Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 01 2020 21:46:10
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Witold Listowski otwiera VI Dzie? Kultury Kresowej
Witold Listowski otwiera VI Dzie? Kultury Kresowej
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Ekonomia
Autor Podatki - z kim i dla kogo
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 05-09-2015 21:19
Anatolij Wasserman
Silny instynkt wszystkich ?ywych istot - prokreacja i przetrwanie. Dlatego jeste?my najbardziej dotyczy dwóch zagadnie?: mi?o?ci i ?mierci. Wystarczy spojrze? na pó?kach ksi?gar?. Jakie inne koszty szybko? Romans i przygoda.

Niestety, mi?o?? - co najmniej godne ksi??ki - nie ka?dy dostaje. Tylko ?mier? jest nieunikniona.

Jednak nie tylko. Wed?ug American mówi, nieuchronno?ci ?mierci i podatków.

Kontrowersyjny temat

O podatkach przekonuje ?wiat. By? mo?e, z samych porach pierwszych ludzi nauczy? si? mówi?. I pytali si? nawzajem: dlaczego, w rzeczywisto?ci, lider - zwyczaj, odziedziczone po wi?cej ma?piego stada - pozbawia ich najlepszych kawa?ków.

Czasu min??o od tego czasu wiele. Ale temat podatku okaza?y si? niewyczerpane. Jest to, ?e w czasach sowieckich, spory na ten temat ukrywa si? w zawrotnej wysoko?ci Kremla. A potem: powinny zacz?? dmucha? strojenia odwil? - i jednym z pierwszych tematów omówionych swobodnie by?a stawka podatku dochodowego.

I te dni podatków kryzysowych - chyba najbardziej hot spot. Niektóre z projektu kodeksu Skarbowej w Dumie Pa?stwowej, w ci?gu ostatnich dwóch lat by?o nie mniej ni? trzy. Przepisy prawne zwi?zane z podatkami, jeden rz?d Primakowa przed?o?y?a Dumie prawie sto: na przyk?ad, 08/12/1998 - 19, aw kwietniu, krótko przed ?mierci? - prawie 60. I po ka?dym takim projekcie - znaczna i ci??ka praca. Tak, ?ycie jest warte wypróbowania.

Thomas Hobbes ostrzega?, je?li aksjomaty matematyczne wp?ywa nasze pasje, nadal by?by przedmiotem ostrej kontrowersji. Jak na ironi?, to powiedzia? w ogniu matematycznej argumentu, który okaza? si? by? nie tak: wierzy?, ?e zdecydowa? si? kwadratury ko?a.

Podatki wp?ywaj? nie nasze pasje, i wiele wi?cej wra?liw? cz??? naszej osobowo?ci - torebki. Dlatego spiera? o to stale. A poniewa? podatek w odniesieniu do ka?dego z nas, wszystkie k?ótnie i wszystko.

Biedni s? oburzeni, ?e s? one bardziej uwa?nie nak?adania. Na przyk?ad, w 1997 roku, najbiedniejszy po?owa Rosjan zap?aci? 92% szacowanej kwoty podatków. I najbogatsze 10% da?o 16,7% wszystkich pozycjach.

Nawiasem mówi?c, rozwój techniki opieku?czego uchylaniu si? poprawia. Szósty grupy dochodów dziesi?? procent podatników krajowych wyp?acone w 1997 roku, 63,8% obliczenia podatku, siódmego - 63,4%, ósmy - 66%, dziewi?ty - 40,8%. Powód jest jasny: wi?cej zarabiasz - ?ycie jest warte wypróbowania. Jednak zwi?zek nie jest monotonna. By? mo?e w obliczeniach, ?e to ?le?

Bogaty s?ownie: jeden procent naszego wa?niejsze od ca?ego sto. W ogóle, powiedzie? dzi?kuj?, nie zwracamy. Zap?aci wszystkim - ju? dawno upad?. Wsz?dzie tam, gdzie pracowa?e??

I to jest te? ?le. Ca?kowita wysoko?? podatków w ojczy?nie praktycznie niezmienionym od czasów radzieckich. Jak wycofuje moc w bud?ecie wszystkim, w jaki sposób osi?gn?? - i wycofuje. Ale przynajmniej co? z bud?etu wróci?: tworzenie nowych obiektów produkcyjnych, remontowych ... Nawet medycyny, nauki i o?wiaty, co najmniej na diecie g?odowej, a zawarte. Jednak obecny kosze ojczyzn? ogóle dna.

Wla? oliwy do ognia i doradców z boku. Daj? nam przyk?ad systemach podatkowych wszystkich krajach rozwini?tych w tym samym czasie. Mimo ?e systemy te maj? mi?dzy sob? tylko jedn? wspóln? cech? - wszystkie s? znacznie ?atwiejsze i niesko?czenie ?atwiej jest nasze.

A eksperci MFW i wszystkie kategoryczne: dopóki nie masz naprawd? podatków - nie udzielaj? po?yczek.

Jednak MVFovtsev mo?e zrozumie?. Mi?dzynarodowy Fundusz Walutowy - mimo dumnej nazwy - w istocie zwyk?ym banku. Czy to uzupe?nia jej kapita? nie tylko skuteczna polityka kredytowa, ale tak?e bezpo?redni wlew wszystkich bud?etów, z której nie wylewa. Ale powrót kredytów jest równie? na oku. Dlatego eksperci nie dbaj? o jego dobre samopoczucie ca?ej gospodarki d?u?nika, ale tylko o oszcz?dno?ci pieni?dzy.

Pieni?dze, oczywi?cie, kosztem mi?o?ci. Ale ta mi?o?? nie rozmna?aj?. Wi?c s?uchaj rad mi?dzynarodowej ksi?gowi lepszej opieki.

