Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumCzerwiec 07 2020 07:28:15
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Sk?adanie kwiatów 1
Sk?adanie kwiatów 1
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Spotkanie pami?ci ofiar Huty Pieniackiej
Historia Polski

Tez? o odpowiedzialno?ci dwóch totalitaryzmów nazwa? tez? nacjonalistów ukrai?skich. Mówca skrytykowa? równie?, obecne w wyst?pieniu Lecha Kaczy?skiego, odniesienia do listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., wskazuj?c na brak analogii pomi?dzy zachowaniem biskupów niemieckich (którzy zbrodni hitleryzmu nie negowali i nie gloryfikowali) a biskupów ukrai?skich, jak równie? sugesti?, ?e to ca?y naród ukrai?ski ponosi odpowiedzialno?? za zbrodnie banderowców, podczas gdy w oczywisty sposób tak nie jest. Na zako?czenie wicemarsza?ek Sejmu stwierdzi?, ?e to nie jest tak, ?e ran nie nale?y rozdrapywa?. Je?eli rany porastaj? b?on? pod?o?ci wr?cz nale?y je rozdrapywa?, gdy? nie mo?na fa?szowa? historii, prawdy pogrzeba? si? nie da, za? dobre stosunki z s?siadami mo?na zbudowa? jedynie na fundamencie prawdy.
Kolejnym punktem programu by?a dekoracja odznaczeniem "Za zas?ugi dla Zwi?zku Kombatantów RP" Ma?gorzaty Go?niowskiej, Lucyny Kuli?skiej, Ewy Siemaszko i Sulimira Stanis?awa ?uka. Dekorowa? p?k Henryk Strzelecki w asy?cie p?k Jana Niewi?skiego i kmdr Henryka Kalinowskiego.
Referat dr Lucyny Kuli?skiej "Przyczyny i przebieg ludobójczej akcji nacjonalistów ukrai?skich skierowanej przeciw ludno?ci polskiej Ma?opolski Wsch. w czasie II w. ?w." ze wzgl?du na brak czasu zosta? ograniczony przez prelegentk? do omówienia wydarze? poprzedzaj?cych ukszta?towanie si? nacjonalizmu ukrai?skiego w latach 20-tych XX w. i do oceny obecnej sytuacji politycznej. Zdaniem Autorki, opartym na gruntownej analizie materia?u ?ród?owego, zbrodnia dokonana na Polakach przez nacjonalistów ukrai?skich nie by?a fenomenem typowym dla samej tylko II w. ?w. My?l o usuni?ciu ludno?ci uznanej za obc? pojawi?a si? wcze?niej, tak ?e mo?na postawi? tez? o istnieniu pewnego kontinuum czasowego bez okre?lonych punktów skrajnych. Rze? na Ukrainie w?a?ciwej, tak?e na Podolu, sta?a si? udzia?em hajdamaków pod przywództwem Maksyma ?ele?niaka i Iwana Gonty w XVIII w. w czasie tzw. koliszczyzny. Wymordowano wówczas ok. 200 tys. ludzi, g?ównie Polaków i ?ydów. Pó?niej ich "wyczyny" opiewano w poezji (m. in. w poemacie T. Szewczenki "Hajdamacy", w jednej ze zwrotek hymnu ukrai?skiego - w 1863 roku Paw?o Czubi?skyj, autor s?ów hymnu "Szcze ne wmer?a Ukraina", napisa? zwrotk?: "Na?ywako, ?eli?niak i Taras Triasi?o, z domowyny k?yczut na ?wiatoje di?o", czyli - "Nalewajko, ?ela?niak, i Taras Triasi?o wzywaj? ze swych trumien do ?wi?tego dzie?a" itd.), za? przywódcy krwawej rebelii jak i zwykli, nieznani z imienia siepacze, stali si? wzorcami dla zbrodniarzy z okresu II w. ?w. o czym ?wiadcz? przyjmowane przez nich pseudonimy ("?ele?niak", "Hajdamaka", "?ydoriz"). Has?o "Lachy za San" pojawi?o si? ju? w lipcu 1848 roku na posiedzeniu unickiej Rady ?wi?tojurskiej. Pismo "Zoria Ha?ycka" w II po?. XIX w. nawo?ywa?o do t?pienia "polskich panów", przy pomocy pali, dr?gów, wide?, siekier. Logiczn? konsekwencj? takiej postawy by?y tre?ci zawarte w XX-wiecznych ju? wyst?pieniach ideologicznych nacjonalizmu ukrai?skiego, w nies?awnym nacjonalistycznym "Dekalogu" Dmytro Doncowa, ale tak?e pie?niach organizacyjnych. Mychaj?o Ko?odzi??kyj