Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 29 2020 03:42:28
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
7
7
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Ekonomia
Autor Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 16-08-2011 12:57
NOWA GRANICA POLSKI I ROSYJSKO-BIA?ORUSKO-KAZACHSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ

Nowa granica wygl?da tak:

[img]http://polish.ruvr.ru/data/2011/08/16/1255466109/71878112_709b04c40d_b.jpg[/img]

W pi?tek 12 sierpnia prezydent Miedwiediew spotka? si? z prezydentem ?ukaszenk? na konferencji w stolicy Kazachstanu, a w poniedzia?ek og?oszono:

"Rosja zamierza obni?y? cen? gazu dla Bia?orusi

Rosja zamierza obni?y? cen? gazu dla Bia?orusi - o?wiadczy? to premier Federacji Rosyjskiej W?adimir Putin na podstawie wyników posiedzenia Rady Ministrów Pa?stwa Zwi?zkowego w Moskwie. Wed?ug niego, jest to wspólne stanowisko stron. Wcze?niej poinformowa? on o podj?ciu decyzji odno?nie zastosowania obni?aj?cego wspó?czynnika integracyjnego przy okre?laniu wysoko?ci ceny gazu dla Bia?orusi od przysz?ego roku. Sta?o si? to mo?liwe po jej przyst?pieniu do Unii Celnej. Premier o?wiadczy? równie?, ?e Rosja nie b?dzie reagowa? na ?adne sankcje te strony Unii Europejskiej wobec przedsi?biorstw bia?oruskich."

http://polish.ruvr.ru/2011/08/15/54691734.html

We wtorek (16.08.2011) pojawi?a si? szersza relacja z posiedzenia Rady Ministrów Pa?stwa Zwi?zkowego Bia?orusi i Rosji:

"Rosja - Bia?oru? - Rada Ministrów

Integracja jest g?ównym czynnikiem pomocniczym w przezwyci??aniu konsekwencji ?wiatowego kryzysu gospodarczego i przeciwstawianiu si? ewentualnym nowym uderzeniom gospodarczym. Rosja wesprze gospodark? bia?orusk? wprowadzaj?c obni?one c?o na kupno gazu. Zagadnienia dwustronne i mi?dzynarodowe omówili premierzy obu krajów - W?adimir Putin i Michai? Miasnikowicz podczas posiedzenia Rady Ministrów Pa?stwa Zwi?zkowego.

Globalne rynki finansowe znajduj? si? w zagmatwanej sytuacji, przecie? po problemach zwi?zanych z zad?u?eniami w strefie euro przysz?a kolej na obni?enie rankingu wiarygodno?ci kredytowej Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji Rosja i Bia?oru? powinny maksymalnie koordynowa? dzia?ania i wykorzystywa? przewag?, jak? zapewnia integracja. Te mechanizmy s? ju? wypracowane. W?adimir Putin podkre?li?, ?e cz??? ?rodków z funduszu antykryzysowego Euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej wykorzystano dla wspierania Bia?orusi. W centrum uwagi podczas posiedzenia Rady Ministrów znalaz?y si? zagadnienia energetyczne. W tym tak?e nie zapomniano o integracji - o?wiadczy? W?adimir Putin:

- W Rosji zapad?a decyzja odno?nie wprowadzenia od przysz?ego roku do formu?y gazowej dla Bia?orusi wspó?czynnik integracyjny, obni?aj?cy stawki. Poziom tego wspó?czynnika ma by? sprecyzowany w trakcie negocjacji mi?dzy podmiotami uprawiaj?cymi gospodark?. Wychodzimy z za?o?enia, ?e w ramach zjednocze? integracyjnych nale?y zapewni? warunki dla jednakowej walki konkurencyjnej. Liczymy na to, ?e proces ten zostanie zgrany w czasie z kupnem drugiej cz??ci aktywów spó?ki "Bie?transgaz" przez "Gazprom", który ju? jest w?a?ciciielem 50 procent akcji tego przedsi?biorstwa.

Michai? Miasnikowicz zwróci? si? do swego kolegi rosyjskiego o wypracowanie - na szczeblu dwustronnym czy w ramach trzech krajów - Rosja, Bia?oru?, Kazachstan - pakietu posuni?? w celu wspierania Mi?ska w zwi?zku z sankcjami.

"Sankcje nigdy nie maj? charakteru pozytywnego - odpar? na to W?adimir Putin. - Odwrotnie, zapewniaj? efekty przeciwne oczekiwanym. Bia?oru? prze?ywa w swej gospodarce trudny okres. W tym tak?e zwi?zane to jest z konsekwencjami ?wiatowego kryzysu finansowego. JEDNAK?E BIA?ORU? DA SOBIE RAD? Z TYMI TRUDNO?CIAMI. WSZYSTKO, CO ROBIMY W RAMACH INTEGRACJI, POZA WSZELK? W?TPLIWO?CI?, B?DZIE WSPIERA? GOSPODARK? BIA?ORUSK?. Mo?liwo?ci zbytu towarów produkcji bia?oruskiej na rynkach rosyjskim i kazachsta?skim rozszerzaj? si? w zwi?zku z wprowadzeniem przepisów w ramach Unii Celnej i jednolitej przestrzeni gospodarczej."

http://polish.ruvr.ru/2011/08/16/54716079.html

Warto powy?szy tekst dok?adnie przeczyta?, a wtedy zrozumia?ym si? stanie, dlaczego politycy warszawscy nie wje?d?aj? ju? na Bia?oru? jak do siebie.

Granie na kryzys i upadek ?ukaszenki sko?czy?o si?.

Mo?e czas ju? na powa?ne artyku?y omawiaj?ce zalety bia?orusko-rosyjsko-kazachskiej Unii Celnej i wielkie mo?liwo?ci wspó?pracy, jakie ta nowa wspólnota gospodarcza i nowa granica otwiera przed Polakami?

Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 05:42
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 16-08-2011 21:17
Z OSTATNIEJ CHWILI:

"Ksi???ta i ?ebracy strefy euro

Europa zamar?a w oczekiwaniu. Eksperci daj? do zrozumienia, ?e dos?ownie w najbli?szych godzinach dla strefy euro zostanie wypisana recepta na ratunek przed zad?u?eniami. W roli lekarza wyst?puje federalny kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy. (...)

W latach wspó??ycia strefa euro sta?a si? jednolitym organizmem, w którym problemy w?troby natychmiast daj? si? we znaki i powoduj? zmiany w stanie z?bów. "Dlatego w?a?nie nale?y si? zdecydowa? na skrajne posuni?cia, rezygnuj?c wreszcie z obsypywania pieni?dzmi zad?u?onych cz?onków wspólnoty" - mówi ekonomista Igor Niko?ajew:

"Wielomiliardowe wsparcie nie zapewnia pozytywnego wyniku. Wspierano Grecj?, min?? rok - a sytuacja pogorszy?a si? jeszcze bardziej. Na podstawie gospodarczych wska?ników Grecji mo?na wnioskowa?, ?e spadek gospodarki o ponad sze?? procent oznacza, ?e perspektywy wyp?acenia zad?u?e? staj? si? coraz bardziej mgliste. Ten wrzód trzeba przeci??".
(...)
Jak wykazuj? sonda?e, w Europie nasila si? t?sknota za siln? r?k?. W Niemczech my?li o tym jedna trzecia ankietowanych, a w Portugalii i Hiszpanii - a? 60 procent. Pozostaje bez odpowiedzi pytanie: czy Europejczycy zgodz? si? na wdra?anie przez t? mocn? r?k? reform gospodarczych, przy lekcewa?eniu przy tym przez ni? nie tylko ich opinii, lecz równie? zapotrzebowa??"

http://polish.ruvr.ru/2011/08/16/54745021.html

Ksi???ta i ?ebracy strefy euro? Silna r?ka?

Mo?e jeszcze b?dziemy zazdro?ci? Bia?orusi, ?e uciek?a w obj?cia Rosji z tego "raju"...
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 18-08-2011 09:51
To da tyle samo co manewry i podrygi Andropowa i Czernienki w odpowiedzi na sankcje Reagana. Trzeba by?o zawczasu zaj?? si? powa?nie w?asnym domem zamiast wtr?ca? nosa do cudzej zupy.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 23-08-2011 15:36
Jak poinformowa? dzisiaj (23.08) soyuz.by - portal informacyjno-analityczny Pa?stwa Zwi?zkowego Rosji i Bia?orusi (PZRiB, ros. SGRiB), w poniedzia?ek dosz?o do oficjalnego spotkania prezydentów tych pa?stw w stolicy rosyjskiego Kraju Krasnojarskiego:

"22 sierpnia 2011 r. odby?o si? w Soczi spotkanie prezydentów Bia?orusi i Rosji. Jak informuje biuro prasowe g?owy pa?stwa bia?oruskiego, Aleksander ?ukaszenko i Dymitr Miedwiediew rozmawiali ze sob? przez ok. dwie i pó? godziny. Szefowie pa?stw omówili w tym czasie szereg powa?nych zagadnie? i porozumiewali si? w swobodnej atmosferze.

Obaj przywódcy dokonali krytycznej oceny stanu stosunków bia?orusko-rosyjskich i stwierdzili, ?e nie pasuj? one do statusu strategicznego partnerstwa. Wymieniono konkretne problemy, które na drodze wzajemnego zrozumienia powinny zosta? rozwi?zane w najbli?szej przysz?o?ci. Prezydenci zgodzili si?, ?e poczynaj?c od tego spotkania, wykonaj? szereg praktycznych posuni?? w celu przywrócenia wysokiego poziomu partnerstwa mi?dzy obu krajami.

W zwi?zku z tym szef pa?stwa rosyjskiego dodatkowo podkre?li?, ?e Bia?orusini i Rosjanie to bratnie narody, zwi?zane ze sob? ?cis?ymi wi?zami i wiedz?ce, co nale?y zrobi?, aby zapobiec zerwaniu braterskich stosunków.
(...)
Spotkanie Prezydentów odbywa?o si? w otwartej, przyjaznej i konstruktywnej atmosferze."

[img]http://en.rian.ru/images/16082/74/160827447.jpg[/img]

Aleksander ?ukaszenko i Dymitr Miedwiediew: trzeba przywróci? wysoki poziom wspó?pracy mi?dzy Bia?orusi? i Rosj? http://www.soyuz.by/ru/?guid=84823

T?um.: polski.blog.ru

Czy? nie jest to ostateczny dowód ca?kowitej kl?ski tzw. polityki wschodniej PiS-u (i nie tylko PiS-u)?

Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 05:58
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 25-08-2011 15:09
Pa?stwo Zwi?zkowe Rosji i Bia?orusi (PZRiB) oraz bia?orusko-rosyjsko-kazachska Unia Celna w ?wietle wypowiedzi prof. Wies?awa Chrzanowskiego.

W tygodniku "My?l Polska" nr 35-36/2011 ukaza? si? wywiad Macieja Motasa z prof. Wies?awem Chrzanowskim, zatytu?owany "Wierz? w ide? narodow?". Nestor ruchu narodowego na pytanie "Jak widzi Pan przysz?o?? ruchów narodowych przede wszystkim w kontek?cie widocznych obecnie tendencji na gruncie europejskim i wyzwa?, jakie stoj? przed wspó?czesn? Europ??" odpowiada:

- Po powstaniu styczniowym powsta? nowy uk?ad polskich ruchów politycznych na emigracji i trzeba by?o czeka? a? do lat 90. XIX w., aby dokona?a si? kolejna zmiana i wyklarowa?y si? tradycyjne dzi? kierunki polityczne. By? mo?e my dzisiaj jeszcze nie dojrzeli?my do zmiany tego uk?adu. ??czy si? z tym tak?e pytanie o nasze miejsce w Europie. Narodowcy formu?owali w tym zakresie ró?ne koncepcje, chocia?by wysuwana w czasie wojny koncepcja trzech mórz ("ABC") czy idea pa?stwa zachodnios?owia?skiego. Ju? wówczas dostrzegano potrzeb? istnienia bloków ponadnarodowych, w ramach których jednak pa?stwa narodowe b?d? istotnym elementem. W tym sensie nie jest to odst?pstwo od idei pa?stwa narodowego. Ju? Norwid mówi?, ?e na charakter narodowy sk?ada si? nie tylko to, co nas od s?siadów ró?ni, ale te? to, co mamy z nimi wspólne. Gdyby?my bowiem tak? optyk? odrzucili, to trudno by?oby mówi? w ogóle o cywilizacji europejskiej, która powsta?a w oparciu o tradycj? rzymsk? i chrze?cija?sk?. Ka?dy naród ma swoj? specyfik?, ale jest dla nich pewien mianownik wspólny, którym jest ta tradycja. Pojawia si? pytanie, jak ta Europa ma by? zorganizowana, czy w oparciu o idee kosmopolityczne, czy uwzgl?dniaj?ce tradycje chrze?cija?skie i narodowe. Nawet w ramach trwaj?cego obecnie kryzysu widoczne jest, ?e interes pa?stwa narodowego nie straci? nic na znaczeniu, jest wr?cz kluczowy. Czynnik narodowy jest zatem wci?? obecny. Wci?? nie ma innej, lepszej koncepcji, ni? pa?stwo narodowe traktowane jako podstawa pewnego szerszego uk?adu.

http://mercurius.myslpolska.pl/2011/08/wierze-w-idee-narodowa-%E2%80%93-rozmowa-z-profesorem-wieslawem-chrzanowskim/

Czy zatem równie? i S?owianie wschodni nie maj? prawa do rozumowania w ten sposób i budowania w?asnego bloku ponadnarodowego? Czy ca?a S?owia?szczyzna nie mo?e by? "podstaw? szerszego uk?adu"?

Oto aktualne dzi? pytania.