Zw?aszcza, ?e wi?kszo?? zalece? MFW naprawd? nie komponowa? w Waszyngtonie iw Moskwie - na Ilyinke i Krasnopresnenskaya nasypu. Eksperci zagraniczni powiedzie?: musimy powrót na kredyt - i sk?d wzi?? pieni?dze, my?le? za siebie, w pobli?u widoczne. Ale Ministerstwo Finansów i rz?d mówi?: wymy?li? dawno temu - na sam? my?l nie pozwala. A potem jeszcze wzbogacenia w?asnej roboty przepis cz?onkowskie do pilnego sporz?dzenia jako wymóg MFW wierzyciela wobec d?u?nika nie pójdzie.

Jednak eksperci krajowi w sprawach podatkowych ze swej obfito?ci, jak stare regu?y medycznej: im wi?cej funduszy z jakiej? choroby, tym mniej prawdopodobne, ?e przynajmniej cz??? z nich nie pomo?e.

W szczególno?ci, ?e konieczne jest, aby nie leczeniu choroby, lecz na ca?e cia?o. I to nie tylko w leczeniu i zapobieganiu ewentualnych nawrotów. Oznacza to, ?e w celu wyeliminowania tych przyczyn, które doprowadzi?y do obecnego z?ego samopoczucia.

I to nie boli, aby najpierw ustali?, ?e w rzeczywisto?ci, powinny by? uznane za zdrowe. Nie na darmo s? sami lekarze wol? okre?la?: praktycznie zdrowy. Dla teoretycznego idea?u zwyk?ych ?miertelników wci?? nie mo?e osi?gn??.

Powiedzmy: w ko?cu zbli?y? si? do tego idea?u jak najwi?cej w rzeczywisto?ci. Za?ó?my, ?e dok?adnie okre?li?, ile zap?aci? kogo?. Niech ka?dy p?aci za konieczne. I spójrz: czy taki warunek uwa?a si? za zdrowe.

Podatek - dla bogatych?

Od dzieci?stwa pami?ta? z?odzieja Robin Hood. Noble: okrad? tylko bogaci, i dzieli? ?upy z ubogimi.

A kto jeszcze okra??? Biedni nie dostan? nic. Pier?cie? palec z bogatymi w tym czasie by? wart wi?cej ni? ca?a zawarto?? chacie ch?opskiej.

I deln5;zh bogactwa - jest to op?acalne. Kup sobie wysoko prawnej w spo?ecze?stwie feudalnym na pocz?tku jest prawie niemo?liwe. Zbierz z?oto w lesie nie trzeba. Ale z hojnym rabusia podzieli? ka?dego rolnika i ?wie?e plotki i krew ... Ludzka inteligencja, wygl?d, schronienie - i wszystko jest tak tanie!

Tak szlachta legendarnego rozbójnika (i wielu z jego rzeczywistym prototyp) opiera si? na precyzyjnych oblicze?.

A co si? ?wi?tuje sukces Robin of Loxley jego g?ówny przeciwnik - Szeryfa z Nottingham? Oczywi?cie, zwi?kszone podatki. W celu zrekompensowania utraty jego skarbca. Bohaterskie czyny mieszka?ców lasu Sherwood zap?aci? ostatecznie przez te rzekomo chronionym Freelancer - zwyk?ych ch?opów.

Jednak w chlubnych czasów wypraw krzy?owych wszystkim wiedzie?, ?e biedni podatki na utrzymanie p?ac bogactwo bogatych. Inn? rzecz?, nowoczesne podatki. Zazwyczaj obiecuj? na?adowa? bogatych. I wydatków na potrzeby biednych.

Rzeczywi?cie, ?atwiej jest narzuci? bogaty. Aby nie goni? za ka?dym ubogich. A on zebra? bogatych od biednych, co p?aci w?adzom. Wystarczy podnie?? ceny tych towarów, które uczyni?y go bogatym. A pieni?dze pop?yn? s?abe tranzyt przez swoje biuro w zamkowej.

Tutaj jednak, to przypomina mi ka?dy obeznany: wi?kszo?? podatki s? pobierane z zarobków. To jest w ?aden sposób wp?yn?? na cen?: poniewa? okre?la ogólny stan rynku (w klasycznych kategoriach - spo?ecznie niezb?dne koszty). I cierpi? z niego maj? podatkowych dla bogatych.

Ale podatek jest pobierany z ka?dego producenta towaru i sprzedawcy. Obci??enie podatkowe jest nieuniknione - co za tym idzie, potrzeby spo?eczne. To jest wliczone w cen?. I wp?yw na ceny.

Najbardziej oczywistym przyk?adem - wódka. Koszt narodowy napój nieistotne. Prawie wszystko, co p?acimy w kasie napojów alkoholowych, idzie do skarbca natychmiast: udzia? podatków w cenie - oko?o 90%. Ale po?owa z nas pijany wódka jest nielegalne: produkowane i sprzedawane bez podatku. Wydaje si?, ?e powinno by? warte ani grosza. Ale nie! Lewy wódk? dobrze sprzedawa?, je?li jedna czwarta ta?sze zamka. Po tym wszystkim, cena rynkowa walucie p?ynnej ca?o?ci podatków. Dlaczego kto?, kto nie mo?e ich zwróci?, utraty zysków! B?dzie to obni?y? cen? wystarczy pchn?? siebie konkurencj? i wzi?? si? w s?o?cu - a raczej, deszcz gotówki konsumentów.

Tu nie pomo?e nawet konkurs zagranicznych producentów. Mog? oczywi?cie nasze podatki bez wynagrodzenia. Dlatego staraj? si? sprzeda? taniej. Ale w tym przypadku krajowe twórcy produktów powi?zanych nieuchronnie oburzeni: "Dlaczego rob jej, i nie dotyka? innych ludzi" Nalogotvortsy zaczynaj? si? zape?nia? nale?no?ci celne przywozowe - w rzeczywisto?ci, te same podatki. A cena towarów przywo?onych z zewn?trz, leci na poziomie krajowym.

