Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumCzerwiec 07 2020 09:31:07
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
P?k Jan Niewi?ski 3
P?k Jan Niewi?ski 3
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
?a?osna ruchawka w Gruzji
Polityka Zagraniczna

Mamy do czynienia z bezprecedensowym upadkiem presti?u urz?du Prezydenta Rzeczypospolitej. Lech Kaczy?ski, piastuj?cy ten urz?d, robi rzeczy, które nie przystoj? g?owie pa?stwa o 1000-letniej tradycji. W?a?nie dokonano w Gruzji prowokacji antyrosyjskiej na zamówienie, w której wszystko si? uk?ada i zgadza. Niestety, wbrew zamiarom "geniuszy", którzy prowokacj? t? obmy?lili, ?wiadczy ona nie o krwio?erczych zamiarach Rosji w stosunku do Prezydenta RP, czy w stosunku do marionetki neokonserwatywnej z Tbilisi, lecz jedynie o przera?aj?cym poziomie ludzi stoj?cych za t? prowokacj?, a jest to poziom co najwy?ej podwórkowego gangu z przedmie?cia. Oto p. Saakaszwili z Prezydentem RP, w jednym samochodzie (!?!), jad? na granic? gruzi?sko-po?udniowoosetyjsk? i zostaj? zatrzymani. Dodatkowo kto? oddaje strza?y, a wszyscy wokó? mówi? po rosyjsku (a w jakim j?zyku mieliby mówi? na Kaukazie? w j?zyku Tajów?). No, po prostu wstrz?saj?cy zbieg okoliczno?ci! I jak si? wszystko zgadza! I có? oni chcieli przez to osi?gn?? - inwazj? Busha na Rosj? na zako?czenie prezydentury, jakie? rejtanowskie gesty Obamy, czy mo?e rezolucj? UE pot?piaj?c? Rosj? i wzywaj?c? do obalenia tyranów Miedwiediewa i Putina? Szkoda, ?e p. Saakaszwili nie wyszed? i nie zacz?? gra? na nosie Osety?com, lub Rosjanom, albo, ?e nie zrobi? któremu? zaj?czka do zdj?cia. Okazuje si?, ?e ameryka?ska kuk?a dopiero w ostatniej chwili zdecydowa?a o podjechaniu pod granic? Osetii! Bo?e, i Prezydent RP bierze udzia? w tej pora?aj?cej b?azenadzie kacyka, który, gdyby nie poparcie neokonserwatystów, dawno le?a?by martwy w nieznanym miejscu (jak, nie przymierzaj?c, Zwiad Gamsachurdia)! Jaki upadek autorytetu urz?du, jakie poni?enie Polski i samego Lecha Kaczy?skiego, b?d? co b?d?, profesora prawa! Niestety, Prezydent RP godzi si? na udzia? w tego rodzaju cyrkach, popychany do dzia?ania, nie daj?c? si? ju? ani ukry?, ani powstrzyma?, rusofobi?, z w?asnej woli przyk?ada r?k? do o?mieszania Polski, urz?du, który piastuje oraz w?asnej osoby, na arenie mi?dzynarodowej. Jest rzecz? najzupe?niej oczywist?, ?e przywódcy powa?nych krajów, szanuj?cy zajmowany urz?d, nigdy nie pozwoliliby sobie na eskapad? samochodami w zagro?ony rejon, w obstawie jak z Ojca Chrzestnego, bez udzia?u polskich w?a?ciwych czynników, które dowiaduj? si? po fakcie o zmianie marszruty Prezydenta. Prezydenci USA - stary i nowy - patrz? na to bez w?tpienia z niesmakiem i politowaniem, szefowie pa?stw Europy Zachodniej zastanawiaj? si? zapewne, czy by nie rozbi? jurty w tle nast?pnego spotkania z Prezydentem RP, za? powa?ny i pe?en godno?ci polityk jakim jest prezydent Vaclav Klaus my?li, dlaczego Czesi znów maj? pecha do przywódców Polski... Przykre, ale prawdziwe.

