Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 27 2020 00:16:04
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Baner informacyjny
Baner informacyjny
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Historia | Z historii Ruchu Narodowego
Autor Oleksy o Dmowskim
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 01-02-2014 13:13
Zmar? Józef Oleksy, polityk SLD, premier RP w latach 1995-1996.

Przypominam wyst?pienie Sejmowe Józefa Oleksego 15 lat temu z okazji uchwa?y w 60 rocznic? ?mierci Romana Dmowskiego:

3 kadencja, 41 posiedzenie, 2 dzie? (07.01.1999)

5 punkt porz?dku dziennego:
Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwa?y o uczczeniu pami?ci Romana Dmowskiego (druk nr 783).

Pose? Józef Oleksy (SLD):

Panie Marsza?ku! Wysoka Izbo! Sojusz Lewicy Demokratycznej nadal uwa?a, ?e Sejm nie musi by? t? platform?, na której czcimy kolejne, wa?ne postacie historyczne, ale w tym przypadku doceniamy wa?no?? intencji wnioskodawców i wybitne zas?ugi Romana Dmowskiego dla Polski. By?y one prze?omowe w dziejach po pierwszej wojnie ?wiatowej i dlatego nie b?dziemy przeciwni tej uchwale, zw?aszcza ?e jej tekst jest tekstem wywa?onym i dotykaj?cym rzeczywistych jego zas?ug.

Nie zmienia to jednak naszej opinii, ?e posta? Romana Dmowskiego nie by?a postaci? niekontrowersyjn? i wówczas, i dzi?, tak?e w ocenach historycznych, i te kontrowersje trzeba dostrzega?. Bowiem nie po to przecie? wnosimy do Sejmu projekt takiej uchwa?y, by odnosi? si? jedynie do przesz?o?ci, ale my?limy, ?e jest to tak?e dobra okazja, by z tej przesz?o?ci wyprowadza? wnioski dla dzisiejszego naszego dialogu politycznego i sporów o Polsk?. I z nauki Dmowskiego, z jego ?yciorysu, z jego dokona? i dzia?a? p?yn? tak?e takie wnioski dla wspó?czesno?ci.

Ja my?l?, ?e dzi? ju? si? nie da pogodzi? po?miertnie Pi?sudskiego i Dmowskiego oraz Korfantego i Dmowskiego, którzy z Pi?sudskim si? spierali. Ale na pewno wyznawcy pogl?dów Romana Dmowskiego z tymi, którzy cz??? tylko jego zas?ug uznaj?, mog? prowadzi? dialog, okre?laj?c rozwi?zania dla Polski korzystne i potrzebne. Wypomina si? przecie? Dmowskiemu g??bokie, zbyt g??bokie osadzenie jego doktryny w nacjonalizmie, wypomina mu si? antysemickie motywacje, wyra?ne zw?aszcza pod koniec jego ?ycia, wypomina si? mu pomy?ki do?? znacz?ce, których w swoich przewidywaniach historyczno-politycznych nie unikn??. Ale to nie zmienia obrazu pozytywnego dokona? tego wielkiego Polaka, który potrafi? my?le? perspektywicznie w czasach niezwykle skomplikowanych, jakimi by?y lata walki o polsko?? w czasie zaborów i czasy okre?lania tej polsko?ci i bytu narodu polskiego po odzyskaniu niepodleg?o?ci.

Uwa?amy, ?e jego niezbywaln? zas?ug? jest tak?e konferencja paryska, te jego zas?ugi uznane s? równie? za granic?.

Nie uwa?amy, ?e Dmowski ba? si? Europy - to jest przes?anie tak?e na dzi? - i ?e jego patriotyzm i wielka doktryna patriotyzmu, jak dzi? niektórzy jego wyznawcy twierdz?, by?a pe?na obaw przed Europ?. My uwa?amy, ?e Dmowski Europy si? nie ba?, porusza? si? w niej bardzo swobodnie, by? do tego dobrze przygotowany i potrafi? tam dla Polski zyskiwa? dobr? pozycj? i wygrywa? polskie interesy. O to dzi? tak?e chodzi i musi chodzi? polskim patriotom wtedy, kiedy walcz? o wej?cie do Unii Europejskiej, kiedy chc? wygra? tam polskie interesy, kiedy chc? identyfikowa? warto?ci i interesy narodowe. To jest nauka, któr? mo?na by prowadzi? i wspólnie o tym dzi? dyskutowa?.

