Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:53:23
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
3
3
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Pi?sudski ludobójc? ?!
Polityka Zagraniczna


Bezczelno?? pe?nego kompleksów narodu Letuwinów(1) przybiera coraz bardziej groteskowe formy. Oto, agencje poda?y, ?e Litwini sprzedaj? karty pocztowe z wizerunkiem Hitlera, Stalina i Pi?sudskiego, podpisane: "Wielcy organizatorzy ludobójstwa narodu litewskiego". Znalaz?y si? tam równie? stwierdzenia, ?e 9 pa?dziernika 1920 r., ?ami?c umow? w Suwa?kach, polska armia okupowa?a wschodni? Litw? (czyli etnicznie polsk? Wile?szczyzn? - przyp. mój A?), pustosz?c kraj i przenosz?c na miejsce wymordowanych Litwinów tysi?ce kolonistów z Polski. Autorem skandalicznej grafiki jest litewski artysta Antanas Szakalis. Nie wiadomo - ?mia? si? , czy p?aka?? Hitler i Stalin zapewne szczególnie mocno poddawali ludobójstwu rzesz? litewskich kolaborantów (cz?sto te same osoby, pomimo zmieniaj?cego si? hegemona)., natomiast Pi?sudski.... Ech, r?ce opadaj?.
Sprawa ma trzy zasadnicze aspekty:

- Litwini (Letuwini) g?osz?c w sposób arogancki k?amstwa historyczne próbuj? zas?oni? w?asne zbrodnie i wyj?tkowo perfidn? kolaboracj? z czasów II w. ?w.. Tajna policja Sauguma, bataliony policyjne Apsaugos Batalionai, a w szczególno?ci tzw. strzelcy ponarscy (nazwani tak dlatego, ?e mordowali ludzi w Ponarach rozstrzeliwuj?c ich), czyli zbrodnicza formacja Ypatingas Burys, maj? na sumieniu dobrze ponad sto tysi?cy istnie? ludzkich. Cz?onkowie oddzia?ów kolaboranckich dzielili los podobnych formacji innych narodowo?ci (np. Ukrai?cy-Melnykowcy i s?ynne berli?skie przygody niejakiego Bohdana Osadczuka). M. in. obecny prezydent Litwy Valdas Adamkus - wyje?d?a? (sic!) z rodzicami do Niemiec w 1944 r., a potem, wysy?any przez tych?e, wraca? wojowa? z Armi? Czerwon? w ramach tzw. Korpusu Obrony Ojczyzny (Tevynes Apsaugos Rinktine), innej litewskiej formacji kolaboranckiej dowodzonej przez niemieckiego p?k Hellmutha Mädera, która po rozbiciu przez Armi? Czerwon? zosta?a ewakuowana morzem do Lubeki. W Niemczech, po wojnie zosta? przygarni?ty przez wywiad wojskowy USA, ale to ju? zupe?nie inna historia.

- trudno w ogóle mówi? o takich represjach sowieckich, czy tym bardziej niemieckich w stosunku do Litwinów, które mo?na by by?o nazwa? ludobójstwem. Natomiast Polska, ani tym bardziej sam Pi?sudski, w którego planach Litwa etniczna zawsze odgrywa?a znacz?c? rol? w kontek?cie antyrosyjskim, nie mo?e by? pomawiana o ludobójstwo na narodzie litewskim. Jest to kpina z historii i ha?ba dla g?osz?cych podobne pogl?dy. My, narodowcy mamy swój, bardzo krytyczny os?d osoby Pi?sudskiego i jego dzia?a?, ale to nasza wewn?trzna polska sprawa jak nasze spory rozs?dza? b?dziemy. Uczciwo?? nakazuje w tym przypadku powiedzie? wprost - oskar?anie Pi?sudskiego o organizowanie ludobójstwa Litwinów to najczystszy absurd.