Komentarze
Adam Smiech dnia listopad 24 2008 09:34:32
"W?adys?aw Stasiak, szef Biura bezpiecze?stwa Narodowego, jest przekonany o odpowiedzialno?ci Rosji za incydent". No, co? podobnego! Czekamy teraz na równie silne przekonanie Paw?a Kowala, Aleksandra Szczyg?y, Przemys?awa Gosiewskiego i, jak?e? mogliby?my nie wspomnie?, Micha?a Kami?skiego. Co? mi si? wydaje, ?e to ta grupka panów z PiS wespó? z ochron? Saakaszwilego obmy?li?a ow? "genialn?" prowokacj?...
gjw dnia listopad 24 2008 22:43:23
Gdy Bóg chce kogo? ukara?, najpier mu rozum odbiera - g?osi m?dro?? ludowa.
Adam Smiech dnia listopad 25 2008 08:35:07
Za dzisiejsz? GW (25.11.08) podajemy relacj? BOR-owca z przebiegu tzw. incydentu gruzi?skiego. Potwierdza ona w 100% tezy tekstu - Prezydent RP zachowa? si? skrajnie niepowa?nie i nieodpowiedzialnie dla efektu medialnego w postaci kolejnej awantury antyrosyjskiej.

"Na podstawie naszych ?róde? w BOR rekonstruujemy, jak dosz?o do zatrzymania kolumny z prezydentami Polski i Gruzji i strzelaniny.

O tym, ?e prezydent Kaczy?ski poleci do Tbilisi w niedziel?, dowiedzieli?my si? w pi?tek 21 listopada o godz. 13.44. Nie by?o ju? czasu na rekonesans naszych oficerów BOR, co jest naszym obowi?zkiem przy wyjazdach prezydenta i premiera.

Dostali?my plan wizyty rozpisany co do minuty. Wynika?o z niego, ?e prezydent wyl?duje w Tbilisi, z lotniska pojedzie do pa?acu prezydenckiego Micheila Saakaszwilego, stamt?d do opery, wróci do pa?acu i na lotnisko, sk?d poleci do Warszawy. Nie by?o mowy o wyje?dzie prezydenta poza Tbilisi.

O tym, ?e ten plan zosta? zmieniony, dowiedzieli?my si?, kiedy pod pa?acem prezydenckim prezydent Saakaszwili wsiad? do samochodu naszego prezydenta i od razu pojechali do obozu gruzi?skich uchod?ców w Metechi. To wtedy, pod pa?acem, prezydent Kaczy?ski musia? zdecydowa?, ?e zmienia plan wizyty.

Nikt z nami tej decyzji nie wcze?niej konsultowa? - nie wiedzieli?my wi?c ani dok?d prezydent Kaczy?ski si? udaje, ani jak? tras?, ani jakie na niej panuj? warunki, ani jak wygl?da sytuacja na miejscu docelowym.

Sytuacja by?a bardzo dynamiczna - mieli jecha? do jednej wioski, pojechali do innej. Bo ju? w czasie jazdy do Metechi dosz?o po raz drugi do zmiany trasy - prezydenci postanowili pojecha? do Acha?gori, które pozostaje pod rosyjsk? okupacj? i gdzie jest rosyjski posterunek.

Droga przejazdu w ogóle nie zosta?a przygotowana przez gruzi?sk? ochron?. Po drodze konwój samochodów trzy razy musia? si? zatrzymywa?, bo drog? blokowa?y zwierz?ta. To niedopuszczalne.

Tak samo jak to, ?e samochód z dziennikarzami wyprzedzi? auto z prezydentami Polski i Gruzji. Zreszt? to skandal, ?e prezydenci jechali w tym samym samochodzie, to wbrew zasadom bezpiecze?stwa. Na dodatek nie by?o w nim oficera gruzi?skiej ochrony.

Na miejscu posterunku w Acha?gori czekali ju? miejscowi dziennikarze. Mieli ustawione statywy i kamery, musi wiedzie? wcze?niej od nas, ?e prezydent Polski i Gruzji tam przyjad?.

Konwój zatrzyma? si? przed posterunkiem, obaj prezydenci wysiedli z samochodu. I wtedy pad?y trzy serie z karabinu maszynowego.

"Nie umiem powiedzie?, z której strony pad?y strza?y: czy ze strony rosyjskiego posterunku, jak twierdzi prezydent Kaczy?ski - mówi nasze ?ród?o. - Strza?y by?y przyt?umione, musia?y pa?? z co najmniej 300 m, wi?c nie da si? tego okre?li?. Nie umiem te? okre?li? rodzaju broni. Nie wiem, czy by?y to strza?y w powietrze, na ?adnym z samochodów jad?cych w konwoju nie na ?ladu po kulach, najmniejszej rysy na karoserii. Na pewno nie trwa?o to 5-7 minut, jak czyta?em w komunikacie gruzi?skiego prezydenta".

