Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumCzerwiec 07 2020 08:02:34
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
P?k Jan Niewi?ski 3
P?k Jan Niewi?ski 3
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
UWAGA!!! Wielka prowokacja w Osetii
Polityka Zagraniczna

W nocy z 7 na 8 sierpnia dosz?o do ataku armii gruzi?skiej na republik? separatystyczn? Osetii P?d. Oficjalnym powodem podj?cia ataku jest ch?? przywrócenia kontroli pa?stwowej Gruzji nad terytorium tej republiki.
Przyjrzyjmy si? na gor?co temu konfliktowi. O co toczy si? gra? Osetia P?d. ma powierzchni? 3900 km2 (tyle co powierzchnia ma?ych województw skierniewickiego lub che?mskiego w latach 75-99) i liczy sobie 70 tys. mieszka?ców (tyle co Pabianice). 25 czerwca 1992 r. przywódcy Gruzji i Federacji Rosyjskiej, Eduard Szewardnadze i Borys Jelcyn podpisali w Dagomysie porozumienie o zawieszeniu broni. W grudniu 2000 r. Rosja i Gruzja podpisuj? porozumienie o odbudowie gospodarczej w strefie konfliktu. Od czasu obj?cia w?adzy przez sterowanego przez USA Michai?a Saakaszwilego Gruzja próbuje odzyska? kontrol? nad republik?. Tyle w telegraficznym skrócie.
Bezpo?rednia odpowiedzialno?? Gruzji i prezydenta Saakaszwilego za eskalacj? konfliktu jest oczywista. Scenariusz zosta? doskonale przygotowany, okoliczno?ci zewn?trzne (rozpocz?cie olimpiady w Pekinie) wymarzone. Oto, 7 sierpnia w czwartek agencje poda?y informacj? o zaproponowaniu przez Saakaszwilego w?adzom Osetii P?d. natychmiastowego przerwania walk i rozpocz?cia negocjacji. "Gruzja i jej separatystyczna republika - Osetia Po?udniowa porozumia?y si? w sprawie zawieszenia broni obowi?zuj?cego do czasu rozmów, w których mediatorem b?dzie Rosja" - poinformowa?a w czwartek agencja Reutera, powo?uj?c si? na Interfax . Do spotkania negocjatorów mia?o doj?? w pi?tek 8 sierpnia. Tymczasem... Gruzja w nocy z czwartku na pi?tek podejmuje ofensyw? na Oseti?. Po pocz?tkowych sukcesach (mówi si? o zdobyciu stolicy regionu Cchinwali) nast?puje kontrakcja Osety?ców wspieranych przez obecne w republice rosyjskie si?y pokojowe. Wojska gruzi?skie odst?puj? od miasta, niszcz?c je wcze?niej w znacznym stopniu - w?adze republiki twierdz?, ?e jest 1400 ofiar(na zdj?ciu rozbity czo?g gruzi?ski - za Wiesti24). W mi?dzyczasie, kiedy niepowodzenie akcji gruzi?skiej zaczyna stawa? si? oczywiste, Saakaszwili og?asza ?wiatu, ?e "Rosja zaatakowa?a Gruzj?"!!! O?wiadczeniu temu towarzysz? dzia?ania, czy tez zapowiedzi dzia?a? maj?cych sprawi? wra?enie zagro?enia suwerenno?ci Gruzji ze strony Rosji, a mianowicie zapowied? powszechnej mobilizacji oraz wprowadzenia stanu wyj?tkowego na terenie Gruzji. Niezawodne media zachodnie podejmuj? temat w jednoznacznym tonie. "Rosyjskie si?y walcz? z Gruzinami" obwieszcza BBC. Odzywaj? si? obro?cy integralno?ci Gruzji - Condoleeza Rice i John McCain. W Polsce na razie do?? cicho, poza ca?kiem sensownymi wypowiedziami ekspertów w TV Info (znajdowali si? pod siln? presj? dziennikarki prowadz?cej, której wiedza o ?wiecie sprowadza si? do powtarzania mantry o zagro?eniu rosyjskim). Premier Tusk wypowiedzia? si? dyplomatycznie (czeka prawdopodobnie na reakcj? UE), minister Sikorski troch? mniej (mo?na powiedzie? - w duchu Washington Post, gdzie w radzie wydawniczej zasiada jego ?ona Anne Applebaum), za? o?rodek prezydencki, znany z wyra?ania ostatnio wielkiej, gwa?townej mi?o?ci do Gruzji (w duchu zdecydowanie neokonserwatywnym) na razie milczy. Na tym kierunku mo?emy si? jednak spodziewa? o?wiadcze? tyle górnolotnych, co gro??cych niebezpiecze?stwem uwik?ania Polski w niepolsk? awantur?. Mia?o te? miejsce prywatne wyst?pienie Ryszarda Czarneckiego, rusofobiczne i naznaczone najgorszymi polskimi tradycjami prowadzenia polityki irracjonalnej w interesie obcych ("Nie zostawiajmy Gruzji samej" - rzec mo?na, nie zostawiaj, panie Czarnecki, droga wolna, ale Polsk? zostaw w spokoju).
