Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 06:35:32
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
3
3
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Prze?ladowanie Polaków na Wile?szczy?nie
JednodniĂłwka Narodowa

Bezczelni, k?amliwi i nieprawdopodobnie zawistni nacjonali?ci litewscy, maj?cy prze?o?enie na w?adze pa?stwa litewskiego, doprowadzili do ko?ca (?) swój skandaliczny plan likwidacji polskiego nazewnictwa miejscowo?ci i ulic na terenach zamieszka?ych w wi?kszo?ci przez Polaków (cz??? Wile?szczyzny znajduj?ca si? w pa?stwie litewskim). Jak poda?y media, w ?rod? 4 marca 2009 r., tablice z polskimi nazwami zosta?y usuni?te przez samorz?d rejonu wile?skiego (w którym rz?dz? Polacy), do czego zosta? on zmuszony decyzj? s?du litewskiego uznaj?cego podwójne nazewnictwo za nielegalne. Polacy z Wile?szczyzny zapowiadaj? dalsz? walk? z umniejszaniem ich praw jako mniejszo?ci narodowej pa?stwa litewskiego.
Wydarzenie to nale?y odpowiednio skomentowa?. To, do czego dosz?o, to wielki skandal. Dopóki wybryki antypolskie wychodzi?y od osób prywatnych, czy ?rodowisk prowadz?cych partykularn? polityk?, dopóty mo?na by?o na to patrze?, naturalnie jedynie w pewnym akceptowalnym zakresie, z lito?ciwym pob?a?aniem, tak, jak olbrzym patrzy na kar?a, który opluwa sam siebie jadem nienawi?ci, tak , jak z lito?ciwym pob?a?aniem patrzymy na upami?tnianie przez Litwinów oddzia?ów gen. Povilasa Plechavicziusa - Lietuvos Vietine Rinktine, których "wojenny marsz" zako?czy? si? puszczeniem ich w kalesonach przez AK-owców pod Oszmian? Murowan?. Rzecz jednak w tym, ?e obecnie mamy do czynienia ze strony Litwy z pa?stwowym bandytyzmem skierowanym przeciwko znienawidzonej mniejszo?ci polskiej, która jako? nie chce znikn?? i stanowi samym swoim istnieniem dla Litwinów permanentne ?wiadectwo, ?e Ziemia Wile?ska, to ziemia polska, a tego zdzier?y? nie mog?. St?d nielegalne dzia?ania w?adz litewskich. To, ?e za orzeczeniem o konieczno?ci zdj?cia tablic stoi powaga litewskiego s?du, nie oznacza, ?e tym samym jest to decyzja legalna. S?d ten nie istnieje w pró?ni i nie stanowi prawa objawionego. Jego orzeczenie jest pogwa?ceniem szeregu praw, których Republika Litewska zobowi?za?a si? przestrzega? podpisuj?c traktat z Polsk?, czy te? wst?puj?c do Unii Europejskiej. Tak wi?c jasnym jest, ?e orzeczenie spe?niaj?ce warunki formalne, jak i wydane przez w?a?ciwy organ, ale jednocze?nie niezgodne z mi?dzynarodowymi traktatami oraz prawem mi?dzynarodowym w cz??ci dotycz?cej traktowania mniejszo?ci narodowych, jest nielegalne i niewa?ne od samego pocz?tku. Naturalnie, stwierdzenie tego faktu, samo w sobie niczego nie zmieni. Powinny za nim pój?? dzia?ania, przede wszystkim w postaci twardych retorsji polskich wobec mniejszo?ci litewskiej w Polsce, której prawa s? respektowane przez Rzeczpospolit? Polsk? w zgodzie z powo?anymi wy?ej aktami prawa. Najpó?niej jutro powinny znikn?? np. z Pu?ska tablice z nazwami w j?zyku litewskim. Takie dzia?ania zagwarantowa?yby szybk? zmian? stanowiska przez Litwinów (odwo?anie orzeczenia, rozpatrzenie na nowo ze zmienion? sentencj?), co wi?cej, nauczy?oby ich pokory na przysz?o?? - zastanowiliby si? cztery razy przed podj?ciem antypolskiej akcji na nowo. Niestety, ze strony w?adz polskich nie dzieje si? nic. Dla w?adz Rzeczypospolitej Polacy z Wile?szczyzny nie istniej?, poza przy?piewkami w Mr?gowie i festiwalami blinów, i innych wyrobów kuchni wile?skiej. Zamiast obro?ców maj?, w osobach przedstawicieli najwy?szych w?adz Polski, strachliwych oportunistów, fanatycznie przywi?zanych do obcych polskiej racji stanu wywodów Jerzego Giedroycia i jego ?rodowiska, uwa?aj?cych politycznych kar?ów takich jak Litwa za strategicznych partnerów Polski, i w imi? tych glinianych idei gotowych do po?wi?cenia polskiej mniejszo?ci, po?wi?cenia Polaków, zw?aszcza tam, gdzie s? oni najsilniejsi, na Wile?szczy?nie w?a?nie.
Odpowiedzialno?? za zaistnia?? sytuacj? ponosz?:

