Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 26 2020 23:40:18
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Ekonomia
Autor Wojna i pokój nad Amurem
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 18-08-2011 11:19
W rosyjskich "Argumentach Tygodnia" z dn. 17.08.2011 r. opublikowano ciekaw? notk? na temat sposobu za?egnania przez Rosj? i Chiny rysuj?cego si? w niedalekiej perspektywie konfliktu, którego powodem móg?by si? sta? chi?ski problem demograficzny. Jest to przyczynek do zrozumienia decyzji w?adz rosyjskich, które nie wycofuj? si? z budowy spo?ecze?stwa wielokulturowego, a wr?cz przeciwnie - t?umi? obecnie rozwój rosyjskiego nacjonalizmu i przekonuj?, ?e stworzenie spo?ecze?stwa wielokulturowego jest jedyn? szans? na utrzymanie integralno?ci pa?stwa rosyjskiego i b?dzie na terenach b. ZSRR przedsi?wzi?ciem znacznie bardziej realnym, ni? w zachodniej i ?rodkowej Europie.

Ciekawe, co narodowcy polscy o tym s?dz?? Wed?ug Wikipedii, poza Polsk? ?yje na ca?ym ?wiecie ponad 21 milionów Polaków i osób innych narodowo?ci pochodz?cych z Polski, a ponadto na emigracji ?yje wiele milionów Ukrai?ców, Rosjan, Bia?orusinów i innych S?owian. Czy nie mo?naby przy ich udziale poprowadzi? polityki rozwoju gospodarczego i zasiedlania Syberii? Przecie? raz osiad?szy, Chi?czycy si? tak ?atwo stamt?d nie wycofaj?, a chi?ska Syberia nie jest chyba nikomu do szcz??cia potrzebna (mo?e za wyj?tkiem proameryka?skich rusofobów, marz?cych do?? cz?sto o rozbiciu Rosji i "granicy polsko-chi?skiej na Uralu").

"Chinom potrzebna jest wielka wojna

Wed?ug w?adz chi?skich, w Pa?stwie ?rodka jest obecnie znacznie wi?cej m??czyzn ni? kobiet, i ta ró?nica b?dzie si? powi?ksza?. Jednak dok?adnej liczby przedstawicieli obu p?ci chi?ska statystyka nie mo?e uzyska? - w Pekinie stale ukazuj? si? sprzeczne dane. Nie powinno to nas dziwi?. Ludno?? tego kraju osi?gn??a w 2010 roku ogromn? liczb? 1 miliarda 341 milionów ludzi i wielu ekspertów uwa?a, ?e jest to liczba powa?nie zani?ona.

Wed?ug ró?nych ?róde?, obecnie w Chinach jest wi?cej m??czyzn ni? kobiet, mniej wi?cej o oko?o 50-100 milionów osób. A je?li wzi?? pod uwag? tylko m?odzie?, to ró?nica jest jeszcze bardziej jaskrawa: w?ród ludno?ci poni?ej 20 lat na 100 dziewcz?t przypada 126 ch?opców. W niektórych prowincjach w?ród dzieci w wieku poni?ej czterech lat na ka?de 100 dziewczynek przypada 140 ch?opców. Wszystko to budzi powa?ne obawy w?ród chi?skich przywódców.

Przyjdzie czas i wielu ch?opców po prostu nie zdo?a za?o?y? rodziny. G?ówne pytanie, które stanie przed peki?skim kierownictwem b?dzie brzmia?o: co zrobi? z milionami m?odych, energicznych, nie?onatych ludzi? Sytuacj? pogarsza tak?e po?o?enie gospodarcze kraju. W ostatnich latach rolnicy trac? swoj? ziemi?. W tej chwili ponad 50 milionów wie?niaków pozosta?o bez ziemi. Oni nie maj? ?adnych zabezpiecze? spo?ecznych: emerytur, ?wiadcze?, ani opieki zdrowotnej. Dla uzyskania innego typu pracy nie maj? koniecznych kwalifikacji. Wszystko to powoduje wzrost napi?? spo?ecznych w?ród ludno?ci. Niektórzy eksperci upatruj? rozwi?zanie w powi?kszeniu chi?skiej armii. Ale ?adna wielka armia zbyt d?ugo bezczynnie siedzie? nie mo?e - potrzebna jej wojna.

Jednak ostatnio znaleziono jeszcze jedno wyj?cie z tej sytuacji. Wed?ug agencji prasowych, na niedawnym spotkaniu ministrów ds. handlu ASEAN delegacja rosyjska zaproponowa?a krajom Azji Po?udniowo-Wschodniej wykorzystanie ziemi rosyjskiej do produkcji ro?linnej. Jak powiedzia? wiceminister gospodarki, Andriej Sliepniew, Zaprosili?my dzisiaj firmy z tego regionu do wej?cia na rynek rosyjski, zakorzenienia si? na nim i podj?cia produkcji ?ywno?ci dla swoich potrzeb. Zatem, by? mo?e ju? wkrótce chi?scy m??czy?ni znajd? dla siebie prac? w Rosji. Zdaniem ekspertów, pomimo wszystkich wad takiej polityki, jest ona znacznie lepsza ni? wojna."

