Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:51:35
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 6
Skwer Wo?y?ski 6
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kl?ska polityki rusofobicznej
Polityka Zagraniczna

To, co si? dzieje nie jest dla nas ?adnym zaskoczeniem. Przeciwnie, jest naturaln? konsekwencj? przyj?tych przez Polsk? fatalnych za?o?e? polityki zagranicznej, jej wspomnianej jednotorowo?ci i antyrosyjskiego ob??du. Niestety, przysz?o?? rysuje si? w jak najgorszych barwach. Obóz prezydencki w Polsce nie jest w stanie fizycznie zmieni? swojej polityki. Jest ca?kowicie za?lepiony rusofobi?, w stopniu wykluczaj?cym jak?kolwiek rozs?dn? zmian? kierunku. Rusofobia przes?ania tym ludziom ca?y ?wiat. Jak napisa? niegdy? J?drzej Giertych - Rosja, mo?liwo?? walki z ni? na jakiejkolwiek p?aszczy?nie, stanowi dla nich racj? istnienia; gdyby Rosja nagle przesta?a istnie?, straciliby sens ?ycia. Nieco, tylko nieco lepiej wygl?da sytuacja w obozie rz?dowym. Tak Tusk i, jak i Sikorski z trudem, ale jednak zauwa?aj?, ?e ?wiat wygl?da inaczej ni? w wyobra?eniach redaktora Kultury. St?d, podejmuj? od czasu do czasu s?uszne, acz zazwyczaj spó?nione dzia?ania. Tak by?o z konfliktem gazowym, gdzie tylko rz?dowi zawdzi?czamy - nie boj? si? tego g?o?no powiedzie? wbrew zacietrzewionym pohukiwaniom oponentów - ?e Polska zachowa?a chwalebn? neutralno??, nie trac?c na konflikcie dzi?ki zachowaniu dobrych relacji z Rosj? i Bia?orusi?. Obóz prezydencki robi? wszystko, ?eby postawi? Polsk? w fatalnej pozycji wspieraj?cego ukrai?skich oszustów, oczywi?cie w imi? tzw. wy?szych racji wyznawanych przez ten obóz. Tak jest i dzisiaj, kiedy Rados?aw Sikorski próbuje manewrowa?, aby nie postawi? Polski w stanie konfliktu z now? polityk? USA i NATO na kierunku wschodnim. St?d zaskakuj?ca wielu wypowied? ministra w poniedzia?ek 30.03 w Toruniu, o konieczno?ci wspó?dzia?ania z Rosj? i o poparciu dla przyj?cia jej do NATO*. Ostatnie do?wiadczenia pokazuj?, ?e Polska podejmuje decyzje w sprawach polityki zagranicznej zazwyczaj z pewnym opó?nieniem, wynikaj?cym z istniej?cej dwutorowo?ci prowadzenia tej polityki (prezydent-premier) i konieczno?ci marnotrawienia czasu na wewn?trzne przepychanki. Ko?czy si? to tym, ?e s?uszne propozycje Polski pozostaj? ja?owe na gruncie mi?dzynarodowym, jak np. zbyt pó?ne zg?oszenie przez Polsk? ch?ci wspó?uczestnictwa w rozwi?zywaniu konfliktu gazowego. Niemniej, uczciwo?? wymaga oddania sprawiedliwo?ci posuni?ciom, które na to zas?uguj?. Trzeba tu wspomnie? równie? o sygna?ach dochodz?cych z Litwy, gdzie mówi si? o zablokowaniu przez polski MSZ wszelkich kontaktów z Litw? poza elementarnymi. Przyczyn? ma by?, naturalnie zdaniem Litwinów nieuzasadniona, troska rz?du RP o Polaków mieszkaj?cych na Litwie, a doznaj?cych prze?ladowa? i upokorze? ze strony naszych "strategicznych partnerów". Oby to by?a prawda.
Przysz?o?? polskiej polityki zagranicznej, jej skuteczno??, zale?y od kilku czynników. Nale?? do nich m.in.: podejmowanie wszelkich decyzji z uwzgl?dnieniem przede wszystkim interesu Polski, zdrowy rozs?dek, racjonalna analiza sytuacji mi?dzynarodowej, porzucenie doktrynerstwa, wreszcie dzia?anie wg zasady "mierz zamiar pod?ug si?". To przykre, ?e po 20 latach od zmian 1989 r. musimy mówi? o sprawach tak podstawowych dla ka?dego szanuj?cego si? narodu i pa?stwa jak o zjawisku nieznanym "elitom". Gorzej, ?e nie ma ?adnej pewno?ci, czy tzw. polskie elity s? w stanie tak?e i dzisiaj zrozumie? te proste prawdy.

