Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 19 2021 04:01:14
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Dr Jacek Wilczur i dr Lucyna Kuli?ska
Dr Jacek Wilczur i dr Lucyna Kuli?ska
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Prawo
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 13-02-2008 02:54
Panie Adamie..niech an dobrze zastanowi sie nad tym co pan napisal/ na temat pornografii... pisze dosc wyraznie jaka jest roznica.A Internet kontrolowany jest od pocxatku stale i jesli bedzie potrzeba ..zgasnie tym ,ktorym bezie zgaszony:-)))
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 13-02-2008 08:22
Ju? si? zastanowi?em. Prosz?, ?eby Pan przeczyta? jeszcze raz, co ja napisa?em. Przedstawi?em spójn? koncepcj? zada? pa?stwa wobec takich problemów jak pornografia, aborcja, eutanazja, homoseksualizm, która odnosi si? równie? do innych, podbnych problemów z jakimi boryka si? pa?stwo. Powtórz? tylko - pa?stwo nie jest od dokonywania wyborów moralnych za jednostk?. Pan natomiast pisze o degradacji kobiety w pornografii(a m??czyzny?), a jednocze?nie godzi si? na legaln? prostytucj?, gdzie nie ma Pan ?adnej gwarancji, ?e kobiety b?d? wykorzystywane tylko w granicach "koszyka us?ug", wr?cz przeciwnie, do?wiadczenia tzw. agencji towarzyskich, czy np. do?wiadczenia holenderskie mówi? co? zupe?nie innego. W zwyk?ej pracy naruszenie np. Kodeksu Pracy uderza zazwyczaj finansowo w pracownika, przy prostytucji poza elementem finasowym polega na dalszym upodleniu kobiety i nie ma tu znaczenia, czy ona si? na to godzi, czy nie, bo mówimy o kryterium obiektywnym. Tak wi?c, Pa?ski argument, przynajmniej ten jeden, jest nieskuteczny wobec omawianego problemu.
Prosz? nie demonizowa? kontroli nad internetem. Nasi wrogowie, nazwijmy ich systemem, nie maj? milionowej armii urz?dników(to w istocie nie tak du?a grupa ludzi, którzy panuj?, bo t?umy s? nieu?wiadomione, bo nie chc? by? u?wiadomione, maj?c zapewnione w miar? wygodne ?ycie), którzy kontrolowaliby biliony codziennie dokonywanych internetowych akcji, natomiast mog? oczywi?cie kontrolowa? pojedy?cze osoby, dok?adnie tak, jak odpowiednie s?u?by bez konieczno?ci uciekania si? do internetu, mog? ka?dego z nas inwigilowa?. Natomiast owe codzienne biliony akcji internetowych kontrolowa? jest trudno i st?d taka w?ciek?o?? systemu i próby ograniczenia dost?pu.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 13-02-2008 19:49
Widz?, ?e mam du?e zaleg?o?ci w odpisywaniu smiley Postaram si? wszystko zaraz nadrobi?, cho? nadal kiepsko si? czuj? i katar mnie m?czy...
Zaczn? od pierwszej wypowiedzi pana Grzegorza, na któr? jeszcze nie odpowiedzia?am.