Czemu to wszystko s?u?y. Okoliczno?ci konfliktu wskazuj?, bez najmniejszych w?tpliwo?ci, na zewn?trzn? inspiracj? dzia?a? Saakaszwilego. Tym zewn?trznym inspiratorem jest, rzecz prosta, neokonserwatywny rz?d USA. Intryga obliczona jest na sprowokowanie Rosji do wkroczenia do Gruzji w?a?ciwej (tzn. poza Oseti? P?d.). Wtedy ?wiat otrzyma nie tylko obraz Rosji-agresora (czym utwierdzi si? po raz kolejny tzw. opini? publiczn? w dawno narzuconym stereotypie), ale konkretnie USA otrzymaj? pretekst, swego rodzaju antycypowane usprawiedliwienie, do ewentualnego ataku na Iran, czy Syri?, a mo?e nawet Wenezuel?. Niektórzy rosyjscy dyskutanci obecnego konfliktu sugeruj? jeszcze dodatkowy aspekt sprawy, a mianowicie, ?e USA wykorzystaj? sytuacj? do wymuszenia na Rosji zgody na cz?onkostwo Ukrainy w NATO w zamian za pokój na Zakaukaziu. Wydaje si?, ?e to bardzo prawdopodobnie wyja?nienie. Zw?aszcza wobec wyst?pie? neokonserwatywnego, agresywnego jastrz?bia McCaina (Bush jest ostatnio wyra?nie "wygaszany"), który zd??y? juz grozi? Rosji w zwi?zku z tarcz? antyrakietow?, zapowiada jej wyrzucenie z G-8, a tak?e, w marcu b.r., otwarcie popar? przywrócenie w?adzy Gruzji nad Oseti?. Nie na darmo jest bliskim przyjacielem Billa Kristola. To wszystko zapowiada kontynuacj? polityki neokonserwatywnej w wersji "hard" w razie zwyci?stwa ich kandydata w wyborach w USA . Celem dalekosi??nym tej polityki, powtórzmy to po raz kolejny, jest rozcz?onkowanie Rosji.
Truizmem b?dzie to, co nale?y powiedzie? o stanowisku, jakie powinna zaj?? Polska w tym konflikcie - to nie nasza sprawa, nie nasz? spraw? s? bli?sze i dalsze plany neokonserwatystów wobec Rosji. Nasz? spraw? i nasz? racj? jest pokojowe wspó?istnienie ze wschodnimi s?siadami i posiadanie jak najlepszych stosunków z najsilniejszym z nich, czyli Rosj?, czy to si? komu? podoba, czy nie. Na ile polskie o?rodki w?adzy (o?rodki, gdy? dualizm polityki zagranicznej jest dzisiaj oczywisty) to rozumiej? przekonamy si? w najbli?szych dniach. Dotychczasowe do?wiadczenia nie nastrajaj? jednak optymistycznie.


