Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 26 2020 22:35:26
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 16
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
15
15
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Ekonomia
Autor Jednak upadek Euro? Ciekawe opracowanie
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 12-04-2012 10:31
Wiele wskazuje na to, ?e upadek strefy Euro przybli?a si?, niezale?nie od pewnego wyciszenia medialnego, które ostatnio nast?pi?o.

Po pierwsze - upad? kolejny rz?d w Grecji i zapowiedziano przedterminowe wybory.

Po drugie - 2 kwietnia "Financial Times" opublikowa? tekst Nouriela Roubiniego i jego wspó?pracownika Arnaba Dasa "Umowa rozwodowa strefy euro"; Roubini jako jeden z niewielu ekonomistów przewidzia? globalny kryzys finansowy. Autorzy proponuj?, by najs?absze kraje borykaj?ce si? z kryzysem opu?ci?y stref? euro. Chodzi o Grecj?, W?ochy, Portugali?, Hiszpani? i Irlandi?. Adres - http://www.ft.com/cms/s/0/dc5be3fa-7cac-11e1-8a27-00144feab49a.html#ixzz1ro5175c7. Poniewa? link mo?e nie dzia?a? (trzeba by? zarejestrowanym - ja jestem - w FT maj? gest i rejestracja jest bezp?atna!) podaj? link, pod którym mo?na pobra? tekst w pdf z pro?b? o wy??cznie prywatne jego wykorzystanie - http://www.biblang.uni.lodz.pl/Dokument1.pdf

Po trzecie - ukaza?o si? opracowanie nie byle kogo, bo Stefana Kawalca, by?ego wiceministra finansów w latach 1991-94, a wcze?niej wspó?twórcy planu Balcerowicza, obecnie prezesa zarz?du firmy doradczej Capital Strategy sp. z o.o. i Ernesta Pytlarczyka, g?ównego ekonomisty BRE Banku SA. Zw?aszcza o Kawalcu mo?na powiedzie?, ?e jest cz?owiekiem establishmentu rz?dz?cego Polsk? od 1989 r. Skoro wi?c taka osoba, jak Kawalec wyst?puje z propozycj? kontrolowanego rozpadu strefy Euro, co? musi by? na rzeczy.

Ca?o?? obszernego studium pt. "Kontrolowana dekompozycja strefy euro aby uratowa? Uni? Europejsk? i jednolity rynek" mo?na pobra? pod adresem - http://bi.gazeta.pl/im/4/11512/m11512164,Kontrolowana-dekompozycja-strefy-euro.pdf

Wyj?tki z opracowania:

"Wprowadzenie wspólnej waluty okaza?o si? natomiast posuni?ciem chybionym. Euro, zamiast scementowa? Uni?, mo?e doprowadzi? do powa?nych konfliktów i zagrozi? wspó?pracy europejskiej. G?ównym problemem zwi?zanym ze wspóln? walut? jest to, ?e pa?stwa cz?onkowskie straci?y mo?liwo?? pos?ugiwania si? bardzo skutecznym i trudnym do zast?pienia instrumentem dostosowawczym, jakim jest zmiana wzajemnych kursów walutowych.

(...)

Stosuj?c si? do zalece? Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego, zagro?one kraje staraj? si? poprawi? konkurencyjno?? przez zacie?nienie fiskalne. Ma ono doprowadzi? do nominalnego spadku p?ac, ?wiadcze? i - w efekcie - cen. Polityk? tak? okre?la si? terminem "wewn?trzna dewaluacja", cho? w rzeczywisto?ci jest po prostu polityk? deflacyjn? realizowan? narz?dziami fiskalnymi.

W porównaniu z dewaluacj? waluty deflacja jest z natury swojej znacznie mniej skutecznym i bardziej kosztownym ekonomicznie i spo?ecznie instrumentem o w?tpliwym wp?ywie na szybk? popraw? konkurencyjno?ci.

Polityka deflacyjna przez redukcj? p?ac w sektorze publicznym, ograniczenie transferów socjalnych i wy?sze podatki musi najpierw spowodowa? spadek popytu, produkcji i zatrudnienia, po to by rosn?ce bezrobocie mog?o sk?oni? pracowników w sektorze prywatnym do akceptowania obni?ek p?ac.

(...)