* * *

Zmar?y ostatnio prof. Jerzy Chodorowski [1] wyda? w 1996 r. ksi??k? pt. "Czy zmierzch pa?stwa narodowego?" Zbadane przez siebie kontynentalne (regionalne) wizje integracyjne oceni? w zale?no?ci od ich przystawania do planów utworzenia superpa?stwa ?wiatowego:

Istniej? liczne warianty wizji nowej organizacji scalaj?cej zbiorowo?? ludzk? w jedno?? polityczn?. Kryterium ich pierwszego, najogólniejszego podzia?u mo?e stanowi? zasi?g terytorialny superpa?stwa: istniej? wi?c wizje globalne (mundialne), których przedmiotem jest superpa?stwo obejmuj?ce ca?y ?wiat oraz wizje regionalne, ograniczaj?ce nadpa?stwo do jednego lub kilku regionów ?wiata.
(...)
S? tu trzy mo?liwo?ci:
1) superpa?stwo regionalne traktowane jest jako etap na drodze do superpa?stwa ?wiatowego;
2) lansowane jest jako forma prawno-ustrojowa, która powinna by? realizowana równocze?nie z przygotowaniem superpa?stwa globalnego;
3) wyst?puje jako ostateczna, zamkni?ta posta? przeobra?e? ustrojowych w jakiej? cz??ci ?wiata, nie podlegaj?ca dalszej ewolucji.

Otó? autorzy wszystkich omówionych wizji regionalnych opowiedzieli si? za etapowo?ci? superpa?stwa europejskiego. Ewentualno?? druga, ani trzecia nie znalaz?a ?adnego rzecznika.
(...)
Ma?a to pociecha, ?e utopia nie mo?e by? zrealizowana do ko?ca, gdy? jest buntem przeciw prawom naturalnym. Wystarczy bowiem zacz?? jej realizacj?: im dalej b?dzie si? j? posuwa?, tym wi?cej z?a zacznie wyzwala? w ?wiecie. Ju? samo d??enie utopijne jest nie tylko bezsensowne, ale i niszczycielskie. Utopijno?? zatem superpa?stwa globalnego czy regionalnego nie wyklucza jego urzeczywistniania na drodze likwidacji pa?stwa narodowego.


* * *

Pojawia si? podstawowe pytanie: czy UE2/Eurazja b?dzie wymuszonym konieczno?ci? obrony przed globalistami (i Chi?czykami) sojuszem prawos?awia i islamu, czy te? dalszym ci?giem utopijnego projektu globalistów?

[1] - http://konserwatyzm.pl/artykul/1972/zmarl-prof-dr-hab-jerzy-chodorowski

Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 21:26
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 02-09-2011 10:53
Wojna czy pokój?

Pod koniec lipca b.r. patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl uda? si? do stolicy Ukrainy na obchody rocznicy chrztu Rusi (28.07.988) i w trakcie uroczystego nabo?e?stwa w ?awrze Kijowsko-Pieczerskiej zaapelowa? o jedno?? i wspóln? obron? spu?cizny trzech bratnich narodów s?owia?skich - rosyjskiego, ukrai?skiego i bia?oruskiego - które przyj??y chrze?cija?stwo w 988 roku.

W sierpniu, po dwóch spotkaniach prezydentów Rosji i Bia?orusi (12.08 w Astanie i 22.08 w Soczi) sta?o si? jasne, ?e granica wspólnoty gospodarczej Rosji i krajów wspó?uczestnicz?cych z ni? w Unii Celnej opar?a si? znowu na Bugu. S?owianie zacz?li si? jednoczy?.

Za? pierwszego wrze?nia "G?os Rosji" poda? dwie ciekawe informacje:

"Ukraina nie rozumie praw polityki
(...)
Podczas rozmowy z dzienikarzami w ?rod? w Soczi prezydent [Miedwiediew] wyja?ni?, ?e podczas niedawnych negocjacji z jego koleg? ukrai?skim Wiktorem Janukowyczem poruszono kwesti? gazu i integracji. Wydawa?o mi si?, ?e Rosja zg?asza dobre oferty - powiedzia? Dmitrij Miedwiediew. - Je?li chce si? zni?ki cen na gaz - trzeba zosta? cz??ci? przestrzeni integracyjnej, albo te? mo?na wysun?? w odpowiedzi ofert?, która bardzo zainteresuje Rosj?. Na przyk?ad - mo?na sprzeda? sieci do transportu gazu."

http://polish.ruvr.ru/2011/09/01/55501670.html

"Pogró?ki zamiast dialogu
(...)
"Naftogaz Ukrainy" przekaza? do rosyjskiego Gazpromu zg?oszenie, ubiegaj?c si? o zmniejszenie wielko?ci dostaw gazu ziemnego w 2012 roku o jedn? trzeci?. Nieco wcze?niej rz?d ukrai?ski o?wiadczy?, ?e w najbli?szych latach zmniejszy wielko?ci dostaw otrzymywanych z Rosji trzy razy. W?adzom ukrai?skim nie odpowiada tak?e formu?a kszta?towania cen "b??kitnego paliwa" - zagra?aj? wi?c przekazaniem tej kwestii w gesti? s?du arbitra?owego w Sztokholmie.
(...)
- Musimy realnie patrze? na procesy, przebiegaj?ce na Ukrainie. S? to procesy natury prowokacyjnej, fanfaronada i szanta?... W ca?ym okresie poradzieckim Ukraina traktowa?a Rosj? jako krow? do dojenia. Kiedy Ukraina jest w potrzebie - mo?na przyj??, poskar?y? si?, zapowiedzie? wszystko. Tak by?o za czasów Krawczuka i Kuczmy. Najmniej skar?y? si? Juszczenko. Wygl?da na to, ?e Ukraina b?dzie dalej kroczy? drog? wytyczon? przez Juszczenk? - w kierunku Zachodu, w kierunku zerwania z cywilizacj? wschodnios?owia?sk?. Gdy ruszy? proces kszta?towania Organizacji Uk?adu w sprawie wspólnego bezpiecze?stwa, jednolitej przestrzeni gospodarczej [1], zrealizowano pierwszy etap zak?adania unii celnej, ?ycie postawi?o spraw? na ostrzu no?a: z kim jeste?, Ukraino? Tu w?a?nie ujawni?o si? prawdziwe oblicze polityków ukrai?skich, którzy mówili jedno w trakcie kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich, a robi? co? zupe?nie innego, gdy realizuj? realn? polityk?.

Przy tym [brak] gotowo?ci do omawiania ewentualnych warunków wprowadzenia obni?aj?cego wspó?czynnika ceny gazu, na przyk?ad przy ewentualnym przyst?pieniu Ukrainy do Unii Celnej Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu - czynniki w Kijowie nie chc? nawet [tego] powa?nie omawia?. I gro?? Sztokholmem. Jednak?e nie maj? tam ?adnych praktycznie szans - uwa?a dyrektor generalny rosyjskiego Funduszu do spraw narodowego bezpiecze?stwa energetycznego Konstantin Simonow (...)

W zaistnia?ej sytuacji Kijów naprawd? bardzo potrzebuje, aby s?d [ukrai?ski] wyda? wyrok skazuj?cy ekspremier Juli? Tymoszenko i uzna?, ?e obowi?zuj?cy aktualnie kontrakt z Rosj? zawar?a ona pope?niaj?c wykroczenia wobec ustawodawstwa. Czyli dokument ten podlega? musi rewizji. Ponadto, ubocznym tego skutkiem b?dzie fakt, ?e w przypadku wydania wyroku skazuj?cego kierownictwo kraju wyeliminuje g?ównego rywala na scenie politycznej. Jednak?e w tej sprawie Kijów jawnie przesadzi?. Elity polityczne czo?owych krajów ?wiata ??daj? uwolnienia Tymoszenki, zapowiadaj?c w przeciwnym przypadku Ukrainie znaczne trudno?ci.

Na przyk?ad MSZ Rosji w swym niedawnym o?wiadczeniu przypomnia?, ?e wszystkie porozumienia w sprawie gazu w 2009 roku by?y zawierane w ?cis?ej zgodzie z krajowym ustawodawstwem obu pa?stw i z prawem mi?dzynarodowym, dla ich podpisania uzyskane zosta?y niezb?dne wskazówki prezydentów Rosji i Ukrainy. Dmitrij Miedwiediew podczas rozmowy z dziennikarzami podkre?li?, ?e Juli? Tymoszenko postawiono przed s?dem w?a?nie za osi?gni?cie porozumie? z Rosj?, nie za? za jej dawne grzechy. Swoj? negatywn? reakcj? wyrazili tak?e oficjalni przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, organizacji mi?dzynarodowych.
_____
[1] - Uk?ad o Budowie Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej - uk?ad zawarty we wrze?niu 2003 roku na Krymie przez Rosj?, Ukrain?, Bia?oru? oraz Kazachstan, maj?cy na celu stworzenie w?asnej strefy wolnego handlu. Unia Europejska ostrzeg?a Ukrain?, ?e przyst?pienie do Unii Celnej w ramach realizacji tego uk?adu mo?e by? powa?n? przeszkod? w zbli?eniu Ukrainy do UE. (wg Wikipedii)

http://polish.ruvr.ru/2011/09/01/55522089.htmlCzy zatem te zmagania Ukrainy z Rosj? nale?y rozumie? jako walk? tej pierwszej o swoje cz?onkostwo w Unii Europejskiej, o jak najlepsze warunki przyst?pienia do rosyjskiej Unii Celnej, albo nawet o zachowanie ca?kowitej suwerenno?ci? Czy te? raczej jako walk? tej drugiej o realizacj? wspomnianego Uk?adu o Budowie Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej z 2003 roku, o u?wi?con? przez patriarch? Cyryla ide? chrze?cija?skiej wspólnoty wschodnios?owia?skiej, albo nawet o "by? albo nie by?" Rosji?

Ta ostatnia mo?liwo?? nie jest wcale wykluczona, zw?aszcza wobec takiej informacji "G?osu Rosji" z dnia 01.09.2011:

"Rumunia i Stany Zjednoczone podpisz? porozumienie w sprawie systemu obrony przeciwrakietowej

Rumunia i Stany Zjednoczhone ju? w najbli?szym czasie podpisz? porozumienie w sprawie zainstalowania na terytorium tego kraju ameryka?skiego systemu obrony przeciwrakietowej. O?wiadczy? to prezydent Rumunii Trajan Besesku podczas spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego kraju. Dokument przewiduje zbudowanie do 2015 roku na podstawie rumu?skiego lotnictwa wojskowego w Deweselu stacji radarowej "Id?ys", centrum operacyjnego sterowania obron? przeciwrakietow? oraz dyslokacj? ruchomych baterii rakiet przechwytuj?cych "Standard-3". Obs?ugiwa? je b?dzie 200 wojskowych ameryka?skich. Mimo zapewnie? Besesku, ?e "obrona przeciwrakietowa nie jest wymierzona przeciwko Rosji", te plany spotka?y si? z negatyw? reakcj? ze strony Moskwy, która domaga si? od Waszyngtonu prawnych gwarancji tego, ?e ten system nie b?dzie wymierzony przeciwko rosyjskim strategicznym si?om j?drowym."

http://polish.ruvr.ru/2011/09/01/55530719.html

Powy?sze znajduje potwierdzenie w kolejnej informacji "G?osu Rosji" z dnia 02.09.2011:

"Rozmieszczenie europejskiej obrony przeciwrakietowej w Turcji

Radar wczesnego ostrzegania o niebezpiecze?stwie ataku rakietowego w ramach budowanego przez Stany Zjednoczone i NATO systemu obrony przeciwrakietowej w Europie zostanie zainstalowany w Turcji, - poinformowa? o tym rzecznik MSZ Turcji. Dyplomata przypomnia?, ?e decyzja w sprawie rozmieszczenia systemu obrony przeciwrakietowej zosta?a podj?ta podczas ubieg?orocznego szczytu NATO w Lizbonie, i Turcja od samego pocz?tku udziela?a poparcia dla prac, zwi?zanych z realizacj? tej inicjatywy. Moskwa domaga si? od Stanów Zjednoczonych i przymierza pó?nocnoatlantyckiego prawnych gwarancji tego, ?e europejski system obrony przeciwrakietowej rozmieszczany w pobli?u granic Federacji Rosyjskiej, nie b?dzie wymierzony przeciwko niej."

http://polish.ruvr.ru/2011/09/02/55555692.html

Jak wida?, wymarzona przez naszych zwolenników polityki proameryka?skiej budowa swego rodzaju antyrosyjskiego "kordonu sanitarnego" z?o?onego z pa?stw le??cych pomi?dzy Rosj? i Niemcami - trwa.

Ciekawe tylko, czy wyniknie z tego pokój, czy raczej wojna.

Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 21:41
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 05-09-2011 10:20
KU NOWEJ EUROPIE

Polacy, którzy widz? nadal rzekom? wy?szo?? tzw. Zachodu (tak zwanego, bo wspó?czesnego, nie-?aci?skiego) nad Wschodem, powinni po proklamowaniu Unii Eurazjatyckiej przez Putina przeczyta? sobie ksi??k?:

Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa zwi?zku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki, Alfa24, Cz?stochowa 2011, ss. 124, ISBN 978-83-61294-44-3.

[img]http://geopolityka.blox.pl/resource/Ku_Nowej_Europie_okladka_400x400.jpg[/img]

"Publikacja ma charakter konceptualny i przedstawia autorsk? analiz? wspó?czesnych relacji mi?dzynarodowych. Autor kre?li wizj? strategicznego sojuszu mi?dzy Uni? Europejsk? a Federacj? Rosyjsk?, który mo?e sta? si? fundamentem pod geopolityczn? ide? Bloku Kontynentalnego. Idea ta na gruncie polskim ma charakter nowatorski. Ksi??ka powinna zainteresowa? ?rodowiska naukowe, dziennikarskie, a tak?e elity polityczne."

* * *

Inny ciekawy artyku? L. Sykulskiego (pocz?tek):

"Leszek Sykulski, ROLA PARADYGMATU GEOPOLITYCZNEGO W ROZWOJU NEOEURAZJANIZMU WE WSPÓ?CZESNEJ ROSJI
(w: T. Nodzy?ski (red.), Mi?dzy histori?, literatur? i polityk?, Cz?stochowa 2009, s. 147-166.)

Rosja
(ros. "Umys?em Rosji nie zrozumiesz")

Umys?em Rosji nie zrozumiesz,
Ogóln? miar? nie pomierzysz:
Ona ma osobliw? posta? -
Bo w Rosj? mo?na tylko wierzy?.