Jednak niektóre z uprawnie?, które wci?? stara zwolnienia towarów z podatku. Ale te atuty nie s? tak bardzo powa?nie zmieni? sytuacj? na rynku: po wszystkim, rz?d zobowi?zuje si? udost?pni? niewielk? cz??? ich dochodów. Dlatego posiadacze uprawnie? (po ?acinie - osobiste praw) s? notowane na regularnych cenach. I niezap?aconego podatku - dodatkowy dochód - skierowany jest do celu, dla którego rz?d zgodzi? si? na podatek i nie bra?: rozwój sportu (National Sports Foundation - bezc?owy przywóz alkoholu), przywrócenie ?wi?ty? (Patriarchat Moskiewski - bezc?owy import papierosów), i tak dalej. Na szcz??cie, cele te cz?sto nie s? zbyt daleko od kieszeni uprzywilejowanych.

Podatki, a tak?e wszelkie wydatki, ka?dy stara si? przekaza? innym. Ludzie nie opodatkowaniu pocz?tkowo - w ko?cu p?ac? podatku s? ci, którzy nie maj? nikogo do przekazania. Najbiedniejszych.

A je?li mianowany nowego podatku dla ubogich, nie przeszkadza to okre?li?: by? mo?e sta?y si? s?abe ze wzgl?du na podatku?

Kto korzysta

Ale to nie musi oznacza?, ?e biedni cierpi? z powodu strat podatkowych. Po tym wszystkim, istnieje wiele przypadków nierealistyczne sam. Je?li zebrane podatki przeznaczy? na co? po?ytecznego, my tak?e - a mo?e przekaza? pieni?dze ...

Wsparcie bud?etowe
Mamy s? finansowane z podatków w zakresie edukacji, kultury, nauki, opieki zdrowotnej ... go?ym okiem wida?: jak zaostrzenie sytuacji podatkowej sektora publicznego pogarsza.

Mo?na przypuszcza?, odwrotnie: jak pogorszenie sytuacji musi zebra? wi?cej podatków. Ale spójrz na taksówki. Jako?? ich pracy z jakiego? powodu, znacznie wy?szym ni? w transporcie podmiejskim, na tych samych trasach, dotowanych ze skarbu pa?stwa. Chocia? pe?na cena podró?y jest prawie taki sam - cz?sto w tych samych taksówk? zwyk?ych autobusów.

Jeszcze nie wymar?y sowiecka praktyka taryf socjalnych. Dotacje do chleba pod warunkiem, prawie za darmo przydzia?u chleba dobre pó? ?wi? ZSRR. Dotacja dla mi?sa! Im wy?sze dochody, tym wi?ksze spo?ycie mi?sa - oraz wi?ksze wykorzystanie bogatych dotowanych z funduszy rzekomo biednych. Tylko "pomóc biednym" pomocy w zakresie budowy i eksploatacji mieszka?.

W Stanach Zjednoczonych, biedni s? równie? brakuje. Ale idea "spo?ecznie najni?szych" cen, gdzie nikt nie pribreditsya. Konieczne jest wsparcie ubogich - on po prostu da? pieni?dze. A je?li boisz si?, ?e on ich propn5;t - pieni?dze wyda? specjalne "kartki ?ywno?ciowe» (foodstamp), którzy bez powodu innego ni? obfity posi?ek w p?atno?ci nie b?d? akceptowane. Oczywi?cie, Dodgers zawsze znajdzie sposób na oszukiwanie w?adze. Ale spójrz na nas, a nie!

Nie na darmo w liberalno-demokratycznej ukrai?skiego projektu Konstytucji Republiki Federalnej (bra?em udzia? w jego rozwoju) ma punkt "4.2. Rz?d mo?e u?atwi? korzystanie z wszystkich lub niektórych ludzi nic dobrego, trudne ze wzgl?du na wysokie ceny, tylko w drodze emisji odpowiadaj?ce korzy?ci konsumentom tych dotacji pieni??nej. Je?li istnieje obawa, ?e wydane pieni?dze zostan? wykorzystane do innych celów, dotacja jest wydawana w formie kuponów, wymienialne na pieni?dze tylko dla zarejestrowanych dystrybutorów towarów subsydiowanych (producenci towarów, us?ug transportowych, leczenia lub organizacji edukacyjnych, itp). "I to nie jest na pró?no projektu w Radzie Najwy?szej cicho pochowany.

Spo?ecznie u?ytecznych struktur
Ale chleb, mi?so, obudowa przynajmniej kto? przydatne. A kto wygl?da "Moskw?" lub UT-1? Udzia? pierwszej klasy krajowej komunizmu ("pi?mowa"smiley lub niezale?no?ci (UT-1) w?ród twórców tych kana?ach znacznie wy?sze ni? w?ród kibiców. Wszystkich przejawów kultury pokazuj?, ?e nawet w parlamencie ju? mowa szowinizmu i sharovarschinoy. Ktokolwiek znajdzie podstawowe ró?nice prasowych na tych kana?ach programu "Czas" próbki 1980, obiecuj? wszystkie tantiemy z publikacji. Jako?ci !? ... Nic dziwnego. P?atno?? transmisji pa?stwowego nie zale?y od liczby widzów. Oraz liczb? podatników. Dlatego biurokracja zawsze zobowi?zuje do powi?kszania tylko numery. Przet?umaczone na j?zyk politycznej - o jedno?ci, niepodzielno?ci i (ewentualnego) zwrotu ziem przodków.

Nawet w tych przypadkach, w których poziom jest przydatna, to lepiej zorganizowa? bez pomocy w?adzy.

Normy i standardy tworzone s? firmy rozwijaj?ce nowe technologie. Ludzie nie s? zadowoleni ze standardu - jest rozwój konkurencyjnych technologii. Ale moc w?adze Rosji nie mog? by? u?ywane w trybie mobilnym, najbardziej zaawansowane technologie komunikacyjne dzisiaj - CDMA. Oficjalnie - aby skupi? wszystkie inwestycje w istniej?cych sieci: stan wci?? próbuje dowodzi? prywatnych inwestorów. A nieoficjalnie - rozmawia przez telefon nie daje si? do takiego pods?uchu.