- opisana sytuacja jest kolejnym potwierdzeniem tezy, ?e polityka opieraj?ca si? na my?li, o paradoksie, Pi?sudskiego oraz Giedroycia, a której fundamentem jest wizja Litwinów i Ukrai?ców jako naszych wielkich sprzymierze?ców w walce z Rosj?, i która zak?ada wyeliminowanie pami?ci o polskich kresach oraz likwidacj? pozosta?ej jeszcze mniejszo?ci polskiej jako przeszkadzaj?cej jej realizacji (co ma dodatkowo wywo?a? odruch bezinteresownej mi?o?ci wspomnianych narodów do nas), jest polityk? skrajnie b??dn?. Prowadzi bowiem do oddawania pola w spojrzeniu na histori? (czyli de facto przyjmowaniu wersji litewskiej i ukrai?skiej), oddawaniu pola w polityce bie??cej (gdzie bardziej zaczyna dba? si? o interes tych narodów, ni? o interes Polski), wreszcie, o czym ?wiadcz? najlepiej fakty takie jak wy?ej opisany, czy post?puj?ca gloryfikacja banderowców na Ukrainie, nie wywo?uje zamierzonego efektu z?agodnienia uczu? naszych s?siadów w stosunku do nas. Wr?cz przeciwnie, obrastaj? oni w piórka buty, arogancji i niebywa?ej wr?cz bezczelno?ci. Co ciekawe, nie szanuj? oni równie? tych, którzy zawsze na nich przychylnym okiem spogl?dali i spogl?daj?, a wi?c Pi?sudskiego, a tak?e postaci mniejszego formatu zaanga?owanych w g?oszenie potrzeby zbli?enia z nimi. Niech przyk?adem b?dzie tu Józef ?obodowski, poeta-emigrant. Postaw? tego or?downika zbli?enia polsko-ukrai?skiego podsumowa? nacjonalista Stepan ?eme?kyj, który w li?cie otwartym z lutego 1978 r. og?oszonym w prasie ukrai?skiej w Ameryce Pó?nocnej(2) wezwa? do niepodawania r?ki ?obodowskiemu i do okazywania mu pogardy i przekle?stwa . Ukrainofilska postawa poety nie mia?a dla ?eme?kiego ?adnego znaczenia. Tak ko?czy si? polityka podyktowana rusofobicznym aksjomatem.

Jest rzecz? zadziwiaj?c?, ?e niczego jako naród nie uczymy si? na w?asnych b??dach oraz na zachowaniach s?siadów, apriorycznie i irracjonalnie uwielbianych przez nas. Dzi? polska polityka wschodnia jest prost? kontynuacj? polityki wielokrotnie zweryfikowanej negatywnie i prowadzi do tych samych, znanych z historii, negatywnych dla Polski skutków. Kompleks Syzyfa jest tu a? nadto widoczny. Czy potrafimy si? z niego wyleczy?? Obecnie i w najbli?szej przysz?o?ci nie wida? niestety takiej mo?liwo?ci.

Adam ?miech

PS. Niech mi Szanowni Czytelnicy wybacz? ten skromny ?art-fotomonta? z wile?sk? katedr? w roli g?ównej.:-)

(1) - Autorem nazwy "Letuwini" jest Feliks Koneczny. Wg niego nale?a?o tak nazywa? etnicznych Litwinów, których tzw. odrodzenia narodowego Koneczny by? ?wiadkiem w ko?cu XIX stulecia. Celem by?o rozró?nienie etnicznych Litwinów od mieszka?ców dawnego Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego, wieloetnicznego, wieloj?zycznego (z istotnym zaznaczeniem, ?e j?zyk litewski odgrywa? w nim rol? marginaln?) i wielowyznaniowego. Koncepcja Konecznego by?a ze wszech miar s?uszna i nale?y wyrazi? ?al, ?e nie przyj??a si? na gruncie j?zyka polskiego i polskiej nauki historycznej. Unikn?liby?my powszechnych dzi?, tak w nauce jak i w odbiorze potocznym, b??dów w postrzeganiu Litwy wspó?czesnej i Wielkiego Ksi?stwa, jako historyczno-etnicznego continuum, co jest zwyk?ym naginaniem historii na potrzeby nacjonalizmu litewskiego.

(2) - Patrz - Opoka po raz pi?tnasty (pod red. J?drzeja Giertycha), czerwiec 1978, s. 129-130


Komentarze
Marzena Zawodzinska dnia wrzesień 28 2008 01:42:21
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20080926&id=sw14.txt
gjw dnia październik 02 2008 20:25:22
Zgadzam si?w ca?o?ci z powy?szymi uwagami. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN






















Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014