(Fiodor Iwanowicz Tiutczew, 1866. T?um. G. Grabowski)

Przy mierzeniu rosyjskiego cz?owieka wszystkie przybory psuj? si?.
(Aleksander Gielewicz Dugin)".

Artyku? wraz z przypisami jest dost?pny na stronie:
http://geopolityka.blox.pl/resource/L.Sykulski_Rola_paradygmatu_geopolitycznego_w_rozwoju_neoeurazjanizmu.pdf

Warto przeczyta?, ?eby wiedzie? z kim i przeciwko komu Rosja robi UE2/Eurazj?.

Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 21:38
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 04-10-2011 17:07
OSIO?KOWI W ??OBY DANO

W tej chwili wybór jest taki:

1. Na zachodzie Europy upadaj?ca antycywilizacja Unii Europejskiej i USA,
2. Na wschodzie Europy nowa chrze?cija?sko-islamska Unia Eurazjatycka.

A my ju? nie mo?emy zastanawia? si? zbyt d?ugo:

"Osio?kowi w ??oby dano,
W jeden owies, w drugi siano.
Uchem strzy?e, g?ow? kr?ci
I to pachnie, i to n?ci.
Od którego teraz zacznie,
Aby sobie podje?? smacznie?
Trudny wybór, trudna zgoda
Chwyci siano, owsa szkoda,
Chwyci owies, ?al mu siana.
I tak stoi a? do rana,
A od rana do wieczora;
A? nareszcie przysz?a pora,
?e o?lina po?ród jad?a
Z g?odu pad?a."

A. Fredro

* * *

"Unia Euroazjatycka jest otwarta dla ewentualnego przyst?pienia do niej innych krajów

04.10.2011

Unia Euroazjatycka, do której sk?adu nale?? Federacja Rosyjska, Bia?oru? i Kazachstan, jest otwarta dla ewentualnego przyst?pienia do niej innych krajów. O?wiadczy? to premier Federacji Rosyjskiej W?adimir Putin w artykule, opublikowanym dzi? na ?amach dziennika "Izwiestia". Pierwszym krokiem w kierunku utworzenia Unii Euroazjatyckiej nazwa? on zjednoczenie Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu, które to kraje ju? utworzy?y Uni? Celn? oraz jednolit? przestrze? gospodarcz?. Ten najwa?niejszy na przestrzeni postradzieckiej projekt integracyjny, stwarzaj?cy olbrzymi wr?cz rynek o 165 milionach konsumentów, zunifikowany ruch kapita?ów, us?ug i r?k do pracy, startuje 1 stycznia 2012 roku, - przypomnia? W?adimir Putin."

http://polish.ruvr.ru/2011/10/04/58146752.html

"Nast?pny cel - integracja w Unii Euroazjatyckiej

04.10.2011

Premier rosyjskiego rz?du, W?adimir Putin, og?osi? nowy projekt integracji - stworzenia Wspólnego Obszaru Gospodarczego w Eurazji. W artykule opublikowanym w gazecie "Izwiestia" premier opowiada o przysz?o?ci, która czeka Rosj?, Bia?oru? i Kazachstan, kiedy to zacznie skutecznie funkcjonowa? Unia Celna.

Proponujemy model pot??nego zwi?zku ponadnarodowego, b?d?cego w stanie sta? si? jednym z biegunów wspó?czesnego ?wiata i jednocze?nie odgrywa? rol? skutecznego "spoiwar1; mi?dzy Europ?, a dynamicznymi regionami Azji i Pacyfiku. Oznacza to, ?e dzi?ki Unii Celnej (Rosja, Bia?oru?, Kazachstan) i WOG (Wspólnego Obszaru Gospodarczego, który zacznie obowi?zywa? od 1 stycznia 2012 roku) powstanie byt jeszcze silniej koordynuj?cy polityk? ekonomiczn? i walutow? a? do stworzenia pe?nej unii gospodarczej.

O konieczno?ci stworzenia takiego zwi?zku ju? kilka miesi?cy temu powiedzia? W?adimir Putin na Forum Unii Celnej organizowanym przez Rosj?, Bia?oru? i Kazachstan. Nast?pnie wyrazi? nadziej?, ?e deklaracja w sprawie powo?ania Unii Euroazjatyckiej zostanie podpisana w 2012 roku, a prace nad projektem integracyjnym rozpoczn? si? w ci?gu roku. I b?dzie to nowy krok w stron? globalnej integracji. "Cel jest s?uszny i w nowych warunkach ekonomicznych, w jakich znajduje si? obecnie ?wiat, jest konieczny" - mówi dyrektor do spraw projektów mi?dzynarodowych Instytutu Strategii Narodowej Juri Solozobow:

"Jest ot bardzo s?uszny cel - stworzy? pot??ne stowarzyszenie funkcjonuj?ce pomi?dzy dwoma gospodarczymi olbrzymami XXI wieku - Uni? Europejsk? i rosn?cymi Chinami. Rosja, podobnie jak inne kraje WNP, stoi przed zasadniczym geopolitycznym wyborem. Albo te pa?stwa zostan? podzielone i cz??? zostanie przy??czona do Europy, a cz??? do Chin - jednak to nie b?dzie najdogodniejsze rozwi?zanie. Albo JEDYNA ALTERNATYWA - utworzy? tak pot??ny geo-ekonomiczny o?rodek wp?ywów, jakim teraz jest Unia Celna i z którego rozwija si? Wspólny Obszar Gospodarczy. To przekszta?ca si? w Uni? Euroazjatyck?, a naturaln? form? integracji stanie si? unia polityczna. Dlatego w artykule mówi si? o stworzeniu Unii Euroazjatyckiej jako podmiotu politycznego. I to jest podobny sposób w jaki kiedy? zacz??a powstawa? obecna Unia Europejska, bez uszczerbku dla suwerenno?ci i niezale?no?ci gospodarczej. Bez uszczerbku dla korzy?ci poszczególnych pa?stw, b?dzie tworzona Unia Euroazjatycka".

Premier w swoim artykule pisze, ?e ju? nied?ugo mieszka?cy Wspólnego Obszaru Gospodarczego, w którym znikn? wszelkie bariery migracyjne, kontrole graniczne i inne, b?d? mogli bez ?adnych ogranicze? wybra? miejsce ?ycia, kszta?ci? si? i pracowa? tam gdzie im si? podoba. Biznesmeni tak?e b?d? mieli prawo wybra? kraj do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej - Rosj?, Bia?oru? lub Kazachstan. W efekcie ko?cowym powstanie olbrzymi rynek - ponad 165 milionów konsumentów - z jednolitym prawem i swobodnym przep?ywem kapita?u. "Dostatek surowców, kapita?u i olbrzymiego potencja?u ludzkiego pozwoli Unii Euroazjatyckiej by? konkurencyjn? w przemys?owym i technologicznym wy?cigu, zach?caniu inwestorów, tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju bran? innowacyjnych. I wraz z innymi najwa?niejszymi graczami i regionalnymi strukturami takimi jak UE, USA, Chiny i APEC zapewnia? globalny rozwój" - pisze W?adimir Putin.

Zachodni analitycy ju? zd??yli nazwa? artyku? premiera powrotem do Zwi?zku Radzieckiego, chocia? sam autor mówi, ?e nie ma mowy o jakimkolwiek powrocie czy kopiowaniu ZSRR. "Ale w d?u?szej perspektywie taki zwi?zek - Unia Euroazjatycka - daje szanse na powrót rynki krajowe firmom rosyjskim, bia?oruskim i kazachskim, które na siebie silnie oddzia?ywa?y w czasie ZSRR" - dodaje wicedyrektor Centrum Technologii Geopolitycznych Siergiej Michjejew:

"Wraz z rozpadem Zwi?zku Radzieckiego jedn? z najwi?kszych strat by?a utrata jego rynku wewn?trznego. On ca?kowicie przeszed? w r?ce producentów krajowych. My jako si?a robocza i biznes innych krajów importujemy produkty a nasze firmy padaj?. Perspektywa odzyskania w?asnego rynku, miejsc pracy, zak?adów produkcyjnych i bazy naukowo-technicznej - to g?ówny cel tych wszystkich stowarzysze?. W przeciwnym razie b?dziemy odgrywa? nieistotn? rol?".

Unia Euroazjatycka pomo?e szybciej i na du?o lepszej pozycji integrowa? si? z Europ?. Jednocze?nie b?dzie post?powa? stopniowe rozszerzanie kr?gu cz?onków Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego kosztem pe?nego w??czenia do prac Kirgizji i Tad?ykistanu, podkre?li? premier w swoim artykule. Dodatkowo premier uwa?a za b??dne rozumowanie takie opinie, ?e wej?cie do nowego stowarzyszenia mog?oby parali?owa? interakcj? cz?onków z Uni? Europejsk?. Oto opinia zast?pcy dyrektora Instytutu WNP W?adimira ?arichina:

"Premier przede wszystkim odpowiada tym pa?stwom, w tym Ukrainie, które odmawiaj? udzia?u w Unii Celnej na rzecz dialogu europejskiego. Mówi on, ?e Unia Celna jest najkrótsz? ?cie?k? do europejskiej drogi. W tym sensie jego stanowisko jest poparte powa?nymi zdarzeniami, które maj? miejsce w otaczaj?cym ?wiecie".

W?adimir Putin jest przekonany, ?e utworzenie Unii Euroazjatyckiej zapewni efektywn? integracj? w taki sposób, który pozwoli ka?demu uczestnikowi zaj?? godne miejsce w skomplikowanym ?wiecie XXI wieku. "Tylko razem nasze kraje mog? wej?? do grona liderów ?wiatowego wzrostu gospodarczego, cywilizacyjnego rozwoju oraz osi?gn?? sukces i dobrobyt" - stwierdzi? premier."

http://polish.ruvr.ru/2011/10/04/58154571.html

I CO POLACY NA TO?Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 06:12
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 23-10-2011 14:07
UE2 czyli pomys? Unii Euroazjatyckiej

RO?NIE ZANIEPOKOJENIE ZWOLENNIKÓW ZACHODU:

"Po co nam dziwna unia od W?adywostoku do Lizbony?

21.10.2011

Robi wra?enie entuzjastyczna reklama zwi?zku by?ej Unii Europejskiej z powstaj?c? Uni? Eurazjatyck? opart? na zwi?zku celnym Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu
http://politykawschodnia.pl/wp-content/uploads/2011/10/Geopolityka_2011_nr_3.pdf

Leszek Sykulski potrafi? przedstawi? ten projekt atrakcyjnie, chocia? u?y? przy tym zbyt wielu trudnych s?ów. Sam nieomal si? zachwyci?em konstrukcj?, która mog?aby w efekcie stan?? naprzeciw Ameryki i mocarstw wschodz?cych. W?tpliwo?ci moje wzbudza tylko wykonalno?? projektu, skoro sam autor w konkretnych rozwa?aniach ogranicza si? do wykazania synergii rosyjsko-niemiecko-francuskiej z fakultatywnym udzia?em W?och i Turcji. To za ma?o. Bez Brytyjczyków i Skandynawów ?adna konstrukcja paneuropejska nie b?dzie trwa?a.

Nie to jednak najbardziej mnie ubod?o w paneuropejskim projekcie, który przecie? znam od wielu lat, bo jest przecie? on efektem niekoniecznie jawnych rozmów trwaj?cych od dziesi?cioleci. Ubod?o mnie to, ?e Eurazja od Atlantyku a? po Morze Ochockie ma by? rozszerzon? kopi? Zwi?zku Socjalistycznych Republik Europejskich ze wspólnym prawem (jakim?) i wspóln? walut? (jak??).

Ten za? zwi?zek w?a?nie si? rozpada nie tylko dlatego, ?e ma wp?ywowych wrogów. Rozpada si? dlatego, ?e narzuci? wspóln? walut? obszarom nie tylko zupe?nie odmiennym, ale przede wszystkim obszarom niemo?liwym do gospodarczego scalenia. W robocie jest te? co? tak nonsensownego, jak wspólne prawo cywilne, które by mia?o scali? Brytani? z Niemcami. Ka?dy prawnik wie, o jak absurdalnym projekcie tu jest mowa.

Jest tysi?c powodów, dla których Niemcy i Anglia nie sa w stanie mie? wspólnego prawa i wymiaru sprawiedliwo?ci. Jest tysi?c powodów, dla których obecne Niemcy i obecna Grecja w obecnym systemie monetarnym nie mog? mie? wspólnej waluty. Je?eli za? Niemcy i Grecja nie mog?, to jak chcieliby?my t? wspóln? walut? narzuci? nie tylko Grecji i Niemcom, ale te? Kazachstanowi i Dalekiemu Wschodowi? Oczywi?cie, ?e wola polityczna w?adców zdolna jest przeprowadzi? taki projekt. Tylko na jak d?ugo? I jakim kosztem? Nawiasem mówi?c powrót do zdrowej waluty opartej na towarze niekwestionowanej warto?ci (np. kruszcu) usun??by wszystkie problemy z konkurencj? walut.

Bardzo zaniepokoi?o mnie, ?e tekst Sykulskiego mo?e odzwierciedla? aktualne trendy na Kremlu. Czy to mo?liwe, ?e bankrutuj?ca Unia Europejska nadal s?u?y rosyjskim strategom za wzorzec podobnie absurdalnego bytu tyle tylko ?e rozszerzonego a? po Kamczatk?? Czy nie lepiej rozwa?y? realistyczny projekt, niewymuszony, p?yn?cy z samej natury ?ycia? Przecie? jasne jest, ?e efektem zapa?ci Unii b?dzie Europa narodów, Europa to?samo?ci. Je?eli prorocy zwi?zani z Kremlem planuj? ju? nast?pne dziesi?ciolecia, niech lepiej - zamiast kombinowa?, jak tu nowy totalitaryzm unijny rozszerzy? na wschód - pomy?l?, jak uporz?dkowa? w pokojowy sposób Europ? pozbawion? sztucznego nap?du integracyjnego. Bo ten nap?d w?a?nie dosta? czkawki, a niebawem straci racj? bytu. A Europa narodów odrodzi si? i przetrwa, dopóki komukolwiek tu, na tym szczególnym skrawku Eurazji, b?dzie si? chcia?o mie? dzieci... Zreszt? mo?liwa jest te? Europa narodów czarnych i muzu?ma?skich. Teoretyk nie powinien odrzuca? nawet takich prognoz.

