Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 27 2020 21:30:50
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Publiczno?? 2
Publiczno?? 2
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wa?ny tekst Zygmunta Wrzodaka
Obronność

Rola Prezydenta w tej sprawie jest obrzydliwa, za co w Pa?stwie Prawa powinien trafi? przed Trybuna? Stanu, poprzedzony wnioskiem impeachmentu. Red. Wybranowski oddany zausznik swojej partii PiS, wielokrotnie da? si? pozna? jako wyj?tkowo nieobiektywny dziennikarz. Artyku?y jego s? albo pro-pisowskie albo atakuj?ce inne partie w interesie PIS-u. Jego rola w niszczeniu Samoobrony i LPR by?a wyj?tkowa, ci?gle pokazywa? te dwie partie jako szkodz?ce pisowi, jedni gwa?ciciele, drudzy z?odzieje, pisa? tak, poniewa? ,,przeszkadzali w budowaniu przez Kaczy?skich IV R.P". (oni chcieli uciec z III R.P. poniewa? jakby dosz?o do rozliczenia III R.P to oni jako pierwsi znale?li by si? w wi?zieniu za; Fundacje, Art,B, PC, FOZZ). Polacy i to jeszcze wiedz?cy o co chodzi w polityce przeszkadzali im, dlatego razem z s?u?bami zniszczyli te dwie partie. Prosz? tylko przeanalizowa? artyku?y Wybranowskiego a dojdziecie do tego samego wniosku co ja. ?eby odwróci? uwag?, ND na weekend nastraszy? Polaków szykowanym ,,puczem" dokona? maj? go byli oficerowie Wojska Polskiego i w dodatku po kursach GRU, czyli Polacy maj? si? ba? GRU i przychylnie spojrze? na instalacje w Polsce ,,tarczy anty-atomowej". Wybranowski zapewne nie napisze ju? co si? stanie jak dojdzie do ,,teatru wojennego" w tej cz??ci Europy, bo wie, ?e nie b?dzie ju? czytelników jego gazety! Nasz Dziennik boi si? otwarcie napisa?, ?e jest entuzjast? instalacji ,,tarczy anty-atomowej" w Polsce, poniewa? jakby si? do tego przyzna? straci? by czytelników! Od tego jest zausznik pisowski - Wybranowski który na zapleczu wielkiej polityki idzie r?ka w r?k? z programem narzuconym Polsce przez syjonistów-neokonserwatystów z otoczenia Bucha, realizowanej przez by?ego (dzi?ki Bogu) Prezydenta Kwa?niewskiego i obecnego (o zgrozo) Kaczy?skiego. O zagro?eniu przez by?ych oficerów WP wypowiada si? ,,ekspert" Pose? PiS Marek Opio?a, cz?owiek raczej na so?tysa si? nie nadaje ale dla ND i Wybranowskiego ten m?ody cz?owiek jest ,,ekspertem"??? Marek Biernacki z PO dodaje, ?e tymi oficerami powinny si? zaj?? odpowiednie s?u?by, jakie panie Marku lub czyje BND czy mo?e inne? Tak si? sk?ada, ?e ja przez dwie kadencje Sejmu by?em cz?onkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i w wi?kszo?ci