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest gotów do rozmowy z prawic?, tak?e t?, która odczytuje warto?ci Dmowskiego, o tym jak dzisiejszy wspó?czesny patriotyzm powinien wygl?da?. Czy ma by? ideologi?, czy ma by? czystym historycznym wspomnieniem, czy ma by? rzeczywi?cie, jak mówi? Dmowski, patriotyzmem wyprowadzanym z rozumu, a nie tylko z przes?ania historycznego. I my?l?, ?e warto przy okazji tej uchwa?y zdecydowa? si? kiedy? i porozmawia? wspólnie, by nie szuka? ró?nic i nie wytyka? sobie pó?niejszych b??dów, ale by znajdywa? t? wspóln? my?l w ca?ej jej historycznej ci?g?o?ci, która wówczas teorie Dmowskiego oznacza?a.

My?limy, ?e Dmowski nie mia? innego wyj?cia, jak bardzo mocno eksponowa? narodowy wymiar polsko?ci, bowiem trzeba by?o po wyzwoleniu z rozbiorów okre?li? si?? wi?zi spo?ecze?stwa przecie? wielonarodowego, buduj?c pa?stwo polskie. I ówczesne rozumienie, i motywacja tego g??boko narodowego wymiaru budowania pa?stwa, odzyskanego pa?stwa polskiego, s? w pe?ni historycznie uzasadnione. Ale trzeba sobie te? umie? powiedzie?, ?e dzisiejszy, wspó?czesny patriotyzm nie mo?e by? taki. Okre?laj?c swoje warto?ci, musi uznawa? warto?ci innych. Chc?c prezentowa? swoj? wizj? interesów narodowych czy rodzimych, musi tak?e uznawa? interesy innych i widzie? to, co w to?samo?ci narodowej i d??eniu do jej dookre?lenia i jednakowego rozumienia oznacza globalizacja, gra interesów w Europie, po to - mówi? do zwolenników Dmowskiego - by by? wiernym w?a?nie Dmowskiemu w tym, co oznacza?a identyfikacja interesów narodowych wedle czasów i mo?liwo?ci, w których mia?y by? one osi?gane.

Ko?cz?c, chc? bardzo mocno podkre?li?, ?e teraz odczytuj?c my?li Dmowskiego, pami?taj?c o jego b??dach i pomy?kach, pami?taj?c, ?e Polska nie mo?e dzi? by? taka, jak? kre?li? Dmowski na potrzeby ówczesnej walki o Polsk? i polsko??, pami?taj?c, ?e nasze osadzenie europejskie i d??enia w tej dziedzinie s? nieodwracalnie wa?ne dla Polski, mo?emy odnale?? wspólne my?li i warto?ci, o które nie b?dziemy si? k?óci?, ale na których razem b?dziemy co? budowa?. Wa?no?? tradycji narodowej bowiem i si?ganie do tej tradycji s? dla lewicy bardzo wa?n? spraw?, zaniedbywan? w historii polskiej lewicy i niedocenian? tak?e wtedy, kiedy zwolennicy obozu Dmowskiego byli po wojnie prze?ladowani i ponosili ofiar? krwi nie tylko w walkach, ale tak?e i w okresie bezpo?rednio powojennym. (Oklaski) Nie zgadzaj?c si? z wieloma elementami doktryny Dmowskiego, uwa?amy, ?e jest to Polak wielki, który wniós? do polskiej my?li politycznej wiele. Nie podzielaj?c wielu tych my?li, jeste?my gotowi wspólnie wyci?ga? wnioski dla dzisiejszego okre?lania patriotyzmu, warto?ci narodowej, gry o Europ? i dobrego miejsca dla polskich interesów w tej Europie. Dzi?kuj? bardzo.
(Oklaski)

Edytowane przez ricardopl77 dnia 09-01-2015 16:47
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Oleksy o Dmowskim
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 09-01-2015 16:48
smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014