Jednolite standardy edukacji zapewniaj? wzajemne zrozumienie i mo?liwo?? rozwoju. Ale moc w?adz w programach szkolnych kie?kuj? prawo Bo?e, ?ysenko biologia badacza Ukrainianism ...

Wielki ekonomista Milton Friedman (mózg z Reaganomics i chilijskiego cudu) zaoferowa? edukacji kwestii, takich jak kupony, a tak?e na ?ywno??. Ka?dy student b?dzie (prawdopodobnie ze wzgl?du na krewnych opinie), aby wybra? to, co i od kogo si? uczy?. Ale jak potem ?y? nauczyciel-detonenavistniku? Wi?kszo?? nauczycieli komunizmu naukowego po nocy z 18 th do 22 th natychmiast przeszkoleni w g?ównych bojowników o niepodleg?o?? swoich stolic z Moskwy. W szczególno?ci, Komunistyczna Partia Ukrainy, a nie ?piewaj? teraz za organizacj? terrorystyczn? Ukrai?skich Nacjonalistów. Co zrobi?, je?li ich praca jest wyp?acane przez uczniów?

Ka?dy ucze? w Szwecji bez problemu mo?na uzyska? kredyt na edukacj?. Im wi?cej dowiaduje, tym bardziej prawdopodobne, dobr? prac? w przysz?o?ci, a wy?sze szanse na sp?at? kredytu. St?d zainteresowanie na dobrych studentów we?mie mniej. Obliczenia handlowe - zach?t? do Komisji Stypendialnej lepiej. A udzia? pa?stwa nie potrzebuj? ?adnych!

Na rzecz ubogich
Obiecaj zbiera? podatki dla biednych - jest tylko kolejnym przejawem zasad biurokratycznych: dla nas, aby zdecydowa?, co powinni?my.

W?a?ciwie, je?li podatki s? pobierane na rzecz ubogich, koszt organizacji charytatywnej powinny by? wy??czone z kwoty nale?nego podatku. W rzeczywisto?ci, na ca?ym ?wiecie, koszty te mog? by? wykluczone w najlepszym przypadku ilo?ci dodatnich. Je?li poziom podatku, na przyk?ad, 50% za ka?de 2 florenów zg?oszonych do biednych, bogatych usunie wi?cej Florin - jest otwarty na korzy?? urz?dników.

Wszystkie fragmenty ZSRR, koszty te s? opodatkowane prawie do najwy?szych stawek. Aby nauczy? go blagotvoritelstvovat. A potem, nie daj Bo?e, biedni b?d? wdzi?czni biznesmen, a nie urz?dnik!

I to nie jedna mi?o?? idzie na polowanie. Pami?taj podatku od zysków na wzrost p?ac. Dla organizacji bud?etowych nadal jest mo?liwe, aby zmotywowa? rozwa?ania anty-inflacyjne. Ale dla firm handlowych jedynym prawdziwym celem takiego podatku - zostawi? ubogich biedniejsi. Po tym wszystkim, ?e nie ma innych ?róde? inflacji, oprócz bud?etu.

Jednak ju? dawno lomlyus otwarte drzwi. Trudno jest zaprzeczy? Wi?cej: podatki nie musz? przede wszystkim ubogich. A ten, kto je zbiera - do pa?stwa.

Ale kto powinien by? samo pa?stwo?

Oczywi?cie, konieczne jest, aby ci, których w?asno?? prywatna jest - urz?dników. Po tym wszystkim, w jaki sposób ró?ni? si? one od kupców? Biznesmen istnieje kosztem przychodów ze sprzeda?y do innego niczego u?ytecznego. Tylko przydatne: kupna i sprzeda?y - jest dobrowolne. Pa?stwo mo?e, w najlepszym razie, kupiec w celu ochrony przed obc? z?ej wierze (i w?asnymi pokusami). Ale urz?dnicy tam ze wzgl?du na przymusowe usuni?cie cz??ci mienia cudzego. Jak bandyta. Dla niego, pa?stwo - bro? zarobków, nadal rycerski miecz i ?uk z?odzieja.

A co pa?stwo daje nechinovnoy swoich obywateli?

Ochrona przed monopoli?

Nie ma nic bardziej destrukcyjne dla gospodarki ni? monopolu. To jest rozpoznawany nawet przez tak ró?nych polityk, jak Theodore Roosevelt i W?adimir Uljanow. Ale jest to stan, w którym zosta?y one obj?te pozycj?, ró?ni? si? one najwy?szy poziom monopolu. Nic dziwnego, ?e pa?stwo - sam monopol. I nie wybra? si? w oczy innym kruka.

Prawdziwym antymonopolowy ... to kolejny monopol. Je?li Giants s? sprzeczne interesy, wzajemnie ogranicza? siebie. A pa?stwo jest tak niewiele wspólnego z post?pem gospodarki, która w ograniczaniu monopole gospodarcze nie s? zainteresowani.

Ochrona przed oszustami?

W przeciwie?stwie, na przyk?ad, piramida finansowa nie jest prawnie zapobiec. A najwi?kszy z nich (z ustawy o Banku Ludwika XV, zobowi?za? Skarbu Pa?stwa z tytu?u Jelcyna) jest wspierane przez pa?stwo.

Wszelkie nieuczciwe stara si? kupi? go ze struktur ochrony pa?stwa. Mafia to w?a?nie w wyniku takich zakupu. I bogatsze przest?pca, tym wi?cej ludzi okradziony - tym ?atwiej jest kupi? ochron?. Amerykanie mówi?: "Stole dolara - poszed? do wi?zienia; kradzie?y kolejowych - By?em w Senacie ". Witaj Sergey Mavrodi!

Ochrona przed kradzie???

