Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 27 2020 12:53:58
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
16
16
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Prezydenci wobec traktatu
Polityka Zagraniczna

«Referendum w Irlandii niczego nie zmieni»
LA CROIX - 06/10/2009 19:30

Wywiad z Ladislav'em Jakl'em, doradc? politycznym prezydenta Republiki Czeskiej Vaclava Klausa, który aby unikn?? wypowiedzi odno?nie podpisu pod Traktatem Lizbo?skim kryje si? za plecami Trybuna?u Konstytucyjnego.

La Croix : Czy prezydent Czech podpisze traktat?

Ladislav Jakl : Podczas gry w szachy nie ujawnia si? nast?pnego posuni?cia. Prezydent Klaus jest w trakcie przygotowywania w?asnej analizy traktatu na pro?b? przewodnicz?cego Trybuna?u Konstytucyjnego. Ma na to dwa tygodnie - nast?pny etap to w?a?nie ten i on dla nas jest najwa?niejszy. Nie mo?na powiedzie? co b?dzie dalej, nie wiemy jak b?dzie decyzja TK.

Ile czasu to mo?e potrwa??

W Niemczech Trybuna? Konstytucyjny potrzebowa? od o?miu do dziesi?ciu miesi?cy. Jak to b?dzie przebiega? u nas? - nie wiemy nic. Ale przypomnijmy sobie jak to by?o w Niemczech - mimo tak d?ugiego oczekiwania nikt w Europie nie wykazywa? najmniejszego zniecierpliwienia, czy niepokoju. W ubieg?ym roku nasz Trybuna? wypowiada? si? odno?nie sze?ciu punktów zg?oszonych przez Senat - trwa?o to trzy miesi?ce.
Obecnie grupa senatorów podnios?a przed TK kwestie Traktatu jako takiego. Trudno przewidzie?, ile czasu ta sprawa potrwa - z pewno?ci? ponad sze?? miesi?cy. Trzeba jednak zauwa?y?, ?e nasz TK poddawany jest silnej presji ze strony Unii Europejskiej, a jeszcze bardziej ze strony pewnych krajów... Ostatnio np. ambasador Niemiec z?o?y? wizyt? Trybuna?owi Konstytucyjnemu...

Czy irlandzkie "TAK" cokolwiek zmienia dla was?

Referendum w Irlandii nie wniesie niczego nowego. Proces ratyfikacyjny post?puje wsz?dzie. My mamy nasz? Konstytucj?. Fakt odwo?ania si? do TK uniemo?liwia nam podj?cie jakiegokolwiek kroku.

Czy nie obawiacie si?, ?e je?li proces ratyfikacji b?dzie trwa? zbyt d?ugo, Republika mo?e utraci? komisarza?

Uwa?am, ?e posiadanie lub nie, komisarza w ?onie Komisji Europejskiej, nie jest dla nas spraw? wa?n?. Mia?oby to znaczenie, gdyby reprezentowa? on jednoznacznie swój kraj. Niestety, nie jest to przypadek aktualnego komisarza, którego priorytetem nie jest interes w?asnego kraju. Ponadto sk?ad Komisji ustalany jest póki co jednog?o?nie przez Rad? Europejsk?, zatem wymagana jest zgoda wszystkich... co by?oby jednak zaskoczeniem w takim przypadku...?.

My?licie, ?e zajmuj?c stanowisko obstrukcyjne mo?ecie liczy? na poparcie Czechów ?

Sonda?e wykazuj? ?e 43 % Czechów jest za przyj?ciem traktatu lizbo?skiego, przeciwko 44 %, reszta nie wypowiada si?. A wiec jest to tak jak gdzie indziej, ale gdyby u nas mia?o miejsce referendum, g?osy by?yby podzielona pó? na pó?.

Krytykujecie ten traktat. Jaki? traktat by?by dla was idealny?

Traktat Lizbo?ski wed?ug nas nie jest do przyj?cia poniewa? przekszta?ca to co dzi? stanowi struktur? mi?dzynarodow? w jeden organizm supra-pa?stwowy. Zmierza do utworzenia super-Pa?stwa, lecz bez niezb?dnej kontra-w?adzy, jak? jest kontrola ze strony obywateli, lub inne instrumenty demokratyczne. Dla nas natomiast, to w?a?nie Pa?stwo stanowi ramy dla demokracji par excellence.
www.la-croix.com