Adam ?miech

* - "Rosja jest potrzebna do rozwi?zywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za s?uszne uwa?am przyj?cie jej do NATO - mówi? Rados?aw Sikorski. Minister zaznaczy?, ?e Europa jest bardzo ró?norodnym organizmem, dlatego pa?stwa musz? rozpatrywa? poszczególne posuni?cia w skali globalnej, jak i regionalnej" (za onet.pl). Na wyst?pienie Sikorskiego zareagowa? histerycznie minister prezydencki Micha? Kami?ski, skrajny ukrainofil, który zas?yn?? ze skandalicznej wypowiedzi w Parlamencie Europejskim w czasie tzw. pomara?czowej rewolucji, kiedy to, rozgor?czkowany, w powiewaj?cym pomara?czowym szaliku, stan?? w obronie banderowców i zaatakowa? Polsk? za rzekomy antysemityzm. Kami?ski nazwa? wypowied? min. Sikorskiego "szokuj?c?" i oceni?, ?e "stawia pod znakiem zapytania ca?? doktryn? polskiej polityki zagranicznej; Przyst?pienie Rosji do NATO jest pomys?em rewolucyjnym i w ?adnym stopniu nie uzgodnione z prezydentem, który odpowiada za bezpiecze?stwo kraju. Ta ostatnia wypowied? pana ministra Sikorskiego tylko utwierdza pana prezydenta w przekonaniu, ?e w zaistnia?ej sytuacji musi by? aktywnym podmiotem polityki zagranicznej"(za PAP). Pogratulowa? dobrego samopoczucia panu ministrowi. Nazywa? doktryn? ten konglomerat wszelkich mo?liwych b??dów i niedorzeczno?ci na pograniczu qui pro quo, jakim jest polityka zagraniczna obozu prezydenckiego, to rzeczywi?cie ?mia?a teza.

Komentarze
gjw dnia kwiecień 01 2009 12:16:37
Wej?cie w ?lpey zau?ek - oto, do czego ci ludzie doprowadzili nas i siebie, ale to i tak lepsze od wje?cia w uliczk? u wylotu której by?aby ju? tylko trzecia wojna ?wiatowa. P. S. Dzisiaj Obama spotka si? z Miedwiediewem w Londynie.
RomanK dnia kwiecień 02 2009 04:31:36
Panei ASdami belkot ministra Sikoreskiego spotklal sie z doskonala riposta Putina, ktory powiedzial ze mu jest milo -ze Sikorski jest mily:-)))
MInister natomiast goni w pietke, bo to czlek chorobliwie ambitny i nie ma zamiru odchodzic do swej posiadlosci prowadzac kury, gduyz marzy mu sie jak Jozinowi z Bazin:-)))
Spotkanei Miedwiediewa z Obama trwalo 150 min trzykrotnei dluzej niz planowano....
TO nie fiasko panowie to totalna klapa i osmieszenie dla tej calej ekipy!
Prosze ciekawy link i dobre komentarze...:
http://www.ruvr.ru/main.php?lng=pol&q=3983&cid=80&p=01.04.2009

Moze ten text im pan podrzuci????
Adam Smiech dnia kwiecień 02 2009 08:25:04
Bynajmniej nie chodzi mi Panie Romanie o obron? Sikorskiego jako takiego. Chodzi o to, ?e czasem tak jest, ?e polityk elastyczny, cho?by ze wzgl?du na swoj? chorobliw? ambicj?, mówi co? sensownego i nawet w sytuacji ogólnie panuj?cego rozgardiaszu jest to i tak bardziej korzystne dla Polski, ni? wypowiedzi ob??kanych doktrynerów. Powtarzam, ja nie chwal? PO jako takiej, ja oceniam rz?dy w Polsce bez wzgl?du na to, czy mi si? ten, czy ów szyld podoba, czy nie. Dzi? nie mamy szansy na rz?d kieruj?cy si? racj? stanu, który my w zgodzie z logik? dziejów uwa?amy za s?uszn? (tzw. nasi ludzie z kr?gów toru?sko-niby-prawicowo-narodowych, w istocie kieruj? si?, nie wiedz?c nawet o tym, etyk? Kalego i postaw? typu "klapki na oczach" - oczywi?cie nie wszyscy, ale mówi? o dominuj?cym trendzie; ogromna wi?kszo?? spo?ecze?stwa zas chce pozbycia si? k?opotów poprzez oddanie decyzji w r?ce obce). Dlatego pozostaje nam szukanie i wskazywanie pozytywów w istniej?cych uk?adach i wytykanie b??dów. S?u?by jednak to i owo czytaj?...
G?os Rosji znam. Znakomita strona, ?wietne komentarze Redaktora Naczelnego. Zamierzam do nich napisa? i wyprostowa? przy okazji ma?e nieporozumienia, bo np. dali si? nabra? na wypowied? filosemity, ukrainofila i rusofoba Micha?owskiego o gazoci?gu. Trzeba im u?wiadomi?, kto zacz...
Adam Smiech dnia kwiecień 02 2009 09:27:24
I jeszcze jedno. Rosja ma dodatkowy silny argument w rozmowach z USA. W grudniu 2009 wygasa uk?ad START...
RomanK dnia kwiecień 04 2009 22:05:23
panie Adamie,,,ten elastyczny jak guma w majtach polityk,,bedzie sluzyl kazdym gaciom niczym szelki. Jego wypowiedzi nie maja dla Polski zadnego znaczenia!
czy Rosjanie nie wiedza o zbrodniach . Czy to po interwencji?:-)))