1) Wolno?? (nie swawola) nie jest warto?ci? nadrz?dn? w tym sensie, ?e nie mo?na jej postawi? absolutnie ponad wszystkim, np. ponad prawd?, dobrem, dobrem wspólnym... Absolutyzowanie wolno?ci prowadzi do negacji wi?kszo?ci obowi?zków, jakie nak?ada na nas pa?stwo. Libera? bowiem nazywa obowi?zek przymusem i twierdzi, ?e oto pa?stwo go do czego? "zmusza", "okrada" go, a zatem jego wolno?? jest ?amana. Odbiera pa?stwu prawo do nak?adania na niego pewnych obowi?zków, tak?e tych koniecznych. Bo oczywi?cie jest wiele zb?dnych, które s? dla nas tylko ci??arami. Dlaczego na przyk?ad na w?asnym podwórku nie mog? bez zezwolenia ?ci?? drzewa, które moja mama w?asnor?cznie posadzi?a 20 lat temu, a teraz tak si? rozros?o, ?e podczas silniejszego wiatru boj? si? wygl?da? przez okno? Dlaczego w ogóle potrzebne s? zezwolenia, aby cokolwiek budowa? lub burzy? na swoim podwórku? Chyba tylko po to, aby wyci?ga? od ludzi pieni?dze. Podonie zreszt? nie podoba mi si? np. przymus zapinania pasów (a konkretnie karanie za niezapi?te pasy) w samochodzie albo jazdy na ?wiat?ach ca?y rok. One s? tylko pozornie dla naszego dobra, naprawd? s?u?? czemu? innemu. Trzeba jednak umie? odró?nia? przymus od obowi?zku, a libera?owie, absolutyzuj?c wolno??, tego nie potrafi?.
2) "Bezcenne dobro, jakim jest wolno?? jest jednak bez warto?ci, je?li zostanie pozbawione bezwzgl?dnie potrzebnego mu czynnika podtrzymuj?cego i ukierunkowuj?cego jakim jest porz?dek, z porz?dkiem warto?ci na czele. Ameryka?ska liberalna demokracja zas?ugiwa?a prawie na same pochwa?y, dopóki nie wypu?ci?a Biblii z r?ki."
"Prawie" czyni wielk? ró?nic? smiley)
3) Na to ju? nie musz? odpowiada? smiley
4) PE?NA ZGODA!
5) No có?, nie porównywa?abym s?owa "liberalizm" do czerwonych samochodów czy hiszpa?skich nazwisk i nie tylko dlatego, ?e nie mam nic przeciwko tym dwóm ostatnim (i ?e nie chc? nikomu podpa?? smiley) Po prostu liberalizm to doktryna, któr? odrzucam w ca?o?ci. Liberalizm nie jest wolno?ci?, tylko akceptacj? swawoli, dlatego te? zbitka "narodowy liberalizm" jest nie do przyj?cia (te? do punktu 6).
7) W tym punkcie te? kolega mnie wyr?czy? smiley
8) Z podsumowaniem si? zgadzam.

"pa?stwo nie powinno wyprzedza? odbudowy w?a?ciwej moralno?ci w spo?ecze?stwie. Odbudowy opartej na zasadach podmiotowo?ci i wolno?ci rodziny i jednostki."

Uwa?am, ?e powinno jej sprzyja?. Na przyk?ad poprzez walk? z pornografi?. Oczywi?cie pornografii w internecie si? nie zablokuje. Ale je?li chodzi o handel - mimo wszystko uwa?am, ?e pisma otwarcie pornograficzne powinny by? w Polsce nielegalne. Tak samo jak domy publiczne. Nie mo?e by? przyzwolenia na co? takiego! Ka?dy, kto z tego korzysta, musi mie? ?wiadomo??, ?e robi co? nielegalnego, niezgodnego z prawem i z?ego. ?eby nie móg? powiedzie?: "No przecie? wolno, to nie jest zakazane!".
(Kioski, ko?o których przechodz?, a? puchn? od obrzydliwej pornografii. Pocieszam si? tylko, ?e to mo?e nie jest zjawisko powszechne...)
Chyba na dzisiaj wystarczy. Cieszy mnie, ?e zgadzamy si? w tylu wa?nych sprawach.
Pozdrawiam!


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 13-02-2008 22:06
Do Pani Marzeny i pana Romana:
Wa?niejsza jest prawda... Czyja? Rzymska czy moskiewska? A mo?e ta z IPN-u? Do wyboru, do koloru? smiley To jest jednak bardzo powa?ne pytanie, podobnie jak pytanie, komu (i czemu?) ta prawda ma s?u?y?? Mi si? widzi, ?e ca?kowite odrzucenie mo?liwo?ci doj?cia do prawdy to rozpad ca?ego systemu nawet najbardziej podstawowych warto?ci. Uznanie si? za ark? stuprocentowej prawdy i jedynego prawowitego przymierza. No có?, Torquemada, Hitler i Ariel Szaron przeysy?aj? pozdrowienia... smiley Prawda le?y gzdie? po?rodku i kieruje nas na w miar? w?a?ciw? drog?, ale wolno?ci wybrania z?a i tak nie zniesie, bo nada? nam j? sam Bóg.
Dobro wyprowadzone z prawa naturalnego, znajduj?ce swoje odbicie we wszystkich g?ównych religiach ?wiata... Rzeczywi?cie, ale czy niewolnictwo jest dobrem? Nie czy? drugiemu... Tak czy?cie innym, jak by?cie chcieli...
W sumi? si? zgodzimy (punkt 2). Wolno?? bez porz?dku warto?ci prowadzi na manowce i do niewoli grzechu w szerokim rozumieniu tego s?owa.