W ZSRR z jego sverhmoguchey Stan maszyny spacery wieczorem ulice by?y zawsze zabawa nie dla osób o s?abym sercu. Ulice San Francisco stra?ników nie jest przede wszystkim pa?stwo, i patrolowania, zatrudniony przez mieszczan. Wiele w swoim kwarta? zamieszek - kontrakt zako?czony ludzi wynaj?? i obrony nagle. ?ycie jest warte wypróbowania. I mamy stra?ników us?ug handlowych, w których posiadaniu pa?stwowych niezawodne i niezniszczalne.

Do?wiadczenie pokazuje, ?e ?wiat najbardziej niezawodna ochrona przed kradzie?? - prawo ka?dego obywatela do przeprowadzenia jakiejkolwiek broni. Najni?szy w Europie poziom przemocy ulicznej jest dumna ze Szwajcarii. I jest ka?dy doros?y m??czyzna dom utrzymuje kompletny zestaw sprz?tu wojskowego, broni i amunicji.

Z DFIs projektu konstytucji:

"3.8. Nast?puj?ce zasady w celu ochrony przed arbitralnymi indywidualnych i organizacji pozarz?dowych zosta?y uznane za niezb?dne dla ka?dego cz?owieka:

3.8.1. Uczenie si? technik samoobrony, w tym z u?yciem broni.

3.8.2. Posiadanie, posiadanie i u?ywanie jakichkolwiek broni, ?e ich dane techniczne nie s? przeznaczone do stosowania cz?owieka obra?e? niezgodne z ?ycia lub powodowa? d?ugo utrzymuj?ce si? problemy zdrowotne. Posiadania i noszenia broni, nie spe?nia tych wymogów mo?e by? ograniczone do osób fizycznych - orzeczenie s?du, na obszarach - w?adze publiczne w celu stanu wyj?tkowego; zastosowanie takiej broni mo?e by? uznane za niewa?ne przez s?d.

3.8.3. Odwo?a? si? do pomocy innym - w tym zatrudnienia - dla jego ochrony prawnej i fizycznej ".

Ka?dy z Stanów Zjednoczonych Ameryki - a mianowicie, pa?stwa, z w?asnymi prawami. S? one znacznie mniej zale?ne od naszej Commonwealth Niepodleg?ych Pa?stw (dlatego nikt ch?tnie deklaruj? swoj? niezale?no??). I przemoc w sprawach karnych jest mniej dok?adnie w tych krajach, w których nie mniej ogranicze? noszenia broni. New York, gdzie jest prawie palenia - cholery, w porównaniu z Florydy, gdzie gun znale?? w ka?dym torebce.

Ochrona przed zewn?trzn? agresj??

Wystarczy przypomnie? zewn?trz s? równie? pa?stwo. Wi?cej agresji obcych pochodz? z nikim. Tak wi?c, aby chroni? nas przed tym niebezpiecze?stwem, obiecuje jej ?ród?a.

D?ugie do?wiadczenie pokazuje: Hired lub ochotnik armia walczy skutecznie zmobilizowa?. Gdzie przymus ust?puje dobrej woli i na w?asny rachunek - obywatele lepiej radzi? sobie rz?d (patrol w San Francisco, armia-milicji w Szwajcarii). Tak wi?c od zewn?trznej agresji i lepiej by?oby nie do obrony pa?stwa.

A najbardziej wiarygodne obrony przed agresj? - wspó?zale?no??. Niemcy wygrali wojn? w ca?ej Skandynawii - z wyj?tkiem Szwecji. Bo bez szwedzkich ?o?ysk kulkowych ze stali i specjalnego niemieckiego przemys?u zbrojeniowego na to natychmiast zatrzyma?. A ryzyko nawet jednej bomby spadek o zak?adach chwyci? kraj by? zbyt wielka nawet dla fanatyków hitlerowskich.

We wspó?czesnej Europie, stopie? integracji gospodarki jest tak wielka, ?e nawet odwieczne wrogowie - Niemcy i Francja - utworzenia wspólnych jednostek wojskowych. Nag?y tworzenie naszego niepodleg?ego pa?stwa i konwulsyjne przecinaj?c j? od wszystkich-unii (a wi?c i gospodarki ?wiatowej) nie jest ograniczona i stanowi zagro?enie zewn?trznej agresji.

Ochrona przed ubóstwem?

Jednak, ju? min??.

?ród?em niebezpiecze?stwa?

Tak wi?c, pa?stwo nie potrzebuje spo?ecze?stwo. I niebezpieczne dla spo?ecze?stwa.

Jest to szczególnie niebezpieczne, je?li firma deklaruje cel na rzecz pa?stwa. Wykorzystuje zasoby spo?ecze?stwa do ich potrzeb - na przyk?ad, agresja zewn?trzna (tworzenie imperium). Dla Twojej wygody, to jednoczy wspólnot?, szukaj?c jednoj?zyczno?ci, monoethnicity ...

A ci, którzy przeciwstawia zjednoczenie, pa?stwo jest w stanie wojny. Boj? zjednoczenia zw?aszcza tych, którzy s? w stanie ?y? i pracowa? w rynku. Po powstaniu rynku - wolno?? wyboru, to jest ró?norodno??. Jest to bardziej op?acalne, a konsumenci i producenci: im bardziej ró?norodne, tym mniej okr?g?e konkurencja ka?dego pojedynczego produktu lub us?ugi.

I najbardziej niezawodny sposób kommersantoboystva - podatek.

Na przyk?ad, w handlu z tac - najbli?ej konsumenta, najbardziej wygodny - jest praktycznie zakazana: taca jest niewygodne do zbierania podatków.

I dawka podatków i wszystkie s? ?miertelne.