http://www.ruvr.ru/main.php?lng=pol&q=3972&cid=101&p=01.04.2009
Piotr Kolczynski dnia kwiecień 05 2009 09:46:02
Nikt, a najbardziej my, nie wierzy, ?e Sikorski jest politykiem s?u??cym Polsce. A jednak, przy skrajnym szale?stwie o?rodka prezydenckiego, jawi si? jako cz?ek my?l?cy. Kaczy?scy to szale?cy gotowi wepchn?? Polsk? w ka?d? awantur? byle "dowali? Ruchom".
smiley
Adam Smiech dnia kwiecień 05 2009 11:26:46
Maj? znaczenie, Panie Romanie! Bo pe?ni on funkcj? MSZ i niezale?nie od tego kim jest i jak go oceniamy, maj? znaczenie, gdy? przez ich pryzmat oceniana jest Polska. Obcy nie rozró?niaj? tak jak Pan, dla nich osoby reprezentuj?ce Polsk? uto?samiane s? z Polsk?. Musimy o tym pami?ta?, ?e nasze prywatne rozró?nienia nie znacz? nic na scenie mi?dzynarodowej. A tu chodzi o Polsk?. Dlatego - gdy si? nie ma , co si? lubi, to si? lubi, co si? ma. Jakie my mamy szanse na rz?d narodowy? ZEROWE, Panie Romanie! Te wszystkie przedsi?wzi?cia, które obserwujemy - czy Pan naprawd? wierzy, ?e oni cokolwiek osi?gn?. Z?e za?o?enia, z?e oczekiwania, obecno?? ludzi organicznie destrukcyjnych itd. Nawet w II RP, gdzie Obóz Narodowy by? pot?g?, tylko dwa razy (23,26) bardzo krótko bra? udzia? w rz?dach. Na wi?cej nie pozwolono. Najpierw zainicjowano tzw. wypadki krakowskie, pó?niej by? zamach Pi?sudskiego, którego dzisiaj katolicy ubóstwiaj? za wyst?pienie przeciwko masonom w maju 26 r. (TAK!!! Do takiego poziomu dosz?a ju? w Polsce, a? waham si?, czy u?y? tego s?owa, mysl polityczna). W powodzi b?edów i ?alosnego miotania si? karze?ków, którzy robi? wszystko, ?eby Polsk? odda? pod czyj?? kuratel?, musimy g?o?no mówi? o poci?gni?ciach pozytywnych, cho?by wynika?y one ze z?ych pobudek, b?d? by?y rezultatem zbiegu okoliczno?ci.
Adam Smiech dnia kwiecień 05 2009 11:33:36
Co do szczytu NATO. Ponie?li?my kolejn? kl?sk? presti?ow?. Turcy zas pokazali, co to znaczy prowadzi? polityk? opart? na realistycznych za?o?eniach. Niby protestowali przeciw Rasmussenowi, ale ostatecznie wyg?askani przez wielkich, otrzymawszy stanowisko wiceszefa NATO, poparli jego kandydatur?. To jest polityka i to jest przyk?ad jak nale?y skutecznie dzia?a?. My za? od razu chcieliby?my , ?eby NATO zadekretowa?o inwazj? na Rosj?. Nic wi?c dziwnego, ?e patrz? na nas podejrzliwie, zastanawiaj?c si?, czy w Polsce produkuje si? klamki. Te ci?g?e gierki, kto jakim samolotem poleci, spychania si? z krzes?a, mówienie rzeczy nawzajem nieuzgodnionych. No, po prostu ?a?o?? i sromota wzbiera! Polityczne szczeniactwo bez poj?cia. No, ale pami?tajmy, ?e s? to ludzie, dla których przebijanie opon w autach MO i podrzucanie zdech?ych wron stanowi horyzont my?lenia o Polsce.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014