"Za ochron? naszego prezydenta za granic? odpowiadaj? gospodarze. My nie mamy nic do powiedzenia, nie mogli?my nic zdzia?a?. To wina gruzi?skiej ochrony, ?e dosz?o do takiej sytuacji. Polityka wzi??a gór? nad bezpiecze?stwem" - komentuje ?ród?o "Gazety".

not. knysz

Gruzi?scy dziennikarze towarzysz?cy prezydentom w podró?y do Acha?gori opowiadaj?, ?e wkrótce przez posterunkiem prezydencka eskorta przepu?ci?a do przodu samochody z reporterami. Najszybciej i najdalej, a? pod sam posterunek, dojecha? samochód z dziennikarzami z ekipy telewizyjnej, która zawsze towarzyszy prezydentowi Saakaszwilemu.

Wed?ug nich stra? na posterunku trzymali Osetyjczycy, ale dziennikarze nie wykluczaj?, ?e byli tam tak?e rosyjscy ?o?nierze. Osetyjczycy byli zaskoczeni wizyt? reporterów i agresywni. Zabronili kamerzystom filmowa? i zagrozili, ?e w przeciwnym wypadku b?d? strzela?."
Adam Smiech dnia listopad 26 2008 08:22:00
ABW (podajemy za Dziennikiem):

"Strza?y w pobli?u samochodu, którym jecha? prezydent Lech Kaczy?ski, by?y gruzi?sk? prowokacj? - t? kontrowersyjn? wersj? wydarze? w Gruzji za najbardziej prawdopodobn? uznaje ABW - ujawnia "Dziennik".

Szef agencji Krzysztof Bondaryk wys?a? raport na ten temat do 16 najwa?niejszych osób w pa?stwie.

Zdaniem ABW najpewniej to Gruzini wyre?yserowali incydent z udzia?em polskiego prezydenta i to oni oddali strza?y tu? obok konwoju, którym jecha? Lech Kaczy?ski.

Co ma potwierdza? t? tez?? Polskie s?u?by argumentuj? w raporcie tak: kiedy pad?a pierwsza seria z broni maszynowej, gruzi?ska ochrona w ogóle nie zareagowa?a. ABW zwraca te? uwag? na zachowanie prezydenta Micheila Saakaszwilego, który w trakcie zaj?cia by? rozlu?niony i u?miechni?ty (co wida? na zdj?ciu obok, w powi?kszeniu).

Agencja podkre?la, ?e tu? przed incydentem autobus z dziennikarzami zosta? przepuszczony na pocz?tek kolumny, by reporterzy zarejestrowali ca?e wydarzenie. Nie ma te? dowodów, co zaznacza ABW, ?e strza?y oddano w kierunku konwoju - ?aden z samochodów nie mia? ?ladów po pociskach.

W poufnym raporcie s?u?by zwracaj? uwag?, ?e zaj?cie by?o na r?k? Saakaszwilemu. W pi?t? rocznic? rewolucji ró? chcia? on odwróci? uwag? od problemów wewn?trznych."


?a?osne, po trzykro? ?a?osne. I co na to rusofobskie oszo?omy? Jeszcze jak sobie przypomn? wielbiciela banderowców Kami?skiego, który bredzi? o rozpoznawaniu akcentu j?zyka rosyjskiego przez Prezydenta. Zgroza!
Adam Smiech dnia listopad 26 2008 08:52:28
To trzeba przeczyta? w ca?o?ci (podajemy za dzisiejszym Naszym Dziennikiem), ?eby zrozumie? istot? patologii.

Panie i Panowie! Najbezczelniej w ?wiecie zapraszam do lektury najnowszego tekstu Józefa Szaniawskiego!