znam tych oficerów z Stowarzyszenia Pro Milito, wielu z nich to przyzwoici Polacy, ?egnaj? si? t? sam? r?k? co ja, zdejmuj? w ko?ciele i przed nim czapk? z g?owy itd. Wed?ug ND i GW w Polsce agenci s? tylko z GRU ale nie ma agentów Mossadu, CIA, BND, MI-5. Wystarczy analizowa? poczynania Kaczy?skich i Kwa?niewskiego w sprawie napa?ci na Irak czy ,,tarczy" i mo?na sobie wyrobi? prawie w 100% opini? o nich. Prosz? zauwa?y? jak podnoszony jest wielki szum (bardzo s?uszny) dotycz?cy zbrodni na Polakach dokonanych przez sowietów w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Zamordowano tam oko?o 40 tysi?cy polskich oficerów, zgin?? kwiat inteligencji polskiej. Dlaczego nie podnosi si? takiego samego krzyku na temat zbrodni dokonanych przez ludobójców ukrai?skich z band UPA-OUN. Zamordowano oko?o 200 tysi?cy Polaków, 5-krotnie wi?cej jak sowieci. Zbrodnie ukrai?skie dokonywane by?y na dzieciach, kobietach, starcach w okrutny sposób, dzieci nadziewano na sztachety, podrzucano do góry i nadziewano na wid?y, wieszano na drucie kolczastym. Dlaczego Kaczy?scy uciekaj? od rozliczenia tych zbrodni??? Dlaczego w Kaczy?skich mediach (PR i TVP) nie ma ju? wspomnie? i uroczysto?ci zwi?zanych z zako?czeniem II wojny ?wiatowej, w zamian w kó?ko w tych mediach przez ca?y miesi?c marzec, tr?bione jest o marcu 68 roku o k?ótni w rodzinie komunistycznej. Dlaczego ND nawi?zuje do ,,elit" manipulatorów umys?ami Polaków? Gdy us?ysza?em w innych mediach raczej w formie satyrycznej, ?e ND pisze o szykuj?cym si? w Polsce ,,puczu" i dokona? go maj? byli oficerowie z Stowarzyszenia Pro Milito, postanowi?em wej?? na ich stron? internetow? i zapozna? si? z odezw? w?adz tego stowarzyszenia. Ku mojemu rozczarowaniu odezwy takiej w?adz stowarzyszenia nie ma, jest pojedyncza wypowiedz by?ego ?o?nierza, który widocznie bardzo nie lubi obecnego Ministra Obrony Narodowej B.Klicha. (ja te?). W?adze tego stowarzyszenia odcinaj? si? od tej wypowiedzi z forum dyskusyjnym na stronie Pro Milito. Artyku? Wybranowskiego powsta? bez jakiejkolwiek wypowiedzi w?adz tego stowarzyszenia, jest to obrzydliwa manipulacja dziennikarza ND, nawet nie pofatygowa? si? spyta? Pana Genera?a np.; J. Lewi?skiego czy to jest oficjalne stanowisko Pro Milito. Takiego pytania nie zadano, tylko by?o stwierdzenie nie prawdziwych faktów. Cel osi?gni?to, zastraszono Polaków ,,puczem" genera?ów z GRU. Artyku? ten s?u?y? ma te? straszeniu Polaków Rosjanami, by odwróci? uwag? od rozkradania Polski przez tzw. ,,zachód".

