Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 19 2021 03:38:07
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
22
22
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Prawo
Autor Do?ywocie, czy 9 lat?
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 29-01-2008 09:11
Zapraszam do dyskusji na temat systemu kar w Polsce i na ?wiecie. Niech kanw? do rozwa?a? b?dzie wyrok brytyjskiego w sprawie Polaka oskar?onego o gwa?t. Abstrahuj? przy tym od kwestii jego winy. Chodzi mi o kondycj? systemu sprawiedliwo?ci w wydaniu europejskim w sytuacji, kiedy do?ywocie zacz??o oznacza? faktycznie kar? pozbawienia wolno?ci i to o ?redniej d?ugo?ci.
Osobi?cie uwa?am, ?e jest to kpina ze sprawiedliwo?ci. Do?ywocie(a wi?c, jak sama nazwa wskazuje, przebywanie w wi?zieniu do ko?ca ?ycia), z którego mo?na si? wymiga? po 9 latach! Dodam, ?e w innych krajach UE po 7-9 latach z "do?ywocia" wypuszcza si? nie tylko gwa?cicieli, ale i wielokrotnych morderców. Tak wi?c mordercy wolno w sposób ostateczny zako?czy? czyje? ?ycie, za? jego ?ycie jest chronione przez pa?stwo, które zosta?o powo?ane nie dla obrony przest?pców, ale dla obrony przed nimi. Dodatkowo, pa?stwo godzi si? na powrót przest?pcy do normalnego ?wiata po zaledwie kilku latach. Jak czuj? si? rodziny ofiar, których bliska osoba nie mia?a drugiej szansy danej przez przest?pc?? Konsekwencj? musi by? rosn?cy brak zaufania do pa?stwa oraz oderwanie si? tego? pa?stwa od swych ?róde?, czyli od umowy spo?ecznej zawartej przez ludzi m.in. po to( jeden z zasadniczych celów), aby scedowa? ochron? swego bezpiecze?stwa na system sprawiedliwo?ci pa?stwowej. W ten sposób pa?stwo zaczyna funkcjonowa? jako byt istniej?cy sam dla siebie, i sam o sobie decyduj?cy, najgorsze, ?e tak?e w dziedzinie (ograniczenia) bezpiecze?stwa tych, którzy je powo?ali. To, co si? dzieje ?wiadczy o erozji systemu sprawiedliwo?ci. Powodów jest wiele. Zwróc? uwag? na jeden - otó? uwa?am, ?e jedn? z najistotniejszych przyczyn ewolucji systemu sprawiedliwo?ci w kierunku obrony ?ycia przest?pców za wszelk? cen? jest marginalizacja duchowej sfery ?ycia Europejczyków, sprowadzenie jej, w skrajnie relatywnym uj?ciu, li tylko do indywidualnego prze?ycia. W takiej sytuacji, wobec ca?kowicie doczesnego pojmowania ?ycia cz?owieka, dosz?o do patologii, która wywraca ca?y system sprawiedliwo?ci oraz system zwyczajowych poj?? spo?ecze?stw, o tym, co jest s?uszne, a co nie. Niestety, g??bok? erozj? wida? równie? w Ko?ciele, gdzie nie tylko grupy ?wieckich, jak Wspólnota ?w.Idziego, ale i hierarchia z najwy?szymi pasterzami na czele, coraz cz??ciej wyst?puje przeciwko np. karze ?mierci, która jest i musi by? fundamentem ka?dego sprawiedliwego systemu kar.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Do?ywocie, czy 9 lat?
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 29-01-2008 09:26
W?a?ciwie najlepiej by by?o, gdyby do?ywocie ko?czy?o si? po paru latach, mniej by to nas kosztowa?o...
(Oczywi?cie naturaln? ?mierci? delikwenta)