2) Je?li Ameryka jest taka z?a, a np. W?ochy (jak dowodz? G?adkowski i Poradowski) takie dobre, to dlaczego miliony W?ochów wyjecha?y do Ameryki, a nie na odwrót? Uznajmy za swoj? przewodniczk? rzeczywisto?? zamiast mitologii. W moich oczach Angloameryka to by? niemal idea?. Niemal, bo nikt na tym ?wiecie nie jest nim na 100 %, a by?, bo upadek cywilizacji zachodniej, a zw?aszcza Anglosasów od lat 60-tych jest g??boki i chyba nieodwracalny. Za? niewolnikami handlowano równie? w arcykatolickiej Portugalii, a arcykatoliccy krzy?acy i ich na?ladowcy Hiszpanie oraz Habsburgowie nawet zmar?ych wyci?gali z grobów i wlekli ko?mi po terenie... Mam wylicza? dalej? W porównaniu z tym bizantyjsko-tura?ska Moskwa sta?a na wy?ynach warto?ci chrze?cija?skich; nigdy nie by?o tam stosów.
Niewolnictwo znie?li sami Amerykanie! Co do burdelów, "arcykatoliccy" Portugalczycy czy Sycylijczycy prowadz? tam swoich 14-letnich synów i burdel-mama ich nie wyrzuca. Kto? ich w tym wyr?cza?? W Anglii w czasach Wiktorii prostytucji nie by?o w ogóle, a policja przez wi?ksz? cz??? tego okresu nie mia?a tam nic do roboty, bo w ogóle nie istnia?a, a potem nie by?a uzbrojona. Takiego poziomu wychowania chrze?cija?skiego nawet katolickie kantony Szwajcarii si? nie dorobi?y. Z drugiej strony ?wiat anglosaski to od pocz?tku ?wiat arogancji wobec wszystkich innych, co czasem prowadzi do skutków b?ogos?awionych, a cz?sto do op?akanych.

5) Jakie has?o rzucimy ludowi, aby poprowadzi? go na barykady? Bóg, honor, ojczyzna! Zgoda, ja w to wierz?, ale to jest has?o dla elity. Ludzie pro?ci (by? mo?e) zrozumiej?, ?e ich wolno?? osobista i narodowa jest w niebezpiecze?stwie i za to pójd? walczy? takimi ?rodkami, jakich wymaga sytuacja.

Odno?nie pos?ugiwania si? j?zykiem, w którym pojawiaj? si? okre?lenia w rodzaju mot?och... Czym si? ró?ni mot?och od ludu? No bo to nie jest to samo! Lud to zwykli, w miar? rozumni, uczciwi i pracowici ludzie. Mot?och to ha?astra nie uznaj?ca odpowiedzialno?ci nawet za siebie sam?, leniwa i g?upia, zaj?ta bez przerwy szukaniem koz?ów ofiarnych za w?asne winy. To nie lud krzycza?: ukrzy?uj! ukrzy?uj!, ale w?a?nie mot?och. Lud chodzi? za Synem Bo?ym i s?ucha? s?ów Jego, aby zaczerpn?? m?dro?ci i szukaj?c ratunku. Z mot?ochem nie ma dialogu; mo?na mu tylko wskaza? jego miejsce bezwzgl?dnie pos?uguj?c si? batem, jak to od wieków czyni? narodowe elity Rosji. Dopiero wtedy cz??? mot?ochu co? zrozumie i zacznie z powrotem stawa? si? ludem. Zwyci?stwo mot?ochu za ka?dym razem oznacza?o krwaw? kl?sk? wszystkich warto?ci.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 13-02-2008 22:11
Nie, nie prawda czyja?, tylko prawda obiektywna (wiem, ?e to mas?o ma?lane, ale zale?y mi na podkre?leniu tej obiektywno?ci). Prawda, która nie le?y po?rodku, tylko tam, gdzie le?y.