Niektórzy obserwatorzy maj? nadziej?, ?e kryzys wymusi uzupe?nienie unii monetarnej w strefie euro o uni? fiskaln?. To mia?oby umo?liwi? rozwi?zanie problemów zagro?onych krajów i zapobiec podobnym problemom w przysz?o?ci. Abstrahuj?c od tego, czy unia fiskalna jest politycznie realna, trzeba zwróci? uwag?, ?e jej powstanie nie b?dzie lekarstwem na brak konkurencyjno?ci poszczególnych krajów. Pokazuje to do?wiadczenie W?och i Niemiec.

Po?udniowe W?ochy otrzymuj? corocznie transfery solidarno?ciowe w wysoko?ci 16 proc. PKB tego regionu. Podobne transfery dla Niemiec wschodnich w ci?gu ostatnich 20 lat wynosi?y ?rednio rocznie ponad 25 proc. PKB wschodnich landów. S? to nak?ady nieproporcjonalnie wi?ksze ni? skala pomocy dla niekonkurencyjnych krajów, jak? mo?na by sobie wyobrazi? w ramach europejskiej unii fiskalnej. Mimo tak olbrzymich nak?adów stopy bezrobocia w po?udniowych W?oszech i we wschodnich Niemczech utrzymuj? si? od lat na poziomie dwukrotnie wy?szym ni? w pozosta?ych cz??ciach tych krajów.

Próby poprawy konkurencyjno?ci zacofanych regionów w ramach jednego obszaru walutowego przez polityk? pomocy strukturalnej i transfery bud?etowe s? kosztowne i ma?o skuteczne. Nie mo?na wi?c liczy? na to, by sta?y si? istotnym instrumentem "podci?gania" niekonkurencyjnych gospodarek w strefie euro.

(...)

Europ? tworz? pa?stwa narodowe scementowane tradycj? historyczn? i kulturow? oraz j?zykiem. Pa?stwa narodowe stanowi? g?ówne o?rodki identyfikacji i to?samo?ci obywateli, a tak?e ?ród?a legitymizacji organów w?adzy. Nie jest to sytuacja przej?ciowa. Socjolog profesor Edmund Wnuk-Lipi?ski w ksi??ce "?wiat mi?dzyepoki. Globalizacja, demokracja, pa?stwo narodowe" (wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004) pisze:

- pa?stwa narodowe tworz?ce Uni? Europejsk? nie trac? swej to?samo?ci i nic nie wskazuje na to, by mia?y j? straci? w przysz?o?ci na rzecz jakiej? nowej to?samo?ci europejskiej.

- ma?o realistyczne jest za?o?enie, i? wiek XXI b?dzie wolny od powa?niejszych konfliktów ekonomicznych i konfliktów zbrojnych przekraczaj?cych lokaln? skal?. Ka?dy powa?niejszy kryzys ekonomiczny raczej wzmacnia pa?stwo narodowe, ni? je os?abia.

(...)

Znacznie gro?niejsza jest sytuacja, w której ca?e pa?stwo narodowe zostaje skazane na rol? zacofanego regionu. A to jest bardzo prawdopodobne zagro?enie dla krajów strefy euro, które utraci?y lub w przysz?o?ci utrac? konkurencyjno??. Grozi im degradacja gospodarcza, spo?eczna i cywilizacyjna. Sytuacja mo?e wymkn?? si? spod kontroli i spowodowa? chaotyczny rozpad strefy euro, co zagrozi? mo?e przysz?o?ci UE i jednolitego rynku.

Trzeba mie? ?wiadomo??, ?e dotychczasowy brak konfliktów mi?dzy najwi?kszymi narodami UE nie wynika z faktu, ?e to?samo?? i identyfikacja narodowa zanik?a, lecz z tego, ?e stworzono ramy wspó?pracy, które poszczególne pa?stwa narodowe uzna?y za korzystne.

(...)

Aby powróci? do ?róde? integracji europejskiej i unikn?? niekontrolowanego rozpadu strefy euro, trzeba przeprowadzi? kontrolowan? dekompozycj? strefy, tworz?c nowy europejski ?ad monetarny oparty na walutach narodowych lub walutach homogenicznych gospodarczo bloków krajów.

Podzia? strefy przez wychodzenie z niej krajów mniej konkurencyjnych grozi?by wybuchem paniki i za?amaniem systemu bankowego w tych krajach. Dlatego w?a?ciwa jest kolejno?? odwrotna, tzn. dekompozycja strefy euro przez stopniowe wychodzenie krajów lub grup krajów najbardziej konkurencyjnych, zdolnych zachowa? wiarygodno?? w oczach inwestorów. Euro przez pewien czas mo?e pozosta? wspóln? walut? w krajach najmniej konkurencyjnych.