Je?eli tekst Leszka Sykulskiego jest odbiciem obecnych trendów intelektualnych na Kremlu, to ja tylko mog? Kremlowi podda? pewn? sugesti?: "We?cie si? stuknijcie w g?ow?".

Marcin Masny"

http://konserwatyzm.pl/artykul/2200/masny-po-co-nam-dziwna-unia-od-wladywostoku-do-lizbony

Otó?, Panie Masny, to nie Unia Euroazjatycka uniemo?liwia powrót "Europy narodów, Europy to?samo?ci" - lecz Stany Zjednoczone i ich zachodni sojusznicy.

UE2/Eurazja, to bardzo m?dre i perspektywiczne posuni?cie, które oznacza sojusz rechrystianizuj?cej si? Rosji ze ?wiatem islamu oraz poprawi jej pozycj? w relacjach z Zachodem i pa?stwami BRICS.

Rosja - dotychczasowy przeciwnik wojuj?cego islamu (np. w Afganistanie, w Czeczenii) - zamiast z muzu?manami walczy?, proponuje im po??czenie wysi?ków w imi? wspólnej obrony i utworzenia mocnego i stabilnego centrum ?wiatowej polityki. Obecnie na przyk?ad w sk?ad Szanghajskiej Organizacji Wspó?pracy wchodz?: Rosja, Chiny, Kazachstan, Kirgizja, Tad?ykistan i Uzbekistan. Pakistan, Iran, Indie i Mongolia maj? status obserwatorów, a Bia?oru? i Sri Lanka uzyska?y status partnerów w dialogu. Na terytorium w/w pa?stw zamieszkuje ??cznie po?owa ludno?ci ziemi. A dochodzi jeszcze Brazylia i Po?udniowa Afryka z BRICS-u oraz szereg innych pa?stw otwarcie sympatyzuj?cych nie z Zachodem, lecz ze Wschodem.

Unia Euroazjatycka by?aby trzecim filarem Szanghajskiej Organizacji Wspó?pracy (Chiny-Indie-Eurazja) i pomys?em na wspó?istnienie ?wiata chrze?cija?skiego i muzu?ma?skiego. Czyli spe?nieniem marze? b?. Jana Paw?a II.

By?oby idea?em, gdyby Polska i inne kraje s?owia?skie porozumia?y si? (za zgod? Rosji i Niemiec) i utworzy?y na obszarze S?owia?szczyzny trzeci cz?on nowego porz?dku mi?dzy Lizbon? i W?adywostokiem - KONFEDERACJ? S?OWIA?SK? (ang. Slavic Confederation lub po prostu Slavia).

Warunki do uzgodnienia.

Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 22:05
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 24-10-2011 00:26
UE2/EURAZJA CELEM PREZYDENTURY W?ODZIMIERZA PUTINA

"Unia Euroazjatycka: od teorii do praktyki

23.10.2011

Wzmocnienie wi?zi na przestrzeni postradzieckiej - ten temat ostatnio pojawia si? w wyst?pieniach W?adimira Putina. Nie by?o wyj?tku tak?e w mijaj?cym tygodniu - swoj? ide? Unii Euroazjatyckiej premier Rosji rozwin?? w wywiadzie z szefami czo?owych rosyjskich kana?ów telewizyjnych i na spotkaniu szefów rz?dów krajów WNP w Petersburgu.

W ten sposób W?adimir Putin przedstawi? cele swojej prezydentury, uwa?aj? rosyjscy analitycy. Na Zachodzie martwi? si?, ?e Putin chce przywróci? Zwi?zek Radziecki. Wyja?nienia obu wersji znalaz?y si? w wywiadzie z rosyjskim premierem.

Na stanowisko prezydenta W?adimir Putin, które sprawowa? w latach 2000-2008, wed?ug jego wypowiedzi, nigdy nie aspirowa?. Rz?dzenie krajem to ogrom pracy i kolosalna odpowiedzialno??. Jednak gdy ju? rozpocznie si? jak?? prac?, to trzeba doprowadzi? do politycznego ko?ca.

Cele jego prezydentury, jak je widzi W?adimir Putin, s? nast?puj?ce: stworzenie warunków dla zrównowa?onego rozwoju i dywersyfikacji gospodarki na now?, bardziej nowoczesn? i, co najwa?niejsze, podwy?szenie poziomu ?ycia Rosjan.

Jednocze?nie premier podkre?li?, ?e nie patrz?c na wszystkie rozmowy o ustaleniu wyborów, kwestia tego, kto zostanie prezydentem, nie zosta?a jeszcze rozstrzygni?ta:

"S? krytycy, którzy mówi?, ?e je?li wasz pokorny s?uga pójdzie na wybory, to wyborów w ogóle nie b?dzie. Ale to nie tak: dla zwyk?ego obywatela zawsze jest wybór" - podkre?li? Putin.

To samo si? odnosi do utrzymania u w?adzy obecnego tandemu - wszystko si? wyja?ni na wyborach. W?adimir Putin przyzna?, ?e podobny wariant oni uzgodnili z prezydentem Dmitriem Miedwiediewem cztery lata temu. Zdecydowali?my, ?e je?li ten okres zako?czy si? sukcesem, to b?dziemy mieli prawo do przedstawienia swoich propozycji konfiguracji w?adzy. Teraz je przedstawiamy".

W ostatnim czasie w Zachodniej prasie czasami pojawiaj? si? "apokaliptyczne" prognozy: po wyborach w 2012 roku polityka Rosji znacznie si? zmieni. S? one oparte przede wszystkim na tym, ?e w oczach Zachodu Miedwiediew okaza? si? zwolennikiem "humanitaryzmu", co przejawia si? w szczególno?ci w zmianach w prawie karnym i systemie penitencjarnym. Putin na Zachodzie jest oceniany jako zwolennik "rz?dów twardej r?ki". Jednak, jak zapewni? Putin, ?adnych ostrych zwrotów w polityce nie przewiduje.

Przypomniano premierowi o jego idei stworzenia Unii Euroazjatyckiej i o reakcji Zachodu, gdzie ten plan postrzegany by?, jako przejaw ambicji imperialnych i pragnie? o?ywienia Zwi?zku Radzieckiego.

Premier odpowiedzia?, ?e mówi o unii gospodarczej krajów w oparciu o istniej?c? ju? Uni? Celn? Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu oraz Wspóln? Przestrze? Gospodarcz? przy zachowaniu ca?kowitej suwerenno?ci politycznej jej cz?onków."Jestem przekonany, ?e przed Euroazjatyck? Uni? Gospodarcz? jest wielka przysz?o??" - podkre?li? W?adimir Putin na spotkaniu szefów pa?stw WNP:

"Najpierw stworzyli?my Uni? Celn?. Teraz mówimy o tym, ?e od 1 stycznia przysz?ego roku powinny zacz?? dzia?a? mechanizmy Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej. W trakcie prac b?dziemy przyjmowa? wiele zmian w funkcjonuj?cych aktach prawnych w naszych krajach. Pod koniec 2015 roku b?dziemy mogli i??, je?li b?dziemy dzia?a? równie energicznie jak dotychczas, w stron? realizacji idei Unii Euroazjatyckiej, która b?dzie polega? na integracji na przyk?ad, w sferze zasad biznesowych".

Je?li chodzi o reakcj? pa?stw zachodnich, to integracja samych krajów Unii Europejskiej jest obecnie o wiele g??bsza, ni? ta, która by?a mi?dzy republikami Zwi?zku Radzieckiego. Takie procesy zachodz? tak?e w Pó?nocnej i Po?udniowej Ameryce. Krytykom z Zachodu W?adimir Putin radzi zaj?? si? swoimi sprawami: walk? z inflacj?, rosn?cym zad?u?eniem pa?stw i oty?o?ci?.

Korzy?ci z po??czonego potencja?u krajów WNP, jak si? wydaje, dostrzegli liderzy pa?stw-partnerów Rosji we Wspólnocie. 18 pa?dziernika premierzy krajów WNP podpisali porozumienie w sprawie strefy wolnego handlu. Towary na rynki krajów cz?onkowskich b?d? dost?pne w du?o ni?szych cenach, tworz?c warunki kooperacji producentów. To wszystko znacznie zwi?kszy konkurencyjno?? gospodarek. Zak?ada si?, ?e umowa wejdzie w ?ycie w styczniu w 2012 roku."

http://polish.ruvr.ru/2011/10/23/59207703.html

Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 05:40
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 10-11-2011 14:41
TRÓJK?T KALININGRADZKI JAKO WST?P DO "TRZECH FILARÓW" EURAZJI (UNIA EUROPEJSKA - KONFEDERACJA S?OWIA?SKA - UNIA EURAZJATYCKA)?

"Wywiad z p. Leszkiem Sykulskim - prezesem Instytutu Geopolityki

07.11.2011

Dzi? najbardziej racjonaln? drog? dla naszego kraju w zakresie polityki zagranicznej jest ?cis?a integracja polityczno-militarna z Niemcami i Rosj?. Optymaln? formu?? wspó?pracy jest Trójk?t Kaliningradzki, na wzór Trójk?ta Weimarskiego. Sojusz z Berlinem i Moskw? to olbrzymia szansa dla m?odego pokolenia.
(...)
(Arkadiusz Meller:) Jak Pan ocenia realizowan? w okresie mi?dzywojennym koncepcj? "mi?dzymorza"?

- Realizowana od ko?ca pierwszej wojny ?wiatowej koncepcja Mi?dzymorza, a tak?e ?ci?le z ni? zwi?zana tzw. polityka prometejska, by?a jedn? z g?ównych przyczyn katastrofy 1939 r. Nie mia?a ?adnych mo?liwo?ci realizacji, bowiem nasz kraj, maj?cy stanowi? jej rdze?, nie mia? nic do zaoferowania pa?stwom regionu, zarówno w sensie politycznym, ideologicznym, jak i gospodarczym. Region by? (i jest po dzi? dzie?) bardzo zreszt? zró?nicowany i podzielony. Józef Beck by? ciasnym doktrynerem, nie rozumiej?cym i nie chc?cym zrozumie? prawide? geopolityki. Polityka "równowagi", prowadzona przy jednoczesnej "cichej" wojnie z s?siadami, musia?a si? za?ama?. Koncepcja ma?ego, ciasnego Mi?dzymorza, które staje si? kontynentalnym szlabanem, stanowi?a i stanowi po dzi? dzie? propozycj? polityki równowagi konfrontacyjnej, a nie polityki równowagi integracyjnej.

Jak Pan ocenia polsk? polityk? wschodni? realizowan? po 1989 roku?

- Polska polityka wschodnia po 1989 r. to polityka niewykorzystanych szans. To polityka imitacji przedwojennej dyplomacji, w tym przypadku - jej falsyfikat. Nasz kraj nie posiada spójnej koncepcji strategicznej, która uwzgl?dnia?aby procesy geopolityczne XXI wieku. ?adna strategia od 1989 r. nie dostrzega "zwrotu kontynentalnego" w polityce europejskiej. G?ówny problem polskiej dyplomacji polega na tym, ?e prowadz? j? politycy, a nie fachowcy. Jest to skutkiem m.in. bardzo skromnego zaplecza eksperckiego partii politycznych w Polsce. Licz?ce si? polityczne think tanki s? dopiero w fazie raczkowania. Brakuje organizacji pozarz?dowych, które mog?yby by? partnerem dla pierwszego sektora, nie tylko w zakresie polityki zagranicznej, ale tak?e polityki obronnej i bezpiecze?stwa.

Polityka zagraniczna tworzona w Warszawie opiera si? na trzech mitach, trzech fa?szywych kodach geopolitycznych. U pod?o?a pierwszego le?y z?a ocena naszego po?o?enia geograficznego. Skutkiem tego jest przekonanie cz??ci elit o zagro?eniu niemieckim, rosyjskim lub niemiecko-rosyjskim. Mit ten rodzi dwa kolejne: przekonanie o zbie?no?ci strategicznych celów Polski i Ukrainy, skierowanych przeciw Rosji oraz mit o "strategicznym partnerstwie polsko-ameryka?skim", które ma si? sta? swego rodzaju "szczepionk?" na determinizm geograficzny.

Dzi? najbardziej racjonaln? drog? dla naszego kraju w zakresie polityki zagranicznej jest ?cis?a integracja polityczno-militarna z Niemcami i Rosj?. Optymaln? formu?? wspó?pracy jest Trójk?t Kaliningradzki, na wzór Trójk?ta Weimarskiego. Sojusz z Berlinem i Moskw? to olbrzymia szansa dla m?odego pokolenia, to praca dla naukowców, in?ynierów, firm eksportowych, nowe miejsca pracy. Wykorzystanie naszego doskona?ego po?o?enia geograficznego (na najwa?niejszych szlakach komunikacyjnych kontynentu) daje olbrzymie mo?liwo?ci. Warszawa powinna sta? si? motorem nap?dowym takich inicjatyw jak cho?by budowa szybkiej linii kolejowej Pary?-Berlin-Warszawa-Moskwa, budowa mostu energetycznego Olsztyn-Kaliningrad, czy wreszcie powo?anie wspólnego polsko-niemiecko-rosyjskiego konsorcjum poszukiwania i wydobycia gazu ?upkowego. Jestem g??boko przekonany, ?e Kaliningrad mo?e sta? si? doskona?ym miejscem na pojednanie trzech narodów i zapocz?tkowanie nowej, wspólnej przysz?o?ci.

Nowoczesny patriotyzm nie polega na straszeniu rodaków naszymi najwi?kszymi s?siadami, lecz na dostrzeganiu i realizacji szans rozwoju i modernizacji Polski, jakie ze sob? nios? procesy geopolityczne XXI wieku. Jako m?ode pokolenie nie powinni?my zaw??a? naszego spojrzenia na pojedyncze drzewa, lecz stara? si? dostrzega? ca?y las, tak aby?my widzieli nie tyle problemy, co wyzwania. Wyzwania stoj?ce ju? nie tylko przed pojedynczymi pa?stwami, ale tak?e ca?ymi kontynentami.