- Prezydent RP Lech Kaczy?ski, którego o?rodek jest g?ównym or?downikiem idei Giedroycia. Pan Prezydent je?dzi co roku na obchody tzw. niepodleg?o?ci Litwy kowie?skiej, czyli og?oszenia niepodleg?o?ci Litwy w polskim Wilnie, przez b?d?c? na garnuszku Niemiec kajzerowskich, skrajnie antypolsk?, Taryb?.

- Premier RP Donald Tusk oraz Minister SZ Rados?aw Sikorski, którzy zobowi?zani przez Konstytucj? RP do prowadzenia polityki zagranicznej pa?stwa, nie zrobili nic, ?eby chroni? prawa Polaków ?yj?cych tu? za miedz?, pomimo tego, ?e takiego ko?ca sprawy nale?a?o si? spodziewa? od dawna - toczy?a si? od wielu miesi?cy.

Czas zmieni? sytuacj?, w której stajemy si? po?miewiskiem w?ród narodów, a dla Polaków ?yj?cych za granic? powodem do wstydu. Czas, aby polityk? polsk? kierowali ludzie, dla których fundamentem i drogowskazem jest interes Polski i Polaków.

PS. Na zdj?ciu ul. Wile?ska (Vilniaus) w Turgielach pod Wilnem. Sierpie? 2008 r.

Komentarze
gjw dnia marzec 06 2009 23:13:20
Racja, z jednym zastrze?eniem. prócz retorsji wzgl?dem mniejszo?ci litweskiej w?a?ciwie my?l?cy i post?puj?cy rz?d w Warszawie zanalz?by jeszcze ca?e mnóstwo innych ?rodków przeciwdzia?ania (ze wsp?ólnymi akcjami z Rosj? na czele), ten zostawiaj?c sobie na ostatek. Po co? Aby móc w ka?dej chwili wskaza? palcem na ka?dym forum mi?dzynarodowym, kto tu si? zachowuje poni?ej krytyki.
Adam Smiech dnia marzec 07 2009 00:36:59
Po prostu uwa?am, ?e dosy? juz patyczkowania si? z politycznym kar?em, który hardo pluje nam w twarz. Poza tym, cho? oczywi?cie hipotetyczny rz?d narodowy zastosowa?by wariant ze wspó?dzia?aniemz Rosj?, jasnym jest, ?e rz?dy, które mamy i mie? mo?emy, z Rosj? przeciw Litwie (Ukrainie etc.) z pewno?ci? nie pójd?, st?d propozycja retorsji, która daje mo?liwo?ci dzia?ania samodzielnego. Có?, politycznych przedszkolaków nale?y prowadzi? za r?czk?...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014