Adam ?miech
Komentarze
Adam Smiech dnia sierpień 09 2008 11:13:13
Nasz Dziennik wie swoje, jak zwykle...:
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20080809&id=sw01.txt
R?ce opadaj?.
gjw dnia sierpień 09 2008 18:35:15
To si? wcale nie musi tak sko?czy?, jak przewiduje Szanowny Autor. Obserwowa?em dok?adnie nastroje w Rosji odno?nie strategii polityki zagranicznej i wydaje mi si?, ?e Rosja pójdzie teraz za ciosem i (prawem czy lewem, skoro druga strona globalnej gry te? ju? dawno przesta?a przestrzega? prawa mi?dzynarodowego) wyrzuci Saksaszwilego z siod?a w Tbilisi. B?dzie to zarazem nauczka dla neobanderowców, która by? mo?e podzia?a jak kube? zimnej wody.
Co do Iranu itd. Owszem, wuj Sam mo?e tam zacz?? awantur?, ale Rosja, a w przypadku Wenezueli Brazylia ju? si? postara, aby potem nie wiedzia?, jak si? wywik?a?. W sumie (oczywi?cie ubolewaj?c nad ofaiarami, zw?. cywilnymi) uwa?am, ?e dobrze si? sta?o, bo teraz wreszcie bezczelno?? kandydatów na panów ?wiata, mo?e nawet z narodem dobranym na czele znajdzie swój odpór. Rosja i nie tylko Rosja poka?e si??, USA i Izrael dostan? baty, a ich obywatele wreszcie wytrze?wiej? i odsun? od w?adzy na pó? szalonych szowinistów.
Adam Smiech dnia sierpień 09 2008 19:43:03
Ja nie przewiduj?, przedstawiam jedynie prawdopodobne scenariusze oraz opini? rosyjskich dyskutantów na ten temat. Werbalnie, neokonserwaty?ci i ich kuk?a McCain g?osza wprost o konieczno?ci ataku na Iran. Oczywi?cie, od hase? do realizacji droga daleka. Wiele b?dzie w?a?nie zale?a?o od obecnego konfliktu jak slusznie Pan zauwa?y?. Je?li Rosja oka?e s?abo?? tak? jak w wypadku Serbii i Kosowa, neokonserwaty?ci pójd? dalej. Je?li Rosja poka?e si?? i konsekwencj?, Saakaszwili zostanie przez USA po?wi?cony, a temat gruzi?ski na pewien czas odejdzie na boczny tor. Mnie najbardziej martwi zachowanie Polski - rusofobi juz w tej chwili wykazuja zachowania orgiastyczne, a co b?dzie dalej. To o nich pisa? Dmowski, jako o bezmózgiej ho?ocie. Gotowi uwik?a? Polsk? w awantur? za wszelk? cen?. St?d mój wielki niepokój.
Adam Smiech dnia sierpień 09 2008 19:46:34
Znakomity g?os prof. Anny Ra?ny w Radiu Maryja - http://www.radiomaryja.pl/download.php?file=2008.08.09.akt04&d=2008-08-09

Mój Bo?e, gdyby ?rodowisko toru?skie sz?o za jej m?drym, rozs?dnym g?osem, a nie za szale?cami jak Szaniawski!
Jest mi mi?o, jako autorowi komentarza pisanego o 4 nad ranem, ?e tak dalece tre?c tego, co napisa?em pokrywa si? z wystapieniem prof. Ra?ny.
Marzena Zawodzinska dnia sierpień 09 2008 21:13:56
Ja ju? nie mog?, po prostu nie mog? s?ucha?, jak ci sami ob?udnicy, którzy mniej lub bardziej ochoczo, ale przyklepali rozbiór Serbii, teraz rozczulaj? si? nad "naruszeniem integralno?ci terytorialnej kraju europejskiego".
"Nie planujemy wysy?ania oddzia?ów, ale ka?de rozwi?zanie jest mo?liwe - powiedzia? prezydent." No jeszcze by tego brakowa?o!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014