Wraz z dekompozycj? strefy euro konieczne b?dzie stworzenie nowego mechanizmu koordynacji walutowej w Europie. Jako naturalny kandydat na nowy mechanizm kursowy jawi si? mechanizm nieortodoksyjnego kursu p?ynnego po??czony z polityk? celu inflacyjnego i wsparty koordynacj? polityki fiskalnej i monetarnej w ramach Unii Europejskiej.

(...)

Póki istnieje strefa euro, b?dziemy mieli w UE do czynienia z podzia?em na trzy grupy: kraje strefy euro o zadowalaj?cej konkurencyjno?ci, ale "zrzucaj?ce si?" na kraje odci?te od dost?pu do finansowania, zagro?one kraje strefy euro zmagaj?ce si? z recesj? oraz kraje znajduj?ce si? poza stref? i niespiesz?ce si? do niej. B?dzie to swoista "Europa trzech pr?dko?ci".

Wyj?cie mniej konkurencyjnego kraju ze strefy euro grozi panik? bankow?, za? pozostawanie w strefie skaza? mo?e na d?ugotrwa?? recesj?. ?wiadomo?? tego ryzyka zmniejsza szanse na dalsze rozszerzanie strefy euro. Poza ni? znajduje si? dziesi?? krajów Unii licz?cych w sumie 170 milionów mieszka?ców i nie wygl?da na to, by grupa ta w daj?cej si? przewidzie? przysz?o?ci istotnie si? zmniejszy?a.

Kontrolowana dekompozycja strefy euro uwolni z pu?apki tych, którzy w ni? wpadli, zapobiegnie nieobliczalnym konsekwencjom niekontrolowanego rozpadu strefy, umo?liwi zachowanie UE i jednolitego rynku.

Dekompozycja mo?e nast?pi? tak szybko, jak tylko europejskie elity i opinia publiczna oswoj? si? z my?l?, ?e Unia Europejska i jednolity rynek mog? istnie? bez wspólnej waluty i stanowi? wielk? warto?? dla narodów europejskich. Niezb?dne jest te? uzgodnienie zasad nowego ?adu walutowego w Europie. Do tego czasu Europejski Bank Centralny i Eurogrupa powinny zapobiega? niekontrolowanemu rozwojowi wydarze?."
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Jednak upadek Euro? Ciekawe opracowanie
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 12-04-2012 17:37
Ha! Ha! Ha! rzewidzia?em to ju? w czerwcu 2010. bdb! Ucieczka do przodu b?dzie spó?niona, to moja nowa prognoza. Wyborcy zapytaj? jakim prawem w takim razie utopino ca?e rezerwy bud?etowe w tzw. pomocy dla w. w. pa?stw. Najg?o?niej zaczn?pyta? wyborcy, ale równiep kapitali?ci w Niemczech. No i wtedy sko?cz? si? ?arty.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Jednak upadek Euro? Ciekawe opracowanie
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 12-04-2012 19:52
gjw napisa?/a:
Wyborcy zapytaj? jakim prawem w takim razie utopino ca?e rezerwy bud?etowe w tzw. pomocy dla w. w. pa?stw. Najg?o?niej zaczn?pyta? wyborcy, ale równiep kapitali?ci w Niemczech. No i wtedy sko?cz? si? ?arty.


Ale ci kapitali?ci w Niemczech wcale nie zaczn? pyta?. Rzeczone rezerwy ze ?rodków publicznych, czyli europejskich podatników, zostan? utopione /a jeszcze to troch? potrwa/ w?a?nie dla ratowania niemieckich, francuskich i innych banków maj?cych w portfelach greckie papiery. Wa?ne wi?c, by jak najd?u?ej przytrzyma? te kraje przy euro. Nawet establiszmentowi ekonomi?ci (np. Stieglitz, Krugman - wszyscy z U.S.A.) od dawna twierdz?, ?e ratunkiem dla po?udnia Europy jest powrót o w?asnej waluty i jej dewaluacja zamiast przed?u?ania tej agonii i nap?dzania koniunktury w Niemczech.

Tu oddaj? g?os "Naszmu Dziennikowi". W tej sprawie r?cz? za jego wiarygodno??.