W polskich opracowaniach politologicznych, dotycz?cych wspó?czesnej polityki zagranicznej, bardzo cz?sto pomijana jest rola s?u?b specjalnych. W polskiej polityce wschodniej od 1990 r. jest to czynnik niezmiernie wa?ny, którego nie wolno pomija? w ?adnych powa?nych analizach dotycz?cych tego tematu. Tajemnic? poliszynela jest fakt, ?e kierunek wschodni jest jednym z priorytetów naszego wywiadu, a tzw. kierunek rosyjski jest obj?ty najwy?szym priorytetem. Dzia?alno?? ta ma charakter ofensywny i prowadzona jest we wspó?dzia?aniu ze s?u?bami ameryka?skimi i brytyjskimi, realizuj?cymi anglosasask? wizj? ?wiata i tamtejsze koncepcje geopolityczne. Próba wdra?ania w ?ycie "zasady salami", maj?cej na celu odrywanie od zwi?zków z Rosj? poszczególnych pa?stw strefy poradzieckiej, wpisuje si? w anglosask? "polityk? Anakondy", obliczon? na okr??enie i defragmentacj? rosyjskiego o?rodka si?y. Warszawa - z w?asnego wyboru - sta?a si? wi?c zak?adnikiem obcych, pozakontynentalnych koncepcji geopolitycznych.

W kierowaniu s?u?bami specjalnymi pope?niono szereg b??dów, za które nikt nie poniós? odpowiedzialno?ci, ani s?u?bowej ani politycznej. Wymieni? tylko mo?na powa?ne ubytki personalne na kierunku rosyjskim, czy eksfiltracj? warto?ciowych kadr. Wywiad cywilny, który po 1989 r. nie przeszed? ?adnej weryfikacji, jest dzi? motorem nap?dowym ?cis?ych zwi?zków z USA (tzw. wi?zienia CIA to tylko wierzcho?ek góry lodowej) i b??dnej polityki wschodniej. Bez g??bokiej restrukturyzacji s?u?b specjalnych, w tym sposobu kierowania nimi, nie zmieni si? g?ówny wektor polskiej polityki zagranicznej. Cieszy zatem fakt, podejmowania w niektórych ?rodowiskach politycznych prób tworzenia programu reformy s?u?b specjalnych, wraz z reorganizacj? tzw. wywiadu cywilnego i powrotem s?u?b wojskowych do MON. Prace koncepcyjne w tym obszarze powstaj? tak?e w organizacjach trzeciego sektora (m.in. w naszym Instytucie Geopolityki). Jestem jednak przekonany, ?e realna mo?liwo?? rozpocz?cia reform nast?pi nie wcze?niej ni? za pi?? lat.

Jak Pan ocenia wp?yw Aleksandra Dugina na rosyjsk? polityk? zagraniczn??

- Prof. Aleksander Dugin jest w naszym kraju postaci? zdemonizowan?, a przy tym - co nie bez znaczenia - praktycznie szerzej nieznan? (?adna z ponad trzydziestu ksi??ek moskiewskiego filozofa nie zosta?a przet?umaczona na polski). Jest to bez w?tpienia jeden z najbardziej oryginalnych rosyjskich my?licieli i akademików po 1991 r., profesor jednego z najlepszych uniwersytetów w Europie (MGU), biegle w?adaj?cy dziewi?cioma j?zykami obcymi, autor kilkuset publikacji naukowych z ró?nych dziedzin wiedzy, od filozofii pocz?wszy, przez socjologi?, religioznawstwo, etnologi?, histori?, nauki o polityce, na geopolityce sko?czywszy. Zapoznanie si? z dorobkiem tego my?liciela wymaga jednak pewnego wysi?ku intelektualnego, troch? wi?kszego ni? si?gni?cie do wikipedii, czy lektura pierwszego z brzegu wywiadu prasowego. Zainteresowanym polecam odwiedzi? stron? Dugin.ru.

Pytanie o wp?yw prof. Dugina na polityk? zagraniczn? Rosji, mo?na rozszerzy? i zapyta? generalnie, jaki wp?yw maj? intelektuali?ci na polityk? swoich pa?stw. Jaki wp?yw na polityk? USA mia?/ma np. Henry Kissinger? Ja postrzegam taki wp?yw dwukierunkowo, po pierwsze poprzez kontakty towarzyskie z osobami z kr?gów decyzyjnych danego pa?stwa, po drugie poprzez atrakcyjno?? popularyzowanych idei i stopie? ich upowszechnienia (w tym tzw. marketing idei). Tajemnic? poliszynela s? relacje towarzyskie prof. Dugina z pracownikami rosyjskiej dyplomacji, czy resortów si?owych. Ostatnie doniesienie prasowe, ?e Aleksander Dugin ma zosta? nast?pc? Paw?a Borodina na stanowisku sekretarza Pa?stwa Zwi?zkowego Rosji i Bia?orusi tak?e potwierdzaj? fakt dobrej pozycji moskiewskiego profesora nie tylko w ?rodowisku akademickim, ale tak?e politycznym.

Atrakcyjno?? ideologii eurazja?skiej by?a bardzo du?a na pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych ubieg?ego wieku. Pod jej wp?ywem powsta? m.in. Uniwersytet Eurazjatycki im. Lwa Gumilowa w Astanie. Obecnie idea ta i zwi?zane z ni? ró?ne koncepcje geopolityczne od?ywaj?. Wymieni? wypada cho?by projekt Unii Eurazjatyckiej, zapowiedziany oficjalnie przez premiera W?adimira Putina. O ideologii eurazja?skiej szeroko pisz? na Wschodzie nie tylko intelektuali?ci, ale tak?e g?owy pa?stw (vide: artyku? Nursu?tana Nazarbajewa z 26 pa?dziernika br. w kazachskich "Izwiestiach").

Aleksandra Dugina mo?na nie lubi?, mo?na go nie rozumie?, mo?na si? z nim nie zgadza?, ale nie wolno go nie docenia?, a g?upot? by?oby lekcewa?y?. Swoj? drog?, polecam Pa?skiej i Czytelników uwadze niezwykle ciekaw? debat?, swego rodzaju intelektualny pojedynek, który odby? si? w tym roku mi?dzy prof. Duginem a prof. Olavo de Carvalo z Inter-American Institute. Jej zapis jest dost?pny w Internecie w j?zyku angielskim.

W jednej ze swoich ksi??ek przedstawia Pan wizj? Bloku Kontynentalnego, czy móg?by j? Pan przybli?y??

Koncepcja Bloku Kontynentalnego, jakkolwiek na gruncie polskim nowatorska, ma d?ug? intelektualn? genez?. Si?gn?? trzeba przede wszystkim do prac Karla Haushofera, ojca monachijskiej szko?y geopolityki, zw?aszcza do ksi??ki "Der Kontinentalblock - Mitteleuropa, Eurasien, Japan" z 1941 r. Dzi? oczywi?cie sama idea ma inny wymiar, odpowiadaj?cy wyzwaniom XXI w.

Uwa?am, ?e przed ludzko?ci? w XXI wieku stoj? dwie drogi wyboru: albo globalna wojna, albo globalna integracja. Henry Kissinger powiedzia? kiedy?, ?e "system ?wiatowy powinien opiera? si? na uznaniu, ?e Stany Zjednoczone maj? globalne interesy i globalne obowi?zki". Otó? my w Instytucie Geopolityki wychodzimy z za?o?enia, ?e o ile kontynentalna, a w perspektywie globalna integracja polityczna jest zjawiskiem korzystnym, o tyle nie mo?e odbywa? si? na zasadzie narzucenia jednej matrycy cywilizacyjnej dla ca?ego ?wiata. A ju? na pewno nie powinno si? to odbywa? przy pomocy zbrojnych interwencji jednego supermocarstwa. Opowiadamy si? za jedno?ci? w ró?norodno?ci. Obecne procesy policentryzacji ?wiata prowadz? do powstania w perspektywie nast?pnych kilkudziesi?ciu lat kontynentalnych imperiów XXI wieku. D??enie do geokracji, czyli globalnej integracji politycznej, jest naturalnym procesem, wynikaj?cym m.in. z olbrzymiego skoku technologicznego. Uwa?am jednak, ?e proces ten powinien odbywa? si? na zasadzie poszanowania dorobku cywilizacyjnego poszczególnych regionów ?wiata.

Blok Kontynentalny to idea integracji pankontynentalnej, idea zwi?zku wielkich przestrzeni, obejmuj?cych Europ?, Rosj?, Azj? ?rodkow?, Iran, Maghreb, cz??? Bliskiego Wschodu, w perspektywie tak?e Afganistan i Pakistan. To my?lenie w szerokich kategoriach geopolitycznych. Chodzi o geograficzne oparcie bloku o cztery oceany: Atlantyk, Pacyfik, Ocean Arktyczny i Ocean Indyjski. Nasz kontynent musi sobie zapewni? Hinterlandtieffe (g??bokie zaplecze kontynentalne). Najlepszym obszarem do tego jest Afryka jako integralna cz??? Wyspy ?wiata, a przy tym obszar obecnie geopolitycznie pasywny. Wymiar imperialny, multietniczny, wielkoprzestrzenny, d?ugookresowy to jedna z najwa?niejszych konwencji rozumowania geopolitycznego.

W perspektywie najbli?szych 15-25 lat najwa?niejsza jest oczywi?cie konfederacja Unii Europejskiej i Unii Eurazjatyckiej. Koncepcja ta, to nic innego jak Nowe Mi?dzymorze (Wielkie Mi?dzymorze), idea Wielkiej Europy, od Atlantyku do Pacyfiku. Stoi przed nami tak wiele wyzwa?, ?e powinni?my sobie ?yczy? jak najszybszej integracji kontynentalnej. Droga ku temu wie?? b?dzie m.in. przez takie inicjatywy jak stworzenie strefy wolnego handlu, swobod? przep?ywu ludzi, towarów i kapita?u, pankontynentalny system transportowy, wspólny rynek energii, czy paneuropejski system obrony powietrzno-kosmicznej.

W swoim artykule pt. "Od Trójk?ta Kaliningradzkiego do Zwi?zku Europy" postuluje Pan integracj? mi?dzy Europ? a Rosj? nie tylko na polu technicznym, militarnym, ale tak?e postuluje Pan utworzenie ?cis?ych zwi?zków gospodarczych w tym wspólnej waluty i systemu prawnego. Czy nie wydaje si? Panu, ?e stworzenie organizmu pa?stwowego obejmuj?cego tak ró?ne pa?stwa pod wzgl?dem rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego jest utopi??

- Poj?cie "organizm pa?stwowy" w odniesieniu do koncepcji Zwi?zku Europy nie jest zbyt fortunne. Nie mówimy o jednym pa?stwie, rozumianym w kategoriach XIX-wiecznych. Raczej o konfederacji na miar? XXI wieku. Je?li chodzi np. o wspóln? walut?, to w perspektywie nast?pnego pó?wiecza nikt na powa?nie nie my?li o brz?cz?cych kawa?kach metalu, ani zadrukowanych skrawkach papieru. Mówimy o stworzeniu nowej architektury systemu finansowego, obejmuj?cego ca?y nasz kontynent, od Atlantyku do Pacyfiku, a w perspektywie ca?? nasz? planet?. My?limy o rozliczeniach elektronicznych.

Dzisiejszy kryzys w UE jest wynikiem b??dnego systemu organizacji finansów, opieraj?cego si? na decentralizacji. Krokiem w dobr? stron? b?dzie powo?anie europejskiego rz?du gospodarczego i centralizacja polityki gospodarczej ca?ej UE. Dzi? ju? b??dem jest twierdzenie, ?e dzia?alno?? tysi?cy funduszy spekulacyjnych, hedgingowych i private equity mo?e funkcjonowa? w pozapa?stwowej pró?ni. W ci?gu najbli?szych pi?tnastu lat instytucje i organizacje transnarodowe b?d? wytwarza? ju? ok. 15 procent ?wiatowego PKB. Ma?e pa?stwa narodowe oczywi?cie nie s? w stanie stworzy? ram dla nowych procesów. Potrzeba dzi? stworzenia kontynentalnego systemu gospodarczego, poddanego kontroli ponadnarodowej. To zreszt? dobra lekcja dla powstaj?cej Unii Eurazjatyckiej i przysz?ej konfederacji paneuropejskiej.

Leszek Sykulski - prezes Instytutu Geopolityki"

http://konserwatyzm.pl/artykul/2347/wywiad-z-p-leszkiem-sykulskimr12;prezesem-instytutu-geopolity

Zob. film Instytutu Geopolityki pt. "Perspektywy nowego sojuszu wojskowego w Europie Centralnej":

http://www.youtube.com/watch?v=7y2Db9SM9MY&feature=player_embedded

CZY KONFEDERACJA S?OWIA?SKA (SLAVIC CONFEDERATION) MA W TYM UK?ADZIE SZANS? ZAISTNIE??Edytowane przez polski blog ru dnia 19-11-2011 07:19
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 16-11-2011 15:02
Wyrazi?em tu niedawno opini?:

"Moim zdaniem, albo powstanie sprzymierzona z Rosj? (i wspó?pracuj?ca te? z Niemcami) S?owia?szczyzna (Konfederacja S?owia?ska), która b?dzie trzecim filarem nowego ?adu (obok UE i UE2/Eurazji) w Europie, albo pa?stwa s?owia?skiego mi?dzymorza (a tak?e W?gry, Rumunia, Mo?dawia) wykorzystane zostan? przez Stany Zjednoczone i Wielk? Brytani? tak, jak Polska w 1939 roku: jako kordon sanitarny, zapora z ?ywych cia? pomi?dzy Niemcami i Rosj?. A przecie? ta historia nie powinna si? ju? powtórzy?."

Dzisiejszej nocy Jaros?aw Guga?a przepytywa? w TV4 p. Andrzeja Olechowskiego: ?wiat Zachodu chwieje si?, Europa w kryzysie, Stany Zjednoczone s? poza wszelk? kontrol? i zachowuj? si? nieodpowiedzialnie - co b?dzie dalej?