Uwa?a podatki, wycofane z naszego przedsi?biorcy ju? dawno przesz?y do 100% kwoty wej?cia w jego biurze; ka?dy uczciwy podatnik jest zniszczony natychmiast. W rzeczywisto?ci wi?kszo?? podatki nie s? brane z zysków i kosztów, i po prostu podnie?? cen? do kompletnego braku konkurencyjno?ci. Tak, ?e ruina przychodzi powoli. Ale nieuchronnie. Wi?c nie p?ac? nikomu. Wiadomo, ?e im wy?sza stawka podatku, tym ni?sza kwota pieni?dzy zebranych. Dlaczego?

Wszelkie prawa rz?d sowiecki bardzo starannie zaprojektowane tak, aby nie by?o mo?liwe do przeprowadzenia. Tak wi?c ka?dy obywatel jest przest?pc?. Ka?dy, kto staje si? z?y zasilania mo?e wymaza? ca?kowicie zgodne z prawem. A ka?dy, kto jeszcze ma moc jest dopuszczalne, biurokracja jest zmuszony p?aci? za ka?dym krokiem.

Duma jest pe?en tych, którzy wyobra?a siebie jako spadkobierców w?adzy radzieckiej. Marzy o odrodzeniu re?imu sowieckiego. A wojna z jego kraju w najlepszych tradycji w?adzy radzieckiej. Po?wi?cenie ich robingudovskim "podatku - bogaty!"

Przewodz?c

Ale czy podatki zawsze szkodliwe? Po tym wszystkim, do?wiadczenia ?wiat jest wi?cej ni? wystarczaj?co przyk?adów odwrotnie.

W rzeczywisto?ci, na ca?ym ?wiecie uwa?a si? mi?kkie podatkowy, nieinwazyjne, ale dlatego najbardziej skuteczn? metod? zarz?dzania gospodarczego. Podatki mog? zmniejszy? przep?yw inwestycji w tych bran?ach, które pa?stwo uznaje za niepo??dane, i skierowa? gdzie rozwój powinien by? przyspieszony. Ale - w przeciwie?stwie do bezpo?rednich zamówie? rz?dowych - przedsi?biorcy zachowuj? swobod? manewru. A w przypadku przysz?ych zmian w sytuacji, w przypadku bezpo?redniego winy urz?dników.

A ja sam jestem w artykule "komunizmu i komputera" ("Computerra», t70;20 / 96) napisa?:

"Spo?ród wszystkich samolotów z II wojny ?wiatowej najmocniejszy sprz?t radiowy na pok?adzie by? Amerykanin. Do tego stopnia, ?e Amerykanie pierwszy wzi?? do radarów lotniczych. Co zasadniczo zmieni?y taktyk? walki powietrznej.

I to nie tylko w ci??kich ameryka?skich samolotów: zosta?y one zbudowane w obliczeniach w walkach nad Atlantykiem, mia? du?y wybór rozmiarów i Lot, odpowiednio. Najwa?niejsze - to rury radiowe by?y Amerykanie mniej ni? ka?dego innego.

Poniewa? na pocz?tku lat dwudziestych, kiedy elektronika lampka tylko pocz?tek, niektóre sprytny urz?dnik wprowadzi? podatek od kwoty pró?ni w lampach. I ameryka?scy in?ynierowie mieli wi?cej ni? jakikolwiek inny excel w poszukiwaniu sposobów na zmniejszenie lamp?. To by?o w czasach pokoju i progresywne. A w czasie wojny okaza?o si? niezb?dne.

Nasze plani?ci okre?lono równie? dla celów zmniejszenia wymiarów urz?dzenia. Jak skuteczne mog? by? postrzegane nawet na starej frazy: "Sowieccy kalkulatory - najwi?kszy na ?wiecie"

Plani?ci zawsze mo?na przekona?: zadanie im dane jest technicznie niemo?liwe lub uniemo?liwia wykonanie innych prac, lub ... Ka?dy, kto pracowa? w latach 70., ?atwo przypomnie? tuzina wymówek.

Podatek nie jest przekonany. Zostanie starannie odj?? od ka?dego z was ma do dolara lub holownika. I za ka?dym razem, aby przypomnie?: "Jeste? tak g?upi, ?e nie mo?na dosta? si? wokó? mnie"?

Wi?c podatkowy w odpowiednich r?kach mo?e by? bardzo przydatne. Ale gdzie zaatakowa? takie zr?czne r?ce?

Podatków jako narz?dzie zarz?dzania gospodarczego musz? co najmniej:

g??bokie - nie gorzej ni? biznesmenów sami - zrozumienie problemów i gospodarki w ogóle, a tych sektorach, które maj? wp?yw na pozycj? podatku;

Zdolno?? i ch?? zmiany podatku szybko, jak zmiany sytuacji w gospodarce;

szybkiego dost?pu do szerokiej i wiarygodne informacje niezb?dne i wystarczaj?ce do zdolno?ci podejmowania decyzji i gotowo?? do szybkiego i dok?adnego analizowania informacji i podejmowa? trafne wnioski na jej temat;

ch?? nie tylko poprawi?, ale równie? w celu zmniejszenia podatków, jak jest to wymagane, priorytet interesów gospodarczych nad interesami Skarbu Pa?stwa.

Jak cz?sto mamy si? spotka? z us?ug administracji publicznej, spotkania co najmniej jednego z tych wymaga??

Stan kraju zwyci?skiej

Nie pami?tam, kto by? pierwszy tak zwany rosyjskim. Ale poprawno?? wzoru jest przekonany, niestety, regularnie.

Krajowy sukces mamy zawsze jedno miejsce co? warte!

Dzi?ki temu, ?e jest drogi. Wi?kszo?? naszych osi?gni?? - od "?wiata" do "Burana" w powszechnym u?yciu dzisiaj nie jest mo?liwe: brak pieni?dzy. Ale ma?y statek kosmiczny wielokrotnego u?ytku, który by?by bardzo op?acalne dzisiaj, w czasie nie powsta?: tak skromn? skal? nie s? godne wielkiej mocy.

Ale sukces niemal ka?dego pa?stwa towarzyszy?a ruin? i zubo?enia kraju. S?ynny chór "Ale mamy rakiety i zablokowa? Jenisej" przypomina, ni?, ?e "jeste?my przed reszt?", poza tym, ?e "w dziedzinie baletu."