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Do?ywocie, czy 9 lat?
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 29-01-2008 09:41
Propozycja p. kol. Marzeny zosta?a wprowadzona w czyn w Rosji. W wi?ziieniach dla do?ywotnich ?redni okres pobytu wynosi 10 lat i ko?czy si? ?mierci? na gruzic?, ktor? zarz?dy wi?zie? specjalnie si? nie przejmuj?. T? wiadomo?? zaczerpn??em nie z jakich? antyrosyjskich gadzinowek, ale z telewizji RTR Planeta; lubi? sonbie czasem bejrze? i nagra? ciekawe reoporta?e z ro?nych stron ?wiata... Ponadto pobyt mordercy na rosyjskim do?ywociu jeste pe?en takich upokorze? i ogranicze?, ?e stanowi prawdziw? pokut? za pope?nion? zbrodni?.
W przypadku szczegolnie skandalicznych zbrodni, godz?cych w ca?y kraj (jak np. wszelkiego rodzaju terroryzm) zas?dza si? tam do 20 lat ci??kich robot. Rosja Putina to nie ZSRS Stalina. Pensjonariusze kamienio?omow itd. otrzymuj? porz?dne wy?ywienie i odpowiednie ubranie i pracuj? 8 godzin dziennie od poniedzia?ku do soboty, ale 20 lat ci??kich robot i tak ma?o kto prze?yje. M?odzi czarnoseci?cy w Petersburgu dostali za zamordowanie Chi?czyka czy Hindusa 5 do 15 lat kolonii karnej (czyli obozu pracy). Silne i zdrowe byki, pewno jako? to prze?yj?, ale tak dostan? w ko??, ?e ju? wi?cej na nikogo r?ki nie podnios?. Tego ??da? sam lud (np. w listach do prasy): "a dla bandziorow i innych szkodnikow niech pa?stwo b?dzie bezwzgl?dne, bez ro?nicy narodowo?ci".
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Do?ywocie, czy 9 lat?
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 29-01-2008 10:06
No, widzi Pan, okres pobytu ko?czy si? ?mierci?! I o to chodzi w do?ywociu. W ko?cu, jest mi wszystko jedno, czy b?dzie siedzia? 2 lata, czy 50 (poza s?usznie wskazanymi kosztami, dlatego m.in. jestem za kar? ?mierci). Z wskazanych przez Pana faktów dotycz?cych sytuacji w Rosji wida?, ?e tamtejszy system sprawiedliwo?ci dobrze rozpoznaje w?asn? istot?smiley i idzie we w?a?ciwym kierunku.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Do?ywocie, czy 9 lat?
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 29-01-2008 21:16
W?a?nie to mia?am na my?li! Nie chodzi przecie? o to, aby skazanego na do?ywocie celowo wyko?czy? po dwóch latach, ale aby taki delikwent wiedzia? i mia? ?wiadomo??, ?e je?li zas?u?y? i dosta? do?ywocie, to nie ma zmi?uj si?! I nie wyjdzie z wi?zienia inaczej, jak w trumnie.


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Do?ywocie, czy 9 lat?
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 30-01-2008 10:00
Kara ?mierci ma niestety to do siebie, ?e nie mo?na w ?aden sposób naprawi? pomy?ki s?dowej. Prawdopodobie?stwo takiej pomy?ki mo?na radykalnie zmniejszy? (ale niestety nie wykluczy?) odbieraj?c s?dom prawo ferowania wyroków ?mierci w procesach poszlakowych. Z drugiej strony wyroki ?mierci na umy?lnych morderców maj? a? cztery ogromne zalety: 1) morderca nie wstanie z grobu, aby znów zabi?; porz?dni ludzie uwolni? si? od zagro?enia z jego strony raz na zawsze; 2) Zostaje wymierzona elementarna sprawiedliwo??; 3) Wymierzanie kary ?mierci poci?ga za sob? silny spadek liczby morderstw; statystyki obalaj? twierdzenie, jakoby mordercy z regu?y nie zastanawiali si? nad tym, co robi?. 4) Pa?stwo nie ponosi kosztów utrzymania najgorszych zbirów i dodatkowych cel dla nich.
W sytuacji gdy z pewnych wzgl?dów pa?stwo musi co najmniej wstrzyma? si? z kar? ?mierci, najlepsze wydaje si? chyba rozwi?zanie podobne do rosyjskiego.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Do?ywocie, czy 9 lat?
Administrator
Super Administrator

Postów: 33
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Data rejestracji: 22.04.07
Dodane dnia 30-01-2008 21:20
Ja pragn? nadmieni?, i? go?? dosta? podwójne do?ywocie, czyli 9 lat smiley


====================
Balian of Ibelin: What could a king ask of a man like me?
Godfrey of Ibelin: A better world than has ever been seen. A kingdom of conscience. A kingdom of heaven...
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Do?ywocie, czy 9 lat?
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 30-01-2008 21:33
Czyli normalnie dosta?by 4 lata?smiley 4, bo niektórzy pisali, ?e b?dzie móg? wyj?? po 8 latach. Nic tylko do?ywa?!
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014