Pytam ?wiat?ych dziennikarzy z ND:

Czy Rosjanie, przej?li 80% banków w Polsce za bezcen, czy mo?e rz?dy kosmopolityczne?

Czy Rosjanie, chc? instalacji g?owic j?drowych w Polsce, czy ci co przej?li banki polskie?

Czy Rosjanie, wykupili nasze elektrownie, czy rz?dy kosmopolityczne?

Czy Rosjanie, wykupuj? polsk? ziemi??

Czy Rosjanom, Polska rocznie p?aci oko?o 15 mld $ lichwy od zaci?gni?tych kredytów

przez kolejne rz?dy w tym pisowskie, czy rz?dom kosmopolitycznym?

Czy Rosjanie, zniszczyli nasz przemys? stoczniowy?

Czy Rosjanie, zlikwidowali nasz potencja? my?li wojskowej?

Czy Rosjanie, likwiduj? nasz system obronny?

Czy Rosjanie, zniszczyli nasz potencja? rolny? itd.

Nie chc? by? odbierany jako entuzjasta Rosjan, ja chc? obiektywnej prawdy w mediach o wszystkich. Kiedy? by?em cichym sympatykiem USA, ale go?ym okiem wida?, ?e Polacy-Katolicy wyj?tkowo przeszkadzaj? im. Oni chc? naszych terenów, likwidacji do ko?ca Polski, by mie? tu przyczó?ek w walce z Rosj?. W ka?dym cywilizowanym kraju, wojskowi w stanie spoczynku organizuj? si?, by s?u?y? swoj? niebagateln? wiedz?. Tak jest np: w USA, ilu obecnie genera?ów Armii Ameryka?skiej stanowczo krytykuje administracje Busha za wojn? w Iraku i Afganistanie, za s?u?enie lobby paliwowemu itd. i co Bush i ameryka?skie media oskar?aj? ich o ,,pucz"!!! My, Polacy w szczególnie politycy powinni?my korzysta? z ich wiedzy, czy my im uwierzymy czy nie to ju? od nas zale?y. Jest niegodne oskar?a? polskiego oficera o ,,pucz" i sugerowa? z imienia i nazwiska, ?e to agenci GRU. Panie Wybranowski, czy Pan zdaje sobie spraw? komu Pan si? takim g?upawym tekstem przys?u?y???? Je?eli jest Pan troch? inteligentny to powiniene? si? domy?le?. Obra?anie oficerów Wojska Polskiego w tych latach jest poni?aniem munduru ?o?nierza Polskiego i instytucji której powinni?my by? wdzi?czni za to, ?e ?pimy w miar? spokojnie. Pióro którym Pan si? pos?uguje jest tak samo prymitywne jak wypowiedzi pana pryncypa?a Jaros?awa Kaczy?skiego. On twierdzi, ?e jak kto? jest przeciw instalacji ,,tarczy" to dzia?a w interesie Rosji, co za debilny argument. Napisz mu Pan ku od?wie?eniu umys?u, ?e mi?dzy Zachodem a Rosj? jest Polska i Polacy i to o to chodzi. My?l?, ?e to stowarzyszenie skieruje spraw? do s?du i zapewne wygra, poniewa? u?ywa si? stowarzyszenia do bie??cych rozgrywek politycznych w oparciu o k?amstwa i wyj?tkow? nierzetelno?? dziennikarsk?.Wrzodak Zygmunt