pisa? w broszurze UWO (Ukrai?ska Wojskowa Organizacja) w 1929 r. : "Trzeba krwi, dajmy morze krwi, trzeba terroru, uczy?my go piekielnym (...) Maj?c na celu wolne pa?stwo ukrai?skie, id?my do? wszystkimi ?rodkami i wszystkimi szlakami. Nie wstyd?my si? mordów, grabie?y i podpale?. W walce nie ma etyki". Doncow nawo?ywa? we wspomnianym "Dekalogu": "Nie zawahasz si? wykona? najwi?kszej zbrodni, je?eli tego wymaga? b?dzie dobro sprawy. Nienawi?ci? i podst?pem b?dziesz przyjmowa? wrogów Twojej nacji". Nowocze?ni zbrodniarze-hajdamacy ?piewali m. in.: "Uciekajcie na kraj ?wiata, bo nadchodzi zemsty czas. B?dziemy r?n?? i strzela?, i dusi? b?dziemy was" oraz "Leje si? wra?a krew wsz?dzie gdzie st?pa oddzia? rizunów". Dzi?, na wspó?czesnej Ukrainie, w jej zachodniej cz??ci, mamy do czynienia z odrodzeniem, z dalszym ci?giem, tej samej nienawi?ci. Rosn?ce w si?? organizacje proweniencji banderowskiej, w tym organizacje m?odzie?owe, takie jak "Nacjonalnyj Alians" i "P?ast", trwaj?cy proces banderyzacji pami?ci poprzez stawianie niezliczonych pomników zbrodniarzom, nazywanie ich imieniem placów i ulic, to wszystko ka?e nam, Polakom bi? na alarm. Jednak Polska milczy. Dr Kuli?ska przyczyn? tego nieprawdopodobnego stanu widzi w ?le rozumianej racji stanu Polski. Odnosz?c si? do wyst?pienia Prezydenta RP w Hucie Pieniackiej stwierdzi?a, ?e osobi?cie obra?a j? sytuacja, w której kto? zapowiada, ?e b?dzie mówi? prawd?, a chwil? pó?niej mówi nieprawd?. Jest to wyraz hipokryzji i stosowania podwójnych standardów. Pani Lucyna zako?czy?a swoje wyst?pienie retorycznym pytaniem o pomnik ofiar nacjonalizmu ukrai?skiego w Warszawie. Dlaczego ten pomnik nie mo?e powsta?, dlaczego Polska strachliwie cofa si? przed krytyk? ze strony Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce w tej sprawie, podczas, gdy stanowisko tego zwi?zku w ogóle nie powinno nas obchodzi?.
W cz??ci artystycznej Chór Polonia wykona? kilka utworów ?piewanych, w tym napisany specjalnie dla zespo?u przez kresowiaka Krzesimira D?bskiego, do s?ów Feliksa Konarskiego, utwór "Pami??". Zbigniew Lesie? recytowa? poezj? Zygmunta Jana Rumla, patrona obchodów 65 rocznicy zbrodni nacjonalistów ukrai?skich, poety i ?o?nierza BCH na Wo?yniu, bestialsko zamordowanego przez banderowców.
W drugiej cz??ci uroczysto?ci wyst?pi?o jeszcze czworo mówców.
Ma?gorzata Go?niowska ze Stowarzyszenia "Huta Pieniacka", uczestniczka uroczysto?ci 28 lutego na zgliszczach polskiej wsi, mówi?a o ofiarach tamtej zbrodni jako o zak?adnikach polityki, która nie pozwala powiedzie? do ko?ca prawdy o ofierze polskich mieszka?ców Huty. Mówi?a te? o zachowaniu obecnych tam banderowców, stwierdzaj?c, ?e to, co polscy uczestnicy uroczysto?ci us?yszeli od nich w 2009 r. by?o tym samym, co s?yszeli Polacy w Hucie w 1944 r. przed wymordowaniem i spaleniem wsi.
Ewa Siemaszko mówi?a o zbrodniach pope?nionych przez nacjonalistów ukrai?skich w Ma?opolsce Wsch. W swoim wyst?pieniu skupi?a si? na okresie przej?ciowym (koniec 1943, pocz?tek 1944 r.), kiedy to nacjonali?ci ukrai?scy przechodzili ze swoj? akcj? eksterminacyjn? z Wo?ynia na tereny trzech województw Ma?opolski Wsch.
Emil Legowicz, Polak ze Lwowa, pyta? dramatycznie "co jest gorsze - ludobójstwo, czy milczenie o nim?". Stwierdzi?, ?e nie mo?e zrozumie? dlaczego Ojczyzna nie chce pot?pi? zbrodniarzy, a przecie? powinna to zrobi?, cho?by dla przysz?ych pokole?, aby te wiedzia?y, ?e zbrodnia zawsze b?dzie pot?piona.