Mimo, ?e pa?stwo jest po prostu przeznaczone do takich prac na du?? skal?. Sens istnienia pa?stwa - jest wykonanie robót budowlanych w interesie publicznym, które s? trudne lub niemo?liwe do wykonania indywidualnie.

Na przyk?ad, ten sam patrol ulicy w San Francisco, prawie si?? do wykonywania z?odzieja lub morderca, uciek? w innej dzielnicy lub w innym mie?cie. Dlatego te?, wraz z lokaln? policj? jest Federalne Biuro ?ledcze. I przeci?cie kompetencji tych struktur, tworz?c konkurencj?, zmuszaj?c ka?dy z nich mo?e dzia?a? sprawniej.

Mamy ten sam stan trwa nie tylko to, czego nie mo?e poradzi? sobie bez niego. To, niestety, chwyta wszystko, co mo?e jako?. I cz?sto - i to, co nie mo?e. Tak, i eliminuje konkurentów do poszerzania swoich zada?.

Takie problemy nie przeszkadzaj? w którym ?yjemy. Na przyk?ad, Northern Atlantic Leczenie Organizacja - Organizacja Traktatu Pó?nocnoatlantyckiego - ustanowiony w celu ochrony swoich cz?onków przed ewentualnym sowieckiego ataku. I cho? nie by?o gro?by ataku NATO respektowane przez wszystkich. Ale gdy zagro?enie znika, organizacja zamiast rozwi?zania gor?czkowo rzucili si? szuka? nowej pracy. Podczas walki z Miloszevicia znaleziono - w?adca, oczywi?cie, nieprzyjemne, ale raczej nie zas?uguje uderze? na terenie swojego kraju. Nie b?dzie w przysz?o?ci, prawdopodobnie, a inne obszary zastosowania si?y nie?wie?y genera?ów. I wi?cej przypadków si? znajduj?, tym wi?cej pieni?dzy roztrwoni?. Bo to nie zrobi to, czego potrzebujesz to, aby zatrudni? krajów generaln5;.

?e Rosja jest ma?o prawdopodobne, aby poradzi? sobie z ich biedy, ale b?dzie bezwarunkowo z?o?y? do wymogów pa?stwa. Nie powinni?my wymy?la? nowe podatki nie powinny celowa? w zbieraniu ju? fabrykacjami. Przede wszystkim, musimy zrozumie?, co si? dzieje zebrane pieni?dze. A dla ka?dej linii bud?etowej powinny by? pierwsze pytanie: kto tego potrzebuje - kraj lub pa?stwo?

Bezpartyjny libertarianin

W rzeczywisto?ci, wi?kszo?? naszych problemów wynika z faktu, ?e pa?stwo rosyjskie nie jest znany star? regu??. Najlepiej jest sformu?owa? jego ekonomista Witalij Naishul w programie wyborczym w 1996 roku Lebiedz: pa?stwo nie powinno by? w handlowców i policji.

Jednolite przepisy
G?ównym obowi?zkiem pa?stwa - nie samodzieln? dzia?alno?? gospodarcz?. Nale?y zagwarantowa? zgodno?ci ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi na tych samych zasadach. I wszystkie struktury pa?stwowe - narz?dzie do tego celu.

Wa?ne jest to, ?e prawa ekonomiczne, a tak?e w sprawach karnych, dla wszystkich s? jednym. Nawet, by? mo?e, bardziej zjednoczona. Poniewa? s?d karny do oceny nie tylko dzia?ania, ale równie? zamiar. Dziecko lub szaleniec nie pot?piaj? nawet morderstwa - bo nie przewidzie? skutki swoich dzia?a?. Ale rynek jest nadal to, co chcia? przedsi?biorcy. Towar gorszej jako?ci i po cenie wy?szej ni? ich s?siedzi, po prostu nie kupi?, nawet je?li producenci - szlachetny i hojny ludzi na ?wiecie.

Korzy?ci terribleness wolno?ci
Wi?c niemoralne kupuj?cy mog? zachowywa? si? tylko dlatego, ?e maj? swobod? wyboru produktu zgodnie z jego w?asnym, bez zlecenia z zewn?trz. A w ogóle, to niemoralno?? jest uzasadniona: producenci ostatecznie przeszkoleni wyda? mniej ni? si?y, które produkuj? wi?cej ni? i ta?sze. I jeste?my zainteresowani w tym razem i indywidualnie. Jak pokazano bardziej Bernard Mandeville w "Traktacie o prywatny egoizm pszczó? - niezawodny ?rodek do osi?gni?cia wspólnego dobra. Pod warunkiem, ?e egoizm jest ograniczony tylko w tym samym egoizmem wszystkich innych cz?onków spo?ecze?stwa. A wszystko inne - jest wolny.

?atwo jest zobaczy? z tego, co zosta?o powiedziane, jestem wolno?ciowy. Oznacza to, ?e mocno wierz?: im wi?cej wolno?ci w spo?ecze?stwie, tak jest zdrowiej. Ponadto, nale?y zapewni? wolno?? w sferze politycznej i sferze gospodarczej.

Prawd? jest, ?e wolno?? - jest ryzykowne. Nie mo?na po prostu robi? to, co uwa?a za stosowne. Jeste? wi?cej i jest odpowiedzialny za konsekwencje.

Na przyk?ad, kryzysy gospodarcze - konsekwencj? wolnej przedsi?biorczo?ci - tak niszczycielskie, ?e nawet tak wybitny my?liciel i mi?o?nikiem wolno?ci, jak Karl H. Marksa, by? gotów po?wi?ci? wszystkie swobód gospodarczych, aby zako?czy? kryzys.

Jednak w naszym wieku okaza?o rygorystycznie (w latach 30. eksperymentalnie 70. matematycznie), ?e to nie pomaga: ca?kowita centralizacja przynosi gospodarki do stanu, który jest jeszcze gorsza ni? kryzys. Ale Marks nie wiem.