W odpowiedzi Olechowskiego uderzy?y mnie dwa stwierdzenia:
1. ?e niedobry jest pomys? Putina/Rosji, by utworzy? Uni? Eurazjatyck? (czyli UE2/Eurazj?);
2. ?e niedobry jest pomys? podzia?u Unii Europejskiej na dwie grupy pa?stw, gdy? na kontynencie Euroazjatyckim powsta? by w ten sposób trzeci element - oprócz UE i UE2/Eurazji - co umo?liwi?oby powrót do polityki, w której Rosja i Zachód chcia?yby przyci?gn?? ten trzeci cz?on do siebie.

Wypowied? t? uwa?am za najlepsz? REKOMENDACJ? dla pomys?u tworzenia S?owia?szczyzny, czyli Konfederacji S?owia?skiej (bez Rosji w sk?adzie, ale z Bia?orusi?, Ukrain?, Mo?dawi?, Rumuni? i W?grami, a mo?e i z pa?stwami ba?tyckimi). Konfederacja ta powinna zawrze? sojusz z Rosj? (i szerzej: z UE2/Eurazj? oraz pa?stwami BRICS) i jednocze?nie ustali? zasady przyjaznej wspó?pracy z Niemcami i ich Uni? Europejsk?, z której S?owianie natychmiast powinni wyj??. Warunek wst?pny przyjaznej wspó?pracy: niemieckie gwarancje dla naszych granic zachodnich i wyrzeczenie si? przez Niemców powrotu do Królewca.

Zamiast dzia?ania w tym w?a?nie kierunku, widzimy post?puj?c? "amerykanizacj?" Ruchu Narodowego i kierowanie jego energii w ?lepy zau?ek antyniemieckich i antyrosyjskich ekscesów na tzw. marszach niepodleg?o?ci i na innych propagandowych imprezach, które z polityk? PROPOLSK? i pomys?em na niepodleg?o?? niewiele maj? wspólnego.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 19-11-2011 05:27
"NOWY PREZYDENT KIRGIZJI OPOWIEDZIA? SI? ZA PRZYST?PIENIEM DO UNII CELNEJNowy prezydent Kirgizji A?mazbek Atambajew opowiedzia? si? za przyst?pieniem swego kraju do Unii Celnej i Unii Euroazjatyckiej. Wed?ug niego, wymagaj? tego interesy narodowe i zg?oszenie do Unii Celnej zosta?o ju? przekazane. Potwierdzi? on, ?e Kirgizja zamierza anga?owa? Rosj? do udzia?u w realizacji szeroko zakrojonych projektów w perspektywicznych bran?ach gospodarki narodowej. Jako przyk?ad Atambajew wymieni? projekt budowy dwóch jednocze?nie elektrowni wodnych w ramach kaskady Wierchnienary?skiej. Nawi?zuj?c do wspó?pracy militarnej z Rosj?, zapewni? on gwarancj? nietykalno?ci jej bazy wojskowej w mie?cie Kant. Prezydent zapowiedzia? uczynienie z Kirgizji raju dla inwestorów i przedsi?biorców, uproszczenie wszystkich procedur podatkowych i celnych." (G?os Rosji, 17.11.2011).

Przypomnijmy, ?e:

Na terenie Kirgistanu w okolicach Biszkeku swoje bazy wojskowe maj? rozlokowane zarówno Rosja (baza Kent), jak i Stany Zjednoczone (baza lotnicza Manas). W lutym 2009 prezydent Bakijew w czasie wizyty w Moskwie og?osi? decyzj? o zamkni?ciu ameryka?skiej bazy, zaopatruj?cej ?o?nierzy walcz?cych w Afganistanie. W czasie spotkania z rosyjskimi w?adzami uzyska? od nich 2 mld USD pomocy finansowej. W lipcu 2009 zmieni? jednak zadanie i zgodzi? si? na przed?u?enie o rok funkcjonowania bazy w Manas. USA zgodzi?y si? w zamian na trzykrotne zwi?kszenie rocznej op?aty za dzier?aw? gruntu (z 17,5 mln do 60 mln USD) i modernizacj? lotniska w Manas.
Zdaniem dyplomaty Davida Smitha z ameryka?skiego Potomac Institute, "to Rosja prawdopodobnie sta?a za rewolucj? w Kirgistanie". Premier Rosji W?adimir Putin ju? 7 kwietnia 2010 stwierdzi? jednoznacznie, ?e Rosja nie odegra?a ?adnej roli w wydarzeniach w Kirgistanie. Rosja jako pierwsza w sposób po?redni uzna?a nowe w?adze, gdy rankiem 8 kwietnia 2010 premier Putin odby? rozmow? telefoniczn? z szefow? rz?du tymczasowego Roz? Otunbajew?, oferuj?c krajowi pomoc humanitarn?. 9 kwietnia na rozmowy do Moskwy uda? si? pierwszy wicepremier nowego rz?du, A?mazbek Atamabajew.
(za Wikipedi?).


* * *

"UNIA EUROAZJATYCKA: INTEGRACJA Z WYKRZYKNIKIEM

[img]http://polish.ruvr.ru/data/2011/11/18/1242266204/4RIAN_00821550.LR.ru.jpg[/img]

Rosja, Bia?oru? i Kazachstan postawi?y kolejny, donios?y krok na drodze do kszta?towania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która zadecyduje o przysz?o?ci tych trzech krajów. O?wiadczy? to prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew po podpisaniu na Kremlu Deklaracji w sprawie euroazjatyckiej integracji gospodarczej i uk?adu w sprawie euroazjatyckiej komisji gospodarczej.

Jednolita przestrze? gospodarcza jako jeden z etapów o kluczowym znaczeniu w integracji stworzy dla nale??cych do niej pa?stw zasadniczo nowe mo?liwo?ci nieskr?powanego ruchu towarów, kapita?ów i r?k do pracy. W perspektywie kraje planuj? realizacj? uzgodnionej polityki walutowej oraz gospodarczej, zakrojonej na skal? makro. Faktycznie mo?na mówi? o utworzeniu jednolitego rynku wewn?trznego Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu, który b?dzie zabezpieczony niezawodnie przed wstrz?sami gospodarczymi zakrojonymi na skal? globaln?.

"Celem ko?cowym wszystkich procesów integracjynych jest zapewnienie lepszej pracy gospodarek" - stwierdzi? Dmitrij Miedwiediew: "Od 1 stycznia przysz?ego roku przyst?pi do pracy Euroazjatycka Komisja Gospodarcza i zostanie uruchomiony pakiet umów mi?dzynarodowych w sprawie jednolitej przestrzeni gospodarczej. Nasze kraje podj??y si? zobowi?zania, ?e przed up?ywem tego roku postaraj? si? wykona? wewn?trzpa?stwowe procedury dla nabrania mocy prawnej przez podpisany Uk?ad w sprawie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Pocz?tek pracy Unii Celnej ju? zwi?kszy? atrakcyjno?? inwestycyjn? naszych gospodarek, sprzyja ich modernizacji, a jest to teraz najwa?niejszym celem na ?wiecie. Nast?pnym etapem jest utworzenie przed 2015 rokiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej".

Dmitrij Miedwiediew w obecno?ci prezydentów Bia?orusi i Kazachstanu podpisa? list do spikera Dumy Pa?stwowej Federacji Rosyjskiej zawieraj?cy propozycj? ratyfikowania uk?adu w sprawie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej przed up?ywem roku: ten organ po raz pierwszy na przestrzeni postradzieckiej uzyska charakter ponadnarodowy, ale przy tym b?dzie on neutralnym narz?dziem do zarz?dzania i koordynacji. Z biegiem czasu przejmie on oko?o 180 uprawnie? znajduj?cych si? obecnie w gestii narodowych ministerstw i resortów.

Prezydent Rosji podkre?li?, ?e procesy integracyjne mi?dzy trzema krajami wywo?uj? wielkie zainteresowanie ze strony innych pa?stw Eurazji, zaznaczy? on jednocze?nie, ?e nie chodzi o dominacj? Rosji: "Samo ?ycie wykazuje, ?e nasze wielostronne wspó?dzia?anie jest olbrzymi? warto?ci?, dlatego zainteresowanie now? struktur? integracyjn? przejawiaj? równie? inni partnerzy w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i Wspólnoty Niepodleg?ych Pa?stw. Cieszy to nas i demonstruje, ?e tendencje rozszerzania si? skali wielostronnej wspó?pracy na gruncie wzajemnych korzy?ci i równo?ci praw przy?pieszaj? obroty".

Prezydent Bia?orusi Aleksander ?ukaszenko ze swej strony o?wiadczy?, ?e aktualna integracja jest konkretnym i absolutnie realnym marszem sobie na spotkanie: "Gdyby kierownictwo Rosji nie postawi?o praktycznego kroku, ta koncepcja jeszcze przez d?u?szy czas mog?aby pozostawa? na papierze. Dzi? ona w znacznej mierze wcieli?a si? w ?ycie. Egzystujemy w ramach Unii Celnej. Nasze stosunki sta?y si? ca?kiem inne. Przelewamy miliardy dolarów c?a, które pobieramy na granicy zewn?trznej. Jest to wielka sprawa, gdy? te ?rodki ??cz? gospodark? naszych krajów. Deklaracja, jak? podpisali?my, jest dokumentem d?ugofalowym, w którym dok?adnie zanotowano, w jakim kierunku b?dziemy posuwa? si?, i do czego mamy d??y?".

Jednolita przestrze? gospodarcza b?dzie dzia?a? na gruncie zasad ?wiatowej Organizacji Handlu, co zapewni dla niej dodatkow? trwa?o?? na podstawie wykorzystywania wypróbowanych narz?dzi gospodarczych. "Natomiast wszelkie mowy na temat odtworzenia ZSRR, które niekiedy mia?y miejsce na Zachodzie w zwi?zku z procesami integracyjnymi, nie maj? ?adnych podstaw" - o?wiadczy? prezydent Kazachstanu Nursu?tan Nazarbajew: "Zebrali?my si?, aby zanotowa? ogromnie wa?n? historyczn? chwil? w integracji trzech pa?stw i narodów. Zawsze ta droga by?a trudna. Jako za?o?yciele, pragniemy, aby by?o to autentyczne zjednoczenie integracyjne, jak najbardziej atrakcyjne dla innych narodów na przestrzeni postradzieckiej".

Przywódca Kazachstanu podkre?li?, ?e "trójka" w najbli?szym ju? czasie uzgodni swoje wska?niki gospodarcze w skali makro, a w perspektywie mo?e uzyska? nie tylko jednolit? przestrze? gospodarcz?, lecz równie? jednolit? przestrze? obronn?. Jak wiadomo, obecnie najbardziej znacz?cy projekt drugiej po?owy XX wieku - Unia Europejska - p?ka i nikt nie potrafi przewidzie?, jak zmieni go aktualny kryzys. Na tym tle za?o?enie nowego, euroazjatyckiego o?rodka si?y, którego sumaryczny produkt brutto przewy?sza 2 biliony dolarów, uzyskuje szczególne znaczenie.

W swym niedawnym artykule premier Federacji Rosyjskiej W?adimir Putin podkre?li? ze szczególnym naciskiem, ?e Euroazjatycka Unia Gospodarcza mo?e sta? si? jednym z biegunów wspó?czesnego ?wiata i odgrywa? przy tym rol? efektywnego ??cznika mi?dzy Europ? i dynamicznym regionem Azji i Pacyfiku. Zsumowanie zasobów naturalnych, kapita?ów, potencja?u ludzkiego, zdaniem szefa rz?du rosyjskiego, pozwoli Unii Euroazjatykciej na wi?ksze mo?liwo?ci w walce konkurencyjnej w wy?cigu przemys?owym i technologicznym. Obok innych graczy o znaczeniu kluczowym oraz struktur regionalnych - takich, jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny i APEC [Asia-Pacific Economic Co-operation, pol. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku] mo?e ona zapewni? stabilno?? rozwoju na skal? globaln?." (G?os Rosji, 18.11.2011).

[img]http://polish.ruvr.ru/data/503/291/1234/Hristenko.jpg[/img]
Szef EKG, Wiktor Christienko, minister przemys?u i handlu Rosji

"Duma Pa?stwowa ratyfikowa?a uk?ad w sprawie powo?ania Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej

Duma Pa?stwowa - izba ni?sza parlamentu rosyjskiego - ratyfikowa?a dzi? uk?ad w sprawie powo?ania Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej.
Prezydenci Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu podpisali w pi?tek (18.11) dokumenty w sprawie utworzenia takiej komisji, b?d?cej organem ponadnarodowym w zarz?dzaniu budownictwem integracyjnym tych trzech krajów. Komisja (EKG) ma przyst?pi? do pracy w dniu 1 stycznia (2012), czyli od pocz?tku funkcjonowania przestrzeni gospodarczej Eurazji. Ma ona zast?pi? komisj? Unii Celnej, która przestanie istnie? 1 lipca (2012). Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w ci?gu czterech lat ma pokierowa? szef rosyjskiego ministerstwa przemys?u i handlu, Wiktor Christienko." (G?os Rosji, 22.11.2011).

Edytowane przez polski blog ru dnia 26-11-2011 13:03
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 23-11-2011 15:13
EURAZJA: RUBLE ZAMIAST DOLARÓW

"Mi?sk zaproponowa? uczynienie rubla walut? Eurazji. Prezydent Bia?orusi Aleksander ?ukaszenko powiedzia? w sobot? (19.11), ?e rosyjski rubel móg?by sta? si? wspóln? walut? w Unii Euroazjatyckiej.

[img]http://www.sostav.ru/articles/rus/2006/13.02/news/images/1.jpg[/img]

W wywiadzie dla programu "Sobotnie Wiadomo?ci", kana? telewizyjny "Rosja-1", ?ukaszenko powiedzia?, ?e rozwa?a? mo?liwo?? wprowadzenia w przyszej Unii Euroazjatyckiej waluty w postaci ecu. (...) "Ale to jest bardzo trudne i dlatego ja od dawna ju? nalegam, by przej?? w naszych rozliczeniach na walut? narodow?" - relacjonuje ITAR-TASS.