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 13-02-2008 22:14
2) Miliony W?ochów nie mog? si? myli?? smiley


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 13-02-2008 22:14
Co do pornografii... Nie tylko jest wszechobecna, ale w tak z?ym gu?cie, ?e mózg si? o niej lasuje i ?o??dek na czczo przewraca. Za? ju? fakt, ?e pokazuje si? to dzieciom przez szyby...! Takiej g?upoty nawet w ultraliberty?skiej Szwecji nie by?o, a niestety na pocz?tku lat 70-tych wym?lono j? w katolickiej (?) Austrii. Gdyby tak jednak w pierwszym etapie pozby? si? chcoia? tej idiotycznej g?upoty! przecie? nied?ugo dojdziemy do tego (na Boga! ju? doszli?my!) ?e ministranci wychodz? z mszy i maj? pokaz tego i owego za darmo o rzut kamieniem od ko?cio?a. Mia? s?uszno?? Pawe? VI, kired ostrzega? hierarchów z demoludów przed tym, co ich czeka, je?li ZSRR upadnie...
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 13-02-2008 22:16
Ci?g dalszy odpowiedzi nast?pi.


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 13-02-2008 22:18
"Miliony W?ochów nie mog? si? myli??"
Vox populi, vox Dei... smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 13-02-2008 22:28
"Nie, nie prawda czyja?, tylko prawda obiektywna"
"Istnieje obiektywna prawda, ale ograniczony rozum ludzki jest pozbawiony ?rodków prowadz?cych do jej poznania." Hegel

Dlatego konieczna jest prawda objawiona, ale i tej cz?owiek nie zdo?a poj?? bez pomocy Ducha ?wi?tego. Jednak czerpi?c z tej zasady Kalwin powiada: Soli Deo gloria! Za? Rzym: Ecclesia sancta et apostolica mater et magister est. Itd.., itp. Czyli nawet prawda obajwiona roszczepi?a si? na prawdy cz??ciowe wskutek ludzkiej pychy.
Ka?de samodzielne rozumowanie prowadzi do wniosku, ?e ca?a prawda nie jest nam dana na tym ?wiecie. Tylko tyle, ile trzeba do zbawienia i pracy nad doskonaleniem si?. A to ju? jednak bardzo wiele, wzi?wszy spraw? na zdrowy rozum i nie b?d?my psyzni jak szatan, ??daj?c jeszcze wi?cej od Stwórcy.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 14-02-2008 12:47
?wi?ty Tomasz z Akwinu twierdzi?, ?e cz?owiek swoim rozumem jest w stanie pozna? prawd?. Oczywi?cie dochodzi w pewnym momencie do granicy, której sam nie pokona, ale wtedy z pomoc? przychodzi mu Objawienie.
(Prawda - zgodno?? poznania z rzeczywisto?ci?)


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 14-02-2008 16:56
Chyba mo?emy si? jednak zgodzi? co do tego, ?e cz?owiek swoim rozumem ska?onym przez grzech pierworodny jest w stanie pozna? pewn? cz??? ca?ej prawdy o sobie, Bogu i wszech?wiecie, ale na pewno nie ca??. Swi?ty Pawe? - jedyny z aposto?ow posiadaj?cy wykszta?cenie filozoficzne, co oczywi?cie nic nie ujmuje pozosta?ym - stwierdza wszak wyraznie, ?e "nasze poznanie jest cz?stkowe", ale zarazem wystarczaj?ce do tego, aby ?yc nale?ycie "w wolno?ci, ktor? mamy w Jezusie Chrystusie". By? libera?em, czy co, ?e tak si? uczepi? tej wolno?ci? smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Narodowy liberalizm - sztandar wolno?ci i niepodleg?o?ci
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 14-02-2008 19:34
Oczywi?cie, ?e mo?emy si? zgodzi?.
(Nie by? libera?em, prawdziwa wolno?? nie jest istot? liberalizmu)


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 14-02-2008 19:45
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014