Ponadto, je?li twoja wolno?? ogranicza swobod? s?siada - mo?e chcie? ograniczy? swobod? poszerzy? swoje. Wed?ug ameryka?skiego wzoru, cen? wolno?ci jest wieczna vigilence: cena wolno?ci - zawsze czujnym.

Jednak cena ta jest op?acalne. Jak globalne statystyki pokazuj?: im wi?cej wolno?ci w kraju, tym lepiej ?yje.

Jednak niektórzy uwa?aj?, ?e przyczyna i skutek s? odwrócone w zdaniu poprzedzaj?cym. Podobnie jak to, co dostatnie ?ycie, tym wi?cej wolno?ci mo?na sobie pozwoli?.

W rzeczywisto?ci, uzale?nienie tu, oczywi?cie, wzajemne. Swobodnie ?y? - pracowa? lepiej - nie martw si? o ka?dy drobiazg - ?y? bardziej swobodnie. Ale podstawowym tutaj jest wolno??, a nie dobrobyt.

Imigranci z ?redniowiecznej Anglii uda? si? do Ameryki Pó?nocnej nie jest dobro. Klimat jest umiarkowany Anglia, renderowane ziemi do zamieszkania, odpady rolnictwo ... Ale wolno?? polityczna jest, delikatnie mówi?c, nie jest wystarczaj?ce. Cho? ponad krajach kontynentalnych. Ale, na przyk?ad, wi?kszo?? sekt swobodnie wierzy? w nie jest dozwolone. Tak si? przenie?li za granic?, od cenzury ko?cielnej. A z drugiej strony, w s?owach Lew Gumilow, "ludzie d?ugo b?dzie" ?atwo si? zakorzeni? w ameryka?skich otwartych przestrzeni, a nie w kompaktowej angielskiego komfortu. ?e wolno?? jest zbudowany na dobre samopoczucie, co ca?y ?wiat nadal jest zazdrosny.

Wi?c nic dziwnego, ?e stara piosenka "The Star Spangled Banner" (od 1950 roku - hymn Stanów Zjednoczonych) odnosi si? do sojuszu transatlantyckiego "kraju wolnego i ojczyzn? dzielnych ludzi."

Poprawna sekwencja
A swoboda jest bardzo wa?ne, aby przesun?? w?a?ciw? drog?. Porównuj?c do?wiadczenia ZSRR z chi?skim i w?gierskim, dochodzi do wniosku, ?e wolno?? gospodarcza musi by? wi?cej ni? polityczny.

Mamy te? w ostatnich latach, obraz by? zupe?nie odwrotnie. Gazety maj? swobod? nadu?y? Sekretarza Generalnego Gorbaczowa - i bardziej podstawowym Ryzhkov podj??a decyzje w sprawie licencji dla wszystkich sferach dzia?alno?ci i ustala cen? surowców dla spó?dzielni dziesi?? razy wy?sze ni? w przypadku przedsi?biorstw pa?stwowych. Dzisiaj, Jelcyn croutes jak Gorbaczow nie marzy - ale aby otworzy? ma?y sklep, niezb?dne jest, aby omin?? dziesi?tki urz?dników.

Najstraszniejsze - naturalnie to nastawienie nie wydaje si? poprawia?. Nowo odkryt? Wolno?ci polityczne korzysta? urz?dnicy sami znacznie bardziej skuteczne przedsi?biorców. Wi?c przeciwko wolno?ci gospodarczych organizowanych ?ycie znacznie bardziej od nich.

W zwi?zku z powy?szym, i wycofa? si? z pa?stwowych zb?dnych funkcji jest prawie niemo?liwe. Tak, ?e ulgi podatkowe s? niezb?dne do kraju, rz?d mo?e stara? si? unika?.

Wyj?ciem z tego impasu Ja osobi?cie nie widz?. Poniewa? w rzeczywisto?ci, pisz? artyku?, a nie rachunek. Mam tylko nadziej?, ?e czytelnicy b?d? m?drzejsi ode mnie i wspólnie znale?? wyj?cie.

Udzia? pa?stwa
Nasi kibice wzmocnione podatku zazwyczaj koreluje udzia?u bud?etu pa?stwa w produkcie krajowym brutto mamy w krajach zamo?nych. Mamy wska?nik ten jest mniejszy. St?d oczywisty wniosek: liberalne reformy, zmniejszaj?c udzia? pa?stwa w gospodarce, by?o b??dem. Do domu udzia?u pa?stwa co najmniej do poziomu ameryka?skiego - b?dzie si? rozwija?, a ameryka?ski styl.

Ale to musia?by si? równa? z nami a nimi, stosunek dochodów do kosztów utrzymania. Rz?d USA trwa od swoich obywateli tylko w ma?ej cz??ci nadmiarze. Mamy równie? konfiskaty potrzebne.

Dlatego zgubnych dla danego kraju pa?stwa. Mimo, ?e s? one znacznie mniejsze ni? w Ameryce. Poniewa? samo pa?stwo s?absze. Ale jest s?absza, poniewa? wymaga si?y w s?abym kraju.

Nawet biedny i s?aby kraj, w bogatym i silnym krajem bogatszym i silniejszym ni? bogatego i pot??nego pa?stwa - ale kraj jest biedny i s?aby. Kiedy? marzy o bogatym i pot??nym pa?stwem. W rzeczywisto?ci, musimy bogaty i pot??ny kraj. I sta? si? bogaty i pot??ny, pa?stwo b?dzie musia?o dokona? biednych i s?abych.

Pierwszy opublikowane w czasopi?mie "Przemys? Rosja» t70; 7/1999. Poszczególne utwory opublikowane w biuletynie "Studio" patrycjusza "" (Odessa), w latach 1993-1994.
© 1995.03.31.10.53-1999.06.10.15.43, Anatolij Wasserman
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014