Janusz Dobrosz podniós? kwesti? ukrywania tej, jak stwierdzi?, megazbrodni, nie maj?cej precedensu w historii, przez elity pa?stwa polskiego. Uzna?, ?e odpowiedzialno?? za to ponosz? PiS, PO oraz Lewica, które stan ten inspiruj?, akceptuj?, a popieraj?c tzw. pomara?czow? rewolucj?, sta?y si? tej sytuacji zak?adnikami. Wygl?da to tak, ?e si?y te pragn? zmieni? przesz?o??, aby wp?yn?? na przysz?o??. Mówca skonstatowa?, ?e to ju? nawet nie jest zdrada, ale rodzaj politycznej schizofrenii. Szczególnie niezrozumia?e jest to, ?e podczas, gdy na Ukrainie katom buduje si? pomniki, w Polsce, we w?asnym kraju, nie wolno postawi? w stolicy pomnika ofiar. To wszystko, nie jest przypadkiem. Przy w?adzach Polski funkcjonuje silne, jawne i niejawne, lobby ukrai?skie, za? nasi dzisiejsi wodzowie uznali, ?e Ukraina b?dzie ich najlepszym partnerem w wojnie z Rosj?. Janusz Dobrosz skonstatowa?, ?e na polska racj? stanu w Polsce jeszcze nie pora i przestrzeg?, ?e z?e kierunki obrane w polityce odbijaj? si? na tych, którzy je realizuj?. Na zako?czenie mówca zaapelowa? o nakr?cenie filmu fabularnego opowiadaj?cego o gehennie Polaków na Wo?yniu i Kresach P?d.-Wsch., gdy?, jak stwierdzi?, film jest najlepszym medium, najlepsz? form? dotarcia z wiedz? o tej strasznej zbrodni do wspó?czesnego cz?owieka, zw?aszcza do m?odych pokole? Polaków.
Spotkanie zako?czy?o si? przyj?ciem wspólnego stanowiska wszystkich zgromadzonych.
Podsumowuj?c, dodam kilka s?ów od siebie, jako uczestnika spotkania. Z punktu widzenia technicznego, by?o ono jednym z lepiej zorganizowanych zebra?. Ma?e opó?nienie na pocz?tku nie wp?yn??o negatywnie na przebieg uroczysto?ci. Cieszy, ?e sala by?a pe?na, ?e mo?e by?o tym razem troch? wi?cej osób m?odych (no, przynajmniej relatywnie), smuci natomiast, ?e ponownie, a jest to ju? norm? w naszym kraju, by?y to obchody bez wsparcia ze strony pa?stwa, bez zainteresowania ze strony mediów, w tym ze strony pa?stwowej telewizji, tak podobno prawicowej, a nawet, po?al si? Bo?e, narodowej(sic!). Warto doda?, ?e program z cyklu "Notacje", którego bohaterem by? obecny i odznaczony na spotkaniu Sulimir Stanis?aw ?uk, nadano o godz. 2.20 w nocy! Uroczysto?ci nie zauwa?ono tak?e w prasie. Nawet Gazeta Wyborcza, tropi?ca zwykle wszystkich nie k?aniaj?cych si? w pas nacjonalistom ukrai?skim, przemilcza?a spotkanie. Mo?e to nowy pomys? na likwidacj? tego nieprzyjemnego dla "polskich" elit problemu - nie tylko czeka? na ?mier? ostatniego Kresowianina, ale dopóki oni ?yj? i organizuj? zebrania, trzeba o nich milcze?, nawet za cen? pozbawienia si? przyjemno?ci wydzielenia jadu nienawi?ci... A tymczasem na zachodniej Ukrainie festiwal banderowski trwa w najlepsze. Oto, 5 marca w Bi?ohorszczy pod Lwowem stan?? kolejny pomnik megazbrodniarza Romana Szuchewycza, dowódcy UPA, oto 23 lutego w Stanis?awowie (tzw. Iwano-Frankowsku) odby? si? turniej paintballa z okazji 80 rocznicy powo?ania do ?ycia Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów! Organizowa?a organizacja skautowska "P?ast"! Tak si? wychowuje skautów na zachodniej Ukrainie! Kto nie wie o co chodzi z paintballem, wyja?niam, ?e to zabawa polegaj?ca na strzelaniu do "wrogiej" dru?yny z pistoletów na kulki wype?nione farb?. Trafieni odpadaj?... Trzeba przyzna?, ?e skauci(?) trafili z ow? zabaw? w dziesi?tk?. Mo?e w przysz?o?ci u?ywa? b?d? plastikowych siekier wype?nionych farb?...
Tymczasem w Polsce trwa chocholi taniec politycznej ?lepoty, który podsumowa? mo?na najlepiej s?owami z Ksi?gi Psalmów, które stanowi?y motto czwartkowych uroczysto?ci: "Jak d?ugo, Panie, jak d?ugo nieprawi cieszy? si? b?d??"Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014