"U?yjmy rosyjskiego rubla - zaproponowa? ?ukaszenko - Dlaczego ma by? tak, ?e gdy p?acimy za energi?, surowce i inne rzeczy, które kupujemy od was (od Rosji), to musimy najpierw kupowa? dolara, a nast?pnie wie?? go (do Rosji), p?aci? nim wam i tak dalej? Przejd?my na rosyjsk? walut?."
"I dzisiaj wasz prezydent (Miedwiediew) jednoznacznie to podtrzyma?, a prezydent Nazarbajew powiedzia?: tak, rzeczywi?cie, prowad?my handel w walutach narodowych, a zu?yjemy mniej ameryka?ców (dolarów ameryka?skich) we wzajemnych rozliczeniach" - powiedzia? prezydent Bia?orusi. (...)

Mówi?c o preferowanej przez siebie siedzibie EKG (Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, organu przysz?ej Unii Euroazjatyckiej), prezydent Bia?orusi powiedzia?, ?e jego zdaniem pierwsze?stwo nale?y odda? Moskwie: "Zaproponowa?em waszemu premierowi (Putinowi), a jeszcze wcze?niej waszemu prezydentowi, Dymitrowi Anatolewiczowi (Miedwiediewowi): we?my t? "ksi??k?" (mowa o budynku by?ej RWPG r11; Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) - to bardzo dobry budynek. Propozycja nie do odrzucenia: (RWPG) to by?a organizacja mi?dzynarodowa, wi?c b?d?my w tym w?a?nie budynku - doprowadzimy go do porz?dku i umie?cimy tam nasz pierwszy organ" - powiedzia? ?ukaszenko.
Na razie, jak zauwa?y? ?ukaszenko, Unia Euroazjatycka nie jest utworzona. Do utworzenia Unii, obejmuj?cej bardziej ?cis?? integracj? i po??czenie naszych gospodarek "dojdzie, jak ustalili?my, do 2015 roku" - powiedzia? (?ukaszenko). Prezydent Bia?orusi nie wykluczy?, ?e "by? mo?e, skrócimy czas formowania Unii Euroazjatyckiej", maj?c na my?li koniec 2013 roku. (...)

Jak napisa?a gazeta "Wzgliad", minister przemys?u i handlu Rosji, Wiktor Christienko, powiedzia? w sobot? (19.11.2011), ?e rubel ma wszelkie szanse, by sta? si? walut? rezerwow? Unii Euroazjatyckiej."

?ród?o: vz.ru, 19.11.2011.
T?um. polski.blog.ru

Komentarz: Wprowadzenie rubla jako waluty rezerwowej Unii Euroazjatyckiej mo?na ?mia?o nazwa? wst?pem do rewolucji w ?wiecie mi?dzynarodowych rozlicze? finansowych, które dot?d opiera?y si? g?ównie na dolarze. Akceptacja postulatu zast?pienia dolarów ameryka?skich rublami rosyjskimi w euroazjatyckich obrotach gospodarczych wcale nie dziwi, je?eli we?mie si? pod uwag? dzisiejszy stan gospodarki ameryka?skiej i nieweso?e jej perspektywy. Ju? w roku 2008 prezydent Miedwiediew sformu?owa? w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Guardian" ??danie zrównowa?enia ?wiatowego systemu ekonomicznego i oparcia go na czo?owych gospodarkach oraz na zasadzie kilku walut rezerwowych. Wydaje si? oczywiste, ?e wobec trwa?ej niewydolno?ci dotychczasowego systemu ?wiatowych instytucji finansowych i gospodarczych, rozwini?te gospodarczo pa?stwa ?wiata, w tym zw?aszcza Chiny i Rosja, musz? dokona? uzdrowie?czych posuni?? w?asnymi si?ami, a tak?e si?ami innych krajów zainteresowanych budow? stabilnego systemu mi?dzynarodowej wspó?pracy gospodarczej. Budowa UE2/Eurazji i wprowadzenie w niej rubla na miejsce dolara nale?? z pewno?ci? do takich w?a?nie kroków.

http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 12-12-2011 00:26
MÓWI WIKTOR CHRISTIENKO, SZEF KOMISJI GOSPODARCZEJ UNII EUROAZJATYCKIEJ

"Prezydenci Rosji, Kazachstanu i Bia?orusi podpisali w pi?tek (18.11) pakiet dokumentów w sprawie utworzenia jednolitej przestrzeni gospodarczej. W perspektywie to zjednoczenie ma przekszta?ci? si? w Euroazjatyck? Uni? Gospodarcz?. Regulacj? jej dzia?alno?ci ma zajmowa? si? Euroazjatycka Komisja Gospodarcza (EKG), na której czele stanie rosyjski minister przemys?u, Wiktor Christienko.

Za jego kandydatur? opowiedzieli si? Dmitrij Miedwiediew, Aleksander ?ukaszenko i Nursu?tan Nazarbajew. Wed?ug jakiego schematu ma uk?ada? si? wspó?dzia?anie mi?dzy Moskw?, Astan? i Mi?skiem? Jak b?dzie kszta?towana wspólna polityka gospodarcza, podatkowa i zagraniczna? O tym wszystkim Wiktor Christienko poinformowa? w specjalnym wywiadzie dla radia "G?os Rosji" i kana?u telewizyjnego Russia Today:

Obszerny blok dotyczy polityki celno-taryfowej. Wszystko jest regulowane na szczeblu ponadnarodowym przez Euroazjatyck? Komisj? Gospodarcz?. Wszystkie dochodzenia w sprawie nieuczciwego post?powania na rynku, jakie nap?ywaj? do nas od zewn?trz, b?d? badane i regulowane na szczeblu ponadnarodowym. Po polityce celno-taryfowej, po regulacji celnej, wspólnej granicy pojawi? si? nowe kierunki. Polityka konkurencyjna i taryfowa, monopole naturalne, koordynacja polityki walutowej i pieni??no-kredytowej i tak dalej.

Zadanie polega na tym, ?e w ci?gu trzech lat, do 2015 roku, poziom integracji, koordynacji na tych kierunkach ma osi?gni?? tak? g??bi?, ?e pozwoli w 2015 roku na sprecyzowanie tego, na co mo?emy pozwoli? sobie dalej, podejmuj?c decyzje w sprawie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Dla nas jest ogromnie wa?ne, aby?my w ci?gu trzech najbli?szych lat potrafili uruchomi? procesy integracji w dziedzinie nieskr?powanego ruchu towarów, us?ug, kapita?ów, r?k do pracy, w dziedzinie zapewniania przejrzystych i skoordynowanych warunków w polityce kredytowo-pieni??nej, walutowej i bud?etowej. Rz?d Rosji zapocz?tkowa? proces kszta?towania o?rodka finansowego. W znacznej mierze podstaw? tego tworzy?a stabilno??, mo?liwo?? wykorzystywania rubla w charakterze waluty rezerwowej.

W?tpliwo?ci i obawy, z którymi przyj?to wiadomo?? w sprawie utworzenia Euroazjatyckiej Unii Gospodaczej na Zachodzie, wywo?uj? jedynie u?miech ze strony Wiktora Christienki. Odrzuca on wszelkie próby zarzucania Moskwie odradzania Zwi?zku Radzieckiego:

?yjemy w innym ?wiecie, pracujemy w otwartych gospodarkach naszych trzech krajów, nie usi?ujemy si? odgradza? i nie jeste?my zainteresowani w ?adnym odgradzaniu si? od kogokolwiek, od ?adnych gospodarek. Interesuj? nas globalne procesy gospodarcze. Wobec tego, przekonywa? kogokolwiek mo?na jedynie w drodze jakich? wspólnych dzia?a?.

Wiktor Christienko podkre?li?, ?e Kirgizja i Tad?ykistan mog? jako nast?pne przyst?pi? do euroazjatyckiej przestrzeni gospodarczej, a w perspektywie do Unii Euroazjatyckiej.

Je?li chodzi o wielko?? zakresu uprawnie? ponadnarodowych, które maj? przej?? w gesti? Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, to, na dzie? dzisiejszy, b?dzie ona dzia?a? w imieniu Moskwy, Mi?ska i Astany, prowadzi? odpowiedni? prac? i promowa? ich interesy w stosunkach ze wszystkimi partnerami z zewn?trz. W tym tak?e z Uni? Europejsk?, czy te? poszczególnymi krajami.

Wiktor Christienko jest przekonany, ?e parlamenty Rosji i Bia?orusi b?d? mog?y ratyfikowa? Uk?ad w sprawie utworzenia Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej jeszcze przed up?ywem tego roku. W Kazachstanie natomiast maj? odby? si? wybory do parlamentu, wobec tego zaakceptowanie nowego przymierza jest odk?adane, zreszt?, Wiktor Christienko o?wiadczy?, ?e niezale?nie od terminów ratyfikacji uk?adu, komisja przyst?pi do pracy ju? w najbli?szym czasie." (polish.ruvr.ru, 19.11.2011).

[img]http://www.lawinrussia.ru/sites/default/files/images/123_433.jpg[/img]
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 21-12-2011 01:04
"MIEDWIEDIEW: "ROSJA POMO?E SWOIM PARTNEROM Z EWG WE WST?PIENIU DO WTO"

Prezydent Rosji Dymitr Miedwiediew og?osi? na szczycie Wy?szej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej [najwy?szy organ Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej - WPG], który odby? si? w poniedzia?ek (19.12) na Kremlu, ?e Rosja b?dzie popiera? przyj?cie Kazachstanu i Bia?orusi, a tak?e innych pa?stw cz?onkowskich Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) do ?wiatowej Organizacji Handlu (WTO). Na konferencji prasowej po zako?czeniu obrad EWG i Wy?szej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej WPG, Miedwiediew powiedzia?: "zrobimy wszystko, aby u?atwi? wst?pienie naszych partnerów do WTO, wykorzystuj?c przy tym ca?okszta?t skomplikowanych do?wiadcze? Rosji".

Wy?sza Euroazjatycka Rada Gospodarcza WPG jest otwarta na udzia? w niej innych krajów - powiedzia? prezydent Rosji Dymitr Miedwiediew. "Nasza wspólnota jest otwarta dla przyst?pienia do niej nowych cz?onków" - podkre?li?. "Przede wszystkim my?limy o naszych najbli?szych partnerach z Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i Wspólnoty Niepodleg?ych Pa?stw" - u?ci?li? prezydent. "Z ka?dym z tych pa?stw jeste?my gotowi wypracowa? odpowiedni? map? drogow? z uwzgl?dnieniem realnej sytuacji gospodarczej w danym kraju i w ?wiatowej gospodarce" - doda? Miedwiediew." (rus.ruvr.ru, 19.12.2011).


Przywódcy pa?stw EWG/WPG na szczycie w Moskwie

MINI PRZEWODNIK EUROAZJATYCKIEJ INTEGRACJI

1. Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (EWG) - powsta?a na bazie utworzonej w 1995 roku, ale nie dzia?aj?cej w praktyce unii celnej niektórych krajów Wspólnoty Niepodleg?ych Pa?stw (WNP). Z inicjatyw? przekszta?cenia jej w now? mi?dzynarodow? organizacj? gospodarcz? wyst?pi? w maju 2000 roku prezydent Rosji W?odzimierz Putin. Celem EWG by?o utworzenie wspólnej zewn?trznej granicy celnej dla jej pa?stw cz?onkowskich, rozwijanie wspólnej zagranicznej polityki gospodarczej, wprowadzenie wspólnych taryf, cen i innych elementów wspólnego rynku. Cz?onkami Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) by?o od momentu jej utworzenia pi?? pa?stw: Bia?oru?, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tad?ykistan. W styczniu 2006 roku zosta? podpisany protokó? o przyst?pieniu do organizacji Uzbekistanu. W pa?dzierniku 2008 r. Uzbekistan zawiesi? swój udzia? w pracach organów EWG. Od maja 2002 roku status obserwatorów przy EWG maj? Ukraina i Mo?dawia, a od stycznia 2003 roku Armenia.

Po wprowadzeniu w ?ycie od 01.07.2010 r. Unii Celnej Bia?orusi, Rosji i Kazachstanu, pa?stwa te osi?gn??y na szczycie EWG w Moskwie (grudzie? 2010) porozumienie w sprawie utworzenia Unii Euroazjatyckiej na bazie Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG) Bia?orusi, Kazachstanu i Rosji. W pa?dzierniku 2011 r. podpisano umow? o utworzeniu strefy wolnego handlu w ramach WNP. Podczas szczytu EWG, W?odzimierz Putin powiadomi? o rozpocz?ciu realizacji planów utworzenia Unii Euroazjatyckiej na fundamencie przysz?ej Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG). I chocia? struktura przysz?ej Unii Euroazjatyckiej i konkretny harmonogram jej tworzenia nie zosta?y jeszcze ustalone, to ju? wyra?ono wol? wdro?enia unii paszportowej, wizowej i walutowej w ramach planowania zjednoczenia.

Organy Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG):
1. Rada Mi?dzypa?stwowa - szefowie pa?stw i rz?dów, najwa?niejsze kwestie: strategia i perspektywy rozwoju organizacji oraz kierunki integracji; od czerwca 2005 roku przewodnicz?cym Rady jest Aleksander ?ukaszenko.
2. Komitet Integracyjny - zast?pcy szefów rz?dów: wspó?praca mi?dzy organami wspólnoty, kontrola nad realizacj? podj?tych przez Rad? Mi?dzypa?stwow? decyzji.
3. Zgromadzenie Mi?dzyparlamentarne - wspó?praca z parlamentami pa?stw cz?onkowskich, unifikacja ustawodawstwa pa?stw cz?onkowskich.
4. S?d Wspólnoty - spory gospodarcze mi?dzy cz?onkami EWG i spory powsta?e w wyniku realizacji decyzji EWG.

2. Wspólna Przestrze? Gospodarcza (WPG) - projekt integracji gospodarczej trzech krajów Unii Celnej: Bia?orusi, Kazachstanu i Rosji. Teoretycznie, projekt ten mo?e by? rozszerzony a? do stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej obejmuj?cej tak?e Uni? Europejsk?. Wspólna Przestrze? Gospodarcza b?dzie tworzona na terytorium Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu od 1 stycznia 2012 roku. Integracyjne postanowienia WPG zaczn? obowi?zywa? w pe?ni od lipca 2012 roku.