Cz?. Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

IV i V kadencji
Komentarze
gjw dnia lipiec 17 2008 17:43:41
Bardzo dobrze, ale zbyt radykalnie Zgadzam si? z wszystkimi zasadniczymi tezami Szanownego Autora z tym, ?e NDz przeszed? ju? bardzo wyra?nie na pozycje kosmopolityczne, je?li nie we wszystkich sprawach, to co najmniej w kilku sprawach tak zasadniczych, ?e nie sposób mie? ju? do? zaufania, na czele. Traci te? czytelników tak czy owak. Te jednostronna antyrosyjsko??, powielaj?ca schematy Michnika i s-ki, ju? coraz wi?kszej liczbie ludzi rzuca si? w oczy. Zreszt?, bior?c te? pod uwag?, ?e GW jest w ostatnich latach troch? mniej wybiórcza r11; stara si? sprawi? wra?enie, ?e podwy?szy?a swój poziom ideowy, a tak?e z powodu wzorowego poziomu warsztatowego rDziennika. Polska. Europa. ?wiatr1; publikuj?cego regularnie m.in. wypowiedzi wybitnych rosyjskich polityków i akademików.
Natomiast dostrzegam w powy?szej wypowiedzi pewne przegi?cie w odwrotn? stron?. Nie widz? celu w mylnym przedstawianiu systemu antyrakietowego jako opartego o g?owice atomowe. Wyrzutnie, które mia?yby by? rozmieszczone w naszym kraju, b?d? strzela? pociskami niszcz?cymi cele energi? kinetyczn? tj. przez bezpo?rednie uderzenie w atakowany obiekt.
W temacie tarcza antyrakietowa a Polska (czy kto by si? tam jeszcze na to zapisa? na nasze miejsce) i Czechy widz? dwa inne, nie mniej alarmuj?ce zagro?enia:
1) U?ycie go jako broni ofesywnej w celu wyeliminowania np. mo?liwo?ci odwetu po ataku atomowo-wodorowym na Chiny i narzucenie im w ten sposób re?imu wybranego przez rzeczywiste o?rodki w?adzy Ameryki. Przecie? z kolei rzeczywiste o?rodki w?adzy Chin najpewniej nie b?d? czeka? na taki scenariusz; u?yj? tego, co maj?, zanim stanie si? to bezu?yteczne albo tym zagro??. Neokonsi s? tak opanowani ??dz? w?adzy nad ?wiatem, ?e nie widz? nawet, na co nara?aj? w?asnych rodaków w USA i Izraelu! W podobny sposób ma s?u?y? jako tarcza przed atomow? odpowiedzi? na agresj? przez kraje, które chc?c si? broni? przed napa?ci?, usi?uj? zabezpieczy? si? dzi?ki rnielegalnemur1; wej?ciu w posiadanie g?owic atomowych. Pisz? w cudzys?owiu, bo niech mi kto? wska?e cho?by jeden paragraf prawa mi?dzynarodowego o zasadach prowadzenia wojny obowi?zuj?cego formalnie w 1945, w oparciu o który Jankesi zaopatrzyli si? w bro? masowej zag?ady i u?yli jej przeciw ludno?ci cywilnej.
2) Urz?dzenia radarowe w Czechach by?yby wycelowane w Rosj? a? po Ural, bo taki maj? zasi?g w tym akurat umiejscowieniu. Tylko kandydat do szpitala psychiatrycznego mo?e uwierzy?, ?e to jaki? przypadek i tylko p?atny agent mo?e udawa?, ?e w to wierzy. To si? najcz??ciej podnosi w Rosji, bo wiadomo, ?e dziesi?? czy nawet kilka razy wi?cej antyrakiet nie str?ci w razie czego ca?ej salwy rosyjskich rakiet balistycznych wycelowanej w np. W. Brytani?. Zwró?my uwag?, jak skwapliwie Condoleeza Rize podpisa?a porozumienie o radarze z mnistrem czeskim jeszcze nie wiedz?c gdzie i czy w ogóle uda si? rozmie?ci? antyrakiety. Kreml mo?e straci? cierpliwo??, wykorzysta? chwil? gdy in?ynierowie wyjad? (a nawet na to nie czeka?) i kaza? si?om powietrzno-rakietowym rozbi? w drobny mak ten fenomalnie skuteczny ?rodek szpiegostwa, zdolny obserwowa? ze stuprocentow? pewno?ci? i dok?adno?ci? wszystkie obiekty lataj?ce nad europejsk? cz??ci? Rosji przez 24 godziny na dob?. Spowoduje to now? zimn? wojn?? Ona jest tak czy owak nieunikniona, je?li najbli?szych wyborów prezydenckich nie wygra Barak Husajn Obama i nie zacznie si? bawi? w ameryka?skiego Gorbaczowa. Neokonsi wariuj? tak jak swego czasu Andropow, sprawuj?cy w?adz? w latach 1976-84 (najpierw w nieformalnym zast?pstwie coraz ci??ej chorego Bre?niewa) i to musi wywo?a? przeciwdzia?anie nie tylko Rosji. Ta ostatnia udziela ju? najwyra?niej ostatnich ostrze?e?.
RomanK dnia lipiec 31 2008 03:37:40
Jakie przegiecie? Pan Adam i tak lagodnie potraktowal nygusow udajacych Napoleonow!
Same rakiety to sprawa Amerykanow i Rosjan nam do tego nic ani tez nikomu innemu. Ale jak ta przyslowiowa zaba, konie kuja, a kaczka noge podsuwa:-))
Doskonaly text pani eAdamie,,dosakonaly i madry! Bardzo madry!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014