"Istota sprawy: strzelano do prezydenta Polski, aby albo go zamordowa?, albo zrani?, albo zastraszy?. Strzelano z broni maszynowej w trakcie wizyty oficjalnej g?owy pa?stwa Rzeczypospolitej w innym pa?stwie, a samochód, którym jecha? Lech Kaczy?ski, oznaczony by? zgodnie z mi?dzynarodowymi prawami bia?o-czerwon? chor?giewk?. Do prezydenta Polski oddano strza?y, kiedy towarzyszy? mu prezydent Gruzji, a sta?o si? to oko?o 35 km od stolicy Gruzji, Tbilisi. Takie s? podstawowe fakty, taka jest istota sprawy, wszystko inne jest wtórne. Przy wszystkich w?tpliwo?ciach, znakach zapytania, medialnych i politycznych manipulacjach jedno nie ulega w?tpliwo?ci - to by? zamach!
I warto w tym miejscu przypomnie? tym wszystkim, którzy w?a?nie manipuluj? wokó? zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej, ?e w?tpliwo?ci towarzyszy?y zawsze najs?ynniejszym zamachom w historii - od Juliusza Cezara po Jana Paw?a II. Bowiem faktyczni sprawcy zamachu zawsze s? zainteresowani takim zmanipulowaniem sprawy, aby odsun?? od nich podejrzenia w zupe?nie inn? stron?. Rosyjska doktryna polityki zagranicznej - co nasze to nasze, a o waszym mo?emy dyskutowa? - od 200 lat, od kongresu wiede?skiego skutecznie i cynicznie jest wykorzystywana przez kolejnych w?adców Kremla. Niestety, tak?e teraz przeciwko niepodleg?ej Gruzji, na terytorium której stacjonuj? od kilku miesi?cy okupacyjne jednostki armii Federacji Rosyjskiej, same nazywaj?ce si? si?ami pokojowymi. To w?a?nie z posterunku tych rosyjskich "si? pokojowych" pad?y strza?y w kierunku prezydenta Kaczy?skiego.
Zamachy i mordy polityczne od kilkuset lat stanowi? element, model i metod? rosyjskiego systemu politycznego. Niegdy? by?a to Rosja carska, nast?pnie sowieckie imperium z?a, a obecnie mamy demokratyczn? Rosj? prezydentów Putina i Miedwiediewa, a mordy polityczne nie ustaj?. W zamachach zgin??o w ci?gu ostatnich lat kilkuset (!) niewygodnych dla Kremla dziennikarzy (Anna Politkowska), konkurentów (genera? Aleksander Lebied) czy niewygodnych ?wiadków (Aleksander Litwinienko). ?aden z tych mordów nie zosta? nigdy wyja?niony.
Pan Siergiej ?awrow - obecny minister spraw zagranicznych Rosji, zaprzeczy? natychmiast, aby to ?o?nierze rosyjscy mogli strzela? do prezydentów Polski i Gruzji. Tego typu domniemania ?awrow okre?li? mianem prowokacji politycznej. S?owo prowokacja to ulubiony epitet polityków rosyjskich, szczególnie wówczas, kiedy rzuca si? im prawd? prosto w twarz. S?owo prowokacja us?yszeli Polacy, kiedy upominali si? o mordowanych w Katyniu polskich oficerów. Polsk? prowokacj? wed?ug Moskwy by?o te? uprowadzenie w 1945 r. grupy 16 czo?owych polskich ministrów i polityków niepodleg?o?ciowych, chocia? ju? wkrótce okaza?o si?, ?e wi?zieni s? oni w podziemnych kazamatach moskiewskiej ?ubianki. Prowokacj? nazywaj? Rosjanie domniemania, ?e straszny zamach na Ojca ?wi?tego zorganizowa? szef KGB Jurij Andropow i jego oprawcy. Warto przypomnie? równie?, ?e Kreml nie waha? si? nawet zg?adzi? czo?owych komunistów w momencie, kiedy byli oni dla Rosji niewygodni, ?e wspomnimy cho?by Boles?awa Bieruta czy genera?a Karola ?wierczewskiego.
Na progu XXI wieku Polska jest jedynym pa?stwem Unii Europejskiej, które otwarcie i z determinacj? sprzeciwia si? rekonstrukcji imperium rosyjskiego, które Polakom i innym Europejczykom zabra?o na pó? wieku wolno?? i suwerenno??. Imperium z?a jest te? odpowiedzialne za ?mier? milionów, milionów niewinnych ludzi, w tym Polaków. Czy prezydent Lech Kaczy?ski mia? by? kolejn? ofiar?? Czy za to, ?e ostrzega konsekwentnie UE, NATO, Zachód przed rosyjskim imperializmem?"
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014