T?umaczenie: polski.blog.ru

http://www.argumenti.ru/world/n302/120523

Edytowane przez polski blog ru dnia 18-08-2011 17:27
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Wojna i pokój nad Amurem
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 18-08-2011 17:49
Warto te? przeczyta? poni?szy artyku? Dominika Koniecznego, eksperta Centrum Studiów Polska-Azja, ?wiadcz?cy o tym, ?e w?adze chi?skie traktowa?y dot?d Afryk? jako powa?ny rynek zbytu swych wyrobów i kierunek eksportu swojej poszukuj?cej ?on i miejsca na ziemi si?y roboczej. Czy tzw. facebookowe rewolucje zak?óci?y t? polityk??

Dominik Konieczny, Chi?ska polityka w Afryce, "Debata. Materia?y Spo?ecznego Zespo?u Ekspertów przy Przewodnicz?cym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych" nr 6/2011, s. 26-30.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/sza_deb256/$file/sza_deb256.pdf

Edytowane przez polski blog ru dnia 18-08-2011 17:53
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Wojna i pokój nad Amurem
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 23-08-2011 20:18
W szwedzkim filmie dokumentalnym Michaela Stenberga pt. "Nasza planeta" (The Planet, 2006) pada argument, ?e je?eli Chiny b?d? rozwija? swoj? gospodark? w dotychczasowym tempie, to ju? w roku 2031 dochody ich gospodarstw domowych mog? zrówna? si? z dochodami gospodarstw w USA, co w przypadku upowszechnienia podobnego do ameryka?skiego stylu ?ycia niesie ze sob? niewyobra?alne wprost konsekwencje:

- zwi?kszenie liczby Chi?czyków do 1,5 miliarda
- zwi?kszenie liczby samochodów w Chinach do 1,1 miliarda (obecnie jest 0,8 miliarda samochodów, ale na ca?ym ?wiecie)
- przeznaczenie dla potrzeb motoryzacji w Chinach obszaru wi?kszego od dzisiejszego obszaru upraw ry?u (czytaj: wybetonowanie takich gigantycznych po?aci ziemi, czyli stracenie ich dla gospodarki odnawialnej)
- zwi?kszenie ?wiatowego zu?ycia papieru o ponad 100 %, czyli ponad mo?liwo?ci racjonalnej gospodarki le?nej (a trzeba do tego jeszcze doda? zwi?kszone zapotrzebowanie na drewno np. w budownictwie i przemy?le)
- inne, o których szczegó?owo opowiadaj? autorzy filmu.

Wniosek: poniewa? ca?y ?wiat chce dzi? ?y? na poziomie Stanów Zjednoczonych i bogatych krajów Europy, poniewa? oprócz Chin w kolejce do takiego modelu dobrobytu stoj? wielkie populacje Indii, krajów islamskich, afryka?skich, azjatyckich, Rosji i wschodniej Europy, Brazylii i innych pa?stw po?udniowej i ?rodkowej Ameryki - to staje si? oczywiste, ?e DOTYCHCZASOWY MODEL ROZWOJU JEST SZKODLIW? UTOPI?.

A je?li tak, to nale?y natychmiast z nim sko?czy? i zwróci? uwag? ludu na inne priorytety. Trzeba budowa? racjonalny model ?ycia na ziemi i tak? gospodark?, w której poziom ?ycia ca?ej ludno?ci naszej planety nie b?dzie ci?gle uzale?niony od ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO, czy od STA?EGO ZWI?KSZANIA PRODUKCJI PRZEMYS?OWEJ I US?UG.

Takim modelem by?o niew?tpliwie powszechne gospodarowanie na w?asnej roli i gospodarka nastawiona na obs?ug? tego typu populacji. Dobre i sprawdzone w ci?gu wieków rozwi?zanie.

A zatem i rosyjska propozycja zatrudniania Chi?czyków w rolnictwie nie jest pozbawiona g??bokiego sensu.

Tymczasem proces wyludniania miast trwa w Polsce w najlepsze:

"Liczba mieszka?ców ?odzi w ci?gu najbli?szych 25 lat mo?e spa?? z ok. 733 tys. do ok. 578 tys. W porównaniu z innymi wielkimi miastami ?ód? odznacza? si? b?dzie najwy?szym tempem spadku liczby mieszka?ców - wynika z najnowszych prognoz demograficznych GUS dla ?odzi. (...) Cho? poza Warszaw? inne najwi?ksze polskie miasta te? w ostatnich latach odczuwaj? zmniejszanie si? liczby mieszka?ców, skala tego zjawiska w ?odzi jest najwi?ksza. Obecnie ?ód? zamieszkuje o 16 proc. mieszka?ców mniej ni? ?wier? wieku temu; w przypadku innych wielkich miast ró?nice s? najwy?ej kilkuprocentowe."

Niestety, "z uwagi na ni?sz? cz?sto?? zawierania ma??e?stw oraz wy?sz? ni? w innych miastach i regionach liczb? rozwodów, nie nale?y oczekiwa? zmiany tej bardzo niekorzystnej sytuacji. - Tak niska dzietno?? samoistnie skazuje miasto na wyludnianie si?, albowiem dzietno?? rz?du 1,2 oznacza, i? pokolenie dzieci zast?puje pokolenie swych rodziców jedynie w 60 proc."

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lodz/dramatyczne-wiesci-dla-mieszkancow-lodzi,1,4828364,region-wiadomosc.html

Szkoda, ?e towarzyszy temu raczej emigracja, a nie masowy powrót Polaków na wie?.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014