? Miejsk? Lwowa do nadania jednej z ulic miasta imienia… Jerzego Giedroycia, który „by? zwolennikiem polsko-ukrai?skiej wspó?pracy i wyst?powa? przeciwko wzajemnym terytorialnym i innym pretensjom”. „Nadanie jednej z lwowskich ulic imienia wielkiego Polaka b?dzie ?wiadczy? o rozwoju polsko-ukrai?skich stosunków, budowanych na fundamencie historycznego pojednania i europejskich warto?ci”, zaznaczono w apelu Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce. Co do budynku, wydaje si?, ?e z inicjatywa powinny jednak wyst?pi? w?adze Lwowa na zasadzie analogii z w?adzami Przemy?la. A pomys? z ulic?? Znakomity! Nikt tak jak Jerzy Giedroyc nie pasuje do wspó?czesnych patronów lwowskich ulic – Bandery, Doncowa, Konowalca, Szuchewycza, czy Genera?a Czuprynki (dwie ostatnie ulice maj? t? sam? osob? za patrona, tylko ?e raz wyst?puje on pod swoim nazwiskiem, a drugi, pod pseudonimem!).

Zebra? i opracowa? Adam ?miech

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014