Organy Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG):
1. Wy?sza Euroazjatycka Rada Gospodarcza - szefowie pa?stw i szefowie rz?dów;
2. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza - EKG (od 01.01.2012) - zast?pi komisj? Unii Celnej, która z dniem 01.07.2012 r. przestanie istnie?, ma dwucz?onow? struktur?:
a/ Rada EKG - wicepremierzy rz?dów odpowiedzialni za kwestie ogólne;
b/ Kolegium EKG - organ roboczy, którym kierowa? b?dzie przez cztery lata minister przemys?u i handlu Rosji, Wiktor Christienko.

3. Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) - spodziewany ok. 2015 roku stan unii gospodarczej w wyniku uprzedniego wprowadzenia Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej przez Rosj?, Bia?oru? i Kazachstanu, do których przy??czy?y si? Kirgistan i Tad?ykistan, a najprawdopodobniej przy??cz? si? te? inne kraje. Nast?pstwem osi?gni?cia integracji gospodarczej ma by? formalne utworzenie Unii Euroazjatyckiej.

4. Unia Euroazjatycka (UEA, Eurazja) - projekt konfederacyjnego zwi?zku pa?stw posiadaj?cych wspóln? przestrze? polityczn?, gospodarcz?, wojskow?, celn?, humanitarn? i kulturaln?, który ma zosta? utworzony na bazie zwi?zku Bia?orusi, Rosji i Kazachstanu oraz zbli?onych struktur integracyjnych Wspólnoty Niepodleg?ych Pa?stw: Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG), Organizacji Uk?adu o Bezpiecze?stwie Zbiorowym (OUBZ) i Unii Celnej (UC).

Po podpisaniu 18 listopada 2011 r. przez przywódców Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu deklaracji o integracji euroazjatyckiej, powsta?a Euroazjatycka Komisja Gospodarcza, kontroluj?ca oko?o 170 funkcji nowej unii. Na czele EKG sta? b?dzie Wiktor Christienko. Zgodnie z projektem Unii Euroazjatyckiej, przewiduje si? utworzenie "szeregu organów ponadnarodowych":
- Rada szefów republik i szefów rz?dów UEA - najwy?szy organ kierownictwa politycznego;
- Parlament UEA - najwy?szy organ doradczy Unii Euroazjatyckiej;
- Rada Ministrów Spraw Zagranicznych UEA - koordynacja polityki zagranicznej;
- Mi?dzypa?stwowy Komitet Wykonawczy (MKW) - sta?y organu wykonawczo-kontrolny:
- Biuro Informacyjne MKW;
- Rada ds. O?wiaty, Kultury i Nauki - tworzenie spójnej polityki w tym obszarze.

Wed?ug opinii premiera Rosji W?adimira Putina, Euroazjatycka Unia Gospodarcza, któr? planuje si? stworzy? w roku 2015, mo?e sta? si? jednym z biegunów wspó?czesnego ?wiata i odgrywa? rol? efektywnego "zwornika" pomi?dzy Europ? i regionem Azji i Pacyfiku. Zasoby bogactw naturalnych, kapita?ów i potencja?u ludzkiego pozwol? jej by? konkurencyjn? i wraz z innymi kluczowymi podmiotami i strukturami zabezpieczy? trwa?o?? globalnego rozwoju.

Opr. i t?um. polski.blog.ru


W?odzimierz Putin, spiritus movens Unii Euroazjatyckiej
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nowa granica Polski
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 28-12-2011 22:46
WSPÓLNA PRZESTRZE? GOSPODARCZA UEA STARTUJE 01.01.2012

"UNIA EUROAZJATYCKA: POCZ?TEK

Integracja na przestrzeni postradzieckiej z p?aszczyzny idei przechodzi na poziom ?wiata realnego. W 2011 roku zacz??a funkcjonowa? Unia Celna Rosji, Bia?orusi i Kazachstanu. W pe?nym zakresie przygotowano do uruchomienia mechanizm Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej trzech pa?stw: zacznie ona funkcjonowa? od 1 stycznia. Jednak?e wszystko to by?o dopiero wst?pem do realizacji projektu zakrojonego na skal? bardziej globaln? - Unii Euroazjatyckiej. Zdaniem analityków zachodnich, je?li ta koncepcja zostanie pomy?lnie zrealizowana, to Stany Zjednoczone i Chiny b?d? mia?y do czynienia z nowym, silnym rywalem na arenie mi?dzynarodowej.

Rosja zamierza równie? w przysz?o?ci kroczy? t? drog? - podkre?li? w swym or?dziu do Zgromadzenia Federalnego prezydent Federacji Rosyjskiej Dymitr Miedwiediew. Do nieskr?powanego ruchu towarów dojdzie ruch us?ug, kapita?ów i r?k do pracy.

"[Unia Euroazjatycka kszta?towa? si? b?dzie na gruncie uniwersalnych zasad integracyjnych, jako nieod??czna cz??? Wielkiej Europy, zjednoczonej wspólnymi warto?ciami wolno?ci, demokracji i praw rynkowych" - w taki oto sposób sformu?owa? ide? Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej W?odzimierz Putin. [Zob.: MINI PRZEWODNIK EUROAZJATYCKIEJ INTEGRACJI - powy?ej.]

Wielko?? wzajemnej wymiany towarowej pomi?dzy trzema krajami cz?onkowskimi na podstawie wyników kilku miesi?cy obowi?zywania przepisów Unii Celnej zwi?kszy?a si? o jedn? trzeci?. Ponadto, Unia Euroazjatycka organicznie wejdzie w ramy gospodarki ?wiatowej - podkre?li? w wywiadzie dla radia "G?os Rosji" analityk z Instytutu Strategii Narodowej Juriji So?ozobow. "Rosja i inni cz?onkowie "trójki euroazjatyckiej" - Bia?oru? i Kazachstan - w trakcie wypracowywania dokumentów podstawowych bra?y pod uwag? normatywy opracowane ju? w ramach Unii Europejskiej. Wobec tego przed 2020 rokiem powstanie u nas strefa handlu stowarzyszonego z Uni? Europejsk?. Rozpatrujemy szereg bardzo pot??nych projektów tranzytowych, ??cz?cych kraje regionu Azji i Pacyfiku z krajami Europy. Pojawia si? u nas gwarancja bezpiecze?stwa terytorialnego. W interesie wszystkich le?y bowiem posiadanie stabilnego i niezawodnego partnera w ?rodku Eurazji."

Analiz? koncepcji Euroazjatyckiej Unii Gospodaczej zaj?li si? równie? eksperci zachodni. Zdaniem periodyku "International Business Times", utworzenie takiego zjednoczenia pozwoli jego cz?onkom na zrównowa?enie swych strat gospodarczych, poniesionych wskutek rozpadu Zwi?zku Radzieckiego. Ponadto, cz?onkowie Unii Euroazjatyckiej b?d? zabezpieczeni przed wszelk? polityczn? czy militarn? ingerencj? od zewn?trz. Z tymi wnioskami zgadza si? tak?e dyrektor generalny centrum do spraw bada? przestrzeni postradzieckiej Aleksiej W?asow: "Sytuacja na arenie mi?dzynarodowej b?dzie uzale?niona od podnoszenia zdolno?ci konkurencyjnych tego zjednoczenia, od kszta?towania stosunków wzajemnych z dwoma innymi o?rodkami przyci?gania w tym regionie - mam na my?li Chiny oraz Uni? Europejsk?. Euroazajtycka Unia Gospodarcza pozwoli Rosji, Kazachstanowi i Bia?orusi - a w perspektwie tak?e Kirgizji i Tad?ykistanowi - na zbudowanie zjednoczenia dobrze prosperuj?cych pa?stw."

Integracja w ramach Unii Euroazjatyckiej zapowiada si? na bardzo powa?n?. W pierwszej kolejno?ci dotyczy to dziedziny gospodarczej. Oprócz strefy wolnego handlu, b?dzie to scalenie systemów energetycznych. Plany przewiduj? tak?e przestawienie si? na rozliczenia w walutach krajowych. Eksperci s? przekonani, ?e w perspektywie chodzi o utworzenie pot??nego zjednoczenia gospodarczego pa?stw o sumarycznej liczbie ludno?ci 250 milionów osób." (G?os Rosji, 26.12.2011).

[img]http://polish.ruvr.ru/data/2010/05/11/1241129835/3RIA-161806-Preview.jpg[/img]
Ural - naturalna granica Europy i Azji


GRECY CHC? PRZYST?PI? DO UNII EUROAZJATYCKIEJ

"Front Patriotyczny" Grecji: Grecja powinna przyst?pi? do Unii Euroazjatyckiej, 26.10.2011.

Na pytania Agencji Informacyjnej REGNUM odpowiada prezydent "Frontu Patriotycznego" Grecji, Stawros Witalis.
Tekst oryginalny: http://www.regnum.ru/news/1460365.html
T?umaczenie: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/3267/grecja-chce-do-unii-eurazjatyckiej

Fragment artyku?u Jaros?awa Butakowa

"O tym, ?e Unia Euroazjatycka, w przypadku trafnego wyboru strategii b?dzie zdolna sta? si? wspólnot? o znaczeniu ?wiatowym, a tak?e zmienia? przywyk?e granice makroregionów na ?wiecie, ?wiadcz? odzewy dotycz?ce inicjatywy jej utworzenia. Zainteresowanie w tej kwestii mo?na zauwa?y? na przyk?ad ze strony Aten. Lider partii Panhelle?ski Front Patriotyczny, Stawros Witalis o?wiadczy?, ?e "Grecja powinna wyst?pi? z Unii Europejskiej i og?osi? wej?cie do Unii Euroazjatyckiej". Nast?pnie rozwin?? on swoj? wizj? perspektyw dla kraju w tej wspólnocie: "Nawi?zuj?c przy tym silnie stosunki z Serbi?. Wymieni? bardziej konkretnie gospodarczy podtekst takich dzia?a?:

1. Udost?pni? Rosji stref? wolnego handlu w mie?cie, które b?dzie wybrane na drodze wspólnej decyzji. Dla nas, Greków, najlepszym rozwi?zaniem by?by wybór Salonik.

2. Wyst?pi? ze strefy euro, przywróci? walut? drachm?, przywi?za? j? do rosyjskiego rubla.

3. Usun?? wszystkie przeszkody jakie stoj? na drodze rosyjskim inwestycjom, zapewni? swobodne przemieszczanie si? rosyjskich obywateli na terytorium Grecji.

4. Wypracowa? mi?dzy Rosj? a Grecj? wertykaln? integracj? w stosunkach handlowo-gospodarczych. Na koniec, zapewni? wsparcie dla rosyjskich energetycznych projektów dotycz?cych transportu zasobów energetycznych w stron? Europy".

Przy czym Stawros Witalis poruszy? tak?e kwesti? obrony kraju, proponuj?c mi?dzy innymi:

"1. Rozmieszczenie rosyjskich elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na terenie wszystkich wysp Morza Egejskiego.

2. Zapewnienie sta?ego postoju rosyjskiej floty w portach wysp Morza Egejskiego, staraj?c si? jednocze?nie otrzyma? na to zgod? od NATO.

3. Rozpocz?cie wspólnej produkcji nowoczesnych systemów uzbrojenia. W tym miejscu chcia?bym szczególnie podkre?li?, i? rosyjskimi, czy natowskimi systemami obronnymi zainteresowana jest przede wszystkim wi?kszo?? za?ogi greckich si? zbrojnych".

Panhelle?ski Front Patriotyczny jest jedn? z wa?niejszych pozarz?dowych si? opozycyjnych w kraju. Jak wida?, Unia Euroazjatycka, z j?drem w postaci Rosji, jest w stanie sta? si? centrum przyci?gaj?cym te nacje, które nigdy wcze?niej nie wchodzi?y w sk?ad rosyjskiego (radzieckiego) imperium."

?ród?o: J. Butakow, Unia Euroazjatycka - zagro?enia, ryzyko i perspektywy, 06.11.2011.
Tekst oryginalny: http://win.ru/geopolitika/1320603342
T?umaczenie: http://www.geopolityka.org/analizy/1172-unia-euroazjatycka-zagrozenia-i-perspektywy

[img]http://greek.ruvr.ru/data/2011/10/24/1243520613/4RIA-544142-Preview.jpg[/img]
Chrze?cija?ska Rosja - j?dro Unii Euroazjatyckiej

"Do narodowego frontu Putina do??czyli patrioci Grecji

Do mi?dzynarodowej inicjatywy "Internacjonalna Rosja" (IR) do??czy? Panhelle?ski Front Patriotyczny. Jak napisano w oficjalnym li?cie skierowanym do kierownictwa inicjatywy IR przez przewodnicz?cego Frontu, Stawrosa Witalisa, decyzj? o tym podj??a Naczelna Rada Polityczna Frontu w Atenach, informuje agencja Regnum.

Stawros Witalis twierdzi, ?e jego Front - jako ruch polityczny trzymaj?cy si? swoich zasad i deklaracji - wierzy, i? Grecja powinna powróci? do swoich naturalnych, historycznych ?róde? i dlatego popiera utworzenie Unii Euroazjatyckiej.

Deklaracja (putinowskiego) Wszechrosyjskiego Frontu Narodowego (organizacji pozarz?dowych), zatytu?owana "Internacjonalna Rosja" by?a og?oszona w Moskwie w dniu 2 lipca 2011 roku. Proponuje ona, aby zjednoczyli si? ci wszyscy, którzy nie wyobra?aj? sobie swojego istnienia bez wolnej i niepodleg?ej Rosji - ojczyzny wszystkich jej narodów. Ju? wcze?niej og?oszono, ?e do deklaracji "Internacjonalna Rosja" przy??czy?y si? rosyjskie organizacje charytatywne i organizacje spo?eczne, przedsi?biorcy z Moskwy i regionów Federacji Rosyjskiej, a tak?e Erewania, Abowiana (Armenia), Malagi (Hiszpania)." (rus.ruvr.ru, 26.12.2011).

* * *

Zjednoczenie rozdzielonego narodu Historycznej Rosji. Tezy programowe "Internacjonalnej Rosji" przyj?te na roboczej konferencji ruchu "Internacjonalna Rosja" w Moskwie, 15.10.2011 r.
http://regnum.ru/news/polit/1456277.html

[img]http://rus.ruvr.ru/data/2011/12/26/1247176382/4RIAN_01001086.LR.ru.jpg[/img]
Konferencja ruchu "Internacjonalna Rosja"
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014