Prezydent Czech uprawia partyzantk?
LA CROIX - 06/10/2009

Prezydent RP Lech Kaczy?ski obieca? z?o?enie podpisu pod Traktatem natychmiast po irlandzkim "TAK", ale jak wida? najwyra?niej chce zyska? na czasie.
W Republice Czech eurosceptyczny Vaclav Klaus jak si? wydaje jest zdecydowany zrobi? wszystko, by doprowadzi? do za?amania procesu. Popar? grup? senatorów, którzy wnie?li pozew do Trybuna?u Konstytucyjnego.
Trybuna? ma trzy tygodnie by ustosunkowa? si? do samego pozwu. Je?li ten zakwalifikuje si? do przyj?cia, sprawa mo?e potrwa? kilka miesi?cy. Powstaje przy tym obawa ?e spowoduje to znaczne spowolnienie procesu, który przed?u?y si? do wyborów w Anglii w czerwcu 2010r, a te mog? przynie?? zwyci?stwo konserwatystom, którzy mogliby podda? tekst Traktatu pod referendu …
Vaclav Klaus, jak si? wydaje nie ma ju? nic do stracenia.
Aby unikn?? zablokowania ratyfikacji, odpowiedzialni z Unii Europejskiej rozpocz?li prawdziwe obl??enie Pa?acu prezydenckiego w Pradze. Na dzi? premier Czech jest wezwany do Brukseli na konsultacje z premierem Szwecji Fredrik'iem Reinfeldt, aktualnym prezydentem UE oraz przewodnicz?cym Komisji Europejskiej.
Nast?pnie, w czwartek, Przewodnicz?cy PE Jerzy Buzek i szwedzki minister ds europejskich - Cecylia Malmström, udaj? si? do Pragi. Nie jest jednak pewne, czy to wystarczy, by przekona? prezydenta Czech, który jak si? wydaje nie ma ju? nic do stracenia.
www.la-croix.com
Prze?. M.Ostrowski - Francja

Jak wida? mo?emy jeszcze spogl?da? z nadziej? na poczynania Vaclava Klausa i ?a?owa?, ?e naszym prezydentem nie jest polityk tego formatu. Wygl?da na to, ?e przysz?o?? Europy znajduje si? teraz w jego r?kach.


Marzena Zawodzi?ska

Komentarze
gjw dnia październik 11 2009 23:18:18
Znowu jestem pe?en uznania. ?wietne, wa?ne i aktualne teksty, dzi?kuj?. Zapewne nie tylko we w?asnym imieniu. Natomiast mam jedn? drobn? uwag? na przysz?o??. Cytuj?c co? nale?y poda? ?ród?o, w danym wypadku oryginalny tytu? doniesienia prasowego, numer i stron? gazety albo adres internetowy orygina?u. Jest to wa?ny element poziomu pracuj?cego na wiarygodno?? danego publikatora. Powinni?my za? stara? si? by? wiarygodni, aczkolwiek równie? w tym wypadku pozostaniemy niewygodni. To jest ju? jednak zmartwienie zwolenników przywrócenia cenzury. smiley
gjw dnia październik 11 2009 23:28:12
No i jeszcze ogólnie w temacie. Kiedy jaros?aw Kaczy?ski ponownie zatrudni? w soim rz?dzie monetarystk? Zyt? Gilowsk?, a potem faktycznie zrezygnowa? z wdro?enia zapowiedzianego przez siebie planu pi?cioletniego konsolidacji i odbudowy gospodarki narodowej, ju? wiedzia?em, czym pachn? obaj s?awni bracia i ?e to nie jest ani perfumeria ani patriotyzm. Niestety ci dwaj nie dorównuj? nawet Ignacemu Mo?cickiemu. Za? gdyby ?y? Pi?sudski i gdyby mu przedstawiono ten ca?y TL, to by?by go podar? w drobne kawa?ki, a jeszcze obsypa? tych, co go by przyszli namawia? do podpisania, tak? wi?zank?, ?e wyszliby ze spotkania czerwoni jak raki. W porównaniu do wodzów PiS-u to sanatorzy byli jeszcze wielkimi patriotami. O tempora, o mores!
Marzena Zawodzinska dnia październik 12 2009 08:10:10
Na pewno Pan zauwa?y?, ?e zawsze podaj? ?ród?a, tym razem dosta?am teksty w postaci plików, ale na pewno to uzupe?ni?.
No có?, dzisiaj w "Naszym Dzienniku" czytamy: "Jaros?aw Kaczy?ski nie podpisze si? pod wnioskiem o skierowanie traktatu lizbo?skiego do Trybuna?u Konstytucyjnego". Rozumiem, ?e ma to by? wyraz oburzenia. Tylko w?a?ciwie co w tym dziwnego? Przecie? chcia? podpisa? i podpisa?, wi?c gdyby teraz jeszcze kierowa? podpisany traktat do trybuna?u, to przeczy?by sam sobie. Przynajmniej jest konsekwentny. Jak zdradzi?, to do ko?ca. Wszak "nie by?o planów, by zadr?a?y serca euroentuzjastów - podkre?li? Wypych" Pawe?.
gjw dnia październik 13 2009 00:33:11
Klaus jak Hus... Widz? coraz bli?sz? analogi? tych dwóch postaci. Chodzi mi przy tym o polityczny wymiar postawy Jana Husa. On by? przywódc? równie? narodowym. nie ust?pi? w Kosntancji i nie ul?k? si? stosu równie? dlatego, ?e nie widzia? innego sposobu wyzwolenia swego kraju od panoszenia si? Niemców. Ca?a ówczesna "zjednoczona Europa" by?a przeciw niemu, a on wybra? ?mier? jako sw? ostatni? bro?. Tak, jak potem Dziewica Orlea?ska. By? mo?e on (Klaus) zmierza teraz celowo do tego, aby go zamordowano, kieruj?c si? zasad?; niech potwór jad swój wyzionie, aby ?wiat go pozna?, czym jest. Je?li tak jest, to wszystkim bezczynnym, w tym milcz?cym na tym portalu, b?dzie trudno spojrze? w lustro. Polacy, tylokrotni obro?cy wolno?ci, nie umiej? dzi? tupn?? nog?, a ryczy osaczony czeski lew, nieustraszony i wolny do ko?ca. Jakie to jest tragiczne! smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014