Sobota-Niedziela, 17-18 marca 2012, Nr 65 (4300)
Europa w u?cisku Niemiec
Prof. Tadeusz Marczak
kierownik Zak?adu Studiów nad Geopolityk? Uniwersytetu Wroc?awskiego
(....)
Grecja w 2000 roku notowa?a w handlu z Niemcami deficyt w wysoko?ci 3 mld euro, w 2007 roku ten deficyt wzrós? do 5,5 mld euro. W przypadku W?och deficyt si? podwoi?: z 9,6 mld euro w 2000 roku do 19,6 mld w roku 2007. Jeszcze gorzej wygl?da bilans Hiszpanii. Jej deficyt w wymianie z Niemcami w tym samym czasie niemal si? potroi?: z 11 mld do 27,2 mld euro. A w przypadku Portugalii zwi?kszy? si? czterokrotnie: z 1,2 mld do 4,2 mld euro. Niemcy notowa?y tak?e wysoki przyrost rezerw walutowych, które mi?dzy 2001 a 2009 rokiem zwi?kszy?y si? z mniej ni? 19 proc. PKB do 26 proc. PKB.
(..)
Grecja zosta?a zobowi?zana do wyprzeda?y swego maj?tku narodowego na kwot? 50 mld euro do 2015 roku, a w procesie "prywatyzacji" doradza? jej b?dzie Deutsche Bank.
(.....)
Badania grupy konsultingowej McKinsey, która ustali?a, ?e w jednym tylko 2010 roku a? 165 mld euro z ogólnego niemieckiego PKB powsta?o za spraw? funkcjonowania wspólnej waluty. Eksperci szacuj? te?, ?e od wprowadzenia euro powsta?o w Niemczech 9 mln miejsc pracy.
(....)natio et ratio
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Jednak upadek Euro? Ciekawe opracowanie
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 12-04-2012 20:58
Owszem prawda, ale potem pa?stwo musi pompowa? do tych krajów niemieckie pieni?dze wzi?te raz z wysokic podatków,a dwa z obigacji skarbowych na nieprzyzwoicie wysokie procenty, które wysysaj? rynek kapita?owy ze órodkówna inwestycje przemys?owe. Dochodzi za? do tego wyniszczenie si?y nabywczej krajów ?ródziemnomorskic i Irandii wskutek zaciskania pasa i rozpowszechnienia tam tzw, umów ?mieciowych oraz cotaz wi?kszego bezrobocia. Do tego coraz wi?ksze koszty zamkni?cia wi?kszo?ci niemieckich eektrowni atomowych. Niemieccy kapitali?ci zorientuj? si?, ?e rachunek strat i zysków jest dla nich coraz gorszy. Obecnie Niemcy maj? (w przeiczeniu na euro) ni?szy eksport do krajów obecnej UE ni do tych sanych krajów w atach 80-tych XX wieku,Jak zwykle "NDz" zna sprawy niemieckie tyko od jednej strony.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Jednak upadek Euro? Ciekawe opracowanie
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 14-05-2012 15:39
W?a?nie wysucha?em audycji: Wirtschaft am Mittag z rozg?o?ni Deutschlandfunk. Na samym pocz?tku dziesiejszego programu wyst?pi? analityk, który powtierdzi?: tak, za zamkni?tymi drzwiami trwaj? ju? obrady w sprawie ?rodków, jakie trzeba b?dzie podj?? po wyj?ciu Grecji ze strefy euro. Nast?pna w kolejce b?dzie Hiszpania. w obu tych krajach wrze. Ludno?? masowo domaga si? powrotu do waluty narodowej, ukarania bankierów itd itp. Co istotne, w samych Niemczech pojawiaj? si? podobne nastroje. W najbli?szy pi?tek maj? wyj?? na ulice we Frankfurcie przeciwnicy Europejskiego Banku Centralnego pod has?ami: mamy do?? europejskiej polityki walutowej, pieni?dze ?ci?gn?? z banksterów (Niemcy p?ac? obecnie najwy?sze od pocz?tku RFN podatki od dochodów osobistych). W?adze próbuj? ograniczy? ten protest ?rodkami administracyjnymi, co ?wiadczy o tym, jak niepewnie zaczynaj? si? ju? czu? elity w?adzy naszych zachodnich s?siadów. smiley

Edytowane przez gjw dnia 14-05-2012 15:39
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Jednak upadek Euro? Ciekawe opracowanie
Piotr Kolczynski
Super Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 49
Miejscowość: ?ód?
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 14-05-2012 16:27
To ju? nie jest rozpad strefy euro, to agonia samej unii. Ci najwi?cej poinformowani ju? ustalaj? jak z tego wyj?? bez wi?kszych "ruchawek". Dla mnie temat "ue" jest ju? zamkni?ty. (Cho? potrwa to jeszcze ze 20 lat).

Chodzi o Polsk?. Mam wra?enie, ?e bez kierunku wschodniego mo?e nam